Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hemuppgift Beskriv koloncancerprocessen utifrån följande:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hemuppgift Beskriv koloncancerprocessen utifrån följande:"— Presentationens avskrift:

1 Hemuppgift Beskriv koloncancerprocessen utifrån följande:
- Patienter (kön, ålder, antal, fördelning avseende specifika behov) - Kompetenser (medarbetare/professioner/kompetensnivå) - Processkarta (patientens väg) Ta fram en Värdekompass Identifiera för varje perspektiv faktorer som påverkar. Gör en Drivkraftsanalys för varje perspektiv, ta fram primära och sekundära drivkrafter. Finns mått och resultat idag? Identifiera och lista problemområden Ta fram förbättringsområden och handlingsplan. Finns de resurspersoner som behövs för fortsatt arbete?

2 Patienter (kön, ålder, antal, fördelning avseende specifika behov)

3 Kompetenser (medarbetare/professioner/kompetensnivå)
Överläkare Karin Adolfsson 75% Specialistläkare Helga Hagman 80% ST-läkare Kristina Engvall, just nu kolorectal- intresserad 80% Annika Junehed, mottagningssjuksköterska 100% Linda Dahlkvist, sjuksköterska dagbehandlingen, 100 %

4 Processkarta (patientens väg)

5 Värdekompass för koloncancer
Funktionellt status/hälsostatus (vad är viktigt för patientens dagliga liv) Fysiskt Psykiskt Socialt Kliniskt status/ Vårdbehov (vad är viktigt för dig som profession) Provresultat Komplikationer/ avvikelser Patient/kundupplevda behov (vad är viktigt i vården för dig som patient) Upplevd hälsovinst Med sättet att ge vård Bästa möjliga värde Resurser/Kostnader (vad kostar det, vilka resurser används, kompetensbehov) Direkta Indirekta

6 Drivkraftsanalys Primära drivkrafter (2-4) ”Vad?”
Sekundära drivkrafter ”Hur?” A P S D Frgar aktivt hur de mår Bemötande Vi presenterar oss alltid med namn och lämnar visitkort Mål/ målområde Mått och mätetal Muntlig vid mottagningsbesök och Och behandling Information Skriftlig information om det finns Patient/kund-upplevda behov Mått och mätetal Kompetent persoanl ger rätt information PAS, kontaktsjuksköterska Kontinuitet Utvärderingsbesök, besök till PAL Mått och mätetal Biverkningskontroll kontroll till POLL Dagvård telefontid Tillgänglighet/ teltid Avdelning, tillgänglighet 24 tim/dygn Teltid till läkare= samma dag- dagjour © Richard Scoville & Catalyst Institute

7 Drivkraftsanalys Primära drivkrafter (2-4) ”Vad?”
Sekundära drivkrafter ”Hur?” A P S D Kliniska status INCA Behandlingss ”vinst” Mål/ målområde Mått och mätetal Överlevnad Följer vårdprogram Adekvat vårdplan för patienten MDT- konferens Kliniskt status/vårdbehov Välinformerad patient Rapport till ”teamssk” Biverkningsrapport Dokumentation i journal Mått och mätetal © Richard Scoville & Catalyst Institute

8 Drivkraftsanalys Primära drivkrafter (2-4) ”Vad?”
Sekundära drivkrafter ”Hur?” A P S D Dietistkontakt vid behandlingsstart ”Bra” nutritionstatus Viktkontroll vid varje besök Mål/ målområde Frågar aktivt om försämrad aptit Mått och mätetal Frågar aktivt om smärtor, blödning Tumörrelaterade symtom Trötthet graderas Funktionellt status/hälsostatus Symtom från mag-tarm Mått och mätetal Användet ”illamåendedagbok” Behandlingsrelaterade symtom Efterhör behandlingrelaterade symtom- ringa pat Mått och mätetal Skattningskla neuropatier Erbjuder kuratorskontakt Psykosocialt omhändertagnade rehabiliteringskurs Mått och mätetal Anhörigsamtal vid behov-uppmnas ta med anhörig i kallelse © Richard Scoville & Catalyst Institute

