Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

3 mars 2010 BGE/MM 1 UPPFÖLJNING SOM STYRINSTRUMENT Vad, vem och hur? Kunskapssammanträde 3 mars 2010 Bengt Göran Emtinger och Martin Magnusson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "3 mars 2010 BGE/MM 1 UPPFÖLJNING SOM STYRINSTRUMENT Vad, vem och hur? Kunskapssammanträde 3 mars 2010 Bengt Göran Emtinger och Martin Magnusson."— Presentationens avskrift:

1 3 mars 2010 BGE/MM 1 UPPFÖLJNING SOM STYRINSTRUMENT Vad, vem och hur? Kunskapssammanträde 3 mars 2010 Bengt Göran Emtinger och Martin Magnusson

2 3 mars 2010 BGE/MM 2 Hälso- och sjukvård Födelseregistret Cancerregistret Dödsorsaksregistret Patientregistret för slutenvård Läkemedelsregistret Smittskyddsinstitutets databaser Kvalitetsregistren Väntetider i Vården Vårdbarometern SKL:s ekonomi- och verksstatist Vårdkonsumtion Nationella patientenkäter Primärvård Specialiserad vård Folkhälsa Äldrevård Öppna jämförelser Landstinget i Östergötland Vårddatalagret KPP (Kostnad per patient) Befolkningsdata Kvalitativ uppföljning Behovsanalyser Brukardialoger Avtalsuppföljning Vårdvalsuppföljning Verksamhetsrapportering

3 3 mars 2010 BGE/MM 3

4 4 LiO-webbsida

5 3 mars 2010 BGE/MM 5 Hur ligger Östergötland till och varför? Vad gör vi för att bli bättre?

6 3 mars 2010 BGE/MM 6 ”Vi dränks av information, men törstar efter kunskap!”

7 3 mars 2010 BGE/MM 7 ”Skapa rätt underlag för komplexa beslut Det är viktigt att kunna hantera komplexa samband. Statistik och matematiska modeller kompletterar och ersätter mänskliga bedömningar inom allt fler områden. Om våra politiker, där det övervägande antalet är fritids- politiker, ska lyckas i sina uppdrag behöver de underlag som ger överblick och visar på alternativ”

8 3 mars 2010 BGE/MM 8 Uppföljningens dimensioner Visa menyn och smakprov på resultat Tankar om vad vi skulle kunna laga till Välja det som känns mest matnyttigt

9 3 mars 2010 BGE/MM 9 VAD? Kunskapsvikt Orienterande ”Nice to know” Agerande ”Need to know” Fokus Befolkning och patienter Leverantörer Organisation och effektivitet Likvärdig Geografi Ålder Kön Sjuklighet Jämförelser Mål Tid Regional Nationell Perspektiv Tendens System Uppdrag avtal Fokusfördjupning

10 3 mars 2010 BGE/MM 10 VEM? Mottagare Politiker Tjänstemän Personal Invånare, konsumenter Mötesformer Landstingsfullmäktige Kunskapssammanträde Landstingsstyrelse Hälso- och sjukvårdsnämnd Beredningar Styrning Politik Landstingsledning Verksamhetsledning Medborgarinformation Vad får vi för pengarna? Vad ska vi välja?

11 3 mars 2010 BGE/MM 11 HUR? Signalläge Grönt: kör Gult: ha ögonen på Rött: stanna upp, agera Problemnivå Beskrivning Analys Slutsatser Alternativa åtgärder Tidssikte Långt Kort Rapportering Muntligt Skriftligt Hemsida Video Detaljnivå Färger Siffror Förklarande text Illustrationer Tabeller Diagram Kartor

12 3 mars 2010 BGE/MM 12 Tendens Strukturer, processer och långsiktig utveckling System Årsresultat och riktning Uppdrag och avtal Fortlöpande med/utan bestämda tidsintervaller Fokus Underlag och fördjupning Fyra perspektiv

