Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Din guide till hjälpmedelsavtalet i Västra Götaland En samlad hjälpmedelsförsörjning i Västra Götalandsregionen och i Västra Götalands 49 kommuner Januari.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Din guide till hjälpmedelsavtalet i Västra Götaland En samlad hjälpmedelsförsörjning i Västra Götalandsregionen och i Västra Götalands 49 kommuner Januari."— Presentationens avskrift:

1 Din guide till hjälpmedelsavtalet i Västra Götaland En samlad hjälpmedelsförsörjning i Västra Götalandsregionen och i Västra Götalands 49 kommuner Januari 2010 Presentationsmaterial

2 Implementering av hjälpmedelsavtal 2 Gemensam hjälpmedelsförsörjning i Västra Götaland Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland har tillsammans upphandlat en samlad hjälpmedelsförsörjning. Ett avtal har slutits med Område Hjälpmedel, Regionservice. Avtalsperiod 2010-03-01 tom 2013-09-30 + 2 år

3 Implementering av hjälpmedelsavtal 3 Varför en guide? Guiden ska hjälpa förskrivare, kostnadsansvarig och hjälpmedelsansvarig att följa avtalet på bästa sätt genom att förklara innehållet, kraven och villkoren i avtalet Kunderna inom kommunala och regionala verksamheter behöver vara väl förtrogna med det nya avtalet och kunna använda det i vardagen

4 Implementering av hjälpmedelsavtal 4 Symbolförklaringar Definition av ord och begrepp eller förklaring av innehåll Här finns mer information på kundernas eller leverantörens webbplats Här kan det finnas lokala avtal eller bestämmelser Separat prislista Det här kan du förvänta dig i hjälpmedelsavtalet Definition av ord och begrepp eller förklaring av innehåll Här finns mer information på kundernas eller leverantörens webbplats Här kan det finnas lokala avtal eller bestämmelser Separat prislista Det här kan du förvänta dig i hjälpmedelsavtalet

5 Implementering av hjälpmedelsavtal 5 Att hitta i guiden

6 Implementering av hjälpmedelsavtal 6 Spridning av guide och bildmaterial © Guiden får användas, kopieras och spridas, men endast i sin orginalform. Den får inte förändras eller redigeras. Bilderna får inte användas, kopieras eller på annat sätt spridas utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

7 Hjälpmedel – en del av vård och behandling

8 Implementering av hjälpmedelsavtal 8 Kvalitetsmål för hjälpmedelsförsörjningen Patient och brukarsäkerhet Leveranssäkerhet Tillgänglighet

9 Avtalets innehåll och omfattning

10 Implementering av hjälpmedelsavtal 10 Avtalet omfattar hjälpmedel för rörelsehinder kognitivt stöd och kommunikation medicinsk behandling* grundutrustning till kundernas egna verksamheter* * Option, tilläggsavtal

11 Implementering av hjälpmedelsavtal 11 Optioner - tilläggsavtal Inom ramen för avtalet finns det möjlighet för kunderna att utlösa optioner som omfattar: rekonditionering av kundägda hjälpmedel jourreparationer inköp av grundutrustning hjälpmedel för medicinsk behandling

12 Implementering av hjälpmedelsavtal 12 Sortiment Målet för leverantörens sortimentsarbete ska vara att tillhandahålla funktionella och säkra hjälpmedel på lägsta effektiva hjälpmedelsnivå, det vill säga uppfylla brukarnas behov utan överutrustning. Leverantören ansvarar för upphandlingsprocessen Sortimentsgrupperna tar fram funktionskrav Handbokens riktlinjer & produktanvisningar gäller Kostnadseffektivitetsprincipen

13 Implementering av hjälpmedelsavtal 13 A-, B- och Ö- sortiment A-sortiment är produkter med hög förskrivningsvolym och/ eller där det finns behov av snabb leverans. Leveranstiden är max fem arbetsdagar. B-sortiment är produkter med lägre förskrivningsfrekvens och mindre volym, leveranstid 15 dagar. Övrigt sortiment, här finns produkter utanför upphandlat sortiment, begagnade produkter. Proformalån.

