Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är introduktion södertörn (nu; etablering södertörn) 2009 och 2010 Uppdrag, likheter, skillnader, vinster och svårigheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är introduktion södertörn (nu; etablering södertörn) 2009 och 2010 Uppdrag, likheter, skillnader, vinster och svårigheter."— Presentationens avskrift:

1 vad är introduktion södertörn (nu; etablering södertörn) och Uppdrag, likheter, skillnader, vinster och svårigheter

2 Bakgrund ”Uppifrån” och utifrån:
OECD:s rapport ”Territorial Reviews Stockholm Sweden” 2006 Utveckling av Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Södertörns utvecklingsprogram, RUP 2010 Samverkansöverenskommelse mellan kommuner i Stockholms län rörande introduktion av nyanlända KSL ”Nerifrån” och inifrån: Behov att utveckla insatser tillsammans för ”mindre” målgrupper Behov av gemensamt agerande och omvärldsbevakning

3 ”introduktion södertörn” 2009 Ht 2008 - Ansökan till Länsstyrelsen § 26 , Huddinge Projektägare
Syfte: Att lägga grunden för ett operativt samarbete på Södertörn som leder till att varje nyanländ har tillgång till Södertörns samlade utbud av insatser och möjliggör gemensamma strategiska utvecklingssatsningar. Målsättning: Att skapa en långsiktig hållbar struktur och modell för det Södertörnsgemensamma introduktionsarbetet som leder till snabbare etablering. Nyckeltal och resultatmått kommer att tas fram för att kunna mäta projektets faktiska inverkan. 7 delmål:

4 Projektfinans från länsstyrelsen - 10 kommuner …. och AF Projektledare
2009: Projektfinans från länsstyrelsen kommuner …. och AF Projektledare Arbetsgrupp: Enhetschefer/samordnare och AF rep. hela 2009 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Styrgrupp: tillsattes i oktober 2009 Verksamhetschefer + AF AMO chef Referensgrupp: KSL, Lst och AF, en träff i november 2009

5 Planerings konferens enhetschefer och af

6 Projektet 2009 …. 123 insatser webbaserad kartläggning
webbaserad interaktiv insatsbas för att underlätta för nyanlända och aktörer på Södertörn inom och mellan kommunerna och AF. 123 insatser

7 … 2009 Utvecklade en Effektutvärderingsmodell: KIS tillsammans med Jämtland, Fyrbodal och SKL Dags att rapportera statistik om års introduktionsverksamhet

8 … 2009 Behovsinventering - med hållbarhet och jämställdhetsperspektiv
prioriteringar Fler yrkesinriktade utbildningar med arbetslivspraktik Trauma – introduktionsenhet för Södertörnsregionen Skapa yrkesnätverk för flyktingar

9 … 2009 Initierade ett nationellt nätverk, för kunskap och benchmarking kring interkommunalt flyktingarbete. Workshops för arbetsgivare om mångfald. SWOT´ar; strateg och databas Fondansökan - ”flyktingfonden” Plan B Verksamhetschefer Bildar styrgrupp och involveras mer aktivt oktober 2009 Referensgrupp KSL / LST / AF

10 Avslutskonferens år 2009 – enhetschefer och af-strateg
Bevara och förändra/ viktigt att: Avgränsade mål Tydliga roller och ansvar Uppdrag ska ligga i arbetsuppgifterna som finns i linjeorganisation Plan för förankring Arbetsgrupper utifrån kunskap om våra ledarstilar, kompetenser och nätverk Skapa ”vi känsla”

11 Insatsbas (webbkartan) Gemensam samhällsinfo
Målbild 2012 *KOMMUN samhällsinfo, barn, SFI, boende, (rehab), samt dem som ej omfattas av nya proppen/AF/Lots, dvs. ej arbetsföra, andra invandrare mfl.. Arbetsförmedlingen (Lotsar 2011) Insatsbas (webbkartan) Gemensam samhällsinfo Försäkringskassan Matchning Södertörn BOSAM Värmdö* Botkyrka* Huddinge* Nykvarn* Tyresö* Haninge* Nacka* Södertälje* Salem* Nynäshamn* Ideella organisationer

