Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ladok och forskarutbildningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ladok och forskarutbildningen"— Presentationens avskrift:

1 Ladok och forskarutbildningen
Informationsträff om Ladok och forskarutbildningen VT 2010 Hej och välkomna till Informationsträff om Ladok och forskarutbildningen Presentation av mig själv och Johanna Presentera Micke

2 Ladokgruppen Studentavdelningen – hus A plan 3
Kontakta oss: telefon 3989, må-fre 10-12 Personal: Ylva Andersson, Johanna Belzacq, Susanne Dackheim, K-G Sabel, Ulf Stockman, Madeleine Svahn, Erik Wallenberg Bondesson

3 Mera information http://www.su.se/ladok
Beslut, blanketter och funktionsbeskrivningar Datum för utbildningar och informationsträffar Denna Powerpointpresentation och annat utbildnings- och informationsmaterial

4 Innehåll På gång lokalt – ForskarSISU På gång nationellt – Ladok3
Lagar och regler Antagning Registrering, aktivitet och försörjning Resultatrapportering, forskarkurser Utdata Disputation och examen, Diploma Supplement Ladok på webb/Mitt universitet

5 På gång ForskarSISU Ladok3 – nästa systemgeneration
Webbkatalog med kurser öppna för studenter utanför SU Kurskoder till Ladok för alla kurser Ladok3 – nästa systemgeneration Prenumerera på nyhetslista Processtöd i stället för funktioner Webbaserat, ökad självservice Hanteringen på forskarnivå ska närma sig hanteringen på GN och AN Starkare koppling mellan individuella studieplanen, aktivitet och försörjning samt resultatrapportering Var med och påverka!

6 Lagar och regler

7 Högskolelagen Forskarutbildning
Ska bygga på grundläggande högskoleutbildning Ge kunskaper och färdigheter som behövs för att bedriva forskning Fakultetsnämnder ansvariga Regeringen föreskriver vilka examina som får finnas

8 Högskoleförordningen
Allmänt om examen och antagningsordning Fakultetsnämndens uppgifter Allmän studieplan Individuell studieplan Handledare Examination Betygsnämnd Examensbevis Studiedokumentation Delegering Tillträde till forskarutbildning

9 Regler vid SU Regelboken http://www.su.se/regelboken/
Antagningsordning Delegationsordning – vem får besluta om vad Regler från varje fakultet t.ex. Riktlinjer för utbildning, avhandling och disputation, studiefinansiering På fakulteternas hemsidor finns mera t.ex. Doktorandhandbok Ämnesförteckning Mallar för individuell studieplan Institutionernas hemsidor

10 Vem beslutar på SU Styrelsen Fakultetsnämnd
Antagningsordning Fakultetsnämnd Fastställer forskarutbildningsämne Fastställer allmän studieplan för forskarutbildningsämne Institution (på delegation från fakultetsnämnd) Antar sökande Utser handledare, examinator Fastställer och följer upp individuell studieplan Examinator Beslutar om betyg på prov Beslutar om tillgodoräknande

11 Vem gör vad i Ladok? Beslut om vem som gör vad i Ladok (Studentavdelningen ) Grundprincip – uppgifter läggs in vid källan Prefekt (motsvarande) beslutar om tillgång till systemet och behörigheter

12 Beslutsfattare/ uppgiftslämnare Läggs in i Ladok av Antagning
Institution Handledare Individuell studieplan Registrering Student Aktivitet och försörjning Student/handl. Avbrott (Avbrott efter examen) (Student-avdelningen)

13 Uppgift Beslutsfattare/ uppgiftslämnare Läggs in i Ladok av Godkänd kurs Institution Ev. omvärdering av kurs Tillgodoräknad kurs Alla kurser klara Godkänd lic-uppsats Godkänd avhandling Betygsnämnd Utfärdad examen Student-avdelningen

14 Antagning till forskarstudier

15 Antagning (SA90) Läggs in av institutionen
Blanketten arkiveras på institutionen Sedan läggs detta in direkt av institutionen. Vi har tills vidare blanketter från tidigare år, kommer förmodligen att arkiveras… Fakultet: vid utskick (”välkommen till…”), alla inte inlagda – opålitliga siffror, ibland används siffror från andra terminer för att de aktuella inte går att lita på, extraarbete i from av listor hit och dit, viktigt att antagningen läggs in per omgående

16 Anknytning till annan högskola
OBS! Södertörn – anknytning till annan högskola

17 Registrering, aktivitet och försörjning

18 Registrering (RG90) Studentkortet med SJ/SAS-rabatt
Aktivitet minst 75% föregående termin samt registrering innevarande termin ELLER Antagen samt registrering innevarande termin Filer skickas frekvent under terminen Historiken kring registrering – från att hålla reda på de ”aktiva” till att krävas av SJ/SAS Diskussion om hur man kan förbättra rutinerna – vilka bör involveras? handledare, doktorandinformatörer… + 2 specialfall… (ej offentligt)