14 Implementering av hjälpmedelsavtal 14 Rekonditionerad, likvärdig och ny produkt Vid förskrivning/beställning ska i första hand ett rekonditionerat hjälpmedel levereras. I andra hand levereras en likvärdig produkt och i tredje hand sker ett nyinköp.

15 Implementering av hjälpmedelsavtal 15 WebSESAM kundernas beställningssystem Används för all beställning av hjälpmedel, expertstöd eller tjänst. Information om aktuellt sortiment, produkt. Leveransbekräftelse, kvittens Registrerar leveransavvikelse.

16 Implementering av hjälpmedelsavtal 16 BMB- byte av betalningsansvar Betalningsansvar styrs av baskod i webSESAM Förskrivaren är ansvarig för att kontrollera baskod i samband med förskrivning av hjälpmedel Leverantören utför inga krediteringar mellan vårdgivare Byte av mottagare/ betalare registreras utifrån lokala rutiner

17 Implementering av hjälpmedelsavtal 17 Asylsökande, skyddad identitet eller folkbokförd utanför Västra Götaland Rutiner för beställning och bekräftelse finns på webben Vid förskrivning till patienter med skyddad identitet, ange aldrig bostadsadress som leveransadress utan den förskrivande enheten Följ lokala rutiner vid förskrivning till patienter med skyddad identitet, folkbokförda utanför Västra Götaland eller asylsökande

18 Funktionstjänst att tillgodose behov av funktionellt fullgoda hjälpmedel

19 Implementering av hjälpmedelsavtal 19 Enhetlig prismodell Hjälpmedel med funktionshyra har en prismodell som innebär en dygns- och månadshyra. Hjälpmedel som är förskrivna del av månad ger en dygnshyra, för hel månad utgår månadshyra. En enhetlig modell för vilka hjälpmedel som kommer att köpas respektive att hyras med funktionshyra kommer att gälla i hela Västra Götaland. Mars April MajJuni Dygnshyra Månadshyra

20 Implementering av hjälpmedelsavtal 20 Funktionshyra Funktionshyra omfattar funktionsdugligt hjälpmedel, logistik, montering/installation, ankomst/leveranskontroll, förebyggande och avhjälpande underhåll, rekonditionering, biträde vid utredning av medicinteknisk avvikelse, återtag, försäkring och utrangering samt leverantörens administrativa kostnader.

21 Implementering av hjälpmedelsavtal 21 Köphjälpmedel I priset för köphjälpmedel ingår fri leverans i funktionsfärdig skick till angiven plats Två års garanti gäller för köphjälpmedel.

22 Implementering av hjälpmedelsavtal 22 Lokala buffertförråd Varierat sortiment och volym utifrån verksamheternas behov Automatisk påfyllnad och uppackning i lokalt buffertförråd Leverans i funktionsfärdigt skick Lagerränta 12% av funktionshyra

23 Leverans och hämtning av hjälpmedel

24 Implementering av hjälpmedelsavtal 24 Leveranstid Leverans av hjälpmedel inklusive tillbehör och anpassning av hjälpmedel inom A-sortiment ska ske senast 5 arbetsdagar efter beställning. B-sortiment inklusive tillbehör och anpassning ska levereras senast 15 arbetsdagar efter beställning. Övrigt sortiment och specialanpassade hjälpmedel gäller att leveranstid ska överenskommas vid beställning Leveranstid för hjälpmedel som består av olika komponenter med olika långa leveranstider styrs av det hjälpmedel/tillbehör som har den längsta leveranstiden och ska överenskommas mellan förskrivare och leverantören vid beställning.

