Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsgrupp Vård: Arbetsgruppen ger förslag om hur verksamheten kvalitets- och funktionsmässigt kan utvecklas för att motsvara behoven Kenneth Pärus, ordf.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsgrupp Vård: Arbetsgruppen ger förslag om hur verksamheten kvalitets- och funktionsmässigt kan utvecklas för att motsvara behoven Kenneth Pärus, ordf."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsgrupp Vård: Arbetsgruppen ger förslag om hur verksamheten kvalitets- och funktionsmässigt kan utvecklas för att motsvara behoven Kenneth Pärus, ordf Martin Ollqvist Carola Lithén Lena Gammelgård Anders Furustrand Yvonne Nybo Gunilla Jusslin Sanna Anttila-Ingi

2 Öppen hälso- och sjukvård
VÅRDNÄMNDEN Förvaltning Öppen hälso- och sjukvård Bäddavdelnings- vård Stödtjänster Tandvård Företagshälsovård Korsholms HVC Oravais Vörå-Maxmo HVC Tandläkar-mottagning Korsholms HVC Skolcentrets hälsostation Korsholms hälsovårdscentral Smedsby/Norra Korsholms hälsostation Kvevlax hälsostation Helsingby hälsostation (Veikars) Solf Hälsostation Replot hälsostation (Björköby) Skolcentrets hälsostation Akutmottagning Hälsorådgivning för äldre Hälsoupplysning Diabetesmottagning Kompletterande tjänster Korsholms huvud HVC bäddavdelningar OVM HVC bäddavdelning Fysioterapi Medicinsk rehabilitering Hjälpmedel Korsholms HVC Oravais Vörå-Maxmo HVC Tandläkar- Mottagning Oravais Vörå-Maxmo HVC Vörå hälsovårdsstation Röntgen Korsholms HVC Oravais Vörå-Maxmo HVC Laboratorium Korsholms HVC Oravais Vörå-Maxmo HVC OVM hvc Hälsovårdsstation i Vörå Rådgivningsbyrån i Maxmo Rådgivningsbyrån i Särkimo Skolhälsovårdsstation Akutmottagning Kompletterande tjänster Sjuktransporter Korsholms HVC Oravais Vörå-Maxmo HVC Instrument- och lokalvårdare Korsholms HVC

3 SAMARBETSOMRÅDETS ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR
1. Erbjuda befolkningen inom samarbetsområdet kvalitativt god hälsovård och tandvård, som är lätt tillgänglig och sker inom fastställda tidsramar (patient). 2. Hälsovården och tandvården skall vara en attraktiv arbetsplats för all vårdpersonal. Arbetsgivaren gör målmedvetna satsningar på att upprätthålla och utveckla personalens kunskaper och yrkesskicklighet. Rekryteringen är viktig för att trygga tillgången på personal i framtiden. Målsättningen är att dimensioneringen av personal motsvarar nationella rekommendationer (personal). 3. Hälso- och tandvårdsarbetet organiseras på ett smidigt och ekonomiskt försvarbart sätt. Det förebyggande arbetet är primärhälsovårdens viktigaste uppgift och satsningar görs på ökat förebyggande arbete (process).

4 SAMARBETSOMRÅDETS ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR
4. Serviceenheterna inom hälso- och tandvården är lätt tillgängliga för befolkningen i samarbetsområdets olika närserviceområden (ägarna/kommunerna) 5. Hälso- och tandvården utvecklas kontinuerligt med sikte på en större effektivitet, vilket förutsätter att såväl utrustning som arbetsmetoder förändras i enlighet med ny kunskap och teknik (vision).

5 ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD INOM SAMARBETSOMRÅDET
1. Akut sjukvård I området finns två mottagningar för akut sjukvård och vårdbedömning med öppethållning vardagar kl : Smedsby akut mottagning Oravais läkarmottagning Icke brådskande sjukvård och vårdbedömning hänvisas till den egna hälsostationen.

