Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stockholms universitets organisation och budget Utbildning för Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet 1Presentation februari 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stockholms universitets organisation och budget Utbildning för Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet 1Presentation februari 2015."— Presentationens avskrift:

1 Stockholms universitets organisation och budget Utbildning för Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet 1Presentation februari 2015

2 Hur ser det ut? Presentation augusti 20132

3 Hur ser det ut? 3

4 4

5 Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Det högst beslutande organet; innefattar sammanlagt 15 institutioner och 7 forskningscentrum Har övergripande ansvar över forskning och utbildning, samt ansvarar för fördelningen av dess ekonomiska resurser Har tre Lärarförslagsnämnder under sig som ansvarar för rekrytering, beredning och anställning av lärare och professorer Merparten av dessa arbete (och studenternas inflytande) utförs inom arbetsgrupper: Arbetsgruppen för utbildning på forskarninvå 2 st SAGA (Arbetsgruppen för utbildning på grund- och avancerad nivå) 2 st SALUT (Arbetsgruppen för lärarutbildningsfrågor) 2 st Jämställdhetsgruppen 2 st Budgetgruppen – nyinrättad studentplats! 1 st 5

6 Universitetets budget Presentation augusti 20136

7 Varifrån kommer stålarna? Regeringens anslag:  Budgetpropositionen  Regleringsbrevet Pengarna uppdelade:  Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA)  Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) 7

8 Varifrån kommer stålarna? Övriga inkomstkällor:  Avgifter och andra ersättningar 6 %  Bidrag 39 % (till forskning, institutsverksamhet etc.)  Finansiella intäkter 0 % (aktier, räntor etc.)  Anslag 55 % (det vi pratar om idag) 8

9 Budgetprocessen Regeringen UGA / FUF Universitetsstyrelsen HJS-området | Nat-området F a k u l t e t e r n a I n s t i t u t i o n e r n a 9

10 UGA och FUF-fördelning Vad läggs pengarna på? 10

11 Universitetsgemensamma kostnader 11 Universitetsövergripande kostnader (ledning och förvaltning) fördelas på UGA- och FUF-potterna, och därefter på områdesnämnderna. Fördelningen för 2015 (tkr):

12 UGA 2015 Prislapp – utbetald anslagspeng per student, beroende på ämne 12 Takbelopp/prislappar = antalet studenter som lärosätet får anslag för att utbilda (politisk styrning av utbildningsutbudet) Således: Lärosätet utbildar färre studenter än det får anslag för = underproduktion = budgetöverskott = ökat myndighetskapital (som betalas tillbaka till regeringen) Lärosätet utbildar fler studenter än det får anslag för = överproduktion = budgetunderskott = ”dimensioneringsarbete” (nedskärningar) HÅS – Helårsstudent: motsvarande en helårsstuderande över ett år HÅP – Helårsprestation: motsvarande en godkänd helårsstuderande över ett år Används även för att beräkna genomströmning.

13 Anslagsfördelning 2015 9 februari 2015: Områdesnämnderna antog sina slutgiltiga budgetbeslut (och bestämde därmed ramarna för fakulteternas budgetar) baserade på budgetpropositionen vid sina sista respektive sammanträden i början av december (skulle egentligen tagits i oktober). Med andra ord: Universitetets pengafördelning är kraftigt försenat. Goda nyheter: Detta (pengaförseningen) har inte påverkat studenterna. 13

14 Dimensioneringsarbetet (UKÄ) UKÄ – Universitetskanslerämbetet (tidigare Högskoleverket) Kvalitetsutvärderingar (förra året grund/avancerad nivå, nu forskarutbildningen) Största skälet till att utbildningar på grund- och avancerad nivå (i högre hastighet än tidigare) görs om är för att UKÄ genomför utvärderingar för ALLA utbildningars kvalitet (6- års cykler). Nu pågår en ”städning” efter att resultaten kom SU tillhanda, och en ”rensning” inför de kommande utvärderingarna för forskarutbildningarna (slippa utvärdera utbildningar som inte ges – resurskrävande). Förutom utvärderingsresultaten påverkar genomströmningen i huruvida en utbildning anses som värd att ge/ha kvar – detta kan påverka studenterna. 14

15 Liten ordlista Regleringsbrev – regerings instruktion till en myndighet för det kommande verksamhetsåret Overheadkostnader – gemensamma kostnader som ofta är mer eller mindre konstanta och inte kan härröras till en enskild verksamhet (administration, IT-support etc.) Under-/överproduktion – Universitetet utbildar färre/fler studenter än det får anslag för Prislapp – anslag per HÅS och HÅP, varierar beroende på utbildningsområde HÅS – Helårsstudent, motsvarar en student registrerad på heltid över ett år (60 hp) HÅP – Helårsprestation, motsvarar en student som med godkänt resultat genomfört studier på heltid över ett år (60 hp). Används tillsammans med HÅS-begreppet för att bl.a. beräkna genomströmning. Exempel: En helårsprestation (håp) motsvarar 60 avklarade högskolepoäng oavsett hur många studenter som bedrivit studierna och oavsett hur lång tid studierna tagit. Om 640 studenter sammanlagt klarat 19 200 högskolepoäng under en termin motsvarar det 320 helårsprestationer (19 200 dividerat med 60). (Högskoleverkets webbplats) Genomströmning – studenten tar sig igenom sin tänkta utbildning med godkända resultat UGA – Utbildning på grundnivå och avancerad nivå FUF – Forskning och utbildning på forskarnivå Utbildningsdimensionering – Pågående arbete med att skära ner på utbildningsutbudet, p.g.a. ”överproduktion” 15

16 Länkar SU:s årsredovisning 2013: http://www.su.se/polopoly_fs/1.125379.1392821310!/menu/standard/file/SU_Arsredovisnin g_2013.pdf http://www.su.se/polopoly_fs/1.125379.1392821310!/menu/standard/file/SU_Arsredovisnin g_2013.pdf Regeringens budgetproposition för 2015 (utgiftsområde 16): http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/83/43/d331809b.pdf Regeringens (nu gällande) regleringsbrev till SU för budgetåret 2015: http://www.esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=16521 ”Strategier för Stockholms universitet” (2015- 2018) – verksamhetsplan http://www.su.se/medarbetare/fr%C3%A5n-ledningen/strategier/strategier-f%C3%B6r- stockholms-universitet-2015-2018-1.217614 16


Ladda ner ppt "Stockholms universitets organisation och budget Utbildning för Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet 1Presentation februari 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser