Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Norrbottens läns landsting

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Norrbottens läns landsting"— Presentationens avskrift:

1 Norrbottens läns landsting
Redovisning av hemuppgift Mäta för att leda 13 – 14 maj 2009

2 Stark ekonomi Attraktiv region Vision Verksamhetsidé Engagerade medarbetare Ledningsstrategi God hälsa Prioriteringar God vård

3 Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt.

4 Verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas välfärd och styrs ytterst av norrbottningarna, genom allmänna politiska val. Landstinget ska, genom att bedriva hälso- och sjukvård och folktandvård, verka för en rättvis välfärd fördelad efter behov och i allt väsentligt finansierad genom skatter. Som folkvalt regionalt organ, ska landstinget medverka till Norrbottens utveckling och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle. Genom en aktiv kultur- och regionalpolitik, ekonomiskt och annat stöd till kollektivtrafik och de mindre företagens utveckling ska förutsättningar skapas för en god livsmiljö.

5 Ledningsstrategi Resultat i ett patientperspektiv
Uthålligt, kunskapsbaserat, systematiskt förbättringsarbete Ledarskap- och systematisk ledarutveckling Aktivt medarbetarskap Standardiserade vårdprocesser i ett länsperspektiv (t ex diabetes, stroke, reumatologi, hjärtsjukvård)

6 Prioriteringar 2009 Utveckla och förädla mål och mått
Integrera arbetet än tydligare i planeringsprocessen Konsolidera metoder och arbetssätt Etablera systematiska mätningar på alla nivåer Utveckla analys av indikatorerna i Öppna jämförelser och vidta åtgärder (vid behov) Utveckla stödet för omhändertagande och implementering av kunskapsunderlag

7 Strukturer för förbättringsarbete
Styrning, ledning och samordning via ledningsgrupper Utbildade handledare Utbildning i systematiskt förbättringsarbete Medverkan i nationella program för förbättringsarbete Medverkan i SKL´s program Lean Nyttja Improwement Advisors Interna nätverk med alla aktörer deltagande Regelbunden mätning och redovisning av resultat

8 Mätningar Mångdimensionellt i vårdprocessen enligt värdekompassen
På flera nivåer - Macro - Meso - Micro Regelbundet Tydligt ansvar Definierade mått och mätmetoder

9 UTVECKLING PÅGÅR, STÖR GÄRNA
Integrera med planeringsprocessen Ta till vara kompetens på alla nivåer Utveckla mål och mått Metoder att mäta Resultattavla med systemmått Kvalitetssäkra datarapporteringen Förbättra datalagret Elektronisk resultattavla

10 God Hälsa

11 Mål (strategins åldersgrupper)
Systematiskt folkhälsoarbete Prioriterade områden Mål (strategins åldersgrupper) Åtgärder, handlingsplaner (varje division ska konkretisera sina bidrag till målen) Uppföljning Hälsoläge => Hälsobokslut länet, kommunala välfärdsbokslut Mot målen => LP och strategi Aktivitetsnivå => HFS-indikatorer På divisionsnivå => div planer, årsredovisning Statistikunderlag från divisionerna

12 Folkhälsopolitiska strategin
Barn och ungdom Vuxna Äldre Psykisk hälsa Övervikt och fetma Övervikt, fetma, undervikt Tobaksbruk Fallskador Tobaksbruk, alkohol, narkotika och dopning God livskvalitet Sexuell hälsa (sexuellt överförbara infektioner och oönskade graviditeter)

13 Strategier för systematiskt
folkhälsoarbete Aktivt samverka med kommuner och andra myndigheter och aktörer i länet. Verka för att befolkningen har kunskap om vad som ger god hälsa. Sammanställa och sprida statistik och underlag som beskriver hälsans utveckling i länet, och använda denna kunskap i förbättringsarbetet. Landstinget ska i egen verksamhet, genom ett hälsofrämjande synsätt, aktivt bidra till god hälsa. Verka för en jämställd och jämlik hälsa.

