Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Funktionsentreprenad med helhetsåtagande – mer väg för pengarna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Funktionsentreprenad med helhetsåtagande – mer väg för pengarna"— Presentationens avskrift:

1 Funktionsentreprenad med helhetsåtagande – mer väg för pengarna
Funktionsentreprenad med helhetsåtagande – mer väg för pengarna? Ett exempel från Norrortsleden Per-Olov Karlsson, Vägverket Region Stockholm

2 Entreprenörens åtagande
OPS Utveckling mot funktionellt tänkande Funktions-entreprenad med helhetsåtagande + privat finansiering Funktions-entreprenad + underhåll och drift under lång tid Total-entreprenad + underhåll (förlängd garantitid) Utförande-entreprenad Entreprenörens åtagande + detaljprojektering utförande

3 Funktionsentreprenad med helhetsåtagande
Fakta, varför, bärande ideér och erfarenheter.

4 Norrortsleden - en del av Yttre Tvärleden
Norrortsleden är en del av Yttre tvärleden som ska förbinda länets södra kommuner med regionens norra delar. Norrortsleden kommer att bilda stommen i ett vägnät för den norra delen av Stockholmsregionen. Tillsammans med vägar som E4, E18, Arningevägen och den planerade Nord-sydlig förbindelse skapar Norrortsleden ett överordnat vägnät för inom- och mellanregionala resor.

5 Fakta Beställare: Vägverket Region Stockholm
Entreprenör: NCC Construction Sverige AB Kontraktssumma: 715 Mkr varav investering 575 Mkr 7 km 2+1-väg 1,1 km tunnel med tillhörande installationer Byggskede ca 3,5 år Driftskede 15 år Funktionsentreprenaden E18 Rosenkälla E4 Häggvik Täby kyrkby

6 Därför… Arbete med FU för PPP hösten 2000-oktober Lönsamhetsjämförelser. Regeringens infrastrukturproposition i oktober 2001. Utredning av alternativ modell med statlig finansiering klar september 2002. Framtagande av FU för del av Norrortsleden sept 2002-juni 2004. Arbetsplanen vann laga kraft 29 januari 2004. Upphandling – Trafiköppning hösten 2008. Överlämnande hösten 2023.

7 Syftet med entreprenadmodellen
Effektivisera genomförandet av större vägprojekt Utveckla samarbetsformer Tillföra kunskap till branschen Genomföra pilotprojekt inför stora vägprojekt i framtiden Effektivisera: Lägre totalkostnad Bättre lönsamhet genom att entreprenören kan utnyttja sin samlade kompetens för att optimera genomförandet Bättre produktkvalité och produktutveckling genom sammanhållet ansvar och funktionskrav Utveckla samarbetsformer: Aktivt samarbete och god dialog Gemensamt framtaget samverkansprogram Dokumenterade rutiner för samverkan Engagemang genom kunskap i alla led Modell för hantering av oenigheter Kompetensutveckling Integrerade organisationer i samverkan Erfarenhetsåterföring mellan aktörerna i samtliga skeden Demonstrations- och utvecklingsprojekt

8 Möjlighet till lägre kostnader
Sannolikhet Funktionsentreprenad med helhetsåtagande Traditionellt utförande * Effektiviseringspotential * Beskriva bilden. Detta är vår förhoppning.

9 Bärande idéer… FUNKTIONSKRAV Så stor frihet till Entreprenören som möjligt utan att varken beställare eller entreprenör tar för stora risker. POK Utländska gäster. Engelsk dragning kl. ?? EFFEKTIV RISKHANTERING En risk ska placeras hos den part som bäst kan hantera den. HELHETSANSVAR Sammanhållet ansvar (för projektering, byggande samt drift och underhåll) är en garant för LCC och god kvalitet.

10 Helhetsansvar Entreprenören får ett sammanhållet ansvar för projektering, byggande samt drift och underhåll. FUNKTIONSENTREPRENAD MED HELHETSÅTAGANDE Projektering, Byggande, Drift och Underhåll TRADITIONELLT GENOMFÖRANDE Projektering och Byggande Garanti UH 1 UH 2 Projektering Drift 1 Drift 2 Drift 3 Byggande VÄGENTREPRENAD VÄG/TUNNEL-ENTREPRENAD INSTALLATIONS-ENTREPRENAD DRIFTS-ENTREPRENADER UNDERHÅLLS-ENTREPRENADER EN ENTREPRENAD SOM ÄVEN INKLUDERAR VÄGHÅLLNINGS-TJÄNSTER TRADITIONELLT FUNKTIONSENTREPRENAD GENOMFÖRANDE MED HELHETSÅTAGANDE Från ax till limpa. Inget stafettlopp utan ett marathonlopp.

11 Erfarenheter… Svårt att tänka nytt. Framförallt projektörerna måste nyttja frihetsgraderna. Funktionsentreprenader ger inte automatiskt upphov till innovationer. Projekteringen har fokus på funktion, produktion och drift (LCC). Kvalité och optimerad LCC starkt beroende av ansvarstidens längd. Om det finns en långsiktighet motiverar detta till utveckling och innovationer… Konceptlösningar för olika företag.

12 Resultat Anläggningen har hög kvalité!
Entreprenadmodellen ger LCC-optimering! Samverkan fungerar! Kostnadseffektivt genomförande! Stimulerande arbetssätt för både entreprenör och beställare!

13 Projekterings- och byggkostnad
Sannolikhet Funktionsentreprenad med helhetsåtagande * Effektiviseringspotential, 7,5 % * Funktionsentreprenaden Prognos Mkr +5 % november 2007 prognosen gäller Traditionellt utförande 573 Mkr +10 % Traditionellt utförande Ögonblicksbild. Prognos jft skuggbudget.

14 Entreprenadkostnad * * Effektiviseringspotential, 7 % Sannolikhet
Funktionsentreprenad med helhetsåtagande * Effektiviseringspotential, 7 % * Funktionsentreprenaden 722 Mkr Traditionellt utförande 777 Mkr Traditionellt utförande

15 Sammanfattning av nuläge
Effektivare genomförandeformer Medfinansiering Brukaravgifter (broar och tunnlar) OPS inte aktuellt


Ladda ner ppt "Funktionsentreprenad med helhetsåtagande – mer väg för pengarna"

Liknande presentationer


Google-annonser