Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tertialbokslut 2, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tertialbokslut 2, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225"— Presentationens avskrift:

1 Tertialbokslut 2, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2009-09-30 DNR KFKS 2008/225

2 Balanskravsresultat (mkr)

3 God ekonomisk hushållning
Båda de finansiella målen uppnås Alla övergripande mål bedöms vara OK Flera verksamheter redovisar dock underskott jämfört med budget men det uppvägs av starkt resultat från Social- och äldrenämnden OK

4 Skattenetto: Årsprognosen indikerar ett skattenettoutfall på mkr, vilket är -22 mkr sämre än budget inkluderat att skattereserven på 25 mkr är upplöst. SKL prognostiserar bättre skatteunderlagsutveckling för 2008 jämfört med T1 vilket ger +23 mkr i prognosrevidering för Cirka 14,5 mkr av de 23 mkr avser en engångseffekt avseende slutavräkningar för 2008. Finansnetto: Årsprognosen indikerar ett finansnetto -3 mkr vilket är 17 mkr bättre än budget och 5 mkr bättre än T1. (Återbetalning från SKL står för +5 mkr) Realisationsvinster exploatering: Årsprognos 18 mkr vilket är -10 mkr sämre än budget och oförändrat jämfört med T1 Realisationsvinster avseende försäljning av tomträtter Årsprognos 47,5 mkr vilket är -2,5 mkr sämre än budget och en nedrevidering med -2,5 mkr jämfört med T1 Realisationsvinster övrigt Årsprognos 0,5 mkr vilket är -9,5 mkr sämre än budget och en nedrevidering med samma belopp jämfört med T1 Numera erbjuds inte friköp vid omreglering av industrimark vilket minskar intäkterna.

5 Kommunal ekonomi i balans: Finansiella mål (prognos helår 2009)
Övergripande mål Nyckeltal Utfall T1 2009 Utfall T2 2009 Målnivåer M&B 2009 Kommunal ekonomi i balans Resultatandel (Årets resultat, exklusive alla realisationsvinster i relation till skattenettot), %. -1,4 % +0,5 % >0 Lång sikt > 2,5 % Förändring soliditet inklusive ansvarsförbindelser, %. -1,2 % +0,5%

6 Resultatmått mkr 2009 Budget T2 T1
2009 Budget T2 T1 A. Årets resultat före extraordinära poster 62 82 31 B. Årets resultat exklusive reavinster för tomträttsförsäljning 12 34 -19 C. Balanskravsresultat (B minus reavinster övrigt enl tabell 1) 2 -29 D. Årets resultat exklusive alla realisationsvinster: C - reavinster exploatering -26 16 -47 E. Skattenetto 3509 3 487 3 464 Resultatandel = D. ( Resultat exkl alla realisationsvinster)/ E. (Skattenetto) Målvärde > 0 % Långsikt > 2,5 % -0,7 % 0,5% -1,4%

7

8

9 Social- och äldrenämnden

10

11 Utbildningsnämnden

12 Avvikelse mot per. budget
Resultaträkning T2 2009 Mkr Not Utfall Utfall Periodiserad budget Avvikelse mot per. budget Årsprognos 2009 Årsbudget 2009 Avvikelse årsbudget Prognos T1 Avvikelse T1 Externa intäkter 452,3 475,1 494,1 -19,1 698,7 743,1 -44,4 Verksamhetens kostnader -2 582,7 -2 685,2 -2 736,9 51,7 -4 010,7 -4 103,0 92,3 -4 093,4 82,7 Verksamhetens nettokostnader -2 130,4 -2 210,1 -2 242,8 32,7 -3 312,0 -3 359,9 47,9 -3 350,3 38,3 Realisationsvinster inom exploateringsverksamheten 7,5 16,9 18,7 -1,8 18,0 28,0 -10,0 0,0 Realisationsvinster försäljning tomträtter 85,2 26,2 33,3 -7,1 47,5 50,0 -2,5 Realisationsvinster övrigt 6,6 0,5 6,7 -6,2 10,0 -9,5 Avskrivningar -94,2 -95,7 -103,4 7,7 -156,0 -155,0 -1,0 -152,4 -3,6 Verksamhetens nettokostnader efter avskrivning och realisationsvinster -2 125,3 -2 262,2 -2 287,6 25,4 -3 402,0 -3 427,0 25,0 -3 424,7 22,7 Skattenetto 1,2 2 276,0 2 304,0 2 339,1 -35,1 3 486,7 3 508,7 -22,0 3 463,7 23,0 Finansnetto 3,4 -15,3 -5,2 -13,3 8,1 -3,0 -19,9 -8,4 5,4 Resultat före extraordinära poster 135,4 36,6 -1,7 81,7 61,8 19,9 30,7 51,0 Extraordinära poster Årets resultat Årets resultat (exklusive reavinster tomträttsförsäljningar) 50,1 10,4 5,0 34,2 11,8 22,4 -19,3 53,5 Balanskravsresultat 43,5 9,9 11,6 33,7 1,8 31,9 -29,3 63,0

