Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Funktionell ämnessyn i religion 2.12.2010. Den didaktiska triangeln Ämnet religion Läraren Eleven.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Funktionell ämnessyn i religion 2.12.2010. Den didaktiska triangeln Ämnet religion Läraren Eleven."— Presentationens avskrift:

1 Funktionell ämnessyn i religion 2.12.2010

2 Den didaktiska triangeln Ämnet religion Läraren Eleven

3  Den didaktiska triangeln (Afdal m.fl. 1997) ◦ Innehåller i sin enkelhet de mest centrala aktörerna i pedagogisk verksamhet  Tyngdpunktsområden i religionsundervisningen ◦ Visar på växelverkan mellan aktörerna ◦ Beskriver både undervisning och fostran som kulturbestämd verksamhet ◦ Ämne kan också ersättas med ordet kultur

4 Den didaktiska triangeln KULTUR Läraren Eleven

5  Religion är ett kulturämne i skolan på liknande sätt som modersmål och litteratur (livskunskapsämne), språk, historia, musik och bildkonst är det  Genom religionsundervisningen för vi eleven djupt in i det finländska kulturarvet, själens landskap, värderingar.  Samtidigt är denna fördjupning inåt också en rörelse utåt  beredskap att möta en multireligiös värld och leva i gemenskap, respekt och konstruktivt samarbete

6 KULTUR Eleven Ämnet Läraren Mål, utvärdering Styrdokument Arbetssätt Läromedel

7  Kultur är den sammanbindande faktorn i den religionsdidaktiska modellen  Kultur blir en gemensam arena för människor och ämnet religion  Kulturantropologen Mikael Kurkiala definiera kultur på följande sätt: ◦ Människan är som kulturvarelse skapad att programmera sig själv (genetiskt sett relativt oprogrammerad jfr med andra arter) ◦ Normer och värderingar binder samman människor i gemenskaper ◦ Föreställningar om hur världen ser ut och hur världen borde se ut ◦ Vi kan inte se vår egen kultur (hemmablindhet)

8 ◦ Kultur och etnicitet  ingen nödvändig relation mellan gemenskap och etnisk tillhörighet ◦ Primärkultur och sekundärkultur  Primärkultur = den man socialiseras in i som barn  Sega strukturer  Sekundärkultur = senare insocialisering  Flexibla strukturer ◦ ”Att kasta tjejkast”  Kultur sitter inte (bara) bakom pannbenet, utan kultur förkroppsligas i våra rörelser, sätter sig i våra smaklökar och vårt känsloliv

9  Kultur är inget man byter eftersom det sitter i kroppen  Kultur är inte ett val utan en realitet  Se närmare i Kurkialas föreläsning http://www.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/Mikael_Kurkiala.pdf

10  Paradigmskifte i ämnessyn inom humaniora från formalisering till funktionalisering, från stoff- till funktionscentrering  En överbetoning av formella färdigheter har skett på bekostnad av meningsfullt innehåll och kommunikation i undervisningen ◦ förtrogenhet med den egna religionen kan i undervisningen ensidigt handla om bibelkunskap, kyrkohistoria, kristen tro, ansvar och etik

11 ◦ men s.k. faktakunskaper (information) är nödvändigtvis inga meningsfulla kunskaper om dessa inte står i dialog med och konstrueras och förstås utifrån elevens erfarenheter och eget kunskapssökande  en övergång från det stoffcentrerade till det funktionscentrerade håller på att ske även på ett metodplan (ämnesdidaktiken) ◦ denna utveckling kan, trots många fördelar, medföra en fara för att ”barnet åker ut med badvattnet

12 ◦ i en övergång till en funktionell ämnessyn är det alltså viktigt att upprätthålla en relation till ett genomtänkt kunskapsinnehåll ◦ förståelse för den egna religionen och andras, och för religiöst tänkande överlag, kan alltså inte utvecklas utan ett kunskapsinnehåll i religion men inte heller utan empatiskt tänkande, inlevelseförmåga, t.ex. genom drama och rollspel i undervisningen

13 ◦ i en funktionellt inriktad undervisning bör eleverna bli förtrogna med själva faktainnehållet, men samtidigt tänka sig in i hur de olika aktörerna tänkte, kände och resonerade ◦ kunskapsinnehållet är centralt i allt empatiskt tänkande; det är svårt att leva sig in i en specifik miljö och situation utan att ha kontextuell kunskap

14  Den funktionella ämnessynen innebär att det man gör i undervisningen har relevans, en mening  Det innebär att det man berättar, diskuterar, skriver, läser, upplever och lär sig ingår i ett meningsfullt sammanhang  Målet är att religionsundervisningen upplevs som en autentisk situation

15  Det eleverna samtalar, (be)skriver, granskar, undrar och förundras över har alltså en verklig mottagare, dvs. deras kamrater och läraren  Viktigt att i undervisningssituationen kunna ge positiv respons till sina kamrater  Trygg och positiv atmosfär i klassen är en grundförutsättning för aktivt och meningsfullt deltagande

16  Syftet med RE (ev.luth.) är enligt läroplanen att: ◦ göra eleven allsidigt förtrogen med religiös kultur ◦ ta fram faktorer som är viktiga för elevens utveckling och tillväxt ◦ eleverna får hjälp med att förstå religionens betydelse för honom eller henne själv ◦ eleverna får hjälp med att se religionens inflytande i samhället och kulturen ◦ religiös och livsåskådningsmässig allmänbildning

17  Uppgiften för undervisningen i årskurserna 1- 5 är ◦ främst att eleven får stöd i att bygga upp sin världsåskådning ◦ att eleverna informeras genom fakta och egna erfarenheter om religiositeten i omvärlden ◦ att eleverna görs förtrogna med Bibeln och uppmuntras till att växa till etiskt omdömesgilla och ansvarsfull människor

18  Elevens kunskaper i läroämnet religion kan i ett funktionellt perspektiv ses som redskap som eleven kan använda meningsfullt  kunskap i religion är inte något opersonligt och abstrakt  att den kunskap de får i skolan har samband med den värld de känner till utanför skolan  att de läroprocesser som sket i ämnet inte är det enda sättet att lära sig något om religion  att initiativet inte alltid är lärarens, dvs. att de själva har inflytande på och ansvar för den inlärning som sker i skolans sammanhang


Ladda ner ppt "Funktionell ämnessyn i religion 2.12.2010. Den didaktiska triangeln Ämnet religion Läraren Eleven."

Liknande presentationer


Google-annonser