Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dewey och WebDewey Introduktion och presentation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dewey och WebDewey Introduktion och presentation"— Presentationens avskrift:

1 Dewey och WebDewey Introduktion och presentation
Magdalena Svanberg, Kungl. biblioteket

2 Innehåll Introduktion Deweysystemet Viktiga principer i Dewey WebDewey
Övningar Översikt över Deweys olika avdelningar

3 Knowledge organisation system (KOS)
Begrepp – beteckning I klassifikationssystem är beteckningen en kod/notation Koden anger både klassens betydelse och dess relation till andra klasser. Språkoberoende

4 Deweys beståndsdelar Schemat 000-999 (Schedules) Tabeller 1-6 (Tables)
Manual Relativt index I WebDewey dessutom mappad terminologi, t.ex. LCSH och byggda koder. LCC vanligast på amerikanska högskole- och universitetsbibliotek, men ej i andra länder som Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Ännu mer omfattande klassifikationssystem än DDC, för omfattande för våra behov.

5 10 huvudklasser 000 Datavetenskap, information & allmänna verk
100 Filosofi & psykologi 200 Religion 300 Samhällsvetenskaper 400 Språk 500 Naturvetenskap 600 Teknik 700 Konst & fritid 800 Litteratur 900 Historia & geografi

6 100 avdelningar t.ex: 700 Konst 710 Landskapskonst & fysisk planering
720 Arkitektur 730 Skulptur, keramik & smideskonst 740 Teckning & konsthantverk 750 Måleri 760 Grafisk konst 770 Fotografi & datorkonst 780 Musik 790 Idrott, spel & underhållning

7 1000 sektioner t.ex: 720 Arkitektur 721 Konstruktion & material
722 Arkitektur till ca 300 723 Arkitektur från ca 300 till 1399 724 Arkitektur från 1400 725 Offentliga anläggningar 726 Religiösa byggnader 727 Byggnader för utbildning & forskning 728 Bostadshus & liknande byggnader 729 Formgivning & utsmyckning

8 Kategorier/klasser En klass på vilken nivå som helst i Dewey (inklusive huvudklasser, avdelningar och sektioner) t.ex: Konst & fritid Arkitektur Byggnader för utbildning & forskning Libraries General libraries Libraries devoted to specific subjects Branch libraries

9 Tabellerna 1 Standardindelningar
2 Geografiska områden, historiska perioder, personer 3A-C Indelningar för konst, särskilda litteraturer, särskilda litterära former 4 Indelningar för särskilda språk och språkfamiljer 5 Etniska och nationella grupper 6 Språk Tabell 1 får alltid användas (om det inte uttryckligen står något annat) Tabell 2 och 5 kan användas via koder från tabell 1. Tabell 3-4 och 6 används efter instruktion i schemat.

10 Manualen Längre anvisningar om hur olika ämnen ska klassificeras och hur nummer ska byggas T3A--2, T3B--2 vs. T3A--1, T3B--102 Drama vs. Dramatic poetry Use T3--2 for poetic plays intended for theatrical presentation, such as the plays of Shakespeare and Marlowe, and poetic plays designed to be read rather than acted, such as Milton's Samson Agonistes. Use T3A--1 and T3B--102 for poetry that employs dramatic form or some element of dramatic technique as a means of achieving poetic ends. Use T3A--2 and T3B for monologues typically intended for use in theatrical presentations featuring only one actor. Use T3A--1 and T3B--102 for dramatic monologues that are poems in which the speaker is a fictional or historical character speaking to an identifiable but silent listener at a dramatic moment in the speaker's life, such as Robert Browning's "My Last Duchess." If in doubt, prefer T3A--2 or T3B--2 .

11 Relativt index Ingång till klassifikationssystemet
Anger var olika ämnen ska klassificeras; hur ämnen behandlade ur olika aspekter ska klassificeras Clothing Clothing―arts Clothing―customs Clothing―home sewing Clothing―product safety Clothing―psychological influence

12 Klassens beståndsdelar
Nummer Är numret byggt? Var slutar numret i den förkortade Dewey? Rubrik Byggda nummer saknar rubrik, ingången från det relativa indexet visas istället Hierarkin som klassen ingår i (i WebDewey) Relativt index-termer Mappad terminologi Redaktionellt mappade Maskinellt mappade, redaktionellt reviderade Maskinellt mappade Länkar till LCSH:S auktoritetsposter Anmärkningar

13 Fyra viktiga principer
Disciplinbaserat samma ämne placeras i olika klasser beroende på ur vilken aspekt det behandlats. Hierarkiskt uttryckt i strukturen – strukturell hierarki uttryckt i notationen Välj en kod. Läs alltid anvisningarna.