13 Avvikelse mot årsbudget Personal-kostnader (-)
Driftsredovisning T2 2009 2009, mkr Nämnd/Verksamhet Utfall jan-aug 2009 Period budget Avv. mot period. budget Prognos 2009 Årsbudget 2009 Avvikelse mot årsbudget T1 prognos Avvikelse mot T1 Netto IFS Intäkter IFS Kostnader IFS (-) Netto IFS Totala intäkter Externa intäkter Totala kostnader (-) Personal-kostnader (-) Netto Kommunstyrelsen, totalt -74,3 1 910,7 -1 987,7 -77,0 -76,0 -1,0 2 861,7 323,1 -2 969,6 -1 524,4 -107,9 -97,5 -10,4 -100,4 -7,5 KF och KS -15,3 3,4 -19,0 -15,6 -17,3 1,7 4,4 3,8 -30,2 -12,1 -25,8 -26,0 0,2 Stadsledningskontoret -48,8 35,5 -82,6 -47,1 -52,7 5,6 49,2 5,1 -127,5 26,4 -78,3 -79,1 0,8 Fastighetskontoret 0,1 263,3 -262,8 0,5 -1,2 390,7 44,7 -394,5 -12,3 -3,8 0,0 Markförvaltning 11,0 18,3 -8,6 9,6 4,7 4,9 -15,5 -2,0 10,9 7,0 3,9 10,4 M&H-organisationen -2,7 262,5 -266,6 -4,1 379,1 26,8 -380,4 -197,1 -1,3 -0,3 Kontaktcenter 12,5 -12,8 19,0 -13,2 Sociala tjänster 65,9 -65,9 99,0 1,2 -99,0 -77,2 Kultur & Utbildning 12,1 -11,8 0,3 18,1 -18,4 -14,9 Teknik -0,7 114,6 -116,3 -1,8 153,1 -153,1 -47,4 Miljö & Stadsbyggnad -1,9 51,4 -54,3 -2,9 81,3 25,0 -82,3 -38,8 Hållbar utveckling 4,0 -3,7 5,7 -5,7 -3,0 M H Överförmyndarenheten 2,0 2,9 -2,6 Produktionsverksamheter -18,6 1 327,8 -1 348,1 -20,2 -7,9 2 011,9 216,3 -2 021,5 -1 327,3 -9,6 0,6 -10,2 -5,4 -4,2 Nacka Partner 47,3 -47,0 0,4 -0,2 66,6 -66,0 -30,3 Förskola, Fritid & Skola 936,5 -940,2 -12,7 9,0 1 462,8 110,0 -1 462,8 -958,0 Nacka Seniorcenter (2009 se vss) -4,0 Kultur Nacka -6,0 60,6 -63,5 85,8 13,3 -90,0 -46,0 Sociala Stödresurser (inkl NSC) 263,0 -267,0 -3,9 396,7 92,8 -398,7 -293,0 1,0 Räddningstjänsten 20,5 -30,4 -9,9 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden -16,7 -15,4 -16,3 -24,5 -0,9 Velamsundstyrelsen -2,4 -2,3 -2,5 Överförmyndarnämnden -3,1 -4,6 Tekniska nämnden -93,5 -202,0 -103,0 -98,6 -4,4 148,5 145,0 -296,8 -148,3 -145,3 -147,8 -0,5 Finansiering -91,7 -99,5 -97,8 -96,9 2,5 -147,3 -144,8 -142,8 -144,3 VA-verket -2,2 68,0 -75,8 -7,7 102,0 100,0 -107,0 -5,0 RH-verket 29,3 -26,8 2,6 2,2 44,0 42,5 -42,5 -0,1 1,5 Fritidsnämnden -59,9 -66,1 -61,4 -63,1 6,0 -100,5 -0,4 -94,7 Kulturnämnden -59,1 -64,0 -63,8 -64,6 Social- och äldrenämnden -677,4 64,1 -762,6 -698,5 -740,1 41,6 87,0 -1 138,5 -25,5 -1 051,5 -1 110,2 58,7 -1 085,2 33,7 Utbildningsnämnden -1243,9 93,2 -1 390,9 -1 297,6 -1 297,5 138,1 137,6 -2 100,9 -1 962,8 -1 960,9 -1 964,3 Per osäkra kundfordringar Summa nämnder och verksamheter -2230,6 2 172,0 -4 494,0 -2 322,0 -2 361,8 39,8 3 242,3 698,7 -6 736,1 -1 552,7 -3 493,8 -3 538,4 44,6 -3 521,0 27,2 Återföring avskrivningar och ränta 144,9 149,6 162,2 -12,6 242,5 243,3 -0,8 237,9 4,6 Pensioner, löneskatt mm -44,6 -37,7 -43,2 5,5 -60,8 -64,8 -67,2 6,4 Verksamhetens nettokostnader -2130,4 -4 382,1 -2 210,1 -2 242,8 32,7 -6 554,3 -3 312,0 -3 359,8 47,8 -3 350,3 38,3

