Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Anita Kruse, chef för VKV 031 – 346 06 58

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Anita Kruse, chef för VKV 031 – 346 06 58"— Presentationens avskrift:

1 VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Anita Kruse, chef för VKV 031 – 346 06 58 vkv@vgregion.se www.valdinararelationer.se/vkv

2 VKV VKV:s mål /uppdrag VKV:s övergripande mål/uppdrag är att förbättra hälso- och sjukvårdens förmåga att identifiera, bemöta, omhänderta personer utsatta för våld i nära relationer samt att förbättra dokumentationen

3 VKV VKV:s målgrupp VKV:s målgrupp är 43 000 hälso- och sjukvårdsanställda i Västra Götalandsregionen Det innebär alla anställda inom primärvård, länssjukvård, folktandvård och privata vårdgivare

4 VKV Nytt uppdrag VKV har fått i uppdrag av Regionstyrelsen att ta fram program/riktlinjer för hälso- och sjukvårdens och tandvårdens åtgärder/handläggning vid misstänkt brott mot barn eller vuxen inom området våld i nära relationer

5 VKV ”Den arge”- www.cinebox.sewww.cinebox.se

6 VKV Våldets omfattning! Enligt BRÅ ökar anmälningarna om brott mot barn och ungdomar 18 200 misshandelsbrott mot barn i åldern 0 - 17 år, 2 800 våldtäkter mot barn i åldern 0—17 år. Ca 200.000 barn upplever våld mot mamma 5 barn dödas varje år Brå 2012, Rädda Barnen, Jansson m.fl., 2011

7 VKV Våldsutsatta barn inom hälso- och sjukvården. Kritik och förslag från Rädda Barnen. 1) Hälso– och sjukvården har bristande kunskaper om våld mot barn och försummar ofta att anmäla till socialtjänst. 2) Landstingen uppmärksammar inte i tillräcklig utsträckning barn med ökad risk att utsättas för misshandel.

8 VKV Varför anmäler vi inte? Vår egen ångest - vill inte se Skjuter upp problemet till nästa person Rädsla för att slå sönder familjen Dålig återkoppling Misstro till socialtjänstens arbete Dålig kunskap Källa: Björn Tingberg, Miogruppen, 2008

9 VKV Från VKV:s kartläggningsstudie av BVC, MVC och UM under 2012 Regionresultat från BHV(535), MHV(311) och UM(184) Om du avstår från att anmäla, vad är orsaken? Barnet/familjen/ungdomen har en pågående kontakt med socialtjänsten. (Flera alternativ möjliga.) BHV 217 av 294 svar Ej svarat 241 MHV 125 av 184 svar Ej svarat 127 UM 89 av 118 svar Ej svarat 66

10 VKV Varför ska vi göra något? Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem. Socialstyrelsen. Nationella folkhälsorapporten 2009. s.347 Våld i nära relationer är en av de vanligaste skadeorsakerna bland kvinnor. Campbell (2002) Health consequences of intimate partner violence. Lancet 2002; 359, 9314;1331-36. Hälso- och sjukvården är ofta den första instans som våldsutsatta personer söker sig till. Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK). Våldsutsatta kvinnors hälsa och livssituation. (2006) Våldet är ofta en bakomliggande orsak till andra ospecifika symptom. Krantz, Gunilla, Östergren, P.O.The association between violence victimisation and common symptoms in Swedish women. Journal of epidemiology and community health. - 0143-005X. ; 54(2000):11, s. 815-821 Barn som lever med våld far illa och löper ökad risk för framtida ohälsa. Socialstyrelsen. Nationella folkhälsorapporten 2009. s. 255

11 VKV Komplext folkhälsoproblem Forskningen visar att kvinnor med erfarenhet av våld är i frekventa besökare inom vården på grund av akuta och kroniska fysiska, somatiska, känslomässiga och beteendemässiga störningar och skador att upprepade behandlingar ges inom akut- primär- och specialistvården Källa: Bohn&Holz 1996, Bonomi mfl. 2009, Plicta 2005 mfl.

