Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Norrbottens läns landsting Redovisning av hemuppgift Mäta för att leda 13 – 14 maj 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Norrbottens läns landsting Redovisning av hemuppgift Mäta för att leda 13 – 14 maj 2009."— Presentationens avskrift:

1 Norrbottens läns landsting Redovisning av hemuppgift Mäta för att leda 13 – 14 maj 2009

2 Vision Verksamhetsidé Attraktiv region God hälsa God vård Engagerade medarbetare Stark ekonomi Ledningsstrategi Prioriteringar

3 Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt.

4 Verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas välfärd och styrs ytterst av norrbottningarna, genom allmänna politiska val. Landstinget ska, genom att bedriva hälso- och sjukvård och folktandvård, verka för en rättvis välfärd fördelad efter behov och i allt väsentligt finansierad genom skatter. Som folkvalt regionalt organ, ska landstinget medverka till Norrbottens utveckling och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle. Genom en aktiv kultur- och regionalpolitik, ekonomiskt och annat stöd till kollektivtrafik och de mindre företagens utveckling ska förutsättningar skapas för en god livsmiljö.

5 Ledningsstrategi Resultat i ett patientperspektiv Uthålligt, kunskapsbaserat, systematiskt förbättringsarbete Ledarskap- och systematisk ledarutveckling Aktivt medarbetarskap Standardiserade vårdprocesser i ett länsperspektiv (t ex diabetes, stroke, reumatologi, hjärtsjukvård)

6 Prioriteringar 2009 Utveckla och förädla mål och mått Integrera arbetet än tydligare i planeringsprocessen Konsolidera metoder och arbetssätt Etablera systematiska mätningar på alla nivåer Utveckla analys av indikatorerna i Öppna jämförelser och vidta åtgärder (vid behov) Utveckla stödet för omhändertagande och implementering av kunskapsunderlag

7 Strukturer för förbättringsarbete Styrning, ledning och samordning via ledningsgrupper Utbildade handledare Utbildning i systematiskt förbättringsarbete Medverkan i nationella program för förbättringsarbete Medverkan i SKL´s program Lean Nyttja Improwement Advisors Interna nätverk med alla aktörer deltagande Regelbunden mätning och redovisning av resultat

8 Mätningar Mångdimensionellt i vårdprocessen enligt värdekompassen På flera nivåer - Macro - Meso - Micro Regelbundet Tydligt ansvar Definierade mått och mätmetoder

9 UTVECKLING PÅGÅR, STÖR GÄRNA Integrera med planeringsprocessen Ta till vara kompetens på alla nivåer Utveckla mål och mått Metoder att mäta Resultattavla med systemmått Kvalitetssäkra datarapporteringen Förbättra datalagret Elektronisk resultattavla UTVECKLING PÅGÅR, STÖR GÄRNA Integrera med planeringsprocessen Ta till vara kompetens på alla nivåer Utveckla mål och mått Metoder att mäta Resultattavla med systemmått Kvalitetssäkra datarapporteringen Förbättra datalagret Elektronisk resultattavla

10 God Hälsa

11 Prioriterade områden Mål (strategins åldersgrupper) Åtgärder, handlingsplaner (varje division ska konkretisera sina bidrag till målen) Uppföljning Hälsoläge => Hälsobokslut länet, kommunala välfärdsbokslut Mot målen => LP och strategi Aktivitetsnivå => HFS-indikatorer På divisionsnivå => div planer, årsredovisning Statistikunderlag från divisionerna Systematiskt folkhälsoarbete Systematiskt folkhälsoarbete

12 Barn och ungdomVuxnaÄldre Psykisk hälsaÖvervikt och fetma Övervikt, fetma, undervikt Övervikt och fetmaTobaksbrukFallskador Tobaksbruk, alkohol, narkotika och dopning God livskvalitet Sexuell hälsa (sexuellt överförbara infektioner och oönskade graviditeter) God livskvalitet Folkhälsopolitiska strategin

