Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur ser Kammarrätterna på EU-medborgares rätt till bistånd? Vad säger utlänningslagen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur ser Kammarrätterna på EU-medborgares rätt till bistånd? Vad säger utlänningslagen?"— Presentationens avskrift:

1 Hur ser Kammarrätterna på EU-medborgares rätt till bistånd? Vad säger utlänningslagen?

2 Behandlas på samma sätt som infödda. Det vill säga att personer har rätt till bistånd om de gör så gott de kan, det inte går att lösa på annat sätt och de inte har en skälig levnadsnivå om de inte får hjälp HELLO, I NEED SOME HELP Sidan 3

3 EES-MEDBORGARE TÄNKBARA RUTINER 1. Har personen uppehållsrätt? Leg!! 2. Genomtänkt plan? 3. Hur stor chans få jobb/egenförsörjning? 4. Hur stor chans få jobb/egenförsörjning i hemlandet?

4 Fyra olika kategorier: arbetstagare eller egna företagare UPPEHÅLLSRÄTT arbetssökande studerande de som har tillräckliga tillgångar Ska registrera sig på Migrationsverket + familjemedlemmar DOCK EJ DE ARBETSSÖKANDE! EES-MEDBORGARE 2009 5 857+418 ? 3 230 1 146 6 562 Sidan 5

5 Särskilda regler för de som haft anställning och blivit ofrivilligt arbetslösa. Behåller sin uppehållsrätt som arbetstagare. DE SOM VARIT ANSTÄLLDA EES-MEDBORGARE Anställd kortare tid än ett år har, under vissa förutsättningar, kvar uppehållsrätten i sex månader. Tillfällig arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. Ofrivilligt arbetslös efter mer än ett års anställning och anmäld vid den offentliga arbetsförmedlingen. Sidan 7

6 Faktiskt och verkligt - om det inte är så liten omfattning att det är en marginell och sidoordnad verksamhet VAD RÄKNAS SOM ANSTÄLLNING? EES-MEDBORGARE Städning av en campingplats toaletter och gård ansågs av kammarrätten inte vara tillräcklig omfattning för att ge uppehållsrätt. Arbetet utföras åt någon annan, under dennes arbetsledning och mot ersättning, (exempelvis kost o logi?) Inget krav på hög ersättning, men arbetet ska vara sådant som normalt hör hemma på arbetsmarknaden Sidan 8

7 Kammarrättsdom UPPEHÅLLSRÄTT FÖR ”JOBBSÖKANDE” ”Rätten till fri rörlighet innebär en möjlighet att flytta till ett annat land inom den europeiska unionen om man har sin egen och familjens försörjning ordnad.” EES-MEDBORGARE Innebär att kammarrätten ansåg arbetslös polack vara studerande när han planerade att läsa SFI för att därefter få jobb Sidan 10

8 Kammarrättsdom VERKLIG MÖJLIGHET FÅ ANSTÄLLNING Praktik med aktivitetsstöd ansågs styrka ”verklig möjlighet att få anställning” EES-MEDBORGARE Sidan 11

9 Arbetslös mer än sex månader, ändrad status EES-MEDBORGARE Kammarrättsdom VERKLIG MÖJLIGHET FÅ ANSTÄLLNING Sidan 13

10 Vistats fyra månader, fortfarande verklig chans till anställning EES-MEDBORGARE Kammarrättsdom VERKLIG MÖJLIGHET FÅ ANSTÄLLNING Sidan 15

11 Familjemedlemmarhar också uppehållsrätt, även om de kommer från tredjeland och inte kan försörja sig Familjemedlemmar har också uppehållsrätt, även om de kommer från tredjeland och inte kan försörja sig EES-MEDBORGARE Kammarrättsdom FAMILJEMEDLEM FRÅN TREDJELAND Sidan 16

12 Bistånd en månad är inte evigt bistånd Barnperspektiv BRA ATT KOMMA IHÅG Grundtanken med den fria rörligheten är att underlätta för oss att fritt röra oss i och mellan medlemsländerna, utan att vi ska bli diskriminerade för att vi kommer från ett annat medlemsland! EES-MEDBORGARE

13 Inte sekretess när exempelvis polis frågar efter uppgifter när det gäller fråga om uppehållstillstånd eller utvisning Anmälningsskyldighet i vissa fall Troligtvis inte EES-medborgare SEKRETESS EES-MEDBORGARE Sidan 20 

14 EK BISTÅND TILL MISSBRUKARE Bakgrund Mångårigt missbruk Erbjuden insatser Håller inte med Avslag Sidan 22

15 EK BISTÅND TILL MISSBRUKARE LÄNSRÄTT Behov finns och kan inte tillgodoses på annat sätt Delvis bifall Hyra och fackavgift SoL 4 kap 1 § Sidan 24