25 Implementering av hjälpmedelsavtal 25 Leverans Leverans till beställande enhet eller till patient/brukares vistelseadress Tidpunkt för leverans Information som lämnas vid leverans Vad gäller vid ”bomköring”

26 Implementering av hjälpmedelsavtal 26 Kvittens och kontroll av leverans Kvittens av buffertförråd Kvittens av leverans till patient/brukares vistelseadress eller annan adress Kontroll av leverans Mer information kommer att finnas på webben

27 Implementering av hjälpmedelsavtal 27 Akutleverans Beställning av akutleverans kan göras för hjälpmedel i A-sortiment Avtalad leveranstid, senast 24 timmar eller närmast följande arbetsdag efter beställning, eller vid överenskommelse samma dag Akutleveranser tilläggsdebiteras

28 Implementering av hjälpmedelsavtal 28 Hämtning och återlämning av hjälpmedel Förskrivaren eller annan ansvarig registrerar en arbetsorder om hämtning i webSESAM. Leverantören ska hämta hjälpmedlet ifrån angiven plats. Hämtning ska ske så snabbt som möjligt, max fem arbetsdagar efter att en hämtorder är lagd i webSESAM Hyran avslutas inom 3 dagar Återlämningskvitto Mer information finns på leverantörens webb

29 Montering och installation

30 Implementering av hjälpmedelsavtal 30 Montering och installation Med montering/installation avses montering, uppsättning, installation av hjälpmedel i patient/brukares bostad som kräver teknisk kompetens. Exempelvis montering av stationär personlyft som kan kräva installation i tak samt elinstallationer. Kostnaden ingår i funktionshyra. Väntetid för montering och installation följer leveranstid för hjälpmedel inom A- och B-sortiment. Bekräftelse skickas i webSESAM när montering / installation är utförd.

31 Förebyggande och avhjälpande underhåll

32 Implementering av hjälpmedelsavtal 32 Förebyggande underhåll är åtgärder för att förebygga uppkomst av fel och för att säkerställa patientsäkerheten och som kräver fackmannakompetens. Förebyggande underhåll ska utföras på hjälpmedel med den periodicitet/kontrollscheman/motsvarande som anges i tillverkarens anvisning eller enligt gällande krav från myndigheter och vid varje tidpunkt aktuella standarder. Förebyggande underhåll

33 Implementering av hjälpmedelsavtal 33 Avhjälpande underhåll är åtgärder för att avhjälpa uppkomna fel. Det är oplanerade åtgärder som utförs när ett hjälpmedel är trasigt och måste repareras Avhjälpande underhåll ska påbörjas inom tre arbetsdagar och avslutas senast fem dagar efter arbetsorder är lagd i webSESAM Akut avhjälpande underhåll kan beställas av förskrivaren Avhjälpande underhåll

34 Implementering av hjälpmedelsavtal 34 Förebyggande underhåll som vårdgivaren själv beslutar om Exempel, regelbundet underhåll av rullstolar Tilläggsdebitering Rutiner kommer att tas fram och publiceras på webben

35 Implementering av hjälpmedelsavtal 35 Jourreparationer Option, tilläggstjänst Nödsituation, omfattar säng/lyft samt personlyftar Jourreparationer utförs kvällar (kl.16.30- 08.00) och helger med 5 timmars inställelsetid Skriftlig information och märkning av produkt Tilläggsdebitering

36 Rekonditionering och utrangering

37 Implementering av hjälpmedelsavtal 37 Försäkring för skada och förlust Samtliga produkter med funktionshyra är av leverantören försäkrade mot skada och förlust. Avtalet reglerar skada och förlust mellan leverantör och kund. Handboken reglerar relationen mellan patient och vårdgivare. Vårdgivarens avgör om ersättning

38 Implementering av hjälpmedelsavtal 38 Expertkunskap inom hjälpmedelsområdet Att tillgodose behov av expertkunskap inom hjälpmedelområdet kopplat till patient/brukares behov

39 Implementering av hjälpmedelsavtal 39 Rådgivning Generell och individuell rådgivning Individuell rådgivning debiteras som tilläggspris, generell ingår i funktionshyra