6 2. Tidsbokad sjukvårdsmottagning
Utvecklingsförslag/Målsättningar Åtgärder Tids- ram 1 Effektiverad tidsbokning och patientmottagning samt att väntetiden är under 2 månader. Telefon och E-post rådgivningen utökas 2 Säker läkemedelsbehandling Skolning i läkemedelsbehandling 3 Förverkligande av vården för kroniska sjukdomar enligt utarbetade vårdlinjer och i linje med Vasa sjukvårdsdistrikt. Fungerande recall- system för årskontroller vid kroniska sjukdomar 4 Förebyggande av folksjukdomarna Förbättrade arbetsmetoder och kunnande 5 Ändamålsenliga utrymmen för Smedsby och Norra Korsholms hälsostation

7 3. Hälsovårdscentraljour
Kvällar, nätter och veckoslut sköts som tidigare genom avtal med Vasa om samjour. Nuvarande hälsovårdscentraljour måndag, onsdag och söndag kl inom Oravais Vörå-Maxmo Hvc fortgår. Jouren kommer år 2011 att helt flytta till centralsjukhusets nya akutmottagning.

8 4. Expertsjukskötare Hjärtskötare och diabetesskötare och astmaskötare finns på båda hälsovårdscentralerna. Vårdlinjerna och vårdkedjan med sjukhuset följer samma modell. Arbetet följer samma riktlinjer inom båda organisationerna redan idag. Utvecklingsförslag/Målsättningar Åtgärder Tidsram 1 Bättre uppföljning på basen av diagnoser efterlyses Beaktas när man tar i bruk nya patientjournalen 2009 - 2 Samarbete i form av att expertskötarna kan fungera som ansvarspersoner i hela området I framtiden överförs sjukvårdsrådgivningen till expertskötar- mottagningar och hälsovårdarnas arbete koncentreras på förebyggande arbete 3 Trygga stödtjänster för diabetesvården Ögonbottenfotografering i form av köptjänstavtal fortsätter, likaså fotvård för diabetiker. Fortsätter Utvärdering

9 5. Mödra- och barnrådgivning
Utvecklingsförslag/Målsättningar Åtgärder Tidsram 1 Till mödravården hör att hjälpa föräldrarna att förhålla sig positiva till familjelivet och familjens roll i samhället. För de blivande föräldrarna utvecklas uppföljningen av hälsotillståndet samt det sociala och psykiska stöd som ges till familjerna i den nya situationen 2 Inom mödravården återfinns nationella vårdrekommendationerna samt rekommenderade screeningundersökningar De nationella rekommendationerna följs 2008 - 3 Inom mödravårdsarbetet deltar läkare, hälsovårdare, fysioterapeut och psykolog. Det är viktigt att trygga tillgången på kompetent personal I framtiden samordnas resurserna så att hälsovårdarna genom cirkulation handhar tillräckligt många födslar för att upprätthålla kompetensen.

10 6. Skolhälsovården Övergripande målsättning för skolhälsovården:
Målet är att trygga alla elever tillgång till likvärdiga skolhälsovårdstjänster av samma goda kvalitet. Utvecklande av skolhälsovården: 1 Tillgänglighet och planmässighet 2 Skolhälsovården är en del av elevvården 3 Regelbunden information 4 Tillräckligt kompetent och permanent personal 5 Ändamålsenliga lokaliteter och redskap 6 Hälsosamma och trygga skolsamfund och miljöer 7 Uppföljning av elevernas hälsa och välbefinnande 8 Stärkande av elevernas hälsokunskaper och främjande av hälsan

11 7. Hemsjukvården Utvecklingsförslag/Målsättningar Åtgärder Tidsram 1
Målsättningen är att nå bästa möjliga hälsa för patienten i en trygg hemmiljö genom ett gott samarbete mellan patient, anhöriga, hemsjukvård och hemservice. Patienten skall ha möjlighet till god livskvalitet och att bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Gemensamma vårdplaneringsgrupper som träffas en gång i månaden och planerar patienternas gemensamma individuella vård- och serviceplaner 2010 Gemensamma vård- och serviceplaner på basen av äldrevårds- projektet 2 Det är av stor betydelse att det finns kunnig och kompetent personal inom hemsjukvården och som även är tillgänglig. Detta för att stöda personalen inom hemvården och på boende enheterna. Gemensam rekrytering och fortbildning