16 EK BISTÅND TILL MISSBRUKARE KAMMARRÄTT Bistånd används uppenbarligen till annat Inte gjort så gott han kunnat Motverkar socialtjänstlagen SoL 4 kap 3 § SoL 4 kap 1 § SoL 5 kap 9 § Sidan 26

17 EK BISTÅND TILL MISSBRUKARE REGERINGSRÄTTEN Bistånd används uppenbarligen till annat Inte gjort så gott han kunnat Motverkar inte socialtjänstlagen SoL 4 kap 3 § SoL 4 kap 1 § SoL 5 kap 9 § REGERINGSRÄTTEN Sidan 28

18 EK BISTÅND TILL MISSBRUKARE REGERINGSRÄTTEN Regeringsrätten finner på grund härav att socialtjänsten inte kan vägra en missbrukare försörjningsstöd av det skälet att han eller hon inte vill godta, eller inte fullföljer, viss planering eller vissa insatser som har till huvudsaktligt syfte att rehabilitera honom eller henne från missbruket. Regeringsrätten fann att nämnden inte haft fog för att avslå ansökan.

19 EK BISTÅND TILL MISSBRUKARE KAMMARRÄTTSDOMAR Delta i utredning Vara nykter för att göra utredning möjlig Vara nykter på arbetspraktik och i kompetenshöjande verksamhet Sidan 30

20 Kammarrätten i Sundsvall tyckte att SoL 5 kap 9 §, att soc ska ”noga bevaka att planen fullföljs” vad gäller missbrukare, kan vara lagrum för att neka bistånd. Vad sa Regeringsrätten?

21 ”Efter att ha beviljat bistånd upptäckte vi att sökanden rest till Örebro i stället för att vara på praktiken. Den var därmed inte berättigad till bistånd. Som tur var hade vi ännu inte skickat iväg pengarna, bara brevet med beslutet.” När kan vi ändra ett positivt biståndsbeslut?

22 Förtroende, tillit Sökanden måste kunna lita på beslut från oss. Har vi sagt att de ska få pengar, så är det det som gäller! Undantag finns Ändra gynnande beslut Sidan 32

23 Tre ändringsskäl Återkallelseförbehåll (omprövningsklausul) Fara för liv eller hälsa Sökande lämnat vilseledande uppgifter Ändra gynnande beslut

24 Sagt en sak, men inte skrivit med i beslutet Men det stod inte något om det i beslutet, så det räknas inte som giltigt återkallelseförbehåll Sökanden fick i förväg muntligt reda på att biståndet beviljades under förutsättning att sökanden inte skulle få andra inkomster. Ändra gynnande beslut Sidan 34

25 Avvakta med verkställighet Tveksamt, men OK Sökanden fick beslut om att bistånd beviljats för juni. I beslutet stod att en del skulle utbetalas efter att närvaron på praktik kollats. Ingen närvaro, biståndet betalades inte ut. Sökande gick miste om överklagningsmöjlighet Ändra gynnande beslut Sidan 35

26 Förbiseendefel Ändra gynnande beslut Ojdå! Ett tusen blev i hastigheten tio tusen … Sidan 37

27 Betalt ut för mycket Ojdå! Missade att jag redan skickat ut biståndet för oktober … Ändra gynnande beslut Sidan 38

28 Hur tillämpas SoL 4 kap 4 § i praktiken och vad säger lagen om soc rätt att ställa krav på deltagande i praktik och annan kompetenshöjande verksamhet?

29 Socialtjänstlagen 4 kap 4 § Socialtjänsten har rätt att ställa krav på de som uppbär försörjningsstöd att de deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet

30 Socialtjänstlagen 4 kap 4 § Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och 1. inte har fyllt tjugofem år, eller 2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller 3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för studieuppehåll behöver försörjningsstöd. Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar. Socialnämnden skall samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket. (Lag 2007:409).

31 Socialtjänstlagen 4 kap 4 § Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och 1. inte har fyllt tjugofem år, eller 2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller 3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för studieuppehåll behöver försörjningsstöd. Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar. Socialnämnden skall samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket. (Lag 2007:409).

32 Socialtjänstlagen 4 kap 4 § Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och 1. inte har fyllt tjugofem år, eller 2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller 3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för studieuppehåll behöver försörjningsstöd. Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar. Socialnämnden skall samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket. (Lag 2007:409).

33 Socialtjänstlagen 4 kap 4 § Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och 1. inte har fyllt tjugofem år, eller 2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller 3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för studieuppehåll behöver försörjningsstöd. Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar. Socialnämnden skall samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket. (Lag 2007:409).

34 Socialtjänstlagen 4 kap 4 § Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och 1. inte har fyllt tjugofem år, eller 2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller 3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för studieuppehåll behöver försörjningsstöd. Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar. Socialnämnden skall samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket. (Lag 2007:409).