19 Aktivitet och försörjning (RG90)
hur aktiv studenten är inom forskarutbildningen som ett genomsnitt över en termin/halvår Försörjning = hur doktorandens aktivitet inom forskarutbildningen är finansierad som ett genomsnitt över en termin/halvår Heltidsaktivitet (100%) = 40 tim/vecka Försörjning, endast den del av doktorandens verksamhet som avser forskarutbildning, resten redovisas inte Via SA90 (Antagning), eller direkt i SA96, Aktivitets- och försörjningsplan – måste bekräftas vid terminsslut

20 Rapporteringsunderlag
RG90, man kan ta fram rapporteringsunderlag: lista el blankett (alt. blankettarkivet) RG90 innehåller beräkningsstöd – vi hjälper gärna till

21 Aktivitet Heltidsaktivitet (100%) = 40 tim/vecka
Undervisningsskyldighet el. administrativt arbete? Kan regleras i den individuella studieplanen. Aktiviteten minskas och utbildningen förlängs motsvarande grad. Måste anges även för doktorander som disputerar eller avbryter aktuell termin Inom doktorandtjänst eller vid utbildningsbidrag

22 Försörjning Summan av försörjningstyper skall alltid bli 100%, oavsett aktivitetsgrad Redovisning skall göras oavsett om tjänsten/bidraget betalas internt, av annat universitet eller extern finansiär

23 Försörjningstyper (aktuella)
1UT Utbildningsbidrag 3DO Doktorandtjänst 5AU Annan universitetstjänst med uppgifter som gäller forskning eller undervisning 6FÖ Yrkesverksamhet utanför universitetet med anknytning till forskarutbildningen 7ST Stipendium 9ÖV Försörjning saknas eller försörjning utan anknytning till forskarutbildningen FTG Företagsdoktorand Vi har gjort en översyn hösten 2006 SCB har slagit ihop  färre typer

24 Försörjningstyper (nedlagda)
Fyra försörjningsformer har lagts ned från och med höstterminen 2006 10A Adjunkt som forskarutbildas via särskilda medel (5AU) 11L Lektor som forskarutbildas via särskilda medel (5AU) 2AS Assistenttjänst (5AU) 8SM Studiemedel (9ÖV)

25 Rapporteringsperioder
Vårterminen (perioden 1 januari till 30 juni) Rapporteras senast den 30 juni Höstterminen (perioden 1 juli till 31 december) Rapporteras senast den 31 december

26 Exempel 1 Doktorand A arbetar heltid hela terminen med sin avhandling och är finansierad via en doktorandtjänst. Aktivitet : 100% Försörjning : 100% 3DO, doktorandtjänst

27 Exempel 2 Doktorand B har anställning som doktorand. I enlighet med förordnandet undervisar B 20 %. Aktivitet : 80% Försörjning : 100% 3DO, doktorandtjänst

28 Exempel 3 Doktorand C jobbar heltid inom forskarutbildningen januari, februari och mars men går på föräldraledighet den 1 april och blir borta resten av terminen. Aktivitet : 50% (genomsnitt över hela terminen) Försörjning : 100% 3DO, doktorandtjänst

29 Exempel 4 Doktorand C fortsätter sin föräldraledighet från 1 juli till nyår. Aktivitet : 0% (frånvaro en hel termin är alltid 0%) Försörjning : anges inte vid nollaktivitet OBS! Uppehåll hanteras på detta sätt. kan i undantagsfall användas då man inte får in underlag (”sista utväg” – SCB) det kan vara bättre att göra en skattning…

30 Exempel 5 Doktorand C deltar på heltid i forskarutbildningen. Två första månaderna är finansierade via studiemedel men sedan får C en doktorandtjänst. Aktivitet : 100% Försörjning : 34% 9ÖV, försörjning utan anknytning till forskarutbildningen, 66% 3DO, doktorandtjänst Tips! RG90 har beräkningsstöd

31 Exempel 6 Doktorand D deltar bara i forskarutbildningen en dag i veckan under terminen, resterande dagar sliter D ihop till brödfödan på arbete utanför universitetet. Aktivitet : 20% Försörjning : 100% 9ÖV, försörjning utan anknytning till forskarutbildningen

32 Exempel 7 Doktorand E börjar på forskarutbildningen den första september finansierad via en doktorandtjänst. Men den första december råkar E bryta benet och blir sjukskriven resten av året. Aktivitet : 50% (en halv termin på 100%) Försörjning : 100% 3DO, doktorandtjänst