12 8. Mentalvården inom samarbetsområdet
I dagsläget betonas förebyggande, upprätthållande och förbättrande av hälsan hos klienterna inom mentalvården, vilket fungerar inom samarbetsområdet. Inom samarbetsområdet finns psykologer och vårdpersonal som specialiserat sig på förebyggande av depression inom Österbotten projektet. Samarbetet med mentalvårdsbyråns avdelade specialsjukskötare för samarbetsområdet fungerar även bra. För att svara mot den nya utmaningen vad gäller nya vårdkedjor har en utredningsgrupp tillsatts för att utarbeta en gemensam mentalvårdsplan för samarbetsområdet. Mentalvårdsplanen skall vara färdig inom augusti månad 2008. Utredningsgruppen utreder bland annat: - boendeservice, köptjänst möjlighet? - bättre samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin - konsultationsmöjligheter - fortbildning

13 9. Krisgruppsverksamheten
Utvecklingsförslag/Målsättningar Åtgärder Tidsram I dag finns det krisgruppsarbete vid båda hälsovårdscentralerna. Inom den nya organisationen finns behov av ett organiserat akut krisarbete eventuellt i samarbete med andra hälsovårdscentraler. 1 Vårdnämnden uppgör en plan för psykosocialt stöd och service (krisarbete) såväl i samband med vardagsolyckor som i samband med storolyckor och extraordinära situationer Plan 2009 Budget­ anslag 2009 2 Krisgruppens löpande arbete leds av en kontaktperson och ett arbetsutskott med regional förankring Tillsätts hösten 2009

14 BÄDDAVDELNINGSVÅRDEN INOM SAMARBETSOMRÅDET
Utgångspunkten för samarbetet är att de äldre skall vårdas i sin primärkommun och att det finns bäddavdelningar både i Oravais och Korsholm. Det är viktigt att det finns en samsyn mellan hälso- och socialvården och även ett samarbete både inom det förebyggande arbetet och vården. Utan samarbete finns det en risk för att vården förskjuts mot specialsjukvård med köer och ökade kostnader.

15 Bäddavdelningsvård Utvecklingsförslag/Målsättningar Åtgärder Tidsram 1
Ett äldrevårdsteam 1 ansvarig läkare 2 äldrerådgivare 2 fysioterapeuter 1 socialarbetare 1 ergoterapeut på deltid Teamet är gemensamt för hela området inräknat socialvården. + 1 äldrerådgivare + 1 läkare + 1 fysioterapeut 2 Ett gemensamt instrument för Vårdtyngdsmätning RAI fortsätter 3 Fortsatt utvecklande av vårdjournalen Samordningen mellan bäddavdelningarna och öppna vården

16 Bäddavdelningsvård Utvecklingsförslag/Målsättningar Åtgärder Tidsram 4
Vården på bäddavdelningarna kommer i framtiden att ha tyngdpunkten på: akut sjukvård, rehabilitering och eftervård samt olika utredningar och medicinska korttids behandlingar Genomgång av vårdprocessen 5 Intervallvården utvecklas i samarbete med socialvården 2009 6 Personal En arbetsgrupp gör en total genomgång av personal- resurserna

17 Bäddavdelningsvård Utvecklingsförslag/Målsättningar Åtgärder Tidsram 7
Ansluten hemsjukvård till bäddavdelning Bäddavdelning – hemsjukvård – hemservice fortsatt utvecklingsarbete 2008 och fortsätter 8 Social- och hälsovårdsministeriets kvalitetsrekommendationer En arbetsgrupp kartlägger effektiverat boende och anstalts- platser utifrån de nya normerna i SHM:s nya kvalitets- rekommendation 9 Vasa sjukvårdsdistrikt Initiativ borde tas till VSVD för att de i sin planering tar med en geriatrisk undersöknings/ utredningsavdelning med rehabilitering Delgetts sjukvårdsdistriktet Maj 2008

18 Bäddavdelningsvård Utvecklingsförslag/Målsättningar Åtgärder Tidsram
10 Vasa centralsjukhus En tydligare öppenhet mot VCS när det gäller kösituation, inplanerade operationer och överhuvudtaget vad som händer med remisserna som skickas bör eftersträvas. Dvs. bättre möjlighet att via ADB kolla var bäddavdelningspatienterna finns på VCS och att de t.ex. tre dagar på förhand kunna börja planera utskrivning eller planera eftervården redan före operationen. Delgetts sjukvårdsdistriktet Maj 2008