12 … 2009 Plan För att regionalt kunna anpassa introduktionsinsatserna efter behov, krävs nätverk med korta kommunikationsvägar och beslutsmandat på flera nivåer EN strateg som kan; Vara operativt samordnande och ha överblick av omställning och utveckling av introduktionen. Samordna arbetet kring uppbyggnad av nya insatser med lägre mottagningsunderlag i kommunerna. Tillse ett regionalt effektivt resursutnyttjande. Hålla ihop och har överblick över introduktionsfrågorna i regionen.

13 ”introduktion södertörn” 2010
egenfinansiering av gemensam strateg - 8 kommuner och AF Styrgrupp; Kommunens Strateg, Verksamhetschefer för Flykting introduktion på Södertörn samt Arbetsförmedlingens chef för arbetsmarknadsområde Huddinge Samordningsgrupp; träffas 1 ggr/ månad samt planeringskonferens Enhetschefer/samordnare för introduktion, strateger – kommun+ af, (2) sfi representanter, sakområdesspecialist AF, Södertälje af sektionschef - En introduktions-strateg Anställd av 8 kommuner på Södertörn. En operativ etablerings-strateg Arbetsförmedlingen - arbetsmarknadsområde Huddinge Ingen referensgrupp

14 Introduktionsstrateg Södertörn
2010…. Introduktionsstrateg Södertörn Huddinge, Botkyrka, Södertälje, Salem, Nynäshamn, Tyresö, Haninge, Värmdö och Arbetsförmedlingen AMO 3 Vision Nyanlända bidrar med sin fulla potential till tillväxt och en långsiktig hållbar utveckling på Södertörn Övergripande mål Ett gemensamt strategiskt och operativt samarbete för nyanlända på Södertörn

15 Delmål 1 Parterna vet hur ansvar och uppgifter är fördelade mellan stat och kommun avseende etableringslagen. Inhämtning: Insamling och inläsning av material, analys och konsekvensbeskrivningar Deltagare i möten, arbetsgrupper och seminarier Delgivning: Stora mängder skriftlig och muntlig information vid: styrgruppsmöten, samverkansmöten och e-post Kommunbesök Seminarier och samverkansmöten med andra myndigheter och organisationer. Kommun- och af strateger träffas regelbundet, samt är efter förmåga med på ”varandras” möten. Kunskapsinhämtning, samt ”sopar i manegen”.

16 Arbetsförmedlingens strateg/samordnare/resurs träffar;
Arbetsförmedlingscheferna Fokusgruppen för etablering på huvudkontoret Sakområdesspecialist Etableringsansvariga inom AMO Stockholm och AMO Solna Etableringsansvarig inom AMO Samordnar etableringshandläggarna i arbetsmarknadsområdet samt övriga handläggare för nyanlända Kommunstrategen och dess nätverk LÖK´ar Etc.

17 Delmål 1 forts Genomför minst en informationsinsats hos deltagande aktörer 5 - nämnder i 4 kommuner 4 - förvaltningsövergripande 1 - Kvalitetsenhet 3 - Arbetet och Försörjning 1 - SFI 1 - Kommun och AF 1- IFO chefer – kommunövergripande 2 - SFI chefer - kommunövergripande 1 - FoU - kommunövergripande

18 Sprider kommunernas erfarenheter i samarbetsforum
Från 2010….forts Delmål 2 - Parterna har ytterligare utvecklat det operativa samarbetet 7 av 8 partners deltar i gemensam upphandling /SO, centrum för samhällsorientering Sprider kommunernas erfarenheter i samarbetsforum Driver södertörnskommunernas gemensamma ståndpunkter SKL (RIM) Direkta och Diversa Dialog om Etableringsuppdraget i AMO Huddinge Tema Nyanlända styrgrupp (Länsstyrelsen) KSL grupp för boendefrågor Databasen demonstrerats… SO – styrgrupp och referensgrupp för upphandlingsunderlag AF´s arbetsgrupp för pilotverksamhet inom etableringsuppdraget, + konferenser kring uppstart och planering inför reformen, centralt, regionalt och lokalt