14 Mål Mått Mål Nuläge Självskattad hälsa Bäst i Sverige år 2020
Kvinnor 63 % (bäst 73%) Män 68 % (bäst 75 %) Hälsobokslut 2008 Förbättringar jämfört med 2007 Hälsobokslut 2007 Självskattad hälsa bland ungdomar 95 % av både flickor och pojkar mår bra år 2010 Bland elever årskurs 1 gymnasiet i länet, 2007: 87 % bland flickor 93 % bland pojkar Metoder tillämpas för att stimulera och ta tillvara patientens kraft och initiativ i arbetet för sin egen hälsa. Metoder tillämpas i minst 75% av landstingets verksamheter med patientmöten år 2009 50 % år 2007 Tobaksbruk bland ungdomar En halvering till år 2014 av andelen ungdomar i gymnasiets första år som röker eller snusar Bland elever årskurs 1 gymnasiet i länet 2007: 11 % röker minst en gång i veckan bland pojkarna och lika många bland flickorna, 25 % av pojkarna och 9 % av flickorna snusar minst en gång i veckan Rökande spädbarnsföräldrar En tobaksfri livsstart från år 2014 År 2007, Norrbotten: 6,8 % av mammor och 9 % av pappor till barn 8 månader

15 Mål Övervikt Andelen 4-åringar med övervikt/fetma ska minska med 50 % fram till år 2012 19 % av flickorna och 13 % av pojkarna bland 4-åringar i Norrbotten var överviktiga, år 2007 Andelen med övervikt och fetma bland vuxna norrbottningar ska vara den lägsta i Sverige år 2018 Fetma i Norrbotten, 2006: Män 15 % (bäst 10 %) Kvinnor 13 % (bäst 9 %) Övervikt i Norrbotten, 2006: Män 45 % (bäst 40 %) Kvinnor 29 % (bäst 24 %) Nya fall av klamydia Konstaterande fall av klamydia i fem-årsklasser mellan år ska, oavsett kön, understiga 20 fall per 1000 inv, år 2009. Högsta antal fall av klamydia per 1000 inv i åldersklasser om fem år är 27, år 2007. Riskabla alkoholvanor bland ungdomar. Halvera andelen ungdomar med riskabla alkoholvanor till år 2018 27 % av män och 28 % av kvinnorna mellan 16 och 24 år i Norrbotten hade riskabla alkoholvanor år 2006 Fallskador, äldre Minst sju av kommunerna i länet ska finnas med bland de 25 % kommuner i landet som uppvisar minst fallskador bland 80 år eller äldre år 2014 Tre av 14 kommuner finns med bland de 25% kommuner med minst fallskador bland 80 år eller äldre, år 2006

16 Källa: Kommunala basfakta
Resultat Utvecklingen av medellivslängd vid födseln i Norrbotten och riket åren Start vid 70 år Källa: Kommunala basfakta

17 Källa: NLL, Skolbarns hälsa och levnadsvanor, 2007/2008
Resultat Rök- och snusvanor bland skolelever i Norrbotten, läsåret 2007/2008 Röker minst någon gång i veckan Snusar minst någon gång i veckan Årskurs sju Gymnasiet år 1 Årskurs sju Flickor 1 % 13 % 8 % Pojkar 10% 26 % Källa: NLL, Skolbarns hälsa och levnadsvanor, 2007/2008

18 Källa: NLL, Smittskyddsenheten
Resultat Utvecklingen av konstaterade fall av klamydia, Norrbotten och riket, Källa: NLL, Smittskyddsenheten

19 HFS-indikatorer som processmått
Uppföljning enligt indikatorerna från nätverket Hälsofrämjande sjukhus Resultat ur verksamhetsperspektiv Utveckla sjukdomsförebyggande insatser i hälso- och sjukvården Fråga 1 Preventiva program tillämpas angående: Tobak

20 Jämförelse mellan norrlandstingen och med riket
Preventiva program tillämpas för patienter när det gäller: Program NLL-07 NLL-08 VNL-07 VLL-08 LVN-07 LVN-08 JLL-07 JLL-08 Riket Tobak Alkohol Övervikt Fysisk aktivitet Stressrelaterade problem Stödsystem för systematisk uppföljning finns för: Stödsystem NLL-07 NLL-08 VNL-07 VLL-08 LVN-07 LVN-08 JLL-07 JLL-08 Riket Tobak Alkohol Övervikt Fysisk aktivitet Stressrelaterade problem Källa: LVN, Redovisning Norrlandstingen,

21

22 1) Patientfokuserad Patientenkät om bemötande (2008) – vilket sammanfattande betyg vill du ge på ditt besök?

