Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöarbete i Västerbottens läns landsting

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöarbete i Västerbottens läns landsting"— Presentationens avskrift:

1 Miljöarbete i Västerbottens läns landsting
Miljöarbete i Västerbottens läns landsting

2 Landstingets tjänstemannaorganisation
Landstingets tjänstemannaorganisation

3 Miljö i Västerbottens läns landsting
Miljösamordnare, Susanne Bergström, Miljöhandläggare, Karin Alenius, Miljöhandläggare, Veronica Lidvall, (vik) Visa hur linda ser ut Kemikaliesystem – söka efter säkerhetsdatablad Intern revision protokoll Minnesanteckningar från utbildningar NU MILJÖLEDNINGSSYSTEMET

4 Landstingets miljöarbete - historiskt
Landstingets miljöarbete - historiskt Miljöprogram 1996 – 1998 Miljöprogram 2000 – 2002 Miljöpolicy 2000 Miljö- och trafiksäkerhetsprogram

5 Landstingets miljöarbete - idag
Landstingets miljöarbete - idag Sjukhusen har gällande tillstånd enligt miljölagstiftningen Miljöledningssystem finns för sjukhusen, folktandvården och för övrig verksamhet. Utbildning till miljökonsulter/miljöombud

6 Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting – innehållande: Miljöpolicy och Övergripande mål Beslutat av landstingsfullmäktige november 2006

7 Nationella mål vägledande i arbetet med det miljöpolitiska programmet
Nationella mål vägledande i arbetet med det miljöpolitiska programmet Nationella mål för miljöarbetet beslutade av riksdagen 1999 Nationella mål för transportpolitiken beslutade av riksdagen 1998

8 Nationella mål för miljöarbetet
Nationella mål för miljöarbetet 1 Begränsad klimatpåverkan 2 Frisk luft 3 Bara naturlig försurning 4 Giftfri miljö 5 Skyddande ozonskikt 6 Säker strålmiljö 7 Ingen övergödning 8 Levande sjöar och vattendrag 9 Grundvatten av god kvalitet 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård 11 Myllrande våtmarker 12 Levande skogar 13 Ett rikt odlingslandskap 14 Storslagen fjällmiljö 15 God bebyggd miljö 16 Ett rikt växt- och djurliv Till nästa generation ska vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Riksdagen antog i april miljökvalitetsmål. Ett 16:e mål, om den biologiska mångfalden, antogs i november De 16 miljökvalitetsmålen ska leda vägen för vår strävan att åstadkomma en miljömässigt hållbar samhällsutveckling. Miljömålen har blivit riktmärken för allt svenskt miljöarbete, oavsett var och av vem det bedrivs.

9 Nationella mål för transportpolitiken
Nationella mål för transportpolitiken Övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Långsiktiga delmål Ett tillgängligt transportsystem En hög transportkvalitet En säker trafik En god miljö Positiv regional utveckling Ett jämställt transportsystem

10 Miljöpolitiskt program i 4 delar
Miljöpolitiskt program i 4 delar Miljöpolicy Övergripande mål 3. Detaljerade mål 4. Handlingsplan med aktiviteter

11 1. Miljöpolicy Med utgångspunkt i lagar och föreskrifter ska landstingets verksamhet bidra till uppfyllandet av de nationella miljömålen som har koppling till verksamhetens betydande miljöpåverkan samt verka för hög trafiksäkerhet i den trafik som lands-tinget genererar. Landstingets verksamhet ska vidare bidra till utveckling för hela Västerbotten - en god hälsa och en bra livsmiljö. Befolknings- och patientperspektivet Landstinget ska utifrån sitt regionala perspektiv bidra till att också länets företag och organisationer stimuleras till ett aktivt miljö- och trafiksäkerhetsengagemang. På detta sätt uppnår vi en av grundförutsättningarna för en god livsmiljö för länets innevånare. Med uppgiften att erbjuda en god hälso- och sjukvård, tandvård, handikappverksamhet, utbildning, kollektivtrafik mm är det naturligt att ta ett långtgående miljö- och trafiksäkerhetsansvar genom att medverka till en långsiktigt hållbar utveckling, det vill säga ett samhälle som bygger på kretsloppsprincipen. Ägar- och verksamhetsperspektivet Landstinget ska uppfylla krav i gällande miljö- och trafiklagstiftning, hushålla med naturresurser, förebygga uppkomst av föroreningar genom ett systematiskt miljö- och trafiksäkerhetsarbete samt fortlöpande förbättringsarbete. Landstinget ska delta i dialogen med samarbetspartners på regional, nationell och EU-nivå om framtida politiska prioriteringar avseende miljö- och trafiksäkerhet. Medarbetarperspektivet Medarbetarna har förutsättningar att ta miljö- och trafiksäkerhetshänsyn genom att ha rätt kompetens och en god arbetsmiljö.