35 Socialtjänstlagen 4 kap 4 § Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och 1. inte har fyllt tjugofem år, eller 2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller 3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för studieuppehåll behöver försörjningsstöd. Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar. Socialnämnden skall samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket. (Lag 2007:409).

36 Socialtjänstlagen 4 kap 4 § Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och 1. inte har fyllt tjugofem år, eller 2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller 3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för studieuppehåll behöver försörjningsstöd. Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar. Socialnämnden skall samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket. (Lag 2007:409).

37 Socialtjänstlagen 4 kap 4 § Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och 1. inte har fyllt tjugofem år, eller 2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller 3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för studieuppehåll behöver försörjningsstöd. Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar. Socialnämnden skall samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket. (Lag 2007:409).

38 Socialtjänstlagen 4 kap 4 § Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och 1. inte har fyllt tjugofem år, eller 2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller 3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för studieuppehåll behöver försörjningsstöd. Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar. Socialnämnden skall samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket. (Lag 2007:409).

39 Tillsynsredovisning 2005 Kommunerna använde oftare SoL 4 kap 1 § De som gör så gôtt de kan å dä ändå inte går å ordne på nôe sätt ska ha så de klarer sej. ”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd” å ”ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå”. Sidan 41

40 De som inte själv kan … Vad kan vi kräva? Vilken makt har vi? Vad måste de som är utanför det generella socialförsäkringssystemet (de som har låg eller ingen a-kassa, sjukpenning) göra innan de får några pengar?

41 Var går gränsen? 1.Aktuella arbetsförmedlingen 2.SFI 3.Sysselsättning med stimulansersättning 4.Jobbsökarverksamhet 5.Praktik som jag inte tycker om eller tycker är olämplig 6.Misskötsamhet 7.Förtida uttag av pension

42 1. Aktuella arbetsförmedlingen Kontaktar soc 30 september, söker socialbidrag Har dessförinnan levt ett halvår på sina besparingar Pengarna slut, anmält sig på af 25 september Sökt alla tänkbara jobb Inte skäl för avslag Kammarrätten i Stockholm 2 november 2009, 3009-09 Kammarrätten i Jönköping 28 december 2009, 2861-09 Skäl för avslag Kammarrätten i Jönköping 15 januari 2005, 2760-04 Får den några pengar av dig? Sidan 43

43 2. Svenska För Invandrare Regeringsrättens Årsbok 1995 ref 88 SAS? Inte alltid nödvändigt I princip nödvändigt Sidan 44

44 3. Sysselsättning med stimulans- bidrag 25 kronor/närvarodag Socialnämnden: anses som en arbetsmarknadsåtgärd med syfte till att ge ungdomar en meningsfull sysselsättning och motverka ett passivt bidragstagande Sidan 45

45 3. Sysselsättning med stimulans- bidrag 25 kronor/närvarodag Socialnämnden: anses som en arbetsmarknadsåtgärd med syfte till att ge ungdomar en meningsfull sysselsättning och motverka ett passivt bidragstagande Sidan 45

46 3. Sysselsättning med stimulans- bidrag 25 kronor/närvarodag Socialnämnden: anses som en arbetsmarknadsåtgärd med syfte till att ge ungdomar en meningsfull sysselsättning och motverka ett passivt bidragstagande Parklek, städpatrull, målning, kafeteria, anläggning av fotbollsplan, strandrensning, vassröjning, hyllstädning, vaktmästeri, scenbygge och matlagning Sidan 45

47 3. Sysselsättning med stimulans- bidrag 25 kronor/närvarodag Socialstyrelsen: Det saknas lagligt stöd för att kräva en motprestation i form av tillfällig sysselsättning utan avtalsenlig lön och andra förmåner som följer av ett vanligt arbete Regeringsrätten 1995, ref 92: fel avslå för att sökande vägrat delta i försöksprojektet Sidan 45

48 4. Jobbsökarverksamhet Sker i samarbete med arbetsförmedlingen och främjer den enskildes möjlighet att få arbete Regeringsrätten 1995, ref 97: rätt avslå för att sökande vägrat delta i försöksprojektet Sidan 46

49 4. Jobbsökarverksamhet Ekonomihandläggaren tycker att sökanden borde sökt fler jobb än vad den gjort. Kammarrätten: deltagande i Jobbtorg tillräcklig, ytterligare krav på arb sök inte ok Avslag, ”inte gjort så gott den kunnat”? Regeringsrätten: följt länsarbetsnämndens anvisningar – gjort så gott den kunnat Sidan 47

50 5. Praktik jag inte tycker om Lämnade praktikplatsen på grund av misskötsamhet eller utfrysning? Regeringsrätten 1996, ref 70: måste utreda om missnöjet var befogat Sidan 49

