Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Vattenskydd – vägen dit. 2 3 Två delar av ett juridiskt vattenskydd: Geografiskt område Föreskrifter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Vattenskydd – vägen dit. 2 3 Två delar av ett juridiskt vattenskydd: Geografiskt område Föreskrifter."— Presentationens avskrift:

1 1 Vattenskydd – vägen dit

2 2

3 3 Två delar av ett juridiskt vattenskydd: Geografiskt område Föreskrifter

4 4 Arbetsprocessen –Strategival om inrättande myndighet –Dagens skydd –Vattentäktens grunder och resurser –Avgränsning av tillrinningsområde –Identifiering av befintliga och potentiella risker och hot –Kompletterande fältundersökningar –Teoretiska beräkningar av transporttider –Motivering till skyddsbehov –Avgränsning av zoner –Utformning av föreskrifter –Avstämning av föreskrifter med jurist

5 5 Frågor Finns skydd idag? Vilket skydd ger de? Dagens tekniska utformning – framtida tekniska planer Vilka vattenresurser baseras täkten på och var går gränserna för deras tillrinningsområde? Analys av vattenresurserna Identifiering av risker och hot mot vattenresursens /vattenresursernas kapacitet eller vattenkvalitet Fältinventering Analys av risker och hot

6 6 Skyddsbehov och värde? Sammanvägd analys av vattenresurs och risker/hot –Finns reservvattentäkt? –Antal personer/ vattenresursens kapacitet –Transporttider från olika geologiska och hydrologiska barriärer? –Konsekvenser om vattentäkten slås ut? Resultera i ambitionsnivå för fortsatt arbete och grund för geografiska avgränsningar

7 7 Ytvattentäkt, transporttid Geografi Tillflöden Djup, bredd, lutning Strömmar Vindriktning och –hastighet (NV 2003:6, Bil. 4)

8 8 Ytvattentäkt, zonindelning Vattentäktszon Primär zon – 12 timmar Sekundär zon – 24 timmar Tertiär zon - tillrinningsområdet

9 9 Zoner ytvattenförekomster, ex. ur NV Handbok 2003:6 Figur 4.1 Principskiss för avgränsning av vattenskyddsområde för ytvattenförekomster-/täkt och indelning i skyddszoner

10 10 Grundvattentäkt, transporttid -Geologi, textur -Genes -Geografi -Grundvattengradient -Darcy -Vattenbalans (NV 2003:6, Bil. 6)

11 11 Zoner grundvattenförekomster, ex. ur NV Handbok 2003:6 Gräns för vattenskyddsområde Tertiär skyddszon (ev.) Sekundär skyddszon Vattentäktszon Vattendelare Primär skyddszon

12 12 Föreskrifter Vilka verksamheter finns, kan komma att finnas Utforma individuellt för denna vattentäkt/vattenresurs. Utformas i restriktiva ordalag Definiera begrepp Undvik dubbelreglering Lätta att tolka Lätta att tillämpa

13 13 Delar att tänka över Avloppshantering Båttrafik och hamnar Jord- och skogsbruk Bekämpningsmedel Väg- och spårtrafik Energianläggningar Industriell verksamhet Miljöfarlig verksamhet


Ladda ner ppt "1 Vattenskydd – vägen dit. 2 3 Två delar av ett juridiskt vattenskydd: Geografiskt område Föreskrifter."

Liknande presentationer


Google-annonser