Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Företag och marknad Ekonomisk information och extern redovisning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Företag och marknad Ekonomisk information och extern redovisning."— Presentationens avskrift:

1 Företag och marknad Ekonomisk information och extern redovisning

2 Företagsekonomi Fokus på begrepp – teorier – modeller Ekonomi = hushålla med knappa resurser Företag/organisationer –Privata –Offentlig –Mellanting Skilj mellan privat-offentlig –Drift resp. finansiering

3 Varför har vi företag? Marknadsekonomi vs planekonomi eller blandekonomi Syftet med företag/företagandet –Vinstmaximering, lönsamhet i andra termer

4 Resursomvandlingsprocessen Input -> process -> output (outcome) (inflöde -> process/black box -> utflöde (effekt) Produktivitet = inre effektivitet = göra saker rätt –Input i förhållande till output (output – prestation) Effektivitet = yttre effektivitet = göra rätt saker –Input i förhållande till outcome (outcome – effekt)

5 Effektivitet Handlar om grad av måluppfyllelse –Identifiera företagets/organisationens mål –Bedöm grad av måluppfyllelse Ge ex. på mål –Privata företag »Vinstmaximering, satisifierande, omsättningsmax etc –Offentliga organisationer »Förhindra brand, förhindra krig, uppfostra barn i demokratiska anda etc

6 Fler begrepp.. Inkomst, intäkt, inbetalning Utgift, kostnad, utbetalning Resultat, lönsamhet, vinst

7 Olika typer av företag Handelsföretag, t ex H&M Tjänsteföretag, t ex Poolia Tillverkande företag, t ex SCA

8 Delområden Företagsekonomin fyra delområden: –Marknadsföring –Organisation/management –Kalkyler/finansiering –Redovisning Intern redovisning (ekonomistyrning) Extern redovisning

9 Externa användare Ägarna – beroende på företagets storlek Investerare –Långivare, aktieägare –kapitalmarknadsperspektivet

10 Information – för att fatta beslut Vilken typ av beslut? –Kapitalmarknaden (aktie- och kreditmarknaden) Låna ut pengar Köpa, sälja, behålla aktier

11 Externredovisningens syfte Skapa förtroende –Ärligt, begripligt, det mest sanna –Finansiell information –Kvantitativ information

12 Redovisning För vem? –Beslutsfattare, intressenter Om vem? –Juridisk enhet, ekonomisk enhet, geografisk enhet Av vad? –Lönsamhet (historisk information för prognos) För vad? –Investeringsbeslut

13 Begrepp Resultat (vinst/förlust) –Intäkter - kostnader Intäkter –Värdet av viss prestation under viss period Kostnader –Värdet av förbrukade resurser under viss period Vinst –Ökning av företagets värde för ägarna Nettotillgångar –Tillgångar – skulder = eget kapital

14 Ekonomiskt värde Redovisade värden finns i de finansiella rapporterna Ekonomiskt värde –Subjektivt begrepp –Teoretiskt begrepp; vad som kan konsumeras under en period och ändå vara lika ”well-off” i nästa period

15 Varför redovisningsregler? Effektivisera kapitalmarknaden God redovisningssed –Praxis hos en kvalitativt högt stående redovisningsskyldiga Rättvisande bild –True and fair view

16 Grundläggande krav på redovisningen Användarvänlig och korrekt Innehålla finansiella rapporter –Ekonomisk ställning (balansräkning) –Ekonomiskt resultat (resultaträkning –Hur pengar använts och finansiering (kassaflödesanalys)

17 Årsredovisning Avges per räkenskapsår –Förvaltningsberättelse –Balansräkning –Resultaträkning –Finansieringsanalys = Kassaflödesanalys (för större företag –Noter –Revisionsberättelse

18 Balansräkning Balansekvationen –Aktivsidan tillgångar –Passivsidan Skulder och eget kapital Balansomslutning (summa tillgångar/summa skulder och eget kapital)