33 Exempel 8 Doktorand F blir antagen i mitten av terminen och har 100% aktivitet med 100% utbildningsbidrag. Aktivitet : 50% (en halv termin på 100%) Försörjning : 100% 1UT, utbildningsbidrag

34 Exempel 9 Doktorand G har haft helt utbildningsbidrag under halva terminen men redovisar 100% aktivitet. Aktivitet : 100% Försörjning : 50% 1UT, utbildningsbidrag 50% 9ÖV, försörjning utan anknytning till forskarutbildningen

35 Avbrott (SA93) När doktoranden meddelar avbrott
När doktoranden byter ämne eller universitet När doktoranden tar ut examen Kan tas bort, ex. vid kompletteringar av engelska översättningar Observera! Får ej läggas in till följd av utebliven eller låg aktivitet.

36 Resultat-rapportering

37 Resultatrapportering (RS90)
”skall fortlöpande dokumenteras i Ladok av kursgivande institution” En eller flera personer Tillgodoräknanden (RS21) Handledares värdering av forskarkurser (RS94) Tips! Koder för forskarkurser – Läggs in i utbildningsdatabasen SISU i samråd med Ladokgruppen Lägga in handledare

38 Forskarkurskoder: Enhetligt Förenklar inmatningen Arbets-besparande Högre kvalitet på Studieintyg (UT92) samt kurslistan i examensbeviset

39 Resultatrapportering sammanfattning
Kursen läst vid Rapporteras i Ladok Hemmainstitutionen Hemmainstitutionen Kan omvärderas av handledaren Övriga institutioner Kursgivande institution Utanför SU Tillgodoräknas (RS21) Grundutbildningen Tillgodoräknas (RS21)

40 Disputation och examen

41 Kontaktperson: Åsa Johnson,
Disputationer och forskarexamen handläggs av Examensgruppen på Studentavdelningen Kontaktperson: Åsa Johnson, Tfn: E-post:

42 När en forskarstudent är färdig med studierna:
Rapportera att alla kurser är klara (RS93) OBS! samma datum som senast godkända kurs Rapportera in avhandlingen (RS95) Vid uttag av examen läggs avbrott på doktoranden in av Studentavdelningen

43 Rapportera alla kurser klara (RS93)
Kurser måste vara rappor-terade som klara innan doktors-examen kan utfärdas Datum ska vara då kursen är avslutad, inte då den rapporteras

44 Godkända avhandlingar (RS95)
Rapporteras in snarast efter disputationen, exempelvis med påskrivet disputationsprotokoll som underlag innan detta skickas till registrator för arkivering.

45 Diploma Supplement för forskare
En bilaga som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet Diploma Supplement skall biläggas examensbeviset sedan 1/ enligt Bolognareformen (HSV) Forskarexamensbevis skall ha en kursbilaga med kursernas benämning på svenska samt engelska Bologna, jämför grundutbildningen, forskarutbildning den tredje nivån Propositionen tas i vår, HSV meddelar föreskrifter om innehåll i bilagan

46 Ladok på Webb/ Mitt universitet

47 Mitt universitet Portalen finns på http:/mitt.su.se/
Innehåller e-post, blogg, tentaanmälan, kursregistrering, studieintyg med mera Universitetsportalen innehåller även vissa funktioner för forskarstuderande Åtkomst genom sitt SU-konto, kontakta IT&Medias kundtjänst tfn 1999

48 Digitala intyg Verifierbara intyg … men endast titta på antagning
avklarade kurser lic. seminarium alla kurser klara disputation avhandling forskarexamen … men endast titta på registreringar aktivitet och försörjning

49 Utdata från Ladok

50 Utdata från Ladok Utdata för individ Utdata för grupper
UT90 Registerutskrift – doktorander UT92 Intyg för doktorander Utdata för grupper UT05 Bakgrund, adresser för forskarstuderande UT93 Listor forskarstuderande UT97 Utfärdade forskarexamina SA10 Grupphantering

51 Exempel Antalet antagna doktorander inom historia,
ekonomisk historia samt företagsekonomi under V96 som tog ut sin doktorsexamen senast V01?

52 Det generella utsökningspaketet

53 Antagning

54

55

56

57 Spara gruppen…

58 Det generella begränsningspaketet

59 Det generella begränsningspaketet
Examen

60 Ange villkor…

61 Spara…

62

63 … och använd grupperna i andra funktioner
Listor forskarstuderande

64 Sök ut via grupp

65 Välj egen grupp

66

67 Antagna

68 Examina


Ladda ner ppt "Ladok och forskarutbildningen"

Liknande presentationer


Google-annonser