Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.sodertalje.se 1 EVENTUELL VINJETT Miljökontoret Södertälje Ibland går det undan! När det gäller exploateringar är tidsaspekten ofta mycket viktig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.sodertalje.se 1 EVENTUELL VINJETT Miljökontoret Södertälje Ibland går det undan! När det gäller exploateringar är tidsaspekten ofta mycket viktig."— Presentationens avskrift:

1 www.sodertalje.se 1 EVENTUELL VINJETT Miljökontoret Södertälje Ibland går det undan! När det gäller exploateringar är tidsaspekten ofta mycket viktig. I större projekt är också organisationen stor vilket kräver avancerad projektledning för att hålla tidsramarna och göra saker i rätt ordning. Här kommer ett exempel på hur fel det kan gå och hur lite koll branschen faktiskt har.

2 www.sodertalje.se 2 EVENTUELL VINJETT Det började med ett telefonsamtal… I oktober 2013 kontaktades MK av PEAB med anledning av de upptäckt att de schaktat bort ca 200 lass förorenade massor från en före detta industritomt i centrala Södertälje. Massorna hade körts till tre olika mottagare i och utanför Södertälje kommun. PEAB hade på eget initiativ åkt ut och provtagit högarna för att helt säkerställa att de rotat i förorenade massor.

3 www.sodertalje.se 3 EVENTUELL VINJETT

4 www.sodertalje.se 4 EVENTUELL VINJETT PEAB En äldre industritomt ska omvandlas till bostäder. Vid planhand- läggningen deltar MK med flera synpunkter, bl.a att marken måste undersökas innan schaktarbeten påbörjas. Planerna på bostäder stoppas under ett par års tid och återupptas hastigt hösten 2013. Arbetet kräver att fyllnadsmassor ovan berg ska bort. Arbetet på plats stoppades direkt när förorening hittats fram tills att en anmälan enligt 28 § fmoh skickats in och besvarats av MK. Därefter återupptogs arbetet enligt beslutade försiktighetsmått. Saneringen avslutades under våren 2014 och har slutrapporterats.

5 www.sodertalje.se 5 EVENTUELL VINJETT FORIA AB Transportör av massorna från fastigheten är Foria AB som har tillstånd för att köra både avfall och farligt avfall. Transporterna regleras i ett tillstånd med villkor. Enligt villkor 3 i tillståndet gäller exempelvis följande: Transportören ska ha sådan kännedom om avfallets innehåll att lämplig avfallmottagare kan väljas i varje enskilt fall. Vidare ska alla transportörer känna till vad som står i tillståndet och en kopia ska finnas i varje bil. Vattentätt kan man tycka…

6 www.sodertalje.se 6 EVENTUELL VINJETT Mottagarna De förorenade massorna kördes till tre mottagare: 1.En fastighetsägare i Jumstaberg utanför Södertälje för att användas som markutfyllning i ett bostadsområde. 2.Jehanders grus AB för efterbehandling av en nedlagd grustäkt. 3.Privat fastighetsägare i Nykvarns kommun för att anlägga en ridbana.

7 www.sodertalje.se 7 EVENTUELL VINJETT Jumstaberg Ungefär 100 lass förorenade massor kördes till ett blivande bostadsområde i Jumstaberg. Massorna innehåller PAHer över KM och bedömdes inte kunna ligga kvar på platsen som är planlagd för bostäder. Fastighetsägaren får ett beslut om att massorna måste flyttas. Tillsammans med Foria föreslår markägaren två olika alternativ för återvinning av massorna, en bullervall och en grusväg inom området. Miljökontoret bedömer att båda förslagen är att anse som bortskaffning och beslutar om att massorna ska forslas bort från fastigheten. Beslutet förenas med ett vite.

8 www.sodertalje.se 8 EVENTUELL VINJETT

9 www.sodertalje.se 9 EVENTUELL VINJETT Jumstaberg Under våren 2014 körs de förorenade massorna från Jumstaberg till Enköping av Foria AB. Det uppmärksammans samtidigt att en mycket stor markutfyllnad utförts inom området utan marklov. Höjden uppgår på någon punkt till över 3 m. …men det är ett annat ärende…

10 www.sodertalje.se 10 EVENTUELL VINJETT Jehanders Grus Sand & Grus AB Jehander bedriver täktverksamhet utanför Södertälje. Verksamheten fick ett nytt tillstånd 2012. Enligt villkor c och d i tillståndet gäller följande: c. Införsel av rena inerta massor och entreprenadberg med i genomsnitt högst 10 000 ton per år för användning i samband med efterbehandling av täkten. d. Införsel, mellanlagring och återvinning av övriga rena inerta massor av exempelvis tegel, betong, klinker och icke tjärhaltig asfalt med högst 100 000 ton per år.

11 www.sodertalje.se 11 EVENTUELL VINJETT Jehanders Grus Vidare är införselkontrollen reglerad i tillståndet enligt villkor 4. Sammanfattningsvis får förorenade massor inte hanteras i verksamheten och vid misstanke om förorening ska provtagning ske för att avgöra massornas renhet. Massorna på platsen har tyvärr hanterats så att det inte är möjligt att i efterhand varken provta eller schakta bort dem. Det där med vad som är ”rena massor” är vi och branschen inte alltid överens om. Begreppet ringa risk är också relativt okänt…

12 www.sodertalje.se 12 EVENTUELL VINJETT Sammanfattning För det första har vi utgått ifrån att det är högst rimligt att en gammal industritomt i centrala Södertälje är att betrakta som förorenad till dess att motsatsen bevisats. Utifrån det har vi antagit att samtliga inblandade borde ha efterfrågat markprovtagningar innan de schaktat, transporterat eller tagit emot massor från fastigheten. Ingen i kedjan har kunnat uppvisa några markprover. MK upprättade ett antal åtalsanmälningar riktade mot samtliga inblandade för att tydligt markera att denna typ av masshantering är helt oacceptabel.

13 www.sodertalje.se 13 EVENTUELL VINJETT Åtgärder Misstanke om miljöbrott finns hos samtliga inblandade: PEAB för att ha schaktat i förorenad mark utan anmälan Foria för att inte ha följt villkoren i tillståndet Jehanders har inte heller följt sitt tillstånd, Fastighetsägaren i Jumstaberg som också har ansvar för de massor han tagit emot. Utredning pågår och förväntas avslutas någon gång under vintern 2014/2015.


Ladda ner ppt "Www.sodertalje.se 1 EVENTUELL VINJETT Miljökontoret Södertälje Ibland går det undan! När det gäller exploateringar är tidsaspekten ofta mycket viktig."

Liknande presentationer


Google-annonser