Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt NTS - metodutveckling i arbetet med äldre ungdomar i utsatta områden Gabriella Höstfält Anne Montelius Delrapport 2008-06-02.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt NTS - metodutveckling i arbetet med äldre ungdomar i utsatta områden Gabriella Höstfält Anne Montelius Delrapport 2008-06-02."— Presentationens avskrift:

1 Projekt NTS - metodutveckling i arbetet med äldre ungdomar i utsatta områden Gabriella Höstfält Anne Montelius Delrapport 2008-06-02

2 Anne Montelius & Gabriella Höstfält 2 Projektets syfte Syftet med projektet är att kartlägga och utveckla metoder för Träffpunkternas arbete med äldre ungdomar i utsatta områden Syftet är också att studera samverkan och kommunikation mellan olika aktörer i och mellan Träffpunkterna

3 Anne Montelius & Gabriella Höstfält 3 Träffpunkterna är en politiskt styrd verksamhet Regeringen styr med hjälp av regleringsbrev som villkorar finansieringen för statliga och kommunala verksamheter Konsekvensen blir att kommuner och träffpunkter anpassar sina målformuleringar, efter de villkor för finansiering som finns, t ex en snabb slant

4 Anne Montelius & Gabriella Höstfält 4 Äldre ungdom i utsatta områden Ca 16-25 år Låginkomsttagare Hög arbetslöshet Höga ohälsotal Stor andel ensamstående mödrar Stor andel flyktingar Stor andel ”invandrare”

5 Anne Montelius & Gabriella Höstfält 5 Mål för Projekt NTS Målet för projektet är att träffpunkterna: själva skall utveckla metoder själva skall formulera och driva utvecklingsarbetet

6 Anne Montelius & Gabriella Höstfält 6 Vad är en metod? ”planmässigt tillvägagångssätt för att uppnå ett visst resultat” (Nationalencyklopedin)

7 Anne Montelius & Gabriella Höstfält 7 Kartlagda metoder i Träffpunkterna – Projektmetod – Arrangörsmetod – Nätverksmetod – Arbetslivsinriktade metoder – Studiecirkels- och föreningsmetoder

8 Anne Montelius & Gabriella Höstfält 8 Projektmetoden – från idé till produkt Ett projekt ska leda till ett resultat Idén till projektet ska komma från ungdomen Under planeringen blir ungdomen coachad av ledaren Under projektet skall den unge erövra tron på sig själv Genomförandet av projektet kan vara att måla lokalen, trycka tröjor, göra TV-program, filmvisning, dans och musik De vuxenkontakter som krävs finns inom träffpunkten

9 Anne Montelius & Gabriella Höstfält 9 Arrangemangsmetoden – från kulturkonsument till kulturproducent Ett projekt som omfattar kulturella aktiviteter och involverar det omgivande samhället kallas arrangemang I arrangemanget ska ungdomen utveckla en kulturell kompetens Idén till arrangemanget ska komma från ungdomen själv

10 Anne Montelius & Gabriella Höstfält 10 Arrangemangsmetoden, forts. Ungdomen måste orientera sig utanför träffpunkten för att utverka tillstånd, boka lokaler och engagera personer Arrangemanget avslutas i och med ett framförande Exempel på arrangemang kan vara konserter, konstutställningar, dansuppvisning

11 Anne Montelius & Gabriella Höstfält 11 Nätverksmetod - från avgränsad verksamhet till utvidgade verksamheter Genom att utveckla nätverk knyts kontakter och kompetenser till Träffpunkterna En metod för att rekrytera ungdomar till träffpunkten Avsikten är att erbjuda ungdomarna en större variation av aktiviteter Exempel är idrottsverksamhet, nattvandringar, kulturskolan, bibliotek

12 Anne Montelius & Gabriella Höstfält 12 Studiecirkelmetoden - från individuell aktivitet till aktiviteter i grupp Utgångspunkten är ungdomars egna idéer Förverkligandet av idén förutsätter att gruppen blir tillräckligt stor En grupp ungdomar som träffas regelbundet ett begränsat antal gånger för att under ledning ägna sig åt en lärande aktivitet, t ex dans, musik, måleri, textil, film

13 Anne Montelius & Gabriella Höstfält 13 Arbetslivsinriktade metoder – från fritid till yrkesliv Förberedelse inför arbetslivet genom caféverksamhet ledarskaps- och andra utbildningar körkortsteori jobbsök

14 Anne Montelius & Gabriella Höstfält 14 Föreställningar om metoder och mål En explicit föreställning som innebär en formulerad medvetenhet om hur man arbetar och vad man vill åstadkomma En formulerad föreställning om vad man vill åstadkomma men även implicita föreställningar som inte uttalas öppet, varken i metoden eller målet

15 Anne Montelius & Gabriella Höstfält 15 Dialogfråga 1 Känner ni igen detta i er egen verksamhet? Vilka uttalade (explicita) och vilka outtalade (implicita) föreställningar kan ni identifiera?