14 Skattenetto T2 2009 mkr Utfall Budget Prognos Avvikelse augusti-2009
augusti-2009 aug-2009 2009 augusti år Skatteintäkter 2 334,0 2 366,1 3 549,1 3 523,9 -32,1 -25,2 Allmän kommunalskatt 2 419,0 2 411,1 3 616,7 3628,4 7,8 11,7 Reserv 0,0 -25,0 25,0 Slutavräkningar -85,0 -45,1 -42,6 -104,5 -39,9 -61,9 Utjämning mellan kommunerna -140,3 -142,4 -213,7 -210,4 2,1 3,3 Inkomstutjämning -235,5 -229,0 -343,5 -353,3 -6,6 -9,8 Kostnadsutjämning 178,7 176,1 264,1 268,1 2,7 4,0 Nivåjusteringar mm -27,9 -34,2 -51,3 -41,8 6,3 9,5 LSS -55,6 -55,3 -83,0 -83,4 -0,3 -0,4 Statsbidrag 36,6 36,4 54,6 0,2 Maxtaxa 31,6 31,4 47,1 Kvalitetssäkring barnomsorg 5,0 7,5 Summa 2 230,3 2 260,0 3 390,0 3 368,1 -29,7 -21,9 Fastighetsavgift 73,7 79,1 118,6 -5,4 Totalt 2 304,0 2 339,1 3 508,7 3 486,7 -35,1 -22,0

15 Finansnetto T2 2009 Utfall augusti 2009 Periodiserad budget Årsbudget
Utfall augusti 2009 Periodiserad budget Årsbudget Prognos Avvikelse Finansiella intäkter 9,5 11,4 17,1 19,4 2,3 Ränta på lån till Nacka Stadshus AB 4,2 6,3 0,0 Utdelning från Nacka Stadshus AB (Nacka Energi AB) 5,1 7,7 Ränta på utlämnade lån 0,4 1,7 2,6 0,5 -2,1 Dröjsmålsränta 0,1 0,3 -0,5 Återbet SKL:s medlemmmar 4,8 Finansiella kostnader -14,6 -24,7 -37,0 -22,4 14,6 Ränta långfristiga skulder -6,8 -16,7 -25,1 -10,7 14,4 Finansiell pensionskostnad -7,7 -7,8 -11,7 -11,5 0,2 Övriga finansiella kostnader -0,1 -0,2 Totalt -5,2 -13,3 -19,9 -3,0 16,9

16 Kassaflödesanalys T2 2009 Kommunen mkr Not 2009-08 2008-08
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster 36,6 135,4 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivning enligt plan 95,7 94,2 Realisationsvinst/förlust på sålda anläggningstillgångar, bokförda i anläggningsredovisningen -43,7 -98,4 Övriga justeringar 0,7 Ökning av avsättning till pensioner 33,6 26,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet 122,2 158,6 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning(+) av varulager 0,3 -3,2 Ökning/minskning(+) av rörelsefordringar 11 -17,8 -40,0 Ökning(+)/minskning av kortfristiga rörelseskulder 13 102,7 43,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 207,4 158,5 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i mark, byggnader och tekniska anläggningar -254,7 -317,8 Investeringar i maskiner och inventarier Försäljning av övriga anläggningstillgångar mm 119,6 111,4 Minskning(+)/ökning av långfristiga fordringar 9 0,1 Kassaflöde från investeringsverksamheten -135,0 -206,3 Kassaflöde före finansieringsverksamheten 72,4 -47,8 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån Amortering av lån Anslutningsavgifter överförda till långfristiga skulder, Förutbetalda anslutningsavgifter 8,5 3,8 Ökning(+)/minskning av långfristiga skulder på likvida medel -80,9 43,9 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -72,4 47,7 Årets kassaflöde 0,0 -0,1 Likvida medel vid årets början 0,5 0,4 Likvida medel vid årets slut