19 Presentation om org.struktur inom IS på Länsstyrelsens
Delmål 2 forts Presentation om org.struktur inom IS på Länsstyrelsens Presentation KSL samverkansgrupp gemensam överenskommelse - introduktion Seminarie om omställningen och boendefrågan (Länsstyrelsen Stockholm, Migr./AF/Lst/Departement/Kommunrep mfl.) Deltagare på AF´s nationella uppstarts-konferens om etableringsuppdraget Deltagare på AF´s nationella konferens för inhämtning av kommunala erfarenheter Referensgrupp inför traumakonferens - transkulturellt centrum Seminarie, Kvinnors Hälsa Från 2010….forts

20 Samverkansmöten med arbetsgruppen;
Från 2010….forts Delmål 2 forts Arbetar kontinuerligt med den operativa verksamheten för att fånga upp reflektioner på sakfrågor som uppkommer inom förändringsarbetet Samverkansmöten med arbetsgruppen; + AF strateg, af sakområdesspecialist och sfi rep. 2. Styrgruppsmöten AF´s handläggare för nyanlända Träffat projekt och andra verksamheter av relevans för det pågående arbete Länkat organisationer och projekt

21 Delmål 3 – Parterna kan byta, köpa och sälja tjänster. Inhämtat kunskap om vad som är juridiskt möjligt och vilka olika befintliga former av samverkan som existerar på Södertörn Lyft frågan om den kommunala samverkan mellan kommuner till SKL Följt utvecklingen inom SO – gemensam upphandling

22 Delmål 4 Insatsbasen är en tillgång för användarna och de nyanlända. Utbildning 2010 DATABAS : 34 deltagare våren / ca 16 deltagare hösten 2010 UMBRACO : 9 deltagare våren / 8 deltagare hösten 2010 Implementering och förankring demonstrerat verktyget för central af, ksl och lst, nationella nätverket diskuterat verktyget och uppföljningsrutiner på samverkan Enkätundersökning Mål: I snitt 1 sökning per nyanländ vuxen - 56% Mål: I snitt 75 % i förhållande till antalet nyanlända totalt - 14% Mål: 60 % av alla aktiva användare beskriver insatsbasen som ett viktigt hjälpmedel för sitt arbete. 90% handläggare, 85% chefer

23 Delmål 5 Verktyget har en långsiktig förvaltning. Tillser att det finns tydligt fördelat ansvar för uppdatering av insatser och information och kontrollerar att så sker. Tagit fram delmål/handlingsplan med gruppen; informerat inför samverkansmöte och repeterat inför samverkansmöte. Uppföljning samverkansmöten samverkansgrupp överens att inkomma med information om varje kommuns rutin i skrift, uppdrag enl. överenskommelse svårt att få till. Utvecklar en väl etablerad organisation för användarstöd, utbildning och potentiell verktygsutveckling. ej genomfört, har genomfört enkät undersökning som ligger till grund för beslut om databasens utveckling och förvaltning. Avvaktar input från styr- och samverkansgrupp.

24 INSATSBAS STATISTIK – gäst inlogg (statistik från tidig system, Inkl. felsökn.) ……………………………………………………………………………… – gäst inlogg Matchning: 24 AF: 26 Huddinge: 37 Salem: 18 Tyresö: 17 Haninge: 2 Södertälje: 3 Nynäshamn: 1 Botkyrka: 0 27/1 2011: insatser i basen Plus ca 20 inaktiverade eller ej publicerade Plus ett antal externa aktörer som önskar läggas in..


Ladda ner ppt "Vad är introduktion södertörn (nu; etablering södertörn) 2009 och 2010 Uppdrag, likheter, skillnader, vinster och svårigheter."

Liknande presentationer


Google-annonser