Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för 2014 RF-stämman 2011 beslutade attuppdra till RS att, efter samråd med DF, klargöra och fastställa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för 2014 RF-stämman 2011 beslutade attuppdra till RS att, efter samråd med DF, klargöra och fastställa."— Presentationens avskrift:

1 Förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för 2014 RF-stämman 2011 beslutade attuppdra till RS att, efter samråd med DF, klargöra och fastställa dels DF:s basverksamhet utifrån RF:s stadgar och av RF-stämman fastställd verksamhetsinriktning, dels hur distriktsspecifik verksamhet ska kunna förekomma utifrån varje DF:s särskilda förutsättningar attuppdra till RS att genomföra en fördjupad konsekvensanalys beträffande en ändring av DF:s namn och firma samt därefter, om konsekvensanalysen visar att det är rimligt, framlägga förslag om att ändra DF:s namn och firma i syfte att stärka sambandet mellan RF och DF attuppdra till RS att i dialog arbeta fram rutiner för att kunna hantera, såväl centralt samordnad verksamhet som distriktsövergripande verksamhet Styrelsen föreslår med beaktande av ovanstående attstämman beslutar om en preliminär verksamhetsplan och ekonomisk plan för 2014 attstämman 2014 beslutar om verksamhetsplan och ekonomisk plan för 2014-2015 (under förutsättning att beslut tagits om föreslagen stadgeändring) med hänsyn taget till RF-stämmans beslut

2 Förslag till verksamhetsplan 2012 - 2013 Förslag till verksamhetsinriktning 2014 Skånes Idrottsförbund

3 Idrottens framtida finansiering är säkrad Ständigt verka för ett starkt samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunal nivå genom kontinuerliga mötesplatser med region- och kommunpolitiker och tjänstemän.

4 Idrottsmiljöer, inom mark luft och vatten är mer tillgängliga och utvecklade i syfte att nå allt fler I samverkan med kommunerna finna nya former för att öka tillgängligheten samt utveckla kompetensen för en hållbar utveckling av olika idrottsmiljöer

5 Idrottens attraktionskraft har förstärks genom idrottsskolor och idrottsevents Pröva nya verksamhetsformer inom barn- och ungdomsidrotten i syfte att nå allt fler barn och ungdomar. Vara en stödjande organisation i arbetet med att få idrottsevent förlagda till Skåne.

6 Idrotten har skapat tidiga mötesplatser för ökat samspel med det privata och offentliga Vara en aktiv partner i befintliga och nydanande nätverk kopplade till idrottens tillväxtfrågor såsom tex. folkhälsa och anläggningsfrågor.

7 Skånska Idrottslyftet har skapat fler föreningar och aktivitetstillfällen Stimulera idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet att erbjuda tävlingsfri verksamhet inom åldrarna 7 – 20 år Skapa motivation för idrottsföreningar att öka utbudet av seniorverksamhet

8 Skånskt kompetenscentrum leder den svenska idrottsutvecklingen Detta regionala initiativ skall under året prövas mot distriktets basverksamhet och de nya inriktningar svensk idrottsrörelse tar i frågan.

9 Talangutvecklingen ”från skolklass till världsklass” har bidragit till fler stora internationella framgångar Talangutvecklingsprojekt skall motiveras i olika delar av Skåne för att möjliggöra utvecklingsmiljöer där Skåneidrotten skall vara en god samtalspartner.

10 Idrottsservice genom råd och stöd har medfört en förenklad förenings-förbunds administration Fungera som stöd i organisationsfrågor samt driva ett aktivt arbete för en ökad föreningskunskap Skåneidrotten skall aktivt medverka i nätverk tillsammans med tex. Skatteverket, Bank och Försäkringsbolag.

11 Ekonomisk plan 2014 Budgeterad omsättning för år 2013 uppgår till 20,7 Mkr. För år 2014 förväntas nuvarande bidrag från Region Skåne kommuner samt Riksidrottsförbundet att kvarstå. Avtal med Region Skåne avseende FAR-verksamheten löper ut 2013 (0,5 Mkr) förväntas förlängas medan avtal avseende Senior Sport School gäller under perioden 2013 - 2015 (0,4 Mkr). SDF-bidragen kvarstår med miniminivå på 7,1 Mkr justerat med kvarvarande utvecklingsmedel. Övrig verksamhet inom Skånes Idrottsförbund beräknas kvarstå kopplat till vårt basuppdrag.


Ladda ner ppt "Förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för 2014 RF-stämman 2011 beslutade attuppdra till RS att, efter samråd med DF, klargöra och fastställa."

Liknande presentationer


Google-annonser