17 Balansräkning T2 2009 Kommunen, mkr Not 2009-08 2008-12 Tillgångar
Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 5 Naturresrvat Erstavik 5,5 3,6 Övriga immateriella anläggningstillgångar 4,1 6,1 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 1 855,0 1 853,7 Maskiner och inventarier 7 75,7 78,2 Pågående investeringar 8 877,5 782,4 Fordran sålda anläggningstillgångar -12,7 -2,0 Finansiella anläggningstillgångar Långfristig utlåning 9 100,6 100,7 Värdepapper, andelar och bostadsrätter 10 41,9 Summa anläggningstillgångar 2 947,6 2 864,6 Omsättningstillgångar Förråd 3,7 4,0 Fordringar 11 255,7 237,9 Kassa och bank 0,5 Summa omsättningstillgångar 259,9 242,4 Summa tillgångar 3 207,5 3 107,0 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 1 778,5 1 741,9 Varav årets resultat 33,6 194,3 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande 224,4 190,7 Skulder Långfristiga skulder 12 553,4 625,9 Kortfristiga skulder 13 651,2 548,5 Summa skulder 1 204,6 1 174,4 Summa eget kapital, avsättningar och skulder Ansvarsförbindelse pensionsförpliktelse 1 545,9 1 492,5 Borgensförbindelser 24,8

18 Noter till Tertialbokslut T2 2009
Not 1 Skatteintäkter Mkr Skatteintäkter 2 419,0 2 263,0 Slutavräkningar -85,0 -15,1 Summa 2 334,0 2 247,9 Not 2 Statsbidrag och utjämning Utjämningsav gift LSS -55,6 -44,0 Inkomstutjämning -235,5 -184,1 Kostnadsutjämning 178,7 171,6 Regleringsavgift -27,9 -25,6 Regleringsbidrag 0,0 Kommunal fastighetsavgift 73,7 Maxtaxa 31,6 Kvalitetssäkring barnomsorg 5,0 4,9 -30,0 28,1 Not 3 Finansiella intäkter Ränta på långfristigt lån till Nacka Stadshus AB 4,2 Ränta på utlämnade lån 0,4 1,7 Dröjsmålsränta 0,1 0,2 Övriga räntor Återbetalning till SKL:s medlemmar 4,8 9,5 6,1 Not 4 Finansiella kostnader Mkr Ränta på långfristiga skulder -6,8 -16,9 Ränta på pensionsskuld -7,7 -4,4 Övriga finansiella kostnader -0,1 Summa -14,7 -21,4 Not 5 Immateriella tillgångar Ackumulerade anskaffningsvärden 86,4 83,5 Vid årets början 83,7 Investeringar, aktiverat värde 2,9 0,5 Flyttat till inventarier 0,0 -0,7 Ackumulerade avskrivningar enligt plan -76,8 -73,8 -61,4 Årets avskrivningar -3,0 -12,4 Restvärde 9,6 9,7

19 Noter till Tertialbokslut T2 2009
Not 8 Pågående investeringar Mkr Ingående pågående investeringar 782,4 477,8 Årets investeringar Immateriella tillgångar 7,9 21,8 Mark, byggnader, tekn. anläggn. 111,1 307,4 Maskiner och inventarier 40,9 58,2 Exploateringsprojekt 94,8 161,6 Finansiella anläggningstillgångar 0,0 8,2 Summa årets investeringar 254,7 557,2 Årets investeringsinkomster exkl. försäljn.inkomster -0,4 -0,3 Mark, byggnader, tekn. anl. -10,4 -0,5 -52,3 -19,2 Summa årets investeringsinkomster -63,1 -20,0 Omklassificering -96,5 -232,6 Summa 877,5 Not 6 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Mkr Ackumulerade anskaffningsvärden 3 139,3 3 059,3 Vid årets början 2 892,0 Försäljningar/utrangeringar -2,1 -39,2 Investeringar, aktiverat värde 82,1 206,5 Ackumulerade avskrivningar enligt plan -1 284,3 -1 205,6 -1 104,4 Försäljningar 0,0 7,8 Årets avskrivningar -78,7 -109,0 Restvärde 1 855,0 1 853,7 Not 7 Maskiner och inventarier 226,8 215,4 202,8 -5,3 11,4 17,2 Flyttat från immateriella tillgångar 0,7 -151,1 -137,2 -120,7 5,0 -13,9 -21,5 75,7 78,2