40 Implementering av hjälpmedelsavtal 40 Konsultation vid utprovning Konsultation vid utprovning avser när hjälpmedelscentralens personal ger förskrivaren expertstöd gällande hjälpmedel kopplat till patient/brukares behov Kompetens som krävs ingår Leveranstid, väntetid Bokning och beställning

41 Implementering av hjälpmedelsavtal 41 Utprovningsrum och visning av representativt urval Bokas med eller utan expertstöd Produkter som ingår i avtalat sortiment Beställning sker i webSESAM och via kundtjänst

42 Implementering av hjälpmedelsavtal 42 Information Information och visning av aktuellt sortiment Ingår i funktionstjänsten

43 Implementering av hjälpmedelsavtal 43 Utbildning Utbildning, fördjupad kompetens Debiteras som tilläggstjänst Vårdgivaren ansvarar för grundläggande förskrivarutbildning

44 Implementering av hjälpmedelsavtal 44 Anpassning och specialanpassning Anpassning av hjälpmedel avser de åtgärder som krävs för att det ska passa den enskilda patienten/brukaren Specialanpassning avser de åtgärder som krävs då den enskilda patienten/brukarens behov inte kan tillgodoses genom anpassning av befintliga produkter.

45 Implementering av hjälpmedelsavtal 45 Anpassning och specialanpassning Anpassning enligt förskrivarens anvisning Avtalad leveranstid Lägsta effektiva hjälpmedelsnivå Offert vid specialanpassning Lokala rutiner

46 Tillgänglighet

47 Implementering av hjälpmedelsavtal 47 Öppettider Hjälpmedelscentralerna ska ha verksamhet öppen för förskrivare och patienter/brukare alla helgfria vardagar klockan 08.00- 16.30.

48 Implementering av hjälpmedelsavtal 48 Telefon, e-post och webbplats Ett telefonnummer, infoadress in till leverantören Kundtjänst Leverantörens webbplats

49 Implementering av hjälpmedelsavtal 49 Leverans och väntetider Sammanställning över avtalade leveranstider finns i guiden

50 Felanmälan och reklamation

51 Implementering av hjälpmedelsavtal 51 Beställarens ansvar att reklamera! Felanmälan och reklamation sker via webSESAM och leverantörens hemsida, kundtjänst. Arbete pågår. Hjälpmedel och tjänst som inte uppfyller beställning eller ställda krav Vid leverans av felaktig/ trasig produkt ska ny leverans ske påföljande dag

52 Implementering av hjälpmedelsavtal 52 Medicinteknisk avvikelse Teknisk utredning och dokumentation Information om medicinteknisk avvikelse ska meddelas förskrivaren Anmälan av medicinteknisk avvikelse ska rapporteras till vårdgivare och Läkemedelsverket enligt rutin Mer finns på information på webben

53 Implementering av hjälpmedelsavtal 53 Fakturering Kunden ansvarar för att ange rätt betalare Faktura och fakturaunderlag Innehåller uppgift om enskilda personers hälso- och sjukvård och måste hanteras som sådana uppgifter Fakturering sker den siste i varje månad

54 Organisation och samverkan

55 Implementering av hjälpmedelsavtal 55 Uppföljning av avtal Gemensam uppföljningsplan behov, prestationer och kvalitet Uppföljningsområden telefontillgänglighet, patientsäkerhet och leveranser Nyckeltal ex; förebyggande underhåll, jourreparationer, nyförskrivna hjälpmedel, konsultationer, medicintekniska avvikelser

56 Implementering av hjälpmedelsavtal 56 Hjälpmedelsförsörjning

57 Implementering av hjälpmedelsavtal 57 Webb www.vgregion.se/hjalpmedel-i-vg

58 Implementering av hjälpmedelsavtal 58


Ladda ner ppt "Din guide till hjälpmedelsavtalet i Västra Götaland En samlad hjälpmedelsförsörjning i Västra Götalandsregionen och i Västra Götalands 49 kommuner Januari."

Liknande presentationer


Google-annonser