14 Strukturell hierarki (Structural hierarchy)
Varje ämne är underordnat alla vidare ämnen högre upp i hierarkin, dvs varje ämne är en del av ämnena högre upp i hierarkin Hierarkisk genomslagskraft (Hierarchical force): det som gäller för helheten gäller också för delarna Anmärkningar ges bara en gång inom en hierarki, på den översta nivån. Läs uppåt! (Read up!)

15 Strukturell hierarki - exempel
323 Medborgerliga och politiska rättigheter Klassificera här: medborgerliga friheter Unga Klassificera här: barn Barns medborgerliga friheter klassificeras genom den hierarkiska kraften

16 Hierarki i notationen (Notational hierarchy)
Hierarki uttryckt genom notationens längd. Varje ämne är normalt underordnat det ämne vars nummer är en siffra kortare. Barn – psykologi 100 Filosofi & psykologi 150 Psykologi 155 Differentiell psykologi och utvecklingspsykologi 155.4 Barnpsykologi

17 Hierarki i notationen - undantag
Centrerade ingångar (Centered entries) Används för att ange ett nummerspann som tillsammans representerar ett ämne som saknar gemensam notation Används ej vid klassifikation > Casualty insurance Class comprehensive works in 368.5 Liability insurance Glass insurance Insurance against industrial casualties (accidents) Other casualty insurance

18 Hierarki i notationen - undantag
Tvådelade rubriker (Dual headings) Rubrik som består av två separata termer, huvudämnet och ett viktigt underordnat ämne. Ämnena delar samma nummer och de flesta underindelningar. Tvådelade rubriker är en del av den strukturella hierarkin, men strider mot hierarkin i notationen. Dewey:s redaktion håller att ta bort tvådelade rubriker.

19 Tvådelade rubriker - exempel
430 Germanska språk Tyska Standarunderindelningar för germanska språk Särskilda ämnen i germanska språk Standarunderindelningar för germanska språk   Underindelningar för tyska 

20 Hierarkin i notationen - undantag
Se-hänvisningar (See references) Används för att ange att ett ämne som logiskt sett är en del av en hierarki klassificeras någon annanstans. 570 Biovetenskaper Biologi För paleontologi se 560; för växter se 580; för djur se 590; för medicinska vetenskaper se 610

21 Anmärkningar - översikt
Vad klassificeras här? (“What’s here” notes) Definitioner (Definition notes) Omfångsanmärkningar Andra namn-anmärkningar (Variant-name notes) Klassificera här-anmärkningar (Class-here notes) Omfattar även-anmärkningar (Including notes) Vad klassificeras någon annanstans? (“What’s elsewhere” notes) Klassificera någon annanstans-anmärkningar (Class-elsewhere notes) Se-hänvisningar (See references) Se även-hänvisningar (See-also references) Andra anmärkningar Ändringar och oregelbundenheter (Changes & irregularities) Se manualen (See-Manual notes) Alternativa lösningar (Optional arrangement) Instruktioner för att bygga nummer

22 Anmärkningar – vad klassificeras här?
Definitioner (Definition notes) Dowsing Location of living and inert substances through human sensitivity to latent radiation and use of divining rods, pendulums, other devices Omfångsanmärkningar Ethics of social relations Limited to the topics provided for below Andra namn-anmärkningar (Variant-name notes) Rangifer Andra namn: caribou, ren

23 Klassificera här-anmärkningar (Class-here notes)
Används för de huvudsakliga ämnena i en klass. Används för ämnen som ungefärligen motsvarar hela klassen (approximate the whole). Används för att ange allmänna och tvärvetenskapliga nummer. Har hierarkisk genomslagskraft (dvs gäller även för underordnade klasser) Standardunderindelningar kan tillfogas. Andra sätt att bygga nummer kan användas.