9 Primära drivkrafter (2-4) Sekundära drivkrafter
Drivkraftsanalys Primära drivkrafter (2-4) ”Vad?” Sekundära drivkrafter ”Hur?” A P S D Radiologi Diagnostik PAD Mål/ målområde Mått och mätetalDiagnostik Labprover Cytodose Läkemedelsadministartion Städ och avfallshantering Resurser/ Kostnader Mått och mätetal Utbildning cyt-körkort, läkemedel och apotekskostnader Service av utrustning strålbehandling Utbildning Mått och mätetal IT-system Tid för registrering INCA-register Tid för att samla data-journalgranskning Mått och mätetal © Richard Scoville & Catalyst Institute

10 Identifierade problemområden
Bristande kontinuitet på läkarsidan Kontaktsjuksköterska: mott; strål; dagvård Svårt med läkartider – kan lösas med mer sjuksköterskeresurs för att frigöra läkartid Glapp i övergång från sjukhus till palliativ hemsjukvård, speciellt för polikliniska patienter. Vi vet inte vart vi ska vända oss, svårt med planering

11 Ansvar för genomförande Tidsplan och mätningar
Identifierat förbättrings-område Mål Åtgärder Ansvar för genomförande Tidsplan och mätningar Utveckla teamet Tydligt på hemsida vilka som ingår i teamet Känt för alla på kliniken + på berörda kliniker väl fungerande flöde inom kliniken Angelika Marianne dietist Kontaktsjuksköterska på strålbehandlingen vid läkarbesöket på mottagningen Annika J Victoria Angelika Patientinformation, checklista för muntlig information och skriftlig information för strålbehandling Välinformerad patient och anhörig Patientinformation, checklista för muntlig information och skriftlig information Sprida dagvårdens checklistor till vårdavdelningen Alla patienter får en egen ” informations-mapp” Linda D Multidisciplinära mottagningar utifrån patientens behov (som bröstmottagning) Patient träffar onkolog och kirurg och ssk vid samma tillfälle Långsiktigt mål Samarbete primärvården – distriktsköterska – klara planer Smidiga övergångar från sluten och öppen till palliation Riktlinjer för vårdplanering av poliklinisk patient

12 Ansvar för genomförande Tidsplan och mätningar
Identifierat förbättrings-område Mål Åtgärder Ansvar för genomförande Tidsplan och mätningar Metodbeskrivning för respektive yrkesgrupp Metodbeskrivning ska finnas och vara förankrade Metodbeskrining för slutenvårdspatient och poliklinisk behandling Annika Junehed Linda Dahlqvist Karin Adolfsson Terese Karlsson Sekreterare med i teamet Agneta Alvarsson Patienter som startar cytostatikabehandling polikliniskt ska kanske ha poll-sköterska som kontaktsjuksköterska från början. Alla patient ska träffa kontaktssk och bli introducerad vid nybesöket Start med gemensam mottagning för att etablera samarbetet Patienten erbjuds introduktion på dagvården samma dag Annika kontaktar Linda D, Anki eller Linda J vid nybesök Annika J och Linda D Start Palliativa teamet – bättre samarbete över gränserna.

13 Ansvar för genomförande Tidsplan och mätningar
Identifierat förbättrings-område Mål Åtgärder Ansvar för genomförande Tidsplan och mätningar Involvera anhörig (involve-projektet) Ta del av resultat från involve-studien Gunilla Pettersson Eva U SGA- mätning / MNA Dietist Välnutrierad patient Viktkontroll vid alla besök ingår i usk-uppgift 100% erbjuden dietistkontakt Dietistbedömning varje patient Samarbete primärvården – distriktsköterska – klara planer Rehabilitering Patientinformation om träning under behandling Erbjuda alla patienter att träffa sjukgymnast Alla erbjuds kuratorskontakt Maria Hugosson Återgång i arbetslivet Victoria Wendel

14 Resurser Mottagningssjuksköterska till team
GI – intresserad specialistläkare Sjukgymnast Arbetsterapeut Resurs för patienter med stomi och patienter med handikappande tarmbesvär


Ladda ner ppt "Hemuppgift Beskriv koloncancerprocessen utifrån följande:"

Liknande presentationer


Google-annonser