Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DBT-teamet Mölndal/Öckerö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DBT-teamet Mölndal/Öckerö"— Presentationens avskrift:

1 DBT-teamet Mölndal/Öckerö
Vi i DBT-teamet Vad är DBT? Vem är DBT-patienten? DBT-behandlingens struktur DBT-strategier Ideologi December 2008 DBT-teamet Mölndal/Öckerö

2 Vi i DBT-teamet Öppenvård Mölndals psykiatri öst och väst samt Öckerö
Andreas Nordlund, Therece Lindén, Maria Frisk, Marie Lundgren och Pernilla Sass Krokslätts Rehab, Göteborgsvägen 97 Handledare Öl Bodil Persson DBT/Borås

3 Vad är DBT? Dialektisk beteendeterapi – behandlingsmetod för självskadande och självmordsnära patienter med IPS eller BPS - emotionellt instabil eller borderline personlighetsstörning Grund i KBT - Kognitions och beteendevetenskap Grund i Dialektisk filosofi och Zenbuddhism

4 Vad är DBT? Marsha M. Linehan, professor i psykologi, Seattle, USA
Introducerade DBT i början av 1990-talet Vanlig behandling fungerade inte tillfredställande, svårigheter för både patienter och behandlare. Ville förena österländsk och västerländsk teori, filosofi och psykoterapimetod

5 Vad är DBT? Dialektisk filosofi ”Konsten att diskutera”
Från antikens Platon och Aristoteles till Kant, Hegel, Marx och Sartre Tes + antites => syntes Argument mot argument – nya insikter Se till bägge sidorna av en sak Förstå företeelsers komplexitet och snabbt skiftande karaktär. Verkligheten i ständig förändring - inte dikotom eller statisk Få ihop det till synes oförenliga

6 Vad är DBT? Inlärningsteori/beteendeterapi Syftar till förändring
Dysfunktionellt eller funktionellt beteende Felinlärning - ”lära om” Problemlösande Logisk/rationell Experimentell

7 Vad är DBT? Zenbuddhistisk filosofi Norra Indien mer än 2000 år sedan
Buddhistisk meditation – strävan efter medvetenhet och uppmärksamhet i nuet Mindfulness – observera, beskriva, delta – en sak i taget, effektivitet och att inte döma eller värdera Acceptans, validering, intuition, paradox, och upplevande

8 Att känna till och leda sitt inre. Man kan styras av:
Vad är DBT? ”Wise mind” (Visshet) Att känna till och leda sitt inre. Man kan styras av: Förnuft Visshet Känsla Hitta balans mellan känsla och förnuft – medveten närvaro

9 Vem är DBT-patienten? Brännskadad själ – kaos och desperation
Instabilitet och svårigheter att reglera och hantera känslor, relationer, beteenden, kognitioner och självet Biosocial teori Svårigheter att reglera känslor (orkidén) Invaliderande omgivning (maskrosor)

10 Vem är DBT-patienten Emotionell sårbarhet (orkidén) Hög känslighet
Omedelbar reaktion Låg tröskel för känslomässiga reaktioner Stark reaktivitet Extrema reaktioner Hög ”arousal” som försvårar kognitiv bearbetning Långsam återhämtning efter reaktion Långvariga reaktioner Ökad känslighet inför nästa emotionella stimuli

11 Vem är DBT-patienten? Självmords- och självskadebeteende
Definition självskada (parasuicid) Intention att skada sig, avsiktlig handling Akut skada Vävnadsskada, onormala intag av gifter eller läkemedel, allvarlig fara om utomstående ej ingriper Patienters förklaringar till självskada Bestraffning, minska tomhet, häva dissociation, kontroll, minska ångest och uppleva konkret smärta

12 DBT-behandlingens struktur
De fyra behandlingskanalerna i Standard-DBT - öppenvård Individualterapi 1 tim./vecka Färdighetsträning 2 tim./vecka Telefonstöd – coaching Konsultationsteam 1 gång/vecka Utbildning och handledning

13 DBT-behandlingens struktur
Målhierarki i DBT - individualterapi Prefas: Orientering och kontrakt Fas 1: Uppnå stabilitet och säkerhet Minska självmords- och självskadebeteenden Minska terapistörande beteenden Minska livskvalitetsstörande beteende Öka färdigheter och kompetens ÖKA MINDFULNESS

14 DBT-behandlingens struktur
Fas 2: Bearbeta trauman och tidigare livserfarenheter Minska PTSD Fas 3: Planera och arbeta framåt Öka självrespekten Uppnå individuella livsmål Fas 4: Ett liv värt att leva Känna engagemang i livet och i relationerna Känna sig levande och tillhörig LEVA I MINDFULNESS

15 DBT-behandlingens struktur
Färdighetsträningens upplägg: Medveten närvaro 3-4 veckor Att reglera känslor 8 veckor Medveten närvaro Att skapa och bevara goda relationer 8 v Att stå ut i kris 8 veckor Att bekräfta sig själv och andra/validering

16 DBT-behandlingens struktur
Kontrakt – förutsättningar Börja och stanna i terapi under överenskommen tid Arbeta aktivt för att minska självmords- och självskadebeteenden Frånvaro fyra gånger i rad leder till avslut Inga framsteg- inget förnyat kontrakt Delta i videodokumentation, utvärdering och forskningsmässiga skattningar