16 Anne Montelius & Gabriella Höstfält 16 Samtalet – en metod eller en funktion? Lyssnande samtal. Ledaren fångar upp ungdomens egna idéer och upprättar relationer Coachande samtal. Ledaren motiverar mot ett mål. Kräver aktivt ledarskap Bollplank – stödjande. Ledaren låter ungdomen pröva tankar åsikter och idéer

17 Anne Montelius & Gabriella Höstfält 17 Vi har sett att träffpunkternas metoder innehåller: Samtal Förhållningssätt Undervisning (spetskompetens) Avsikter – explicita eller implicita Ansökan om ekonomiska resurser

18 Anne Montelius & Gabriella Höstfält 18 Vi har inte sett att de innehåller: Metodens teoretiska förankring Medvetet, i alla led genomtänkt, målarbete. Tydliggjord ansvarsfördelning; vem tar ansvar för vad och varför Utvecklat samarbete mellan personalen Uppföljning och utvärdering

19 Anne Montelius & Gabriella Höstfält 19 Dialogfråga 2 Hur vet ni att just de metoder som används är de mest lämpliga för att uppnå syftet?

20 Anne Montelius & Gabriella Höstfält 20 Problematisering av öppen verksamhet En öppen verksamhet riktar sig till vissa kategorier av ungdomar och erbjuder dem en fysisk mötesplats Passiva, föreningsovana och kamratorienterade ungdomar I den öppna verksamheten är det OK att hänga, men underförstått förväntas en aktivitet från ungdomen

21 Anne Montelius & Gabriella Höstfält 21 Sagt om öppen verksamhet: ”Ibland måste man skrapa ganska hårt på ytan för att få dem att resa sig upp och få dem att förstå hur man kan växa genom att delta i olika aktiviteter” ”Det viktigaste är att ungdomen har någonstans att vara, där de kan träffas, och där det finns någon som kan fråga ungdomen vad de vill”

22 Anne Montelius & Gabriella Höstfält 22 Dialogfråga 3 Om en öppen verksamhet syftar till att ungdomarna bara ska få vara, vad kan då metoderna bidra med?

23 Anne Montelius & Gabriella Höstfält 23 Träffpunkternas målbeskrivningar Utgå från ungdomarnas egna idéer, initiativ och kreativitet Utveckla ungdomars självkänsla och självkännedom Utveckla ungdomarnas kulturella kompetens Utveckla ungdomarnas demokratiska och sociala kompetens (medborgarfostran)

24 Anne Montelius & Gabriella Höstfält 24 Vi konstaterar att Träffpunkternas mål är visioner, politiskt formulerade visioner. Resultatet går inte att – Följa upp – Utvärdera – Utveckla

25 Anne Montelius & Gabriella Höstfält 25 Verksamhetsutveckling Metodutveckling kan inte ske separat från verksamhetsutveckling Medvetenhet om att verksamheten är politiskt styrd och medvetenhet om uppdraget Aktivt arbete med verksamhetsmål – formulera lokala mål som utgår från uppdraget

26 Anne Montelius & Gabriella Höstfält 26 Verksamhetsutveckling Formulera en gemensam huvuduppgift som både bygger på en tolkning av mål och av verksamhetens behov Formulering av delmål som är möjliga att uppnå och möjliga att utvärdera Metodval – val av metoder utifrån tolkning och behov

27 Anne Montelius & Gabriella Höstfält 27 Verksamhetsutveckling Planering av tillvägagångssätt Uppföljningar för att stämma av, justera eller revidera tillvägagångssätt Utvärdering för att värdera resultatet och för att komma överens om utvecklingsområden

28 Anne Montelius & Gabriella Höstfält 28 Metodutveckling – vi föreslår en tankevända Ett mål kan vara att lära sig att leda ett projekt eller ett arrangemang Val av metod beror på ungdomens förkunskaper, förutsättningar Resultatet är kunskap i att genomföra ett projekt eller arrangemang Det som utvärderas är den kunskap och de erfarenheter ungdomen gjort


Ladda ner ppt "Projekt NTS - metodutveckling i arbetet med äldre ungdomar i utsatta områden Gabriella Höstfält Anne Montelius Delrapport 2008-06-02."

Liknande presentationer


Google-annonser