20 Noter till Tertialbokslut T2 2009
Not nr 9 Långfristig utlåning Mkr Nacka Stadshus AB 93,0 10-årig avbetalning VA-anläggningsavgifter och gatukostnadsersättning 0,6 0,7 Lån till Seniorforum Boo Kooperativa hyresrättsförening 7,0 Summa 100,6 100,7 Not 10 Värdepapper, andelar och bostadsrätter Aktier Nacka Stadshus AB 16,0 Aktier övrigt 8,5 Andelar Boo Energi 0,1 Bostadsrätter: 54 lägenheter 17,3 41,9 Not 11 Fordringar Mkr Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 149,0 91,9 Utgiftsförskott inkl. månadsperiodisering 89,4 34,5 Periodisering av intäkter 58,1 0,0 Slutavräkning skatt 41,1 Övriga inkomsrester 1,5 16,3 Statsbidrag 6,1 10,8 Statsbidrag för anställningsstöd 0,3 Särskilt bidrag till kommuner 6,0 7,7 Statsbidrag Plusjobb 0,7 Offentligt skyddat arbete 1,0 Statsbidrag från Migrationsverket 0,5 Övriga statsbidrag 0,1 0,6 Kundfordringar 66,4 95,5 Allmän fakturering 30,3 64,5 VA- och avfallsavgifter 3,6 Barnomsorgsavgifter 9,3 10,4 Interna fordringar 15,4 Övriga kundfordringar 7,8 12,9 Övriga fordringar 34,2 39,7 Nacka Stadshus AB 6,3 Mervärdesskatt 15,9 24,4 Fordran avdrag sjukfrånvaro 3,8 Fordran återbet. T SKL:s medlemmar 4,8 Övrigt 3,4 Summa 255,7 237,9

21 Noter till Tertialbokslut T2 2009
Not 14 Pensioner mm Mkr Interndebiterade arbetsgivaravgifter 314,1 312,0 Faktiska arbetsgivaravgifter -246,5 -258,3 Avveckling personal -3,4 -1,9 Pensionsutbetalningar -33,6 -27,9 Löneskatt på pensionsutbetalningar -8,3 -7,3 Pensionsskuldsförändring (nyintjänade pensionsförmåner) -10,3 -10,0 Löneskatt på pensionsskuldsförändring -4,4 -3,5 Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension -34,5 -33,5 Löneskatt avgiftsbestämd ålderspension -8,1 Ers. för låg pensionsavsättning -0,1 Gem. försäkringspremier -0,6 Förändring semesterlöneskuld mm -1,8 -5,4 Summa -37,7 -44,6 Not 15 Ansvarsförbindelse pensionsförpliktelser inkl. löneskatt Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder och avsättningar och som avser pensionsförmåner intjänade före 1998 Ingående ansvarsförbindelse 1 492,5 1 472,9 Förändring ansvarsförbindelse ,0 ,1 Finansiell kostnad 83,9 54,9 Förändring löneskatt 8,5 3,8 Utgående ansvarsförbindelse 1 535,9 Not 12 Långfristiga skulder Mkr Nordea 200,0 Swedbank 100,0 Överfört från likvida medel 191,3 272,3 Anläggningsavgifter överförda till långfristiga skulder 62,1 53,6 Summa 553,4 625,9 Not 13 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 188,4 252,0 Arbetsgivaravgifter 31,4 29,5 Anställdas skatter 26,4 24,7 Upplupen ränta 0,4 1,0 Periodisering tomträttsavgälder,arrenden och hyror mm 4,9 13,7 Upplupen pensionskostnad, avgiftsbestämd ÅP 52,1 50,9 Semesterlöneskuld 76,3 73,8 Skuld för okompenserad övertid 4,5 5,1 Avräkning skatter -0,1 3,5 Diverse månadsperiodiseringar 81,0 0,0 Utgiftsrester slutavräkning kommunalskatt 2008 29,0 Utgiftsrester slutavräkning kommunalskatt 2009 127,5 Övrigt 29,4 65,3 651,2 548,5

22 Soliditet Tertial


Ladda ner ppt "Tertialbokslut 2, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225"

Liknande presentationer


Google-annonser