Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tertialbokslut 2, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2009-09-30 DNR KFKS 2008/225.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tertialbokslut 2, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2009-09-30 DNR KFKS 2008/225."— Presentationens avskrift:

1 Tertialbokslut 2, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2009-09-30 DNR KFKS 2008/225

2 Balanskravsresultat (mkr)

3 God ekonomisk hushållning Båda de finansiella målen uppnås Alla övergripande mål bedöms vara OK Flera verksamheter redovisar dock underskott jämfört med budget men det uppvägs av starkt resultat från Social- och äldrenämnden OK

4 Skattenetto: Årsprognosen indikerar ett skattenettoutfall på 3487 mkr, vilket är - 22 mkr sämre än budget inkluderat att skattereserven på 25 mkr är upplöst. SKL prognostiserar bättre skatteunderlagsutveckling för 2008 jämfört med T1 vilket ger +23 mkr i prognosrevidering för 2009. Cirka 14,5 mkr av de 23 mkr avser en engångseffekt avseende slutavräkningar för 2008. Finansnetto: Årsprognosen indikerar ett finansnetto -3 mkr vilket är 17 mkr bättre än budget och 5 mkr bättre än T1. (Återbetalning från SKL står för +5 mkr) Realisationsvinster exploatering: Årsprognos 18 mkr vilket är -10 mkr sämre än budget och oförändrat jämfört med T1 Realisationsvinster avseende försäljning av tomträtter Årsprognos 47,5 mkr vilket är -2,5 mkr sämre än budget och en nedrevidering med -2,5 mkr jämfört med T1 Realisationsvinster övrigt Årsprognos 0,5 mkr vilket är -9,5 mkr sämre än budget och en nedrevidering med samma belopp jämfört med T1 Numera erbjuds inte friköp vid omreglering av industrimark vilket minskar intäkterna.

5 Kommunal ekonomi i balans: Finansiella mål (prognos helår 2009) Övergripande mål NyckeltalUtfall T1 2009 Utfall T2 2009 Målnivå er M&B 2009 Kommunal ekonomi i balans Resultatandel (Årets resultat, exklusive alla realisationsvinster i relation till skattenettot), %. -1,4 %+0,5 %>0 Lång sikt > 2,5 % Förändring soliditet inklusive ansvarsförbindelser, %.-1,2 % +0,5% >0

6 Resultatmått mkr 2009 BudgetT2T1 A. Årets resultat före extraordinära poster628231 B. Årets resultat exklusive reavinster för tomträttsförsäljning1234-19 C. Balanskravsresultat (B minus reavinster övrigt enl tabell 1)234-29 D. Årets resultat exklusive alla realisationsvinster: C - reavinster exploatering-2616-47 E. Skattenetto35093 4873 464 Resultatandel = D. ( Resultat exkl alla realisationsvinster)/ E. (Skattenetto) Målvärde 2009 > 0 % Långsikt > 2,5 %-0,7 %0,5%-1,4%

7

8

9 Social- och äldrenämnden

10

11 Utbildningsnämnden

12 Resultaträkning T2 2009 MkrNotUtfall 2008-08 Utfall 2009-08 Periodiser ad budget 2009-08 Avvikelse mot per. budget Årsprogno s 2009 Årsbudget 2009 Avvikelse årsbudget Prognos T1 Avvikelse T1 Externa intäkter 452,3475,1494,1-19,1698,7743,1-44,4743,1-44,4 Verksamhetens kostnader -2 582,7-2 685,2-2 736,951,7-4 010,7-4 103,092,3-4 093,482,7 Verksamhetens nettokostnader -2 130,4-2 210,1-2 242,832,7-3 312,0-3 359,947,9-3 350,338,3 Realisationsvinster inom exploateringsverksamheten 7,516,918,7-1,818,028,0-10,018,00,0 Realisationsvinster försäljning tomträtter 85,226,233,3-7,147,550,0-2,550,0-2,5 Realisationsvinster övrigt 6,60,56,7-6,20,510,0-9,510,0-9,5 Avskrivningar -94,2-95,7-103,47,7-156,0-155,0-1,0-152,4-3,6 Verksamhetens nettokostnader efter avskrivning och realisationsvinster -2 125,3-2 262,2-2 287,625,4-3 402,0-3 427,025,0-3 424,722,7 Skattenetto1,22 276,02 304,02 339,1-35,13 486,73 508,7-22,03 463,723,0 Finansnetto3,4-15,3-5,2-13,38,1-3,0-19,916,9-8,45,4 Resultat före extraordinära poster 135,436,638,3-1,781,761,819,930,751,0 Extraordinära poster 0,0 Årets resultat 135,436,638,3-1,781,761,819,930,751,0 Årets resultat (exklusive reavinster tomträttsförsäljningar) 50,110,45,05,434,211,822,4-19,353,5 Balanskravsresultat 43,59,9-1,711,633,71,831,9-29,363,0

