Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bättre folkhälsa och bättre vård till lägre kostnader.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bättre folkhälsa och bättre vård till lägre kostnader."— Presentationens avskrift:

1 Bättre folkhälsa och bättre vård till lägre kostnader

2 Orosmoln Minskade intäkter i utjämningssystemet Kostnaderna ökar mer än skatteintäkterna och statsbidraget Världsekonomins utveckling

3 Kraftsamling 2012 Satsningar som kan minska kostnader på sikt. Äldre, egenvård, e-hälsa, patientsäkerhet, administrativa effektiviseringar och samverkan. Processförbättringar inom alla områden.

4 Hälso- och sjukvård Psykiatrisk vård Ögonsjukvård Tillgänglighet 7 till 5 Hälsosamtal (6+2) Utökat vårdval 1177 Neonatalvård Cancervård

5 Finansiering av förstärkningar motsvarande ca 80 mnkr Höjt högkostnadsskydd34 mnkr Ändrade regler sjukresor12 mnkr Effektiviseringskrav 0,5%45 mnkr Löne- och inflationskompensation

6 Resultatbudget Budget 2012Plan 2013Plan 2014 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Kommunal utjämning och statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat

7 Justeringar Budget mkr Justeringar, mkr: Barnhälsovård -4,0 TeleQ+2,4 Basläkemedel -7,1 Medicinsk diagnostik+1,4 Summa justeringar -7,3 Budget efter justeringar mkr

8 Post, mkrBudget efter justeringar UppräkningBudget efter uppräkning Personal8002,97%24824 Övrigt3991,6%6405 Läkemedel380-4,5% Summa , Justeringar och uppräkningar

9 Uppräkning personalkostnader SKL:s bedömer att lönekostnaderna för Landstingssektorn 2012 ökar med 2,5% Sociala avgifter ökar från 42,2% till 42,63% Kompensation för höjd IT-skatt från 2,9% till 3,15% Viktat 2,97%

10 Justering läkemedel Vårdpengen och vårdenhetens ersättning indexeras årligen utifrån Landstingets beräknade löne- och prisförändringar. I indexeringen ingår även justering för prisutvecklingen på basläkemedel i riket. Vårdpengen justeras med ett års eftersläpning om den faktiska prisutvecklingen avviker mot den beräknade.

11 Justering basläkemedel Beräknad prisutveckling % Faktiskt prisutvecklingen i riket % Justerad prisutveckling-4% Beräknad prisutveckling ,5% Justering basläkemedel ,5%

12 Justering basläkemedel Beräknad prisutveckling ,5% Prognosrapport över beräknad kostnadsutveckling av läkemedel Läkemedelsenheten i Västra Götalandsregionen och sektionen för klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

13 Budget vårdval 2012 Ram 2012 efter uppräkningar mkr Befolkningsutveckling+8,0 Hälsosamtal+6,0 Högkostnadsskydd (halv effekt 2012): Läkemedel (1 800–2 200 kr) -10,1 Öppenvård (900–1 100 kr) -2,8 Effektivisering 0,5%-8,0 Summa justeringar-6,9 Budget vårdval mkr

14 Budget 2012Andel Vårdpeng (ålder, ACG och CNI) % Täckningsgrad % Resultatrelaterad ersättning % Frikort % ST-läkare % Läkaransvar i särskilda boenden % Vård i glesbygd8 0000% Deltagande i utvecklings- och kvalitetsarbeten6 1700% Hälsokurva6 0000% Tolk3 3030% Summa % Ersättningsmodell vårdval

15 Utrymme för fler ST-läkare Det finns utrymme för fler än de 48 ST-läkare som Landstinget just nu betalar ersättning för inom vårdval.

16 Förändringar 2012 ACG 25% av ålder. Jourpeng inkluderad i vårdpengen. Oförändrade belopp för resultatrelaterade ersättningar. Oförändrat avdrag för besök hos sjukgymnast. Sänkta avdrag för besök, recept och sjukvårdande behandling hos taxeläkare. All utomlänsfakturering via Landstinget?

17 ÅldersgruppPoäng 2011BeloppBudget 0-240,3687 kr kr , kr kr kr kr , kr kr 80-6, kr kr Ersättning per poäng kr ACG1901 kr kr Ålder och ACG kr CNI (1,0 poäng)1291 kr kr Ålder, ACG och CNI kr Särskilda boenden kr Vårdpeng kr Vårdpeng 2012

18 Införande av ACG Nuvarande ersättning för ålder (85% av vårdpengen) ersätts med ACG: 2011 = 100% ålder 2012 = 75% ålder, 25% ACG 2013 = 50% ålder, 50% ACG 2014 = 25% ålder, 75% ACG 2015 = 100% ACG

19 Systematiskt förbättringsarbete Ersättning kopplad till enheternas inlämning av: Handlingsplan, mars PGSA-hjul, augusti Redovisning, december

20 Fakta Kontinuerlig revision av Fakta-dokument. Fakta-dokumenten fastställs av MPG primärvård. Vid oklarheter eller oenighet lyfts dokumenten till sjukvårdens ledningsgrupp.

21 Kvalitetsindikatorer 2012 Tillgänglighet Telefontillgänglighet, kontakt samma dag 5 kronor/invånare Besök hos läkare inom 5 dagar, 15 kronor/invånare Läkarkontinuitet Andel patienter >50 år som sökt vård mer än 3 gånger över en 12 månadsperiod som haft samma läkarkontakt, 20 kronor/invånare Läkemedelsförskrivning Antibiotika 20 kronor/invånare Senior Alert Mål ej klart, 20 kronor/invånare Prevention Levnadsvanor ska dokumenteras hos 50% av patienterna 18 år och äldre som besökt vårdcentralen, tobak 5 kronor/invånare, fysisk aktivitet 5 kronor/invånare, mat 5 kronor/invånare, alkohol 5 kronor/invånare

22 Aktuell uppföljning Systematiskt förbättringsarbete, PGSA-hjul 1 december Handlingsplaner avvikelser, 1 december Utvecklingskraft primärvård 14 december Mall för avtal med underleverantörer Schema för uppföljningsbesök 2012

23 På gång Regelbok 2012, LF november SOSFS 2011:9, 1 januari 2012 Chefläkare för primärvården 1177 telefonrådgivning Tillgänglighet, fem dagar Fakta – nya dokument och justeringar Hemvård i kommunal regi 2013 Vårdvalsforum 10 november


Ladda ner ppt "Bättre folkhälsa och bättre vård till lägre kostnader."

Liknande presentationer


Google-annonser