Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Edita Bobergs AB Rapport från: Förnyelserevision ISO 14001:2004

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Edita Bobergs AB Rapport från: Förnyelserevision ISO 14001:2004"— Presentationens avskrift:

1 Edita Bobergs AB Rapport från: Förnyelserevision ISO 14001:2004
Övergångsrevision ISO 9001:2008 Certifiering av Ledningssystem ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 Verksamhet: Production of forms and direct mail Datum: 27–28 oktober 2009 Ort: Falun Revisionsledare: Per Aviander Revisor: Elisabeth Celsing DNV kontakt: Per Aviander , Maltvägen 3 Hammarö

2 Fokusområde: Projektstyrning av verksamhetsmål
Edita Bobergs AB Rapport från RA E, TA Q ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 Fokusområde: Projektstyrning av verksamhetsmål Positiva iakttagelser Lättöverskådligt och användarvänligt verksamhetssystem Tryckarutbildning med etappupplägg Förbättringsområden Röda tråden mellan övergripande verksamhetsmål, detaljerade verksamhetsmål, handlingsplaner och uppföljning av dessa kan bli tydligare. Tydligare sammanställnng av hur kvalitetsprestandan utvecklats över tid. Hög Låg Grad av styrning PRJC MSC-SWE Report, RA, TA, PA Swedish

3 Fokusområde: Förbättring av verksamhetsprestanda
Edita Bobergs AB Rapport från RA E, TA Q ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 Fokusområde: Förbättring av verksamhetsprestanda Positiva iakttagelser En tydlig miljöförbättring kan utläsas från uppsatta miljömål Förbättringar har skett avseende kundreklamationer, kvalitetsbristkostnader. Leveransprecisionen ligger på en stabilt hög nivå. Att beakta Se till att miljöförbättringar, som ej innefattas av miljömålen, fångas upp och dokumenteras för att erhålla en total bild av miljöframstegen Framför era miljömålsättningar som direkt berör era leverantörer av insatsvaror t.ex färg och fuktvatten Hög Låg Grad av styrning PRJC MSC-SWE Report, RA, TA, PA Swedish

4 Edita Bobergs AB Helhetsintryck Positiva iakttagelser
Rapport från RA E, TA Q ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 Helhetsintryck Positiva iakttagelser Bra planering av internrevisionerna Tydlig skyltning av avfallsfraktionering Bedömningsförfarandet av A-leverantörer Registrering av avvikelser Analys av hur företaget påverkas av den nya standarden 9001:2008 väl genomförd Att beakta Nytt projektmål med effekten av inlinefärgstyrning i pressarna vilket förutsätter en utredning av påverkbar makulatur i dagsläget Bevakning av avvikelser registrerade för bevakning PRJC MSC-SWE Report, RA, TA, PA Swedish

5 Avvikelser och andra iakttagelser
Edita Bobergs AB Rapport från RA E, TA Q ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 Avvikelser och andra iakttagelser Antal avvikelser efter denna revision: Antal allvarliga: 0 Antal mindre: 1 Kvarstående avvikelser från föregående revision: 0 (även inräknat ovan) Sammanställning av avvikelser, observationer, förbättringsmöjligheter och positiva iakttagelser bifogas. Under revisionen deltog representanter från ledningen, arbetsledning samt arbetstagare. Slutsatser Certifikaten är fortsatt giltiga Analys av avvikelser, korrigerande åtgärder och redovisning av dessa ska genomföras inom tre arbetsmånader Utfärdande av nytt certifikat mot ISO 14001:2004 kommer att rekommenderas Övergångsrevision mot ISO 9001:2008 är genomförd och certifikat mot denna standard kommer att rekommenderas när mindre avvikelsers orsaksanalys samt plan för korrigerande åtgärder har accepterats av DNV:s revisionsledare PRJC MSC-SWE Report, RA, TA, PA Swedish

6 Edita Bobergs AB Nästa steg Periodisk revision på ort: Falun
Rapport från RA E, TA Q ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 Nästa steg Periodisk revision på ort: Falun Standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO :2004 Datum: 9–11 november 2010 Fokusområden för nästa revision (förslag) Implementeringen av Xeikonpressen 8000 PRJC MSC-SWE Report, RA, TA, PA Swedish

7 Edita Bobergs AB Sekretess Bilagor
Rapport från RA E, TA Q ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 Sekretess Innehållet i denna rapport, inklusive anteckningar och övrig information från revisionen kommer att hanteras konfidentiellt och kommer inte att visas för någon annan part om inte annat överenskoms med kunden. Enda undantaget kan vara om ackrediteringsmyndigheten så erfordrar. Bilagor Revisionsprogram Sammanställning av iakttagelser PRJC MSC-SWE Report, RA, TA, PA Swedish

8 Villkor för avvikelsehantering
Avhjälpande åtgärder/korrigeringar skall genomföras omedelbart för att undanröja risk för att produkt, tjänst, yttre miljö eller arbetsmiljö påverkas negativt. Orsaksanalys, redogörelse för förslag på korrigerande åtgärder, uppgift om ansvarsfördelning och datum för genomförande samt verifikat på genomförda åtgärder lämnas till revisionsledaren inom 13 veckor. För allvarliga avvikelser kan revisionsledaren begära en snabbare hantering. Avvikelse stängs baserat på tillfredsställande verifikat. För allvarliga avvikelser genomförs normalt uppföljningsrevision på plats. Mindre avvikelse skall stängas senast vid nästa periodiska revision (för revisioner med 6 månaders intervall kan avvikelserna även stängas vid påföljande revision). Inför beslut om certifiering skall allvarliga avvikelser vara stängda och för mindre avvikelser skall revisionsledaren ha accepterat insänd dokumentation enligt ovan. För TS16949 och AS9100 skall alla avvikelser vara stängda. Vid ”multi-site” certifiering där ”sampling” har tillämpats, krävs att korrigerande åtgärder genomförs på alla platser som berörs av avvikelsen. Om avvikelser inte besvaras inom frister enligt ovan vid certifierings- eller förnyelserevision, skall revisionen göras om. Vid periodisk revision initieras temporär indragning av certifikat. (En förlängning med 4 veckor kan beviljas om särskilda skäl föreligger). Om åtgärderna bedöms ineffektiva i samband med certifierings- eller förnyelserevision, görs revisionen om när det avser allvarliga avvikelser. Mindre avvikelser eskaleras till allvarliga avvikelser och därefter görs uppföljningsrevision. Om åtgärder bedöms ineffektiva i samband med periodisk revision, genomförs en oannonserad revision eller certifikatet dras temporärt in när det avser allvarliga avvikelser. Mindre avvikelser eskaleras till allvarliga avvikelser.


Ladda ner ppt "Edita Bobergs AB Rapport från: Förnyelserevision ISO 14001:2004"

Liknande presentationer


Google-annonser