12 VKV -Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att ett liv under förtryck, där våld eller hot om våld förekommer, påverkar hälsan negativt. Därför måste våld som orsak till sjukdom och ohälsa undersökas för att man i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen ska kunna erbjuda god vård. NCK:s nya antologi – Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen. Rapport 2010:14

13 VKV Hälso- och sjukvårdens roll Upptäcka/identifiera Behandla/stödja/motivera Dokumentera skador/spårsäkra Vägleda/hänvisa till andra hjälpinstanser Samverka

14 VKV Hur arbetar vi? Tillsammans med målgruppen Dialog, delaktighet och processarbete

15 VKV VKV:s metoder Initiera och bedriva: Utbildningsverksamhet Informationsverksamhet Utvecklingsarbete kring metoder och samverkan Forskning med anknytning till den kliniska verksamheten. Följa, sammanställa och sprida forskningsresultat

16 VKV Utbildningar, information Utbildningar, seminarier, medverkan i högskoleutbildningar Portal med hjälpguide, filmer, kalendarium etc www.valdinararelationer.se

17 VKV VKV erbjuder följande: Utbildningar till samtliga försäkringsmedicinskt ansvariga läkare 2013 Utbildningar till all övrig personal som arbetar med sjukskrivningsprocesser – 2013-2014 1-2 VC inom resp. försäkringsmedicinskt område väljs ut till piloter under 2013 – utbildning, handledning, praktiskt stöd, uppföljning Pilotprojekten genomförs under 2014 samt utvärderas

18 VKV Forskning, utveckling Initiera, bedriva och förmedla forskning Riktlinjer kring handläggning vid sexuella övergrepp

19 VKV TANDVÅRDEN VIKTIG Tandvården är en viktig del av barnens skyddsnät under lång tid. 95 – 98 % av alla barn får sin tandvård via Folktandvården. Mer än hälften av alla misshandelsskador på barn visar sig i mun-, huvud- och halsregionen. BO, br2010:2

20 VKV Samverkans- och utvecklingsprojekt om barn som utsätts för våld samt upplever våld i nära relationer Att synliggöra och uppmärksamma barn som utsätts för våld, sexuella övergrepp, försummelse och barn som lever med våld i nära relationer Tandvård – BVC – Socialtjänst Göteborg och Borås 8 Tandvårdskliniker – 10 BVC – 8 Socialtjänstområden Utveckla personalens kunskap Utveckla samverkansmöjligheter Utarbeta/revidera rutiner och riktlinjer Uppföljning

21 VKV Pressmeddelande Första stora studien i Sverige som kartlägger hur vården upptäcker och bemöter våld i nära relationer VKV gör en stor undersökning om hur vården upptäcker och bemöter vuxna, ungdomar och barn som lever med våld Studien vänder sig till samtliga som arbetar vid MVC, BVC och Ungdomsmottagning i hela Västra Götalandsregionen

22 VKV Utmaningar En gemensamt definierad samverkan mellan landsting och kommuner En definierad samverkan inom landstinget Anmälningsplikten Fråga om våld på rutin Uppföljningar Driva ett 12:e folkhälsomål Driva en förändring av HSL Driva en förändring av SKL:s inriktning

23 VKV Några regionala framgångsfaktorer Politiska och övergripande beslut Beslut från olika ledningssystem Utbildningsinsatser till samtliga anställda Framtagande av rutiner/riktlinjer i samverkan med berörda målgrupper Implementering i samverkan med olika berörda system

24 VKV Några lokala framgångsfaktorer Kunskap Samverkan som är gemensamt definierad Regiongemensamma riktlinjer Utarbetade rutiner på arbetsplatsen Rutiner för arbetsgivarens stöd Diskutera värderingar inom arbetsgruppen. Våga agera!


Ladda ner ppt "VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Anita Kruse, chef för VKV 031 – 346 06 58"

Liknande presentationer


Google-annonser