13 3 mars 2010 BGE/MM 13 Barn- och ungdomars psykiska hälsa Vård i livets slutskede Äldre – demenssjukdom, depression och ångest Hälsofrämjande arbete Jämlik vård Smärttillstånd relaterade till rörelseorganen Hjärtsjukvård och nationella riktlinjer Vård och stöd under graviditet och förlossning Tillgänglighet, kvalitet och delaktighet Behovsanalyser – underlag till uppdrag

14 3 mars 2010 BGE/MM 14

15 3 mars 2010 BGE/MM 15 Uppföljning av vissa skallsatser inom länssjukvård Öppettider Tillgänglighet inom talvård Tillgänglighet inom bensår Närståendestöd CPAP-verksamheten Återbesök amputerade Tillgänglighet STD Handledning Multimodal ASiH inom NSÖ Hudtumörprocessen MM

16 3 mars 2010 BGE/MM 16 Uppföljningsområden i vårdval Patienterfarenheter Tillgänglighet Medicinska resultat Vårdprocesser/patientflöden Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete Kompetens Ekonomisk stabilitet

17 3 mars 2010 BGE/MM 17

18 3 mars 2010 BGE/MM 18

19 3 mars 2010 BGE/MM 19 Systemresultat Nationell patientenkät primärvård

20 3 mars 2010 BGE/MM 20 Diskuterade läkaren någon av följande levnadsvanor med dig? Matvanor1615 Motion2322 Tobak1514 Alkohol 9 9 ÖstergötlandRikssnitt

21 3 mars 2010 BGE/MM 21

22 3 mars 2010 BGE/MM 22 Uppföljning – struktur och innehåll HÄLSA - Faktorer som påverkar hälsa och ohälsa - Faktorer som speglar hälsa och ohälsa SAMVERKAN - Indikatorer som speglar samverkan mellan Landsting och kommunerna PROCESS - Indikatorer som speglar olika vårdprocesser RESULTAT KLINISKA - Indikatorer som speglar sjukvårdens RESULTAT resultat RIKTAD - Designad uppföljning av särskilda områden UPPFÖLJNING ex. specificerade satsningar SAMLAD - Hur ser det ut på mycket övergripande nivå? UPPFÖLJNING Når vi bättre hälsa och en bra vård?

23 3 mars 2010 BGE/MM 23 Faktorer som påverkar hälsa och ohälsa

24 3 mars 2010 BGE/MM 24 Indikatorer och faktorer som speglar hälsoläget

25 3 mars 2010 BGE/MM 25 Samverkan kommuner och landsting Resultat I

26 3 mars 2010 BGE/MM 26 Samverkan kommuner och landsting Resultat II

27 3 mars 2010 BGE/MM 27 Samverkan kommuner och landsting Resultat III Avlidna på sjukhus

28 3 mars 2010 BGE/MM 28 Vårdkonsumtion 9 av 14 lägre konsumtion än rikssnittet

29 3 mars 2010 BGE/MM 29 Vårdkontakter 3 av 5 lägre än rikssnittet

30 3 mars 2010 BGE/MM 30 Sjukvårdens resultat God Vård

31 3 mars 2010 BGE/MM 31

32 3 mars 2010 BGE/MM 32 Sjukhusvisa medicinska resultat X Y Z

33 3 mars 2010 BGE/MM 33 Universitets-Läns- och USViNLiMsjukhuslänsdels sjukhus Kostnad per DRG3706735066357933970935834 Kostnad per förlossning15231238522502726465 Kostnad för bortop livmoder4277227380290225391544866 Kostnad för totalprotes höft7557675730701608413571584 Sjukhusvisa resultat Kostnader

34 3 mars 2010 BGE/MM 34 Är grönt alltid grönt eller kan grönt vara rött? Beror (alltid) dessa skillnader på hur väl sjukvården fungerar eller finns också andra förklaringar?