13 Aktivt samverka med kommuner och andra myndigheter och aktörer i länet. Verka för att befolkningen har kunskap om vad som ger god hälsa. Sammanställa och sprida statistik och underlag som beskriver hälsans utveckling i länet, och använda denna kunskap i förbättringsarbetet. Landstinget ska i egen verksamhet, genom ett hälsofrämjande synsätt, aktivt bidra till god hälsa. Verka för en jämställd och jämlik hälsa. Strategier för systematiskt folkhälsoarbete Strategier för systematiskt folkhälsoarbete

14 MåttMålNuläge Självskattad hälsaBäst i Sverige år 2020Kvinnor 63 % (bäst 73%) Män 68 % (bäst 75 %) Hälsobokslut 2008Förbättringar jämfört med 2007Hälsobokslut 2007 Självskattad hälsa bland ungdomar 95 % av både flickor och pojkar mår bra år 2010Bland elever årskurs 1 gymnasiet i länet, 2007: 87 % bland flickor 93 % bland pojkar Metoder tillämpas för att stimulera och ta tillvara patientens kraft och initiativ i arbetet för sin egen hälsa. Metoder tillämpas i minst 75% av landstingets verksamheter med patientmöten år 2009 50 % år 2007 Tobaksbruk bland ungdomarEn halvering till år 2014 av andelen ungdomar i gymnasiets första år som röker eller snusar Bland elever årskurs 1 gymnasiet i länet 2007: 11 % röker minst en gång i veckan bland pojkarna och lika många bland flickorna, 25 % av pojkarna och 9 % av flickorna snusar minst en gång i veckan Rökande spädbarnsföräldrarEn tobaksfri livsstart från år 2014År 2007, Norrbotten: 6,8 % av mammor och 9 % av pappor till barn 8 månader Mål

15 ÖverviktAndelen 4-åringar med övervikt/fetma ska minska med 50 % fram till år 2012 19 % av flickorna och 13 % av pojkarna bland 4- åringar i Norrbotten var överviktiga, år 2007 Andelen med övervikt och fetma bland vuxna norrbottningar ska vara den lägsta i Sverige år 2018 Fetma i Norrbotten, 2006: Män 15 % (bäst 10 %) Kvinnor 13 % (bäst 9 %) Övervikt i Norrbotten, 2006: Män 45 % (bäst 40 %) Kvinnor 29 % (bäst 24 %) Nya fall av klamydiaKonstaterande fall av klamydia i fem-årsklasser mellan 15-29 år ska, oavsett kön, understiga 20 fall per 1000 inv, år 2009. Högsta antal fall av klamydia per 1000 inv i åldersklasser om fem år är 27, år 2007. Riskabla alkoholvanor bland ungdomar.Halvera andelen ungdomar med riskabla alkoholvanor till år 2018 27 % av män och 28 % av kvinnorna mellan 16 och 24 år i Norrbotten hade riskabla alkoholvanor år 2006 Fallskador, äldreMinst sju av kommunerna i länet ska finnas med bland de 25 % kommuner i landet som uppvisar minst fallskador bland 80 år eller äldre år 2014 Tre av 14 kommuner finns med bland de 25% kommuner med minst fallskador bland 80 år eller äldre, år 2006 Mål

16 Utvecklingen av medellivslängd vid födseln i Norrbotten och riket åren 1991-2007 Resultat Källa: Kommunala basfakta Start vid 70 år

17 Resultat Röker minst någon gång i veckan Snusar minst någon gång i veckan Årskurs sju Gymnasiet år 1 Årskurs sju Gymnasiet år 1 Flickor1 %13 %1 %8 % Pojkar1 %10%1 %26 % Rök- och snusvanor bland skolelever i Norrbotten, läsåret 2007/2008 Källa: NLL, Skolbarns hälsa och levnadsvanor, 2007/2008

18 Resultat Utvecklingen av konstaterade fall av klamydia, Norrbotten och riket, 1997-2008 Källa: NLL, Smittskyddsenheten

19 HFS-indikatorer som processmått Uppföljning 2008 enligt indikatorerna från nätverket Hälsofrämjande sjukhus Resultat ur verksamhetsperspektiv Utveckla sjukdomsförebyggande insatser i hälso- och sjukvården Fråga 1 Preventiva program tillämpas angående: Tobak

