Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bättre folkhälsa och bättre vård till lägre kostnader.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bättre folkhälsa och bättre vård till lägre kostnader."— Presentationens avskrift:

1 Bättre folkhälsa och bättre vård till lägre kostnader

2 Orosmoln Minskade intäkter i utjämningssystemet Kostnaderna ökar mer än skatteintäkterna och statsbidraget Världsekonomins utveckling

3 Kraftsamling 2012 Satsningar som kan minska kostnader på sikt. Äldre, egenvård, e-hälsa, patientsäkerhet, administrativa effektiviseringar och samverkan. Processförbättringar inom alla områden.

4 Hälso- och sjukvård Psykiatrisk vård Ögonsjukvård Tillgänglighet 7 till 5 Hälsosamtal (6+2) Utökat vårdval 1177 Neonatalvård Cancervård

5 Finansiering av förstärkningar motsvarande ca 80 mnkr Höjt högkostnadsskydd34 mnkr Ändrade regler sjukresor12 mnkr Effektiviseringskrav 0,5%45 mnkr Löne- och inflationskompensation

6 Resultatbudget Budget 2012Plan 2013Plan 2014 Verksamhetens intäkter1 6561 6871 716 Verksamhetens kostnader-9 568-9 808-10 099 Avskrivningar-318-334-345 Verksamhetens nettokostnad-8 230-8 455-8 728 Skatteintäkter6 5146 7156 985 Kommunal utjämning och statsbidrag2 0862 0241 942 Finansiella intäkter200210220 Finansiella kostnader-290-284-324 Årets resultat28021095

7 Justeringar Budget 2011 1 586 mkr Justeringar, mkr: Barnhälsovård -4,0 TeleQ+2,4 Basläkemedel -7,1 Medicinsk diagnostik+1,4 Summa justeringar -7,3 Budget efter justeringar 1 579 mkr

8 Post, mkrBudget efter justeringar UppräkningBudget efter uppräkning Personal8002,97%24824 Övrigt3991,6%6405 Läkemedel380-4,5%-17363 Summa1 57913,01 592 Justeringar och uppräkningar

9 Uppräkning personalkostnader SKL:s bedömer att lönekostnaderna för Landstingssektorn 2012 ökar med 2,5% Sociala avgifter ökar från 42,2% till 42,63% Kompensation för höjd IT-skatt från 2,9% till 3,15% Viktat 2,97%

10 Justering läkemedel Vårdpengen och vårdenhetens ersättning indexeras årligen utifrån Landstingets beräknade löne- och prisförändringar. I indexeringen ingår även justering för prisutvecklingen på basläkemedel i riket. Vårdpengen justeras med ett års eftersläpning om den faktiska prisutvecklingen avviker mot den beräknade.

11 Justering basläkemedel Beräknad prisutveckling 2011+2% Faktiskt prisutvecklingen i riket 2011-2% Justerad prisutveckling-4% Beräknad prisutveckling 2012-0,5% Justering basläkemedel 2012-4,5%

12 Justering basläkemedel Beräknad prisutveckling 2012-0,5% Prognosrapport över beräknad kostnadsutveckling av läkemedel Läkemedelsenheten i Västra Götalandsregionen och sektionen för klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

13 Budget vårdval 2012 Ram 2012 efter uppräkningar 1 592 mkr Befolkningsutveckling+8,0 Hälsosamtal+6,0 Högkostnadsskydd (halv effekt 2012): Läkemedel (1 800–2 200 kr) -10,1 Öppenvård (900–1 100 kr) -2,8 Effektivisering 0,5%-8,0 Summa justeringar-6,9 Budget vårdval 2012 1 585 mkr

14 Budget 2012Andel Vårdpeng (ålder, ACG och CNI)1 367 45085% Täckningsgrad63 7634% Resultatrelaterad ersättning50 6773% Frikort53 1963% ST-läkare35 6332% Läkaransvar i särskilda boenden10 3641% Vård i glesbygd8 0000% Deltagande i utvecklings- och kvalitetsarbeten6 1700% Hälsokurva6 0000% Tolk3 3030% Summa1 604 556100% Ersättningsmodell vårdval

15 Utrymme för fler ST-läkare Det finns utrymme för fler än de 48 ST-läkare som Landstinget just nu betalar ersättning för inom vårdval.

16 Förändringar 2012 ACG 25% av ålder. Jourpeng inkluderad i vårdpengen. Oförändrade belopp för resultatrelaterade ersättningar. Oförändrat avdrag för besök hos sjukgymnast. Sänkta avdrag för besök, recept och sjukvårdande behandling hos taxeläkare. All utomlänsfakturering via Landstinget?

17 ÅldersgruppPoäng 2011BeloppBudget 0-240,3687 kr71 000 507 kr 25-440,61 374 kr111 905 717 kr 45-6412 290 kr196 170 610 kr 65-792,35 268 kr249 596 536 kr 80-6,214 201 kr284 828 528 kr Ersättning per poäng 913 501 898 kr ACG1901 kr304 277 491 kr Ålder och ACG 1 217 779 389 kr CNI (1,0 poäng)1291 kr214 902 245 kr Ålder, ACG och CNI 1 432 681 635 kr Särskilda boenden 65 231 300 kr Vårdpeng 1 367 450 334 kr Vårdpeng 2012

18 Införande av ACG Nuvarande ersättning för ålder (85% av vårdpengen) ersätts med ACG: 2011 = 100% ålder 2012 = 75% ålder, 25% ACG 2013 = 50% ålder, 50% ACG 2014 = 25% ålder, 75% ACG 2015 = 100% ACG

19 Systematiskt förbättringsarbete Ersättning kopplad till enheternas inlämning av: Handlingsplan, mars PGSA-hjul, augusti Redovisning, december

20 Fakta Kontinuerlig revision av Fakta-dokument. Fakta-dokumenten fastställs av MPG primärvård. Vid oklarheter eller oenighet lyfts dokumenten till sjukvårdens ledningsgrupp.

21 Kvalitetsindikatorer 2012 Tillgänglighet Telefontillgänglighet, kontakt samma dag 5 kronor/invånare Besök hos läkare inom 5 dagar, 15 kronor/invånare Läkarkontinuitet Andel patienter >50 år som sökt vård mer än 3 gånger över en 12 månadsperiod som haft samma läkarkontakt, 20 kronor/invånare Läkemedelsförskrivning Antibiotika 20 kronor/invånare Senior Alert Mål ej klart, 20 kronor/invånare Prevention Levnadsvanor ska dokumenteras hos 50% av patienterna 18 år och äldre som besökt vårdcentralen, tobak 5 kronor/invånare, fysisk aktivitet 5 kronor/invånare, mat 5 kronor/invånare, alkohol 5 kronor/invånare

22 Aktuell uppföljning Systematiskt förbättringsarbete, PGSA-hjul 1 december Handlingsplaner avvikelser, 1 december Utvecklingskraft primärvård 14 december Mall för avtal med underleverantörer Schema för uppföljningsbesök 2012

23 På gång Regelbok 2012, LF 22-23 november SOSFS 2011:9, 1 januari 2012 Chefläkare för primärvården 1177 telefonrådgivning Tillgänglighet, fem dagar Fakta – nya dokument och justeringar Hemvård i kommunal regi 2013 Vårdvalsforum 10 november


Ladda ner ppt "Bättre folkhälsa och bättre vård till lägre kostnader."

Liknande presentationer


Google-annonser