Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 20 - Finansiering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 20 - Finansiering"— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 20 - Finansiering
Föreläsning Kapitel 20 - Finansiering

2 Kapital och kapitalanskaffning
Realkapital Finansiellt kapital Humankapital Immateriellt kapital Finansiering behandlar bl.a.: Kapitalstorlek Kapitalanvändning Kapitalanskaffning Kapitalkostnader Ind.Ek.Ent, Vt 2006

3 Balansräkningen – finansiell ställning
Vad kap. använts till Varifrån kap. kommit Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar I Omsättningstillgångar II Totalt kapital Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Totalt kapital Ger översikt över ett företags finansiella ställning vid en given tidpunkt. Ind.Ek.Ent, Vt 2006

4 Kapitalbehov Anläggningskapital – t.ex. inventarier & maskiner
Rörelsekapital – t.ex. råvarulager, PIA, färdigvarulager & kundfodringar Säkerhetskapital – likviditetsreserv – t.ex. kassa Sysselsatt kapital = Totalt kapital - Räntefri skulder = Eget kap. + Räntebärande skulder Kapitalrationalisering – kapital kostar – kostnaden avgörs av ägare och ränteläget Just-In-Time – ”smal” produktion – inga lager! Ind.Ek.Ent, Vt 2006

5 Kapitalbindning i varulager
Genomsnittslager = (Max.lager + Min.lager) / 2 Omsättningshast. = KSV / Genomsnittsl. till inköpspr. Genomsn. lev. =(Genomsn.kredittid*Årets varuink.)/360 skuld Ind.Ek.Ent, Vt 2006

6 Några viktiga nyckeltal
Avseende varulager Avseende kundfodringar Lager i % av omsättningen (5) Kundfodringar i % av omsättningen (%) Lageromsättnings-hastigheten (ggr). Kundfodringarnas omsättningshastighet (ggr) Genomsnittlig lagringstid (tid) Genomsnittlig kundkredittid (tid) Se FEK 100, s. 310 Ind.Ek.Ent, Vt 2006

7 Kapitalanskaffning – två huvudtyper
Likviditeten planeras ofta med hjälp av en likviditetsbudget – viktigt bl.a. eftersom de flesta av ett företags transaktioner sker på kredit. Kapitalanskaffning – två huvudtyper Främmande kapital Eget kapital Skillnaderna ligger i: löptiden, säkerheten, avkastningen och inflytande. Ind.Ek.Ent, Vt 2006

8 Främmande kapital – kräver ofta säkerhet! Real säkerhet Namnsäkerhet
Några källor till kortfristigt kapital Leverantörskrediter Factoring Leasing Gäller att använda de billigaste källorna! Ind.Ek.Ent, Vt 2006

9 Aktiekapitalet i ett aktiebolag
Startkapital Extern tillförsel Nyemission Eget kapital Reservfond Kvar- hållna vinstmedel Fria medel Intern tillförsel Obeskattade reserver Olsson & Skärvad, 2005, s. 318 Ind.Ek.Ent, Vt 2006

10 Sammanfattning och reflektioner
Kapitlet ger den inledande basen inför att förstå grunden i ett företags finansiella rapportering. Företagets överlevnad och förmåga att göra affärer är beroende av dess finansiering. Kapitalets källor och användning, vid en viss given tidpunkt, anges i balansräkningen. En balansräkning måste alltid balansera – man har lika mycket kapital som man använder! Kapital kostar! Bl.a. därför är det intressant att beräkna företagets kapitalbindning. Ind.Ek.Ent, Vt 2006

11 Avslutning och till nästa gång
Räkna uppgifterna (under lagerekonomi): 1 & 3 Nästa gång en uppgift i produktkalkylering samt kapitel 21 Ind.Ek.Ent, Vt 2006


Ladda ner ppt "Kapitel 20 - Finansiering"

Liknande presentationer


Google-annonser