23 2) Tillgänglig Antal som väntat längre än 90 dgr på nybesök – specialiserad vård Mål = 0 st Telefontillgänglighet i primärvård; andel samtal som ej besvarats samma dag. Mål = 0 Antal som väntat längre än 90 dgr på behandling – specialiserad vård Mål = 0 st Besök i primärvård; Andel som får träffa läkare inom sju dagar Mål = 100

24 3) Säker Antal anmälda och ersatta skador hos patientförsäkringen

25 ”All relevant vårdstatistik uppdelas per kön”
4) Kvalitativt likvärdig och jämlik ”All relevant vårdstatistik uppdelas per kön” Patientenkät om bemötande (2008)

26 5) Effektiv vård Siffrorna inom parentes anger sjukhuset snittkostnad i förhållande till kostnaden per DRG-poäng för läns- och länsdelssjukhus i den nationella KPP-databasen

27 6) Evidensbaserad vård

28 Engagerade medarbetare

29 Värdegrund Alla medarbetare har ett lika värde
Samverkan och samarbete mellan all personal på arbetsplatsen är en viktig förutsättning för en väl fungerande verksamhet Alla medarbetares kompetens och kreativitet tas till vara som en grund för verksamhetsutvecklingen Ledarskapet utövas tydligt och aktivt och skapar förutsättningar för mötesplatser där medarbetarnas kompetens och kreativitet synliggörs och utvecklas i det dagliga arbetet.

30 Mål Arbetstillfredsställelse Frisknärvaro och sjukfrånvaro Ledarskap
Kompetens

31 Mått och mål Mått Mål Nuläge Arbetstillfredsställelse
70/positiv utveckling för samtliga divisioner NLL 68 (2009) NLL 66 (2008) Divisioner mellan 62-77 Frisknärvaro - Andel medarbetare som har högst fem dagars sjukfrånvaro under senaste tolvmånadersperioden 75 procent 69 procent (2008) 72 procent (2007) Sjukfrånvaro - Andel sjukfrånvaro i procent av bruttoarbetstiden 5,1 procent 5,2 procent (2008) 6 procent (2007)

32 Mått och mål Mått Mål Nuläge Ledarskap
70/positiv utveckling för samtliga divisioner NLL 67 (2009) NLL 65 (2008), Divisioner mellan 57-75 Kompetens 75/positiv utveckling för samtliga divisioner NLL 73 (2009) NLL 72 (2008) Divisioner mellan 65-85 Andel studenter som anser att det stämmer helt och hållet samt ganska bra att de kunnat uppnå kursmålen under sina VFU-kurser 70 procent Påbörja mätning

33 Resultat 2008

34 Resultat

35 Total sjukfrånvaro / bruttoarbetsid
Resultat Total sjukfrånvaro / bruttoarbetsid

36 Kort sjukfrånvaro (1-14 dgr) /bruttoarbetstid
Resultat Kort sjukfrånvaro (1-14 dgr) /bruttoarbetstid

37 Lång sjukfrånvaro (>15 dgr) /bruttoarbetstid
Resultat Lång sjukfrånvaro (>15 dgr) /bruttoarbetstid

38 Stark ekonomi Inriktningsmål:
Landstinget ska ha en god hushållning både ur ett finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv Delmål: Positivt resultat Nettokostnadsandel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning Likviditet

39 Stark ekonomi Mått och mål

40 Nuvarande resultattavla

41 Framtida resultattavla
Kontinuerligt Automatiskt Kvalitetssäkrat


Ladda ner ppt "Norrbottens läns landsting"

Liknande presentationer


Google-annonser