13 2009, mkr Nämnd/Verksamhet 2008-08 Utfall jan-aug 2009 Period budget 2009-08 Avv. mot period. budget Prognos 2009Årsbudget 2009 Avvikelse mot årsbudget T1 prognos Avvikelse mot T1 Netto IFS Intäkter IFS Kostnader IFS (-) Netto IFS Totala intäkter Externa intäkter Totala kostnade r (-) Personal- kostnade r (-) Netto Kommunstyrelsen, totalt-74,31 910,7-1 987,7-77,0-76,0-1,02 861,7323,1-2 969,6-1 524,4-107,9-97,5-10,4-100,4-7,5 KF och KS-15,33,4-19,0-15,6-17,31,74,43,8-30,2-12,1-25,8-26,00,2-26,00,2 Stadsledningskontoret-48,835,5-82,6-47,1-52,75,649,25,1-127,526,4-78,3-79,10,8-79,10,8 Fastighetskontoret0,1263,3-262,80,51,7-1,2390,744,7-394,5-12,3-3,80,0-3,80,0-3,8 Markförvaltning11,018,3-8,69,64,74,926,4 -15,5-2,010,97,03,910,40,5 M&H-organisationen-2,7262,5-266,6-4,10,0-4,1379,126,8-380,4-197,1-1,30,0-1,3-0,3-1,0 Kontaktcenter-0,312,5-12,8-0,30,0-0,319,00,1-19,0-13,20,0 Sociala tjänster0,065,9-65,90,0 99,01,2-99,0-77,20,0 Kultur & Utbildning0,212,1-11,80,30,00,318,10,0-18,4-14,9-0,30,0-0,3 0,0 Teknik-0,7114,6-116,3-1,80,0-1,8153,1 -153,1-47,40,0 Miljö & Stadsbyggnad-1,951,4-54,3-2,90,0-2,981,325,0-82,3-38,8-1,00,0-1,00,0-1,0 Hållbar utveckling0,04,0-3,70,30,00,35,70,5-5,7-3,00,0 M H Överförmyndarenheten0,02,0-1,80,20,00,22,9 -2,9-2,60,0 Produktionsverksamheter-18,61 327,8-1 348,1-20,2-12,3-7,92 011,9216,3-2 021,5-1 327,3-9,60,6-10,2-5,4-4,2 Nacka Partner-1,047,3-47,00,20,4-0,266,60,2-66,0-30,30,6 0,00,60,0 Förskola, Fritid & Skola-5,4936,5-940,2-3,7-12,79,01 462,8110,0-1 462,8-958,00,0 Nacka Seniorcenter (2009 se vss)-4,00,0 Kultur Nacka-6,060,6-63,5-2,90,0-2,985,813,3-90,0-46,0-4,20,0-4,2-3,0-1,2 Sociala Stödresurser (inkl NSC)-2,7263,0-267,0-3,90,0-4,0396,792,8-398,7-293,0-2,00,0-2,0-3,01,0 Räddningstjänsten0,420,5-30,4-9,90,0-9,9 -4,0 0,0-4,00,0-4,0 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden-16,70,0-15,4 -16,31,00,0 -24,5-0,9-24,5 0,0-24,50,0 Velamsundstyrelsen-2,40,0-2,3 -2,50,30,0 -3,8-0,2-3,8 0,0-3,80,0 Överförmyndarnämnden-2,60,0-3,1 0,0 -4,6 0,0-4,60,0 Tekniska nämnden-93,599,0-202,0-103,0-98,6-4,4148,5145,0-296,8-0,3-148,3-145,3-3,0-147,8-0,5 Finansiering-91,71,7-99,5-97,8-96,9-0,92,5 -147,3-0,3-144,8-142,8-2,0-144,3-0,5 VA-verket-2,268,0-75,8-7,7-2,0-5,7102,0100,0-107,00,1-5,0-3,0-2,0-5,00,0 RH-verket0,529,3-26,82,60,32,244,042,5-42,5-0,11,50,51,01,50,0 Fritidsnämnden-59,94,7-66,1-61,4-63,11,77,06,0-100,5-0,4-93,5-94,71,2-93,50,0 Kulturnämnden-59,10,2-64,0-63,8-64,60,80,0 -96,9-0,4-96,9 0,0-96,90,0 Social- och äldrenämnden-677,464,1-762,6-698,5-740,141,687,0 -1 138,5-25,5-1 051,5-1 110,258,7-1 085,233,7 Utbildningsnämnden-1243,993,2-1 390,9-1 297,6-1 297,5-0,1138,1137,6-2 100,9-0,7-1 962,8-1 960,9-1,9-1 964,31,5 Per osäkra kundfordringar-0,90,0 Summa nämnder och verksamheter-2230,62 172,0-4 494,0-2 322,0-2 361,839,83 242,3698,7-6 736,1-1 552,7-3 493,8-3 538,444,6-3 521,027,2 Återföring avskrivningar och ränta144,9 149,6 162,2-12,6 242,5 243,3-0,8237,94,6 Pensioner, löneskatt mm-44,60,0-37,7 -43,25,50,0 -60,80,0-60,8-64,84,0-67,26,4 Verksamhetens nettokostnader-2130,42 172,0-4 382,1-2 210,1-2 242,832,73 242,3698,7-6 554,3-1 552,7-3 312,0-3 359,847,8-3 350,338,3 Driftsredovisning T2 2009

