Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomisk information och extern redovisning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomisk information och extern redovisning"— Presentationens avskrift:

1 Ekonomisk information och extern redovisning
Företag och marknad Ekonomisk information och extern redovisning

2 Företagsekonomi Fokus på begrepp – teorier – modeller
Ekonomi = hushålla med knappa resurser Företag/organisationer Privata Offentlig Mellanting Skilj mellan privat-offentlig Drift resp. finansiering

3 Varför har vi företag? Marknadsekonomi vs planekonomi eller blandekonomi Syftet med företag/företagandet Vinstmaximering, lönsamhet i andra termer

4 Resursomvandlingsprocessen
Input -> process -> output (outcome) (inflöde -> process/black box -> utflöde (effekt) Produktivitet = inre effektivitet = göra saker rätt Input i förhållande till output (output – prestation) Effektivitet = yttre effektivitet = göra rätt saker Input i förhållande till outcome (outcome – effekt)

5 Effektivitet Handlar om grad av måluppfyllelse
Identifiera företagets/organisationens mål Bedöm grad av måluppfyllelse Ge ex. på mål Privata företag Vinstmaximering, satisifierande, omsättningsmax etc Offentliga organisationer Förhindra brand, förhindra krig, uppfostra barn i demokratiska anda etc

6 Fler begrepp.. Inkomst, intäkt, inbetalning
Utgift, kostnad, utbetalning Resultat, lönsamhet, vinst

7 Olika typer av företag Handelsföretag, t ex H&M
Tjänsteföretag, t ex Poolia Tillverkande företag, t ex SCA

8 Delområden Företagsekonomin fyra delområden: Marknadsföring
Organisation/management Kalkyler/finansiering Redovisning Intern redovisning (ekonomistyrning) Extern redovisning

9 Externa användare Ägarna – beroende på företagets storlek Investerare
Långivare, aktieägare kapitalmarknadsperspektivet

10 Information – för att fatta beslut
Vilken typ av beslut? Kapitalmarknaden (aktie- och kreditmarknaden) Låna ut pengar Köpa, sälja, behålla aktier

11 Externredovisningens syfte
Skapa förtroende Ärligt, begripligt, det mest sanna Finansiell information Kvantitativ information

12 Redovisning För vem? Beslutsfattare, intressenter Om vem?
Juridisk enhet, ekonomisk enhet, geografisk enhet Av vad? Lönsamhet (historisk information för prognos) För vad? Investeringsbeslut

13 Begrepp Resultat (vinst/förlust) Intäkter Kostnader Vinst
Värdet av viss prestation under viss period Kostnader Värdet av förbrukade resurser under viss period Vinst Ökning av företagets värde för ägarna Nettotillgångar Tillgångar – skulder = eget kapital

14 Ekonomiskt värde Redovisade värden finns i de finansiella rapporterna
Subjektivt begrepp Teoretiskt begrepp; vad som kan konsumeras under en period och ändå vara lika ”well-off” i nästa period

15 Varför redovisningsregler?
Effektivisera kapitalmarknaden God redovisningssed Praxis hos en kvalitativt högt stående redovisningsskyldiga Rättvisande bild True and fair view

16 Grundläggande krav på redovisningen
Användarvänlig och korrekt Innehålla finansiella rapporter Ekonomisk ställning (balansräkning) Ekonomiskt resultat (resultaträkning Hur pengar använts och finansiering (kassaflödesanalys)

17 Årsredovisning Avges per räkenskapsår Förvaltningsberättelse
Balansräkning Resultaträkning Finansieringsanalys = Kassaflödesanalys (för större företag Noter Revisionsberättelse

18 Balansräkning Balansekvationen Aktivsidan tillgångar Passivsidan
Skulder och eget kapital Balansomslutning (summa tillgångar/summa skulder och eget kapital)

19 Balansräkning forts Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella
Immateriella Finansiella Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel

20 Balansräkning forts Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder
Avsättningar Skulder som är osäkra till tid eller belopp Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital

21 Nettotillgångar Nettotillgångar = eget kapital
Tillgångar – skulder = eget kapital Tillgångar – skulder = nettotillgångar

22 Värdering Historiskt anskaffningsvärde
Återanskaffningsvärde, nutida försäljningsvärde Framtida värde (nuvärde)

23 Resultaträkning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster
Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Extra ordinära Avsättningar Skatt Årets resultat

24 Finansieringsanalys/ Kassaflödesanalys
Kassaflöde från löpande verksamhet Utgår från resultat efter finansiella poster Förändring i varulager, kortfristiga fordringar och skulder, icke kassaflödespåverkande poster, skatt etc Kassaflöde från investeringsverksamheten Köp och försäljning av anläggningstillgångar, dotterbolag etc Kassaflöde från finansieringsverksamheten Upptagande av nya lån, amortering, utdelning, nyemission (utdelning och nyemission = kapitaltransaktioner med aktieägarna) Summerar till förändring av likvida medel

25 Vad vi vet har vi skapat och efterfrågat………. ”EKONOMI”?
Nyckeltal, bedömningar av företag m.m. Redovisning likviditet, soliditet, räntabilitet etc Social Marknad Miljö

26 Nyckeltal Likviditet (betalningsförmåga på kort sikt)
Kassalikviditet = LOT/KS Balanslikviditet = OT/KS

27 forts Soliditet (betalningsförmåga på lång sikt) EK/T
Skuldsättningsgrad S/T Räntabilitet Räntabilitet på eget kapital Refi/E

28 Forts Räntabilitet på totalt kapital Res e. avskrivn + fin.int/T
Räntabilitet på sysselsatt kapital RöR + fin.int/avkastningskrävande kapital

29 Koncernredovisning Eliminera interna mellanhavanden
Inga obeskattade reserver eller bokslutsdispositioner

30 Frågor Vad ingår i en balansräkning resp. en resultaträkning?
Vad visar en balans- resp. resultaträkning? Vad är en finansieringsanalys/kassaflödesanalys? Vad innebär likviditet resp. soliditet? Vad innebär räntabilitet? Ge exempel på några räntabilitetsmått.

31 Forts. frågor Vilka krav ställs på tillgångar för att de ska tas upp i balansräkningen? Tillgångar kan värderas på olika sätt. Ge några exempel på värderingsmetoder. Vad ska en årsredovisningsinnehålla för olika delar? Vad innebär frivilligrapporter i årsredovisningen? Ge några exempel.

32 SEMINARIUPPGIFT RED. Välj en årsredovisning (valfritt företag)
Gör en analys av årsredovisning utifrån kursens centrala begreppsapparat, dvs se hur begreppen används i en ”verklig” årsredovisning för att beskriva det aktuella företaget. Omfattning minst 1 A4-sida

33 SEMINARIEUPPGIFT 0RG. Välj ett företag
Gör en analys baserat på läsning av verksamhetsberättelse, informations material, hemsida mm Gör en beskrivning Använd kurslitteraturens centrala begreppsapparat för att beskriva det företag du arbetar i eller ett företag som du känner väl till. Denna beskrivning ska göras utifrån vedertagna begrepp, modeller och teorier inom företagsekonomin, dvs den centrala begreppsapparaten. Ni gör därefter en jämförelse med den inledande beskrivning av ett företag ni lämnat vid kursintroduktionen. Omfattning minst 2-3 A4-sida


Ladda ner ppt "Ekonomisk information och extern redovisning"

Liknande presentationer


Google-annonser