Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Magisteruppsats 15 hp kurskod 722A10 HT-10 ( )

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Magisteruppsats 15 hp kurskod 722A10 HT-10 ( )"— Presentationens avskrift:

1 Magisteruppsats 15 hp kurskod 722A10 HT-10 (101108-110121)
Kursansvarig: Peter Gustavsson, Ph. D.

2 Kursens syfte Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- visa fördjupad förmåga att självständigt och med ett vetenskapligt förhållningssätt behandla problemställningar inom det företagsekonomiska området - visa prov på fördjupad metodmedvetenhet och teorinärhet jämfört med tidigare uppsatser. Viktig träningstillfälle att utveckla Tillämpad undersökningsteknik Att arbeta självständigt med ett forskningsnära projekt Förmåga att planera, genomföra och avrapportera ett forskningsprojekt Träna i teamwork Bidra med output för Ekonomiska institutionen Vilket är en central del i vår image utåt Och en nyckelaspekt för studentens egen renommé Synlighet och tillgänglighet genom att arbetet publiceras både som bok och läggs ut på internet.

3 Innehåll I uppsatsarbetet utnyttjas och fördjupas teoretiska kunskaper, som inhämtas i de valda fördjupningskurserna inom respektive inriktning. Dvs gruppen skriver inom sitt fördjupningsalternativ. Kursen innehåller också ett betydande inslag av vetenskaplig metod och teori. Metodinslagen fokuserar ämnets roll som producent av kunskap. Kursen syftar till att ge de studerande - förutom kunskap om allmänna samhällsvetenskapliga föreställningar - en möjlighet att reflektera över såväl ämnet företagsekonomi som vetenskap och över rollen som utredare/forskare inför sin egen magisteruppsats.

4 Genomförande och examination
Kursen inleds med en seminarieserie om vetenskapsteori och metod. Detta ligger till grund för de vetenskapsteoretiska och metodologiska avsnitten i magisteruppsatsen. Som stöd för uppsatsarbetet ges dels ett antal arbetsseminarier, dels enskild handledning med för uppsatsen särskilt utsedd handledare. Uppsatsen examineras vid ett slutseminarium som genomförs i en sammanhållen seminarieserie. Uppsatsen betygsätts av en betygsnämnd. I examinationen ingår även aktivt deltagande i totalt sex seminarier inklusive opposition. Betygsdatum för Magisteruppsats 15 hp blir det datum som uppsatsen lämnas in till institutionen.

5 Om att skriva ensam (Programstudierektor har ordet)
Tyvärr kan vi inte ge möjlighet att skriva magisteruppsatsen ensam. Detta av flera skäl: Det blir dubbelt så dyrt, och magisteruppsatserna tar en stor del av programmets budget Genomströmningen är sämre hos ensamskrivare,  av våra parskrivare blir ungefär 97 procent klara inom utsatt tid medan det i andra ämnen, där man får skriva ensam, ofta ligger under 50 procent Kvaliteten blir bättre när man skriver i par, eftersom man läser, kommenterar och diskuterar tillsammans under arbetets gång Det finns naturligtvis också vissa fördelar med att skriva ensam, men vid en samlad bedömning där utbildningens kvalitet är det viktigaste, tycker jag att fördelarna med att inte tillåta ensamskrivande överväger. Vi är ju en myndighet och måste därför behandla alla studenter lika, mao. så måste vi antingen tillåta alla som vill att skriva ensamma eller så får ingen göra det. Vi har diskuterat detta i programrådet också så beslutet är väl förankrat. Ensamskrivare tar helt enkelt resurser från andra kurser, vilket skulle få negativa följder för utbildningens kvalitet. En möjlighet som tillåts i undantagsfall är att man skriver i grupper om tre. Det bör i så fall finnas ett upplägg som gör att det passar att skriva i en grupp om tre personer och jag vill i så fall träffa gruppen innan upplägget med tre personer godkänns.

6 Gruppbildning för den som ännu inte hittat någon skrivarpartner
Förutsättningarna är att magisteruppsatsarbetet genomförs i grupper om två personer Kuransvarig fattar inte beslut om möjligheten till avsteg från detta (det gör programansvarig) Skicka ett mail till kursansvarig med info om: Namn Intresseområde(-n) eller projektidé Mailadress och telefonnr (där du är nåbar) Informationen anslås på kurshemsidan och uppdateras så snart förhållanden ändras.

7 Magisteruppsats vid företagsekonomi
Kopplas till pågående forskning Skiljer sig från ekonomuppdraget och C-uppsats Skrivs i grupper om två studenter Skrivs på svenska eller engelska Följer en strukturerad process: Uppstart, metod, arbetsseminarier, handledning, förslut Slutseminariekonferens Bedöms av handledare och medbedömare som föreslår betyg till betygskommitté som avger betyg på arbetet.