14 Skattenetto T2 2009 mkr UtfallBudgetPrognosAvvikelse augusti-2009aug-20092009 augustiår Skatteintäkter2 334,02 366,13 549,13 523,9-32,1-25,2 Allmän kommunalskatt2 419,02 411,13 616,73628,47,811,7 Reserv0,0 -25,00,0 25,0 Slutavräkningar-85,0-45,1-42,6-104,5-39,9-61,9 Utjämning mellan kommunerna-140,3-142,4-213,7-210,42,13,3 Inkomstutjämning-235,5-229,0-343,5-353,3-6,6-9,8 Kostnadsutjämning178,7176,1264,1268,12,74,0 Nivåjusteringar mm-27,9-34,2-51,3-41,86,39,5 LSS-55,6-55,3-83,0-83,4-0,3-0,4 Statsbidrag36,636,454,6 0,20,0 Maxtaxa31,631,447,1 0,20,0 Kvalitetssäkring barnomsorg5,0 7,5 0,0 Summa2 230,32 260,03 390,03 368,1-29,7-21,9 Fastighetsavgift73,779,1118,6 -5,40,0 Totalt2 304,02 339,13 508,73 486,7-35,1-22,0

15 Finansnetto T2 2009 Utfall augusti 2009 Periodiserad budgetÅrsbudgetPrognosAvvikelse Finansiella intäkter9,511,417,119,42,3 Ränta på lån till Nacka Stadshus AB4,2 6,3 0,0 Utdelning från Nacka Stadshus AB (Nacka Energi AB)0,05,17,7 0,0 Ränta på utlämnade lån0,41,72,60,5-2,1 Dröjsmålsränta0,10,0 0,1 Finansiella intäkter0,00,30,50-0,5 Återbet SKL:s medlemmmar4,80,0 4,8 Finansiella kostnader-14,6-24,7-37,0-22,414,6 Ränta långfristiga skulder-6,8-16,7-25,1-10,714,4 Finansiell pensionskostnad-7,7-7,8-11,7-11,50,2 Övriga finansiella kostnader-0,1 -0,2 0,0 Totalt-5,2-13,3-19,9-3,016,9

16 Kassaflödesanalys T2 2009 Kommunen mkrNot2009-082008-08 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster 36,6135,4 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivning enligt plan 95,794,2 Realisationsvinst/förlust på sålda anläggningstillgångar, bokförda i anläggningsredovisningen -43,7-98,4 Övriga justeringar 0,7 Ökning av avsättning till pensioner 33,626,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet 122,2158,6 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning(+) av varulager 0,3-3,2 Ökning/minskning(+) av rörelsefordringar11-17,8-40,0 Ökning(+)/minskning av kortfristiga rörelseskulder13102,743,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 207,4158,5 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i mark, byggnader och tekniska anläggningar -254,7-317,8 Investeringar i maskiner och inventarier Försäljning av övriga anläggningstillgångar mm 119,6111,4 Minskning(+)/ökning av långfristiga fordringar90,1 Kassaflöde från investeringsverksamheten -135,0-206,3 Kassaflöde före finansieringsverksamheten 72,4-47,8 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån Amortering av lån Anslutningsavgifter överförda till långfristiga skulder, Förutbetalda anslutningsavgifter 8,53,8 Ökning(+)/minskning av långfristiga skulder på likvida medel -80,943,9 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -72,447,7 Årets kassaflöde 0,0-0,1 Likvida medel vid årets början 0,50,4 Likvida medel vid årets slut 0,50,3

