Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Interna konsekvenser Caj Skoglund 2009-01-20 1 Vårdval – interna konsekvenser Ökad krav på långsiktighet i beslut som rör primärvården –Ändrad ersättning,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Interna konsekvenser Caj Skoglund 2009-01-20 1 Vårdval – interna konsekvenser Ökad krav på långsiktighet i beslut som rör primärvården –Ändrad ersättning,"— Presentationens avskrift:

1 Interna konsekvenser Caj Skoglund 2009-01-20 1 Vårdval – interna konsekvenser Ökad krav på långsiktighet i beslut som rör primärvården –Ändrad ersättning, förändrade uppdrag etc –”Ad hoc-styrning” i konflikt med civilrättsligt bindande avtal Egen regi får behandlas mindre förmånligt Ökad krav på tydlighet i styrning av primärvården –Proportionalitetsprincipen och avtalsbindning sätter gränser för löpande beslut om nya förutsättningar Förslag; beslut om styrande förutsättningar bör normalt fattas av landstingsfullmäktige i juni varje år med ikraftträdande nästkommande budgetår –Inom ramen för regeln 60 dagar/9 eller 12 månader

2 Interna konsekvenser Caj Skoglund 2009-01-20 2 Vårdval – interna konsekvenser Konkurrensneutralitetens konsekvenser –Landstingets organisation för verksamhet i egen regi bör ha ett renodlat utföraruppdrag AB enligt ABL ger den tydligaste rollfördelningen –Icke vinstsyftande enligt 3 kap 3 § –”Beställarfunktion” som svarar för Regelverk (ersättning, åtagande, villkor i övrigt) Listning Information till allmänhet, vårdgivare etc Godkännandeförfarandet och tecknande av avtal –Godkännandeprövning egen regi? –Uppdrag/beställning till egen regi Uppföljning av hur uppdraget fullgörs Långsiktig planering och styrning, t ex gemensamt utvecklingsarbete, vårdprogram, FoU, samverkan med kommuner etc

3 Interna konsekvenser Caj Skoglund 2009-01-20 3 Vårdval – interna konsekvenser Konkurrensneutralitetens konsekvenser –Primärvårdens skall bära sin andel av landstingets overheadkostnader Fördelningsprincip? –Underskott i verksamheten under en längre period kan komma att ses som ett otillbörligt gynnande av egen regi Bör avse primärvårdens samlade resultat –Nödvändiggör regler för hantering av över och underskott mellan enheter Möjligheten till stånd legal prövning av ”subventionering” av egen regi oklar –Faller inom ramen för Konkurrensverkets tillsyn; saknar befogenheter att ingripa annat än ”skampålen” –Besvärsmöjlighet för entreprenör som godkänts?

4 Interna konsekvenser Caj Skoglund 2009-01-20 4 Vårdval – interna konsekvenser Konkurrensens konsekvenser under förutsättning att etablering av andra aktörer kommer till stånd –Hur ersättningssystemet än utformas kommer det att finnas ”oavsiktliga” vinnare och förlorare –Vilka vårdcentraler går in i systemet med ekonomiskt utsatt situation? –En eller flera av landstingets vårdcentraler riskerar att förlora patienter och intäkter Vem beslutar om större förändringar i verksamheten, t ex –Byte av lokaler för att sänka hyreskostnader –Förändrad personalstruktur, uppsägning av personal – LAS och turordning –Samarbete med andra aktörer –Avveckling och/eller avyttring av verksamhet Vem äger resultatet; enskilda enheter eller primärvården gemensamt –Höga lokalkostnader kan bli ett påtagligt problem för vissa vårdcentraler Underskott i lokaler som töms bör inte finansieras av primärvården eftersom detta leder till en konkurrensnackdel Kan i viss utsträckning korrigeras i glesbygd

5 Interna konsekvenser Caj Skoglund 2009-01-20 5 Vårdval – interna konsekvenser Vilken handlingsfrihet skall verksamheten i egen regi ha? –Vilken flexibilitet krävs för att möta konkurrens på ett framgångsrikt sätt? Löner och andra anställningsvillkor –Vilka förväntningar finns bland medarbetare? –Vilken beredskap finns för att hantera vårdvalreformens konsekvenser –Ledarskap i konkurrensutsatta verksamheter Folktandvårdens erfarenheter kan ge vägledning

6 Interna konsekvenser Caj Skoglund 2009-01-20 6 Vårdval – interna konsekvenser Att fundera på! ”För att uppnå producentneutralitet krävs att man accepterar stora olikheter i hur vårdenheter löser sina uppdrag och att samma krav ställs på privata och offentliga vårdgivare […] ” ”På en rad områden ställer Region Skåne via policies och riktlinjer krav på den egna verksamheten. I flera fall är dessa interna regelverk mer omfattande än de lagar och förordningar som gäller, Det interna regelverket genererar i en del fall omfattande merarbete och kostnader” ”Vägval för Vårdval Skåne” 2008-01-10

7 Interna konsekvenser Caj Skoglund 2009-01-20 7 Vårdval – interna konsekvenser ”För att konkurrensneutralitet ska uppstå i systemet bör den egna regin ges liknande villkor som de externa leverantörerna. Att den egna regin ges motsvarande villkor […] blir framför allt ett politiskt ansvar i den enskilda kommunen eller landstinget” Proposition 2008/09:29

8 Interna konsekvenser Caj Skoglund 2009-01-20 8 Vårdval – interna konsekvenser Hur påverkas primärvårdens relation till andra aktörer? –Risk för att patienter i ökad utsträckning hänvisas till länssjukvården? Låg rörlig ersättning kan bidra –Korrigeras med internkostnad? –Överföring av behandlingar och patienter från länssjukvård till primärvård Samband åtagandets omfattning och ersättning? Hur agerar privata aktörer inför ev förekomst av kostnadsövervältring? Samverkan med kommunerna Relationer till taxebundna läkare/sjukgymnaster –Konkurrenter eller samarbetspartners och underleverantörer? Hur kan utformning av vårdvalssystem bidra till styrning till rätt vårdnivå? –Differentierade patientavgifter, remissregler och – rutiner, tjänsteköp, annat?


Ladda ner ppt "Interna konsekvenser Caj Skoglund 2009-01-20 1 Vårdval – interna konsekvenser Ökad krav på långsiktighet i beslut som rör primärvården –Ändrad ersättning,"

Liknande presentationer


Google-annonser