8 15 hp uppsats - Vad innebär det?
Såväl processen som resultatet - magisteruppsatsen - bör karaktäriseras av en större medvetenhet om metod samt på ett tydligt sätt visa på teoretiska insikter i större usträckning - jämfört med tidigare uppsatsarbeten. Vad är studenternas roll Ansvar för att planera, genomföra och avrapportera Ta emot handledning Självständighet Intresse Målinriktning och noggrannhet

9 Magisteruppsats - resultatet av samverkan mellan handledare och student
Arbetsseminarier, ’försluts’-seminarium Enskild handledning Arbetsinsats Studenter Självorganiserad och ’autonom’ process Båda Magisteruppsats och en lärprocess med ett kvalitativt gott innehåll

10 Några rekommendationer
Använd tidigare erfarenheter Magisteruppsatser, C-uppsatser finns publicerade på internet och tillgängliga på biblioteket. Använd data från olika källor Historiska data, databaser, årsredovisningar, etc.

11 Slutseminariekonferens
Kursupplägg För preliminärt schema se: hemsidan för ekonomprogrammet årskurs 4 magisteruppsats. Metodkurs Handledare Introducerande möte Seminarier i grupp - Slutseminariekonferens Skall godkännas av handledare minst en dag innan distribuering av arbetet

12 Seminarier - Hur många? Hur ofta? När?
Vetenskapsteori Metod Enskild handledning Arbetsseminarium ’Förslutsseminarium’ Slutseminarium

13 Schema Tidpunkt Aktivitet
Tidpunkt Aktivitet Vecka Må 27/ Introduktion kl (max); lokal: C3 Peter Gustavsson Vecka Fr 22/ Inlämning av uppsatsförslag/TP kl En sida enligt separat instruktion (mall finns på hemsidan)

14 TP (Thesis Proposal) Deadline: Vecka 1042 – Fr 22/10 2007 kl 12.00
Skickas via till: Omfattning: Max 1 sida Innehåll: Arbetstitel (kan vara mycket preliminär) Bakgrund, mål och forskningsfrågor Tänkt/kontaktad empiri, typ av empirisk undersökning Handledare: Lämna gärna in önskemål om handledare (var dock beredda på möjligheten att det kan bli någon annan)

15 Handledare – Vem är handledare?
Vad ligger i handledarens roll? Erfarenhet från egen forskning Fackkunskap Intresse Engagemang Stimulans Tid och tillgänglighet Uppmuntran och stöd

16 Arbetsseminarium 1 Övriga aktiviteter som planeras och genomförs av respektive handledare kan se ut som nedan: Arbetsseminarium 1 Arbetsrapport 1 presenteras och diskuteras avseende sammanställningar som kan användas till bl a: Företagsbeskrivning Problemprecisering Syfteformulering + undersökningsfrågor Aktuella avgränsningar Tänkbar design för undersökningen Speciella frågor kring den tänkta datainsamlingen Underlag för referensram Läsa litteratur (exempel på litt. enl. separat lista)

17 Arbetsseminarium 2 Denna rapport bör bl a innehålla
En kortfattad presentation av ämne och problem, Problem, problemprecisering En mer djupgående problemdiskussion. Syfte, avgränsningar, förväntat resultat(som senare kan komma att utgöra en del av den slutliga rapporten efter en del justeringar). Diskussion av vetenskapsteori och metodfrågor Tänkbar undersökningsdesign Vetenskapligt förhållningssätt, Vilket kunskapsintresse som ligger till grund för arbetet Diskussion om ansats i undersökningen Den valda metodens för- respektive nackdelar Kritisk granskning av det valda tillvägagångssättet (ca 5-10 maskinskrivna A4 sidor).

18 Arbetsseminarium 3 Innehållet i denna rapport kan behandla den vetenskapliga ansatsen och kan omfatta bl a följande (måste inte - detta är ett ex) Litteratur - en genomgång Kopplingar till problemet Relevanta teoretiska modeller/diskussioner Sammanställning av teoretiska undersökningsfokus Utformning av egen teoretisk undersökningsmodell över problemområdet Ovanstående är exempel på punkter som kan ingå som en skiss i ett skriftligt underlag som avrapporteras i form av ca maskinskrivna A4-sidor.

19 Enskild handledning (Arbetsseminarium 4)
Uppsatsgrupperna sammanställer och lämnar i förväg in till grupperna bokar tid för enskildhandledaren skriftligt underlag. Totalt bör denna rapportering handledning för avrapportering omfatta en sammanställning av det empiriska materialet. Sammanställningen bör vara systematiserad och grupperad så att det illustrerar problemställningen på ett ingående sätt. Omfattningen är bl a beroende av typ av metodval.