35 3 mars 2010 BGE/MM 35 Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet Förväntad dödlighet beräknad utifrån skillnader mellan landstingen avseende olika riskfaktorer och andra bestämningsfaktorer för ohälsa

36 3 mars 2010 BGE/MM 36 Komplexa samband

37 3 mars 2010 BGE/MM 37 Medicinska resultat i relation till kostnad

38 3 mars 2010 BGE/MM 38 Förtroende för vården

39 3 mars 2010 BGE/MM 39 Lednings- rapport För tjänste- mannaled- ningen Process- uppföljning

40 3 mars 2010 BGE/MM 40 Ökad satsning på barn och ungdomar med psykisk ohälsa Tillgänglighet enligt vårdgaranti bättre! Dagar Fler kontakter på BUP! Uppföljning av särskild satsning

41 3 mars 2010 BGE/MM 41 Men har fler kommit till på BUP? Unika individer på BUP per år Nytillkomna individer På BUP per år NEJ!

42 3 mars 2010 BGE/MM 42 Faktorer som påverkar hälsan Faktorer som speglar hälsan Kunskaps- baserad vård Allmänna medi- cinska indikatorer Specifika medicinska indikatorer Säker vård TillgänglighetFörtroende/ nöjdhet Effektiv vård/ kostnader Läkemedel och äldre Hälsotillstånd efter stroke Oplanerad inlägg- ningar på sjukhus Vård i livets slutsked Samverkan med kommunerna Operationer/ 100 000 inv Vårdkontakter/ 100 000 inv Vårdkonsumtion Arbetslöshet, Fetma, Rökning, Utbildning, Alkoholvanor, Självskattad hälsa, Tandhälsa, Inkomst Medellivslängd, Åtgärdbar dödlighet, Antal hjärt- infarkter, Lungcancer, Skador hos barn, Fallskador vuxna Tonårsaborter Översiktlig resultattavla Riket

43 3 mars 2010 BGE/MM 43 Bättre hälsa? Hälsan i vissa delar god: Medellivslängd Självskattad kroppslig och psykisk hälsa relativt god Åtgärdbar dödlighet bland tredjedelen av landstingen med lägst Men riskfaktorer för ohälsa: Låg medelinkomst Hög arbetslöshet Relativ hög andel rökare, övervikt och låg fysisk aktivitet Riskabla alkoholvanor Observandum: Östergötland hör till den tredjedel av landstingen med flest hjärtinfarkter Hälsan för speciella grupper?: Psykiska hälsan hos barn och ungdomar Drogberoende Personer med neuropsykiatriska tillstånd Funktionshindrade

44 3 mars 2010 BGE/MM 44 Bra vård? Effektiv vård: Relativt få oplanerade sjukhusinläggningar bland äldre Adekvat läkemedels- behandling av äldre Sammantagna medicinska resultat i ÖJ bland den bästa tredjedelen av landstingen Bra patientsäkerhetsarbete Förbättrad tillgänglighet Lägst kostnad per invånare Låg kostnad per DRG och andra vårdinsatser Jämförelsevis låga kostnader för regionvården på US Observandum: Förebyggande vård skralt Förtroendet för vården relativt lågt men ökar något Jämförelsevis långa ledtider inom bl a cancer- vården Skrala resultat för vården i livets slutskede Fortfarande många indikatorer som är sämre jämfört med övriga landsting (Öppna jämförelser) Ingen eller dålig kunskap om många sjukdomsgrupper där uppföljning saknas eller är sparsam Men även observandum avseende: Relativt låg vårdkonsumtion Relativt få vårdkontakter


Ladda ner ppt "3 mars 2010 BGE/MM 1 UPPFÖLJNING SOM STYRINSTRUMENT Vad, vem och hur? Kunskapssammanträde 3 mars 2010 Bengt Göran Emtinger och Martin Magnusson."

Liknande presentationer


Google-annonser