17 DBT-strategier Dialektiska behandlingsstrategier
Att hitta inre och yttre balans Tes + Antites => Syntes Strategier: Patient Acceptans Validering Förändring Konfrontation Terapeut Hjälpa patienten att hitta syntes av motsatser. ”Både- och ” istället för ”antingen- eller”

18 DBT-strategier Dialektiska strategier fortsättning...
Gå till ytterligheter Djävulens advokat Begrunda paradoxer – släppa förutfattade meningar Hitta visshet Metaforer och berättelser Citrondryck av citroner

19 DBT-strategier Acceptans
Ge upp kampen – se verkligheten som den är utan att fly, förvränga eller döma Stå ut när det är svårt – med både inre och yttre verklighet. Uppmärksamma – ta ett steg tillbaka Med villighet – att bestämma sig för att acceptera, att lyssna på inre visshet och göra det som fungerar – värderingar, mål

20 DBT-strategier Validering Att balansera förändring
Att förmedla medveten närvaro och acceptans till någon Att förmedla att någon är sann, begriplig, välgrundad, meningsfull, logisk, funktionell Empati som kompletteras med analys av sammanhang och mål Validera patientens känslor, tankar, beteenden, kroppsreaktioner och den unika varelse hon är

21 DBT-strategier Validering fortsättning..... Genom att:
Lyssna, observera och uppmärksamma Summera, spegla, förmedla korrekt förståelse Läsa av patienten, förmedla förståelse för det outsagda Bekräfta och göra det begripligt utifrån historia Bekräfta och göra begripligt utifrån nuvarande omständigheter Behandla patienten som jämlik och sann Förmedla det gemensamma i upplevelsen av sårbarhet utan att förlora fokus på patienten

22 DBT-strategier Förändring Problemdefinition, kedjeanalys och insikt
Psykopedagogik (även anhöriga) Problemlösning och färdigheter Arbete med kontingenser Exponering Kognitiv omstrukturering Rollmodellering och rollspel

23 DBT-strategier Förändring fortsättning...... Problemlösning
För- och nackdelar Djävulens advokat ”Foten i dörren” och ”dörren i ansiktet” Påminn om tidigare överenskommelser Påminn om paradoxen – frihet att välja, avsaknad av alternativ Heja på och uppmuntra Få patienten att omsätta valet att förändra i handling

24 DBT-strategier DBT-strategier
Krisstrategier När patienten överväldigas av känslor som ej går att reglera => dysfunktionellt beteende Berättelse kan förstärka känslan. Istället mindfulness och validering av känslan Identifiering av problemet – trigger/känsla Stå ut (affekttolerans) Handlingsplan – krislista/krisfärdigheter Telefonstöd – utåtfokusering vid behov – hjälp utifrån ovanstående

25 DBT-strategier Krisstrategier fortsättning......
Självmordshot? Konventionell riskbedömning Intention/farlighet/plan/realistiskt/var,när,hur? Aktivt och beslutsamt förhållningssätt. Självmord är aldrig bästa lösningen! Inge hopp – kan få det bättre - problemlösning Balans mellan målen: 1. Hålla patienten vid liv (tex. eliminera risker - göra sig av med medicingömman) 2. Ej förstärka suicidalt beteende (tex. 24-timmarsregeln, negativa konsekvenser)

26 DBT-strategier Krisstrategier fortsättning.....
Prioritet / Dagboksbladet /Kedjeanalys Undviker inläggningar i möjligaste mån, men kan behövas om självmordsbenägenhet inte minskar trots terapeutiska ansträngningar. Engagera nätverk, vänner eller familj Om ingen annan utväg finns – polis eller ambulans

27 DBT-strategier Ansvarsstrategier Case-management
Konsultation till patienten / hjälpa patienten att själv hantera sin omgivning Strävan: patienten blir sin egen case-manager Terapeuten blir coach till patienten Tumregel: Aktiva interventioner i miljön endast när det är nödvändigt till exempel vid mycket svårbemästrade situationer och/eller om patienten har få färdigheter. Fara för liv?

28 DBT-strategier Terapeutens förhållningssätt - kommunikationsstil
Inte makt och/eller kamp, strävan efter jämlikhet Respekt Terapeuten som terapistörande Dialektiken/ytterligheter/balans Samstämmighet och vanvördighet Omsorg och krav Stadighet och flexibilitet Ton, timing, växling, tempo och personliga gränser

29 DBT-strategier Anhöriga
Terapeuten pratar inte om patienten med anhöriga. Allmänna regler som syftar till att skydda patienten. Informera om det! Terapeuten kan informera anhöriga om DBT och eller hjälpa dem att hantera egen oro och känsla. Om patienten lever i en invaliderande miljö som underhåller självinvalidering och dysreglerade känslor kan man ha familjesessioner som syftar till att lära patienten och hennes familj att vara mer bekräftande mot varandra

30 DBT-ideologi Patienten gör så gott hon kan
Patienten vill bli bättre. Måste göra framsteg och anstränga sig mer samt öka motivation till förändring Patienten har antagligen inte orsakat sina svårigheter men måste ändå ta itu med dem Den självmordsnära patientens liv är outhärdligt, men hon måste ändå lära sig nya beteenden. Hon kan inte misslyckas i DBT DBT-terapeuter behöver stöd


Ladda ner ppt "DBT-teamet Mölndal/Öckerö"

Liknande presentationer


Google-annonser