20 Förslutsseminarium Någon gång under perioden Vecka 1049 - 1051 dvs.
To 23 /12, ’Förslutsseminarium’ Möte mellan författare, opponenter och handledare Till detta seminarium har varje examens uppsatsgrupp delat ut utkastet till den färdiga rapporten till handledare och opponentgrupp "Försluts-opponenter" utses till varje rapport

21 Före slutsemiariet http://www.iei.liu.se/student/uppsatser?l=sv
Studenten: 1. skickar uppsatsen (via e-post eller efter annan överenskommelse) till handledare/examinator, som PDF-fil, vilken därmed ges möjlighet att bedöma samt granska uppsatsen i t ex Urkund, samt till medbedömare (i förekommande fall) och opponenter. 2. gör uppsatsen tillgänglig på webbsidan enligt anvisningar på respektive program/ämne/kurs webbsida (i förekommande fall). Läs instruktionerna om de administrativa rutinerna på nedanstående länk:

22 Inlämning inför slutseminarium
Vecka 1102 Mån 10/ kl distribution av uppsatser Studenterna: lämnar ett pappersexemplar till handledare/examinator. Detta exemplar skall vara skrivet med 1½ i radavstånd med 12 pkt Times New Roman eller motsvarande storlek, full A4-sida (dvs ingen förminskning) samt tryckt på enkelsidigt papper. mailar uppsatsen till medbedömare (i förekommande fall) och opponenter lägger själv uppsatsen på hemsidan (i särskild mapp) enl anvisningar på resp program/kurs hemsida. (Efter slutseminariet plockas innehållet i denna mapp bort av den person som rapporterar in betyg i LADOK).

23 Slutseminarium Vecka 1003 Slutseminarium
Måndag 17/1 - Torsdag 21/ Enligt särskilt schema (som finns tillgängligt fr o m d 10/1 2011)

24 Examination Aktivitet vid seminarier Deltagande i totalt 6 seminarier
Opposition Försvar Handledare och medbedömare Betygskollegium

25 Vad bedöms? Betygskriterier?
1. Problembehandling 2. Teoretisk förankring och referensram 3. Vetenskapligt förhållningssätt 4. Metod 5. Redovisning av empiri och Analys 6. Slutsatser och Kunskapsbidrag 7. Originalitet, självständighet, kreativitet och mognad. 8. Presentation, systematik, läsvänlighet och formalia 9. Huruvida författarna lyckats med att utföra prestationer i enlighet med uppställda tidsramar. 10. Helhetsintrycket och försvaret av uppsatsen

26 Efter slutsemiariet Studenten:
1. mailar alternativt direkt till den person som är ansvarig för att rapportera in betyg (se lista på nästa sida) för att hämtar ut ett ISRN-nummer. Följande uppgifter måste vara med: Titel på svenska, Titel på engelska, Författare, Handledare, Ämne/program samt typ av uppsats (t ex magister-, kandidat-, C- och D-uppsats). 2. skapar en framsida till uppsatsen (se som inkluderas i den digitala versionen av uppsatsen (PDF-fil). 3. namnsätter PDF-filen med ISRN-numret. 4. lämnar ett exemplar av uppsatsen i digital form (PDF-fil) till den person som är ansvarig för att rapportera in betyg (se lista på nästa sida). DETTA MOMENT ÄR VIKTIGT OCH OBLIGATORISKT. 5. lämnar samtidigt blanketten ”Överenskommelse om elektronisk publicering av student- eller magisteruppsats” till ansvarig utbildningsadministratör på IEI. Blanketten finns på och avser publicering på Electronic Press. 6. ska efter godkännande av uppsatsen lägga ut den på Electronic Press. Detta gäller ej sekretessbelagda uppsatser. [Om studenten glömmer att lägga ut uppsatsen på Electronic Press, men har lämnat in blanketten enligt ovan, får IEI lägga ut uppsatsen på Electronic Press för studentens räkning.] Under förutsättning att övriga obligatoriska moment är avklarade är betygsdatum den dag då PDF-filen inkommer till den person som rapporterar betyg på IEI. Det är vid detta datum som studenten anses ha fullgjort kursen.

27 Sammanfattningsvis Forskningsnära inom den valda fördjupningsinriktningen Grupper om 2 studenter per uppsats Språk = Engelska eller Svenska Varje handledare handleder ca 2-4 uppsatser i grupp Vid slutseminariet försvaras uppsatsen offentligt. Deadlines är mycket viktiga Bedömning görs av handledare och medbedömare Betyg sätts av betygskommitté (som består av samtliga handledare) Arbetet publiceras och läggs ut på internet.


Ladda ner ppt "Magisteruppsats 15 hp kurskod 722A10 HT-10 ( )"

Liknande presentationer


Google-annonser