20 Jämförelse mellan norrlandstingen och med riket Stödsystem för systematisk uppföljning finns för: Preventiva program tillämpas för patienter när det gäller: Program NLL- 07 NLL- 08 VNL- 07 VLL- 08 LVN- 07 LVN- 08 JLL- 07 JLL- 08 Riket Tobak Alkohol Övervikt Fysisk aktivitet Stressrelaterade problem Stödsystem NLL- 07 NLL- 08 VNL- 07 VLL- 08 LVN- 07 LVN- 08 JLL- 07 JLL- 08 Riket Tobak Alkohol Övervikt Fysisk aktivitet Stressrelaterade problem Källa: LVN, Redovisning Norrlandstingen, 2009-03-25

21

22 Patientenkät om bemötande (2008) – vilket sammanfattande betyg vill du ge på ditt besök? 1) Patientfokuserad

23 Antal som väntat längre än 90 dgr på nybesök – specialiserad vård Mål = 0 st Antal som väntat längre än 90 dgr på behandling – specialiserad vård Mål = 0 st Telefontillgänglighet i primärvård; andel samtal som ej besvarats samma dag. Mål = 0 2) Tillgänglig Besök i primärvård; Andel som får träffa läkare inom sju dagar Mål = 100

24 3) Säker Antal anmälda och ersatta skador hos patientförsäkringen

25 ”All relevant vårdstatistik uppdelas per kön” Patientenkät om bemötande (2008) 4) Kvalitativt likvärdig och jämlik

26 Siffrorna inom parentes anger sjukhuset snittkostnad i förhållande till kostnaden per DRG-poäng för läns- och länsdelssjukhus i den nationella KPP-databasen 5) Effektiv vård

27 6) Evidensbaserad vård

28 Engagerade medarbetare

29 Alla medarbetare har ett lika värde Samverkan och samarbete mellan all personal på arbetsplatsen är en viktig förutsättning för en väl fungerande verksamhet Alla medarbetares kompetens och kreativitet tas till vara som en grund för verksamhetsutvecklingen Ledarskapet utövas tydligt och aktivt och skapar förutsättningar för mötesplatser där medarbetarnas kompetens och kreativitet synliggörs och utvecklas i det dagliga arbetet. Värdegrund

30 Arbetstillfredsställelse Frisknärvaro och sjukfrånvaro Ledarskap Kompetens Mål

31 MåttMålNuläge Arbetstillfredsställelse70/positiv utveckling för samtliga divisioner NLL 68 (2009) NLL 66 (2008) Divisioner mellan 62-77 Frisknärvaro - Andel medarbetare som har högst fem dagars sjukfrånvaro under senaste tolvmånadersperioden 75 procent69 procent (2008) 72 procent (2007) Sjukfrånvaro - Andel sjukfrånvaro i procent av bruttoarbetstiden 5,1 procent5,2 procent (2008) 6 procent (2007) Mått och mål

32 MåttMålNuläge Ledarskap70/positiv utveckling för samtliga divisioner NLL 67 (2009) NLL 65 (2008), Divisioner mellan 57-75 Kompetens75/positiv utveckling för samtliga divisioner NLL 73 (2009) NLL 72 (2008) Divisioner mellan 65-85 Andel studenter som anser att det stämmer helt och hållet samt ganska bra att de kunnat uppnå kursmålen under sina VFU-kurser 70 procentPåbörja mätning Mått och mål

33 Resultat 2008

34 Resultat

35 Total sjukfrånvaro / bruttoarbetsid Resultat

36 Kort sjukfrånvaro (1-14 dgr) /bruttoarbetstid Resultat

37 Lång sjukfrånvaro (>15 dgr) /bruttoarbetstid Resultat

38 Inriktningsmål: – Landstinget ska ha en god hushållning både ur ett finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv Delmål: –Positivt resultat –Nettokostnadsandel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning –Likviditet Stark ekonomi

39 Mått och mål Stark ekonomi

40 Nuvarande resultattavla

41 Framtida resultattavla


Ladda ner ppt "Norrbottens läns landsting Redovisning av hemuppgift Mäta för att leda 13 – 14 maj 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser