Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rekrytering av doktorand Institutionen för odontologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rekrytering av doktorand Institutionen för odontologi."— Presentationens avskrift:

1 Rekrytering av doktorand Institutionen för odontologi

2 Rekrytering av doktorand Kart- läggning av behov Antagnings nämnd Berednings grupp Prefekt beslut Utlysning av tjänst eller direkt tillsättning Antagnings nämnd Doktorand registrering Anställning 28 mars 2015Namn Efternamn2

3 Rekrytera doktorander – en processbeskrivning 1.Kartläggning av behov 2.Antagningsnämnd bifaller eller avråder 3.Avstämning i beredningsgrupp som granskar ärendet 4.Prefekt fattar beslut 5.Utlysning av tjänst eller direkttillsättning 6.Antagningsnämnd 7.Doktorandregistrering 8.Anställning, prefektbeslut 28 mars 2015Namn Efternamn3

4 1. Behov a)Handledaren beskriver det tilltänka projektet med en ämnesbeskrivning samt vilka resurser som behövs, ger förslag på handledare, beskriver hur projektet ska finansieras. Fyll i blanketten registrera doktorand* länka till den b)Bifoga en forskningsplan*, max 5 sidor * finns mall för forskningsplan? c)Förankra behovet hos berörd avdelningschef. Avdelningschef är ansvarig för ekonomin i projektet och tillstyrker eller avråder doktorandrekrytering d)Anmäl ärendet till antagningsnämnden, genom att skicka registrera doktorand och forskningsplan till forskningsadministratören på institutionen. 28 mars 2015Namn Efternamn4

5 2. Antagningsnämnd förgranskar projektet a)Antagningsnämnden består av sakkunniga inom odontologisk forskning. De granskar: a)Forskningsgruppens struktur b)Bärighet i projektet c)Om projektet är i linje med institutionens mål och verksamhet b)Antagningsnämnden har möten några gånger per år, se datum c)När antagningsnämnden granskat ansökan går den vidare till beredningsgruppen. d)Antagningsnämndens representanter är: Margaret Sällberg Chen, Malin Ernberg, Kåre Buhlin, Manuel Patarroyo, Gunilla Sandborgh Englund och två doktorandrepresentanter 28 mars 2015Namn Efternamn5

6 3. Avstämning i beredningsgrupp a)Beredningsgruppen består av prefekt, grundutbildningsansvarig, forskningsansvarig, administrativ chef, ekonomiansvarig och personalansvarig b)Beredningsgruppen har till uppgift att granska ärendet ur ett verksamhets/administrativt perspektiv: -Föreligger behov av forskningsprojekt inom föreslaget område -Är finansieringen fullgod -Hur ska anställningen se ut, eventuella överenskommelser med externa arbetsgivare c)Beredningsgruppen bifaller eller avråder 28 mars 2015Namn Efternamn6

7 4. Prefekt fattar beslut  Efter antagningsnämnden och beredningsgruppens rekommendationer fattar prefekt beslut om att tillstyrka eller avråda  Prefekt använder blanketten registrera doktorand  Beslut återförs till handledare och avdelningschef  Beslutet gäller under ett år 28 mars 2015Namn Efternamn7

8 5.1 Utlysning av tjänst a)När prefekt godkänt att en doktorandrekrytering ska genomföras ska tjänsten utlysas. b)Även om det finns en tilltänkt doktorand ska tjänsten utlysas, men med följande undantag  CSTP (Clinical scientist training program)  Om projektet ska bemannas av en doktorand som finansieras av extern arbetsgivare tex landsting eller utländska universitet c)Vid utlysning av tjänst, vänd er till personalfunktionen för planering av utlysning d)I dokument samannonsering ser du planerad samannonsering för doktorander för året e)Vanligen avslutas rekryteringen med att den tilltänkte doktoranden erbjuds en anställning som FOU praktikant till dess att doktorandregistreringen är klar, max 6 månader. 28 mars 2015Namn Efternamn8

9 5.2 Direkttillsättning gäller endast CSTP eller extern arbetsgivare  Samma förfarande som vid övrig doktorandtillsättning, dock behöver doktorandplatsen INTE utlysas  Gå till nästa sida för att läsa om vidare hantering 28 mars 2015Namn Efternamn9

10 6 Antagningsnämnd a)När beslut finns på att en doktorandplats ska tillsättas skickar handledaren ansökan om antagning till forskarutbildning till forskningsadministratören (blankett 1-3) ansökan om antagning till forskarutbildning b)Antagningsnämnden sammanträder följande datum c)Antagningsnämnden granskar ansökan d)Den blivande doktoranden ger ett seminarium där de ska presentera sitt projekt, se anvisningar om vad seminariet ska innehålla e)Antagningsnämnden ger en rekommendation till prefekten som beslutar om antagning av doktorand f)Beslut om antagning delges avdelningschef, handledare, doktorand, personalfunktion 28 mars 2015Namn Efternamn10

11 7. Doktorandregistrering a)När rekryteringsprocess och antagningsnämnden samanträtt ska doktoranden registreras b)Utbildningsadministratör registrerar doktoranden i LADOK och skickar - Välkomstbrev samt information om KI mejl och KI ID 28 mars 2015Namn Efternamn11

12 9. Introduktion Anställda doktorander:  Doktorander som ska anställas vid institutionen bokas in för introdukton hos personalhandläggare. Handledaren har ett ansvar för den nyanställde, se Checklista för avdelning Doktorander som inte anställs av institutionen:  Handledaren med hjälp av avdelningsadministratören ansvarar för introduktion av icke anställda doktorander, se checklista icke anställd doktorand. 28 mars 2015Namn Efternamn12


Ladda ner ppt "Rekrytering av doktorand Institutionen för odontologi."

Liknande presentationer


Google-annonser