17 Balansräkning T2 2009 Kommunen, mkrNot2009-082008-12 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar5 Naturresrvat Erstavik5,53,6 Övriga immateriella anläggningstillgångar4,16,1 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar61 855,01 853,7 Maskiner och inventarier775,778,2 Pågående investeringar8877,5782,4 Fordran sålda anläggningstillgångar-12,7-2,0 Finansiella anläggningstillgångar Långfristig utlåning9100,6100,7 Värdepapper, andelar och bostadsrätter1041,9 Summa anläggningstillgångar2 947,62 864,6 Omsättningstillgångar Förråd3,74,0 Fordringar11255,7237,9 Kassa och bank0,5 Summa omsättningstillgångar259,9242,4 Summa tillgångar 3 207,53 107,0 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital1 778,51 741,9 Varav årets resultat33,6194,3 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande224,4190,7 Skulder Långfristiga skulder12553,4625,9 Kortfristiga skulder13651,2548,5 Summa skulder1 204,61 174,4 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 207,53 107,0 Ansvarsförbindelse pensionsförpliktelse1 545,91 492,5 Borgensförbindelser 24,8

18 Noter till Tertialbokslut T2 2009 Not 1 Skatteintäkter Mkr2009-082008-12 Skatteintäkter2 419,02 263,0 Slutavräkningar-85,0-15,1 Summa2 334,02 247,9 Not 2 Statsbidrag och utjämning Mkr2009-082008-12 Utjämningsav gift LSS-55,6-44,0 Inkomstutjämning-235,5-184,1 Kostnadsutjämning178,7171,6 Regleringsavgift-27,9-25,6 Regleringsbidrag0,0 Kommunal fastighetsavgift73,7 Maxtaxa31,6 Kvalitetssäkring barnomsorg5,04,9 Summa-30,028,1 Not 3 Finansiella intäkter Mkr2009-082008-12 Ränta på långfristigt lån till Nacka Stadshus AB4,2 Ränta på utlämnade lån0,41,7 Dröjsmålsränta0,10,2 Övriga räntor0,0 Återbetalning till SKL:s medlemmar4,80,0 Summa9,56,1 Not 4 Finansiella kostnader Mkr2009-082008-12 Ränta på långfristiga skulder-6,8-16,9 Ränta på pensionsskuld-7,7-4,4 Övriga finansiella kostnader-0,1 Summa-14,7-21,4 Not 5 Immateriella tillgångar Mkr2009-082008-12 Ackumulerade anskaffningsvärden86,483,5 Vid årets början83,583,7 Investeringar, aktiverat värde2,90,5 Flyttat till inventarier0,0-0,7 Ackumulerade avskrivningar enligt plan-76,8-73,8 Vid årets början-73,8-61,4 Årets avskrivningar-3,0-12,4 Restvärde9,69,7

19 Noter till Tertialbokslut T2 2009 Not 6 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Mkr2009-082008-12 Ackumulerade anskaffningsvärden3 139,33 059,3 Vid årets början3 059,32 892,0 Försäljningar/utrangeringar-2,1-39,2 Investeringar, aktiverat värde82,1206,5 Ackumulerade avskrivningar enligt plan-1 284,3-1 205,6 Vid årets början-1 205,6-1 104,4 Försäljningar0,07,8 Årets avskrivningar-78,7-109,0 Restvärde1 855,01 853,7 Not 7 Maskiner och inventarier Mkr2009-082008-12 Ackumulerade anskaffningsvärden226,8215,4 Vid årets början215,4202,8 Försäljningar/utrangeringar0,0-5,3 Investeringar, aktiverat värde11,417,2 Flyttat från immateriella tillgångar0,00,7 Ackumulerade avskrivningar enligt plan-151,1-137,2 Vid årets början-137,2-120,7 Försäljningar0,05,0 Årets avskrivningar-13,9-21,5 Restvärde75,778,2 Not 8 Pågående investeringar Mkr2009-082008-12 Ingående pågående investeringar782,4477,8 Årets investeringar Immateriella tillgångar7,921,8 Mark, byggnader, tekn. anläggn.111,1307,4 Maskiner och inventarier40,958,2 Exploateringsprojekt94,8161,6 Finansiella anläggningstillgångar0,08,2 Summa årets investeringar254,7557,2 Årets investeringsinkomster exkl. försäljn.inkomster Immateriella tillgångar-0,4-0,3 Mark, byggnader, tekn. anl.-10,4-0,5 Maskiner och inventarier0,0 Exploateringsprojekt-52,3-19,2 Summa årets investeringsinkomster-63,1-20,0 Omklassificering-96,5-232,6 Summa877,5782,4