51 6. Misskötsamhet? (1) Praktik och språkträning fungerande inte efter byte av praktikplats Enligt personal var hon inte intresserad, det fanns kritik mot hennes städning, hon var mindre flitig, när det gick henne emot hänvisade hon till att hon var sjuk och hon diskuterade arbetsuppgifterna i stället för att utföra dem Sidan 50

52 Enligt henne själv klarade hon inte av alla arbetsuppgifter eftersom hon var sjuk. Hon följde alla regler, gjorde så gott hon kunde och ingen hade klagat på henne. Hade hon gjort så gott hon kunnat för att så snabbt som möjligt bli självförsörjande? Kammarrätten gick på nämndens version Sidan 50

53 6. Misskötsamhet? (2) Tackade först nej till praktik/arbete men ångrade sig efter några dagar Sökanden tyckte först att det erbjudna arbetet inte var tillräckligt kvalificerat för honom och att lönen var för låg, så praktiken (som skulle lett fram till anställning) avslutades i och med att han gick hem. Sidan 51

54 Sökanden ångrade sig och gick tillbaka till praktiken. Sökanden hade nekats tolk och ansåg att mycket berodde på missförstånd. Arbetsgivaren hade föreslagit honom svartjobb, men det ville han inte ha Innan af bestämt om fortsättning meddelade företaget att han inte deltog i arbetet på det sätt som krävs och praktiken avbröts Sidan 51

55 Kammarrätten gick på nämndens version Sidan 51

56 7. Förtida uttag 63-årig kvinna tagit förtida pension Klarar sig inte riktigt på det, ligger vanligtvis lite under norm Söker tretusen kronor till nödvändig tandvård Får hon bistånd till tandvård av dig? Sidan 52

57 7. Förtida uttag Som regel inte skäligt att ta ut förtida uttag å sen komplettera med ekonomiskt bistånd Inte ok att ställa krav på att någon ska ta ut förtida uttag för att på så vis klara sin försörjning Sidan 53

58 ”Om du har tid och möjlighet får du gärna prata om avvisning av överklagan samt omprövning. ”Om du har tid och möjlighet får du gärna prata om avvisning av överklagan samt omprövning.” Förvaltningslagen §§ 23, 24 och 27 Socialstyrelsens bok sidan 168 Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Lösblad

59 Rätt tid Överklagan ska ha kommit in inom tre veckor från det klaganden fick del av beslutet - om inte den klagande är en myndighet, exempelvis vi, för då räknas överklagningstiden från beslutsdatumet. (23 § FL) Lösblad

60 Avvisning 24 § Den myndighet som har meddelat det överklagade beslutet prövar om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Har skrivelsen kommit in för sent, skall myndigheten avvisa den, om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Skrivelsen skall inte avvisas, om förseningen beror på att myndigheten har lämnat klaganden en felaktig underrättelse om hur man överklagar. Skrivelsen skall inte heller avvisas, om den inom överklagandetiden har kommit in till den myndighet som skall pröva överklagandet. I ett sådant fall skall denna myndighet vidarebefordra skrivelsen till den myndighet som har meddelat beslutet och samtidigt lämna uppgift om vilken dag skrivelsen kom in till den högre instansen. Lösblad

61 Avvisning Nämnden ska enbart pröva om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. De övriga förutsättningar som måste vara uppfyllda för att överklagandet ska kunna tas upp till prövning i sak, t.ex. om det är ett beslut som överhuvudtaget går att överklaga, prövas av den högre instansen och inte av den nämnd som har fattat beslutet. JO 1991/92 s. 316 Socialstyrelsens bok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (sidan 168) Lösblad

62 Omprövning 27 § Finner en myndighet att ett beslut, som den har meddelat som första instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall myndigheten ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Skyldigheten gäller även om beslutet överklagas, såvida inte klaganden begär att beslutet tills vidare inte skall gälla (inhibition). Skyldigheten gäller inte, om myndigheten har överlämnat handlingarna i ärendet till en högre instans eller om det i annat fall finns särskilda skäl mot att myndigheten ändrar beslutet. Lösblad

63 Omprövning 27 § Finner en myndighet att ett beslut, som den har meddelat som första instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall myndigheten ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Skyldigheten gäller även om beslutet överklagas, såvida inte klaganden begär att beslutet tills vidare inte skall gälla (inhibition). Skyldigheten gäller inte, om myndigheten har överlämnat handlingarna i ärendet till en högre instans eller om det i annat fall finns särskilda skäl mot att myndigheten ändrar beslutet. Lösblad


Ladda ner ppt "Hur ser Kammarrätterna på EU-medborgares rätt till bistånd? Vad säger utlänningslagen?"

Liknande presentationer


Google-annonser