19 SAMARBETSOMRÅDETS STÖDTJÄNSTER
1. Företagshälsovård Utvecklingsförslag/Målsättningar Åtgärder Tidsram Nuvarande avtal fortgår Från och med skall företagshälsovården fungera som en gemensam enhet med en verksamhetspunkt i Korsholm och en i Oravais Vörå-Maxmo. Grunderna inom företagshälsovården gås igenom Genomgång klar inom augusti 2008 Offertomgång för läkarköptjänster Gemensam prissättning

20 2. Fysioterapi Utvecklingsförslag/Målsättningar Åtgärder Tidsram
Målsättningar med fysioterapin är att: ge rätt behandling i tid och satsa på förebyggande verksamhet upprätthålla och förbättra individens rörelse- och funktionsförmåga 1 Behov av ergoterapi för barn och ungdomar Möjlighet att omvandla till köptjänster 2009/10 2 Samordna statistikföringen Direktiv uppgörs hösten 2008 3 Samverkan kring skolning och utbildning Gemensam fortbildning 4 Hjälpmedel Gemensamma riktlinjer 5 Satsningar på rehabilitering på bäddavdelningarna Minst 20 % av personalresurserna

21 3. Medicinsk rehabilitering
Utvecklingsförslag/Målsättningar Åtgärder Tidsram Hjälpmedelsservice: 1 Användandet av dataprogram för hjälpmedel bör koordineras Genomgång av dataprogram Hösten 2008 2 Gemensamma kriterier utarbetas och strävan är att man vid hjälpmedelsenheterna följer samma kriterier då det gäller utlåning Övrig medicinsk rehabilitering: 3 Från och med den finns det en rehabiliteringsgrupp inom samarbetsområdet 2009

22 4. Laboratorium Laboratorieservicen byggs upp enligt nationella riktlinjer. Laboratorieverksamheten finns på Korsholms hälsovårdscentral och Oravais Vörå-Maxmo hälsovårdscentral och möjlighet till provtagning enligt fungerande modell idag. 5. Röntgen Röntgenservicen byggs upp enligt nationella riktlinjer. Röntgenservice erbjuds på Korsholms hälsovårdscentral och Oravais Vörå-Maxmo hälsovårdscentral och bilderna lagras vid Vasa centralsjukhus. Om samarbetet med Vasa sjukvårdsdistrikt fungerar så att servicen kan erbjudas varje vardag fortsätter samarbetet för Oravais Vörå-Maxmo hälsovårdscentrals del.

23 6. Sjuktransporter Upprätthålla sjuktransportbredskapen som är nödvändig med beaktande av lokala förhållanden. Beredskapen för ambulanserna är på grundnivå med strävan mot vårdnivå. Avtalen om köptjänst med Österbottens räddningsverk (Oravais Vörå-Maxmo) och Vasa ambulans (Korsholms hvc) fortsätter. 7. Centralvarulager Centralvarulagret fortsätter med sin verksamhet enligt principen om gemensam upphandling via Vasa stad. Under år 2009 diskuteras eventuella samordningsmöjligheter när det gäller upplagring av dyrare varor som används i små mängder.

24 TANDVÅRDEN INOM SAMARBETSOMRÅDET
Tandvården är en del av närservicen i det nya samarbetsområdet och skall därmed fungera nära patienten i resp. närserviceområde. Tandvården Tandregleringsvården (ortodontin) fortsätter som hittills dvs. den utförs i det egna närserviceområdet i nära samarbete med specialsjukvården

25 Tandvården Utvecklingsförslag/Målsättningar Åtgärder Tidsram
1 Tandvårdens stora utmaning inom samarbetsområdet är bristen på tandläkare Gemensamt rekrytering och skolning/utbildning av personal 2 Akuttandvården under vardagar kunde samordnas och patienter tas emot där ledig kapacitet finns 3 Digitaliserad tandröntgen för att snabbt kunna överföra röntgenbilder Mellan tandläkarmottagningarna 4 1 gemensam tandhygienist inom samarbetsområdet 5 Trygga tillgången på jourtjänster Olika alternativ under utredning


Ladda ner ppt "Arbetsgrupp Vård: Arbetsgruppen ger förslag om hur verksamheten kvalitets- och funktionsmässigt kan utvecklas för att motsvara behoven Kenneth Pärus, ordf."

Liknande presentationer


Google-annonser