19 Balansräkning forts Tillgångar –Anläggningstillgångar Materiella Immateriella Finansiella –Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel

20 Balansräkning forts Skulder –Långfristiga skulder –Kortfristiga skulder Avsättningar –Skulder som är osäkra till tid eller belopp Eget kapital –Bundet eget kapital –Fritt eget kapital

21 Nettotillgångar Nettotillgångar = eget kapital Tillgångar – skulder = eget kapital Tillgångar – skulder = nettotillgångar

22 Värdering Historiskt anskaffningsvärde Återanskaffningsvärde, nutida försäljningsvärde Framtida värde (nuvärde)

23 Resultaträkning –Rörelsens intäkter –Rörelsens kostnader –Avskrivningar Rörelseresultat –Finansiella intäkter –Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster –Extra ordinära –Avsättningar –Skatt Årets resultat

24 Finansieringsanalys/ Kassaflödesanalys Kassaflöde från löpande verksamhet –Utgår från resultat efter finansiella poster –Förändring i varulager, kortfristiga fordringar och skulder, icke kassaflödespåverkande poster, skatt etc Kassaflöde från investeringsverksamheten –Köp och försäljning av anläggningstillgångar, dotterbolag etc Kassaflöde från finansieringsverksamheten –Upptagande av nya lån, amortering, utdelning, nyemission (utdelning och nyemission = kapitaltransaktioner med aktieägarna) Summerar till förändring av likvida medel

25 Vad vi vet har vi skapat och efterfrågat………. ”EKONOMI”? Nyckeltal, bedömningar av företag m.m. –Redovisning likviditet, soliditet, räntabilitet etc –Social –Marknad –Miljö

26 Nyckeltal Likviditet (betalningsförmåga på kort sikt) –Kassalikviditet = LOT/KS –Balanslikviditet = OT/KS

27 forts Soliditet (betalningsförmåga på lång sikt) EK/T Skuldsättningsgrad S/T Räntabilitet –Räntabilitet på eget kapital Refi/E

28 Forts –Räntabilitet på totalt kapital Res e. avskrivn + fin.int/T –Räntabilitet på sysselsatt kapital RöR + fin.int/avkastningskrävande kapital

29 Koncernredovisning Eliminera interna mellanhavanden Inga obeskattade reserver eller bokslutsdispositioner

30 Frågor Vad ingår i en balansräkning resp. en resultaträkning? Vad visar en balans- resp. resultaträkning? Vad är en finansieringsanalys/kassaflödesanalys? Vad innebär likviditet resp. soliditet? Vad innebär räntabilitet? Ge exempel på några räntabilitetsmått.

31 Forts. frågor Vilka krav ställs på tillgångar för att de ska tas upp i balansräkningen? Tillgångar kan värderas på olika sätt. Ge några exempel på värderingsmetoder. Vad ska en årsredovisningsinnehålla för olika delar? Vad innebär frivilligrapporter i årsredovisningen? Ge några exempel.

32 SEMINARIUPPGIFT RED. Välj en årsredovisning (valfritt företag) Gör en analys av årsredovisning utifrån kursens centrala begreppsapparat, dvs se hur begreppen används i en ”verklig” årsredovisning för att beskriva det aktuella företaget. –Omfattning minst 1 A4-sida

33 SEMINARIEUPPGIFT 0RG. Välj ett företag Gör en analys baserat på läsning av verksamhetsberättelse, informations material, hemsida mm Gör en beskrivning –Använd kurslitteraturens centrala begreppsapparat för att beskriva det företag du arbetar i eller ett företag som du känner väl till. Denna beskrivning ska göras utifrån vedertagna begrepp, modeller och teorier inom företagsekonomin, dvs den centrala begreppsapparaten. Ni gör därefter en jämförelse med den inledande beskrivning av ett företag ni lämnat vid kursintroduktionen. –Omfattning minst 2-3 A4-sida


Ladda ner ppt "Företag och marknad Ekonomisk information och extern redovisning."

Liknande presentationer


Google-annonser