20 Noter till Tertialbokslut T2 2009 Not nr 9 Långfristig utlåning Mkr2009-082008-12 Nacka Stadshus AB93,0 10-årig avbetalning VA- anläggningsavgifter och gatukostnadsersättning0,60,7 Lån till Seniorforum Boo Kooperativa hyresrättsförening7,0 Summa100,6100,7 Not 10 Värdepapper, andelar och bostadsrätter Mkr2009-082008-12 Aktier Nacka Stadshus AB16,0 Aktier övrigt8,5 Andelar Boo Energi0,1 Bostadsrätter: 54 lägenheter17,3 Summa41,9 Not 11 Fordringar Mkr2009-082008-12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter149,091,9 Utgiftsförskott inkl. månadsperiodisering89,434,5 Periodisering av intäkter58,10,0 Slutavräkning skatt0,041,1 Övriga inkomsrester1,516,3 Statsbidrag6,110,8 Statsbidrag för anställningsstöd0,00,3 Särskilt bidrag till kommuner6,07,7 Statsbidrag Plusjobb0,00,7 Offentligt skyddat arbete0,01,0 Statsbidrag från Migrationsverket0,00,5 Övriga statsbidrag0,10,6 Kundfordringar66,495,5 Allmän fakturering30,364,5 VA- och avfallsavgifter3,67,7 Barnomsorgsavgifter9,310,4 Interna fordringar15,40,0 Övriga kundfordringar7,812,9 Övriga fordringar34,239,7 Nacka Stadshus AB6,37,7 Mervärdesskatt15,924,4 Fordran avdrag sjukfrånvaro3,8 Fordran återbet. T SKL:s medlemmar4,80,0 Övrigt3,43,8 Summa255,7237,9

21 Noter till Tertialbokslut T2 2009 Not 12 Långfristiga skulder Mkr2009-082008-12 Nordea200,0 Swedbank100,0 Överfört från likvida medel191,3272,3 Anläggningsavgifter överförda till långfristiga skulder62,153,6 Summa553,4625,9 Not 13 Kortfristiga skulder Mkr2009-082008-12 Leverantörsskulder188,4252,0 Arbetsgivaravgifter31,429,5 Anställdas skatter26,424,7 Upplupen ränta0,41,0 Periodisering tomträttsavgälder,arrenden och hyror mm4,913,7 Upplupen pensionskostnad, avgiftsbestämd ÅP52,150,9 Semesterlöneskuld76,373,8 Skuld för okompenserad övertid4,55,1 Avräkning skatter-0,13,5 Diverse månadsperiodiseringar81,00,0 Utgiftsrester slutavräkning kommunalskatt 200829,0 Utgiftsrester slutavräkning kommunalskatt 2009127,50,0 Övrigt29,465,3 Summa651,2548,5 Not 14 Pensioner mm Mkr2009-082008-08 Interndebiterade arbetsgivaravgifter314,1312,0 Faktiska arbetsgivaravgifter-246,5-258,3 Avveckling personal-3,4-1,9 Pensionsutbetalningar-33,6-27,9 Löneskatt på pensionsutbetalningar-8,3-7,3 Pensionsskuldsförändring (nyintjänade pensionsförmåner)-10,3-10,0 Löneskatt på pensionsskuldsförändring-4,4-3,5 Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension-34,5-33,5 Löneskatt avgiftsbestämd ålderspension-8,3-8,1 Ers. för låg pensionsavsättning-0,1 Gem. försäkringspremier-0,6 Förändring semesterlöneskuld mm-1,8-5,4 Summa-37,7-44,6 Not 15 Ansvarsförbindelse pensionsförpliktelser inkl. löneskatt Mkr 2009-08 2008-12 Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder och avsättningar och som avser pensionsförmåner intjänade före 1998 Ingående ansvarsförbindelse 1 492,5 1 472,9 Förändring ansvarsförbindelse- 49,0- 39,1 Finansiell kostnad 83,9 54,9 Förändring löneskatt 8,5 3,8 Utgående ansvarsförbindelse 1 535,9 1 492,5

22 Soliditet Tertial 2 2009


Ladda ner ppt "Tertialbokslut 2, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2009-09-30 DNR KFKS 2008/225."

Liknande presentationer


Google-annonser