12 Miljöpolicy forts. Denna miljöpolicy innebär att landstinget ska verka för att: Minska energianvändningen och välja bästa teknik som är energieffektiv Bryta beroendet av fossila bränslen genom ökad användning av förnyelsebara energikällor Vid ny- och ombyggnation välja bästa material ur hälso- och miljösynpunkt Den trafik som landstinget genererar är trafiksäker och inte har negativ miljöpåverkan Vara ett föredöme i att ge såväl den egna personalen som patienter incitament för ett miljöanpassat och trafiksäkert resande Analysera miljö- och trafiksäkerhetseffekter vid strukturella och/eller organisatoriska förändringar i verksamheten Utsläpp av svårnedbrytbara läkemedel i mark, vatten och luft minimeras Utsläpp av miljö- eller hälsoskadliga kemikalier i mark, vatten och luft minimeras Förebygga negativ hälso- och miljöpåverkan vid alla inköp och upphandlingar genom att välja miljöanpassade produkter och tjänster Mängden avfall minimeras och andelen farligt avfall är försumbar. Av avfallet som återstår kan den största delen återanvändas eller återvinnas Miljöarbetet ingår som en naturlig del i vardagen. Samtliga medarbetare inom landstinget får utbildning om miljöfrågor och har förutsättningar att genomföra ett bra miljöarbete

13 2. Övergripande mål - fokusområden
2. Övergripande mål - fokusområden Fastigheter och energianvändning Trafik Läkemedel och lustgas Produkter och kemikalier Avfall Organisation och utbildning

14 Övergripande mål Fastigheter och energianvändning
Övergripande mål Fastigheter och energianvändning Energianvändningen minskar Andelen förnyelsebar energi ökar Ett kretsloppsanpassat och resurssnålt synsätt tillämpas vid samtliga ny- och ombyggnationer samt rivningsarbeten

15 Övergripande mål Trafik
Övergripande mål Trafik Miljö- och trafiksäkerhetsprestandan från den trafik som landstinget genererar ökar Landstinget deltar i samhällsdebatten om hälsa kopplat till miljö och trafiksäkerhet

16 Övergripande mål Läkemedel och lustgas
Övergripande mål Läkemedel och lustgas Utsläppen av svårnedbrytbara läkemedel minimeras Utsläpp av lustgas och narkosgaser med negativ inverkan på miljön minimeras

17 Övergripande mål Produkter och kemikalier
Övergripande mål Produkter och kemikalier Andelen certifierat ekologiska livsmedel som konsumeras i landstinget ökar Produkter och kemikalier innehållande utfasningsämnen som enligt Kemikalieinspektionen är hälso- och miljöskadliga minimeras Avloppsrör är fria från kvicksilver

18 Övergripande mål Avfall
Övergripande mål Avfall Den totala mängden avfall minskar Mängden farligt avfall minskar Andelen av det konventionella avfallet som sorteras till återvinning ökar

19 Övergripande mål Organisation och utbildning
Övergripande mål Organisation och utbildning Miljöledningssystemet tillämpas i landstingets samtliga verksamheter och utgör ett stöd i det dagliga arbetet.

20 Ambitionsnivå? Följa lagen och kontinuerliga förbättringar!
Ambitionsnivå? Följa lagen och kontinuerliga förbättringar! Var ska vi sätta ribban? Rent praktiskt går det till så här när man inför ett miljöledningssystem: Först genomför man en miljöutredning för att se vilken miljöpåverkan man åstadkommer med sin verksamhet. Här gäller det att identifiera organisationens betydande miljöaspekter. Med detta som grund fastställs en miljöpolicy, som är riktlinjerna för miljöarbetet, samt miljömål, som beskriver vad organisationen ska uppnå med sitt miljöarbete. Därefter går man in i en genomförandefas som innebär att: En handlingsplan för miljöarbetet utarbetas. Ansvaret för miljöåtgärderna och befogenheten att genomföra dem fördelas i organisationen. Medarbetarnas kunskaper ska utvecklas och rutiner etableras såväl för det interna miljöarbetet som för kontakterna utåt. Efter en tid görs en kontroll av hur hela miljöledningssystemet fungerar, genom en miljörevision. Resultatet av revisionen redovisas för organisationens ledning och utnyttjas för att förbättra systemet. Resultatet av miljöarbetet inom organisationen, oftast i form av nyckeltal, sammanfattas årligen i en miljöredovisning, som sprids till olika intressentgrupper.

21 3. Detaljerade mål Handlingsplan med aktiviteter Mätbara mål Prissatta aktiviteter för att nå de detaljerade målen Ska beslutas av landstingsstyrelsen under 2007


Ladda ner ppt "Miljöarbete i Västerbottens läns landsting"

Liknande presentationer


Google-annonser