Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 06-04-27 Kapitel 20 - Finansiering. Ind.Ek.Ent, Vt 20062 Kapital och kapitalanskaffning Realkapital Finansiellt kapital Humankapital Immateriellt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 06-04-27 Kapitel 20 - Finansiering. Ind.Ek.Ent, Vt 20062 Kapital och kapitalanskaffning Realkapital Finansiellt kapital Humankapital Immateriellt."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning Kapitel 20 - Finansiering

2 Ind.Ek.Ent, Vt Kapital och kapitalanskaffning Realkapital Finansiellt kapital Humankapital Immateriellt kapital Finansiering behandlar bl.a.: Kapitalstorlek Kapitalanvändning Kapitalanskaffning Kapitalkostnader

3 Ind.Ek.Ent, Vt Balansräkningen – finansiell ställning Vad kap. använts till Varifrån kap. kommit Ger översikt över ett företags finansiella ställning vid en given tidpunkt. Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar I Omsättningstillgångar II Totalt kapital Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Totalt kapital

4 Ind.Ek.Ent, Vt Kapitalbehov Anläggningskapital – t.ex. inventarier & maskiner Rörelsekapital – t.ex. råvarulager, PIA, färdigvarulager & kundfodringar Säkerhetskapital – likviditetsreserv – t.ex. kassa Sysselsatt kapital = Totalt kapital - Räntefri skulder = Eget kap. + Räntebärande skulder Kapitalrationalisering – kapital kostar – kostnaden avgörs av ägare och ränteläget Just-In-Time – ”smal” produktion – inga lager!

5 Ind.Ek.Ent, Vt Kapitalbindning i varulager Genomsnittslager = (Max.lager + Min.lager) / 2 Omsättningshast. = KSV / Genomsnittsl. till inköpspr. Genomsn. lev. =(Genomsn.kredittid*Årets varuink.)/360 skuld

6 Ind.Ek.Ent, Vt Några viktiga nyckeltal Avseende varulagerAvseende kundfodringar Lager i % av omsättningen (5) Kundfodringar i % av omsättningen (%) Lageromsättnings- hastigheten (ggr). Kundfodringarnas omsättningshastighet (ggr) Genomsnittlig lagringstid (tid) Genomsnittlig kundkredittid (tid) Se FEK 100, s. 310

7 Ind.Ek.Ent, Vt Likviditeten planeras ofta med hjälp av en likviditetsbudget – viktigt bl.a. eftersom de flesta av ett företags transaktioner sker på kredit. Kapitalanskaffning – två huvudtyper Främmande kapital Eget kapital Skillnaderna ligger i: löptiden, säkerheten, avkastningen och inflytande.

8 Ind.Ek.Ent, Vt Främmande kapital – kräver ofta säkerhet! 1.Real säkerhet 2.Namnsäkerhet Några källor till kortfristigt kapital Leverantörskrediter Factoring Leasing Gäller att använda de billigaste källorna!

9 Ind.Ek.Ent, Vt Eget kapital Fria medel Startkapital Extern tillförsel Nyemission Intern tillförsel Kvar- hållna vinstmedel Obeskattade reserver Reservfond Olsson & Skärvad, 2005, s. 318 Aktiekapitalet i ett aktiebolag

10 Ind.Ek.Ent, Vt Sammanfattning och reflektioner Kapitlet ger den inledande basen inför att förstå grunden i ett företags finansiella rapportering. Företagets överlevnad och förmåga att göra affärer är beroende av dess finansiering. Kapitalets källor och användning, vid en viss given tidpunkt, anges i balansräkningen. En balansräkning måste alltid balansera – man har lika mycket kapital som man använder! Kapital kostar! Bl.a. därför är det intressant att beräkna företagets kapitalbindning.

11 Ind.Ek.Ent, Vt Avslutning och till nästa gång Räkna uppgifterna (under lagerekonomi): 1 & 3 Nästa gång en uppgift i produktkalkylering samt kapitel 21


Ladda ner ppt "Föreläsning 06-04-27 Kapitel 20 - Finansiering. Ind.Ek.Ent, Vt 20062 Kapital och kapitalanskaffning Realkapital Finansiellt kapital Humankapital Immateriellt."

Liknande presentationer


Google-annonser