24 Klassificera här-anmärkningar - exempel
Biologiska resurser Klassificera här: biologisk mångfald, biosfären  Institutions pertaining to death Class here interdisciplinary works on death

25 Omfattar även-anmärkningar (Including notes)
Används för de ämnen som har ståplats i en klass, Ståplats inom en klass får ämnen som är mer specifika än klassen och som de publicerats få verk om. Ämnen med ståplats kan få egna klasser om fler verk om ämnet publiceras. Ca 20 verk är gränsen. Har inte hierarkisk genomslagskraft Standardunderindelningar kan inte tillfogas Andra sätt att bygga nummer kan inte användas.

26 Omfattar även-anmärkningar (exempel)
Controversial knowledge Mysteries Monsters and related phenomena Including abominable snowman, Loch Ness monster

27 Klassificera någon annanstans-anmärkningar (“What’s elsewhere” notes)
Används för att peka på relaterade ämnen dra en gräns mellan olika nummer i samma hierarki. visa prioriteringsordning visa till allmänna och tvärvetenskapliga nummer göra ett undantag från en regel om hur nummer väljs, t.ex. först av två-regeln visa till bredare eller snävare ämnen i samma hierarki som det är stor risk att katalogisatören annars skulle missa. Kan hänvisa till ett visst nummer eller något som är spritt i hela schemat. Inleds med Klassificera (Class)

28 Klassificera någon annanstans-anmärkningar - exempel
Uses of cole Class a specific use with the use, e.g., metallurgical use 150 Psykologi … Döden och döendet Klassificera tvärvetenskapliga verk om döden under

29 Se-hänvisningar En hänvisning under ett ämnes allmänna eller tvärvetenskapliga nummer om hur ämnet behandlat ur olika aspekter, eller olika delar av ämnet ska klassificeras. Hänvisningar görs inte till direkta underindelningar av numret. En se-hänvisning inleds alltid med För (For) Del av den strukturella hierarkin, men bryter mot hierarkin i notationen.

30 Se-hänvisningar - exempel
302.2 Communication Class here interdisciplinary works on communication, semiotics For information theory, see For the semiotics of a specific discipline or subject, see the discipline or subject, plus notation 014 from Table 1, e.g., semiotics of science 501.4

31 Se även-hänvisningar (See-also references )
Pekar på ämnen som på annat sätt är relaterade. Child abuse See also for incest; also for pornography

32 Ändringar och oregelbundenheter (Changes and irregularities)
Dust storms Use of this number for other storms discontinued; class in Ice storms relocated to Ecology 577.1 Specific ecosystem processes 577[ ] Standard subdivisions Do not use; class in

33 Andra anmärkningar Optional arrangement Se manualen (See-manual notes)
Standardized tests See Manual at vs Optional arrangement Specific named passenger automobiles Arrange alphabetically by name or make of car

34 Att välja kod Tvärvetenskapliga och allmänna koder
Läs instruktionerna, t ex anvisningar om vilken kod som ska föredras, prioritetsordningar.

35 Att välja kod - forts Rule of application. Verk som handlar om ett ämnes påverkan på ett annat klassas på det påverkade ämnet. Fullest treatment. Välj koden för det ämne som behandlas utförligast. First-of-two rule. Om två ämnen behandlas lika utförligt väljs den kod som kommer först i systemet Rule of three. Om tre ämnen behandlas lika utförligt väljs en överordnad kod som innefattar alla ämnen. Rule of zero. Välj koden med minst antal nollor. Table of last resort. Sista lösningen.

36 WebDewey Bläddra Söka Uppifrån och ner
Att bläddra ger bra överblick, är som att slå upp i tryckt index Använd det relativa indexet i första hand Använd LCSH när du inte hittar vad du söker

37 Några tecken och förkortningar
/ Markerar var koder ur den förkortade utgåvan tar slut B Byggt nummer (Built number) M Manualen (Manual) […] Vakant (…) Alternativ kod ‡ , * Markerar koder som man får bygga vidare på enligt särskilda instruktioner

38 Att dechiffrera Deweykoder
Ta bort eventuella snedstreck och bokstäver från Deweykoden. Sök sedan hela Deweykoden i WebDewey (Browse) Om du inte får träff, gå uppåt i hierarkin. Läs och följ eventuella anvisningar om att bygga koder. Sök resterande delen av koden i tilläggstabell 1, dvs lägg till T1– före koden.

39 Lästips Introduktionen till Dewey: Dewey glossary Dewey Training Courses


Ladda ner ppt "Dewey och WebDewey Introduktion och presentation"

Liknande presentationer


Google-annonser