Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Lärcentret i Åbo Lärcenter- och virtualiseringsverksamheten vid Åbo Akademi i Åbo 2001-2006 Info 8.2.2007 om enheternas arbete med virtualiseringsstrategier.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Lärcentret i Åbo Lärcenter- och virtualiseringsverksamheten vid Åbo Akademi i Åbo 2001-2006 Info 8.2.2007 om enheternas arbete med virtualiseringsstrategier."— Presentationens avskrift:

1 1 Lärcentret i Åbo Lärcenter- och virtualiseringsverksamheten vid Åbo Akademi i Åbo 2001-2006 Info 8.2.2007 om enheternas arbete med virtualiseringsstrategier Tove Forslund tove.forslund@abo.fitove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/www.abo.fi/lc/

2 2 Dagens program Förslag på disposition på virtualiseringsstrategierna Presentation av resultaten av ÅA:s virtualiseringsverksamhet 2001-2006 enligt strategins disposition – som underlag för nulägesbeskrivningen Fakultetens målsättningar med virtualiseringsverksamheten 2007-2010 – hur uppnå det eftersträvade Frågor och diskussion

3 3 Definitioner – arbete som görs av gruppen som gör virtualiseringsstrategin för hela ÅA ”Virtualisering av undervisningen inbegriper användningen av informationsteknik (IT) och nätet för kommunikationen i en nätbaserad kurs (videokonferens, diskussionsforum, kontakt via olika plattformar mm.) och för distribution av material (kursmaterial, kursinformation på webben mm.). Virtualiseringen omfattar även det stöd som erbjuds kursutvecklarna i form av handledning, utbildning och skriftligt material.” (smärre uppdatering av definitionen av Strategin för virtualisering av undervisningen vid Åbo Akademi åren 2004-2006) Behövs definition av olika grader av IT-och nätanvändning och möjlighet till distansstudier? Nätkurs = nätbaserad kurs = nätstödd kurs E-lärande

4 4 Underlag nulägesbeskrivningen av verksamheten vid fakulteterna: 4.1 Allmänt För er information: Utredningar och utvärderingar om virtualiseringsverksamheten 4.1.2 Faktorer som påverkar arbetet med virtualisering (strategier, beslut, extra finansiering, attityder, intresse, deltagande i ÖPU/ExFort-verksamhet o.dyl.) 4.2 Organisation och resurser

5 5 Länkar till relevant material för strategiarbetet Primärt: Strategierna (för hela ÅA inkl. fakulteterna egna) för virtualisering av undervisningen vid Åbo Akademi åren 2004-2006 hittas här: http://www.abo.fi/virtuellauniversitetet/allmant/strategi.htm. http://www.abo.fi/virtuellauniversitetet/allmant/strategi.htm Årsrapporteringar över virtualiseringsverksamheten inkl. Rapport om resultaten av virtualiserings- och lärcenterverksamheten vid ÅA i Åbo åren 2001-2006 hittas här: http://www.abo.fi/virtuellauniversitetet/allmant/rapporter/rapporter.htm http://www.abo.fi/virtuellauniversitetet/allmant/rapporter/rapporter.htm Lista över existerande nätkurser vid ÅA per 2006: http://www.abo.fi/virtuellauniversitetet/rapporter/natkurser2006_abo.pdf http://www.abo.fi/virtuellauniversitetet/rapporter/natkurser2006_abo.pdf Sekundärt: Kartläggning av personalens Ope.fi- och IT-färdigheter samt behov av personalutbildning http://www.abo.fi/lc/pu/kartlaggning/Opefikartlaggning06_rapport.pdf http://www.abo.fi/lc/pu/kartlaggning/Opefikartlaggning06_rapport.pdf Utvärdering av instruktörernas syn på Blackboard och Moodle http://www.abo.fi/lc/rapporter/UtvarderingBbMoodle06.pdf Kursutvärderingar Extra finansiering för nätkursproduktion (nätkurser producerade med medel för virtualisering från UVM 2001-2006 och från Stiftelsen vid ÅA 2003) http://www.abo.fi/virtuellauniversitetet/rapporter/natkursproduktioner01-06.pdf http://www.abo.fi/virtuellauniversitetet/rapporter/natkursproduktioner01-06.pdf

6 6 Faktorer som påverkar arbetet med virtualisering, underlag: ÅA:s och fakultetens egen virtualiseringsstrategi Extra finansiering för nätkursproduktion (nätkurser producerade med medel för virtualisering från UVM 2001-2006 och från Stiftelsen vid ÅA 2003) http://www.abo.fi/virtuellauniversitetet/rapporter/natkurspr oduktioner01-06.pdf http://www.abo.fi/virtuellauniversitetet/rapporter/natkurspr oduktioner01-06.pdf Deltagande i ÖPU-nätkursverksamhet, se t.ex. listan över erbjudna och existerande nätkurser per 2006 http://www.abo.fi/virtuellauniversitetet/rapporter/natkurser 2006_abo.pdf och ÖPU:s arkiv över arrangerade nätkurser http://www.abo.fi/fc/opu/natlager.htm http://www.abo.fi/virtuellauniversitetet/rapporter/natkurser 2006_abo.pdfhttp://www.abo.fi/fc/opu/natlager.htm

7 7 Organisation 2007- (Ledningsgrupper för virtualiseringsverksamheten vid ÅA i lite olika konstellationer 2001-2006) Ledningsgrupp för virtualiseringsverksamheten vid ÅA 2007-2008 Ledningsgrupp för Lärcentret i Åbo 2007-2008 Utvärderingsgrupp för den virtuella inlärningsmiljön vid ÅA 2004- Referensgrupper för fakulteterna 2002- (se referensgruppsverksamheten http://www.abo.fi/lc/presentation/referensgrupper/) http://www.abo.fi/lc/presentation/referensgrupper/ Virtualiseringsverksamheten hör under studieförvaltningen, ansvarig tjänsteman vid fakulteten är studiechefen Personal –Lärcenterchef, studierådgivare + IT-planerare (vid DC) + ca 6 mån. för planering av olika stödtjänster –AV-centralen del av Lärcentret?

8 8 Underlag nulägesbeskrivningen av verksamheten vid fakulteterna: 4.3 Nätstödd undervisning vid fakulteten (inkl. 4.1.3 Målgrupper)

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14 Lista över existerande nätkurser (inkl. teknik, antal deltagare och typ av deltagare, samt totalt producerade sp) vid ÅA per 2006: http://www.abo.fi/virtuellauniversitetet/rapp orter/natkurser2006_abo.pdf http://www.abo.fi/virtuellauniversitetet/rapp orter/natkurser2006_abo.pdf

15 15 Underlag nulägesbeskrivningen av verksamheten vid fakulteterna: 4.4 Undervisnings- och studiemiljön (infrastruktur, programvaror)

16 16 Tillgänglig teknik och programvara för undervisning vid ÅA/Åbo, bl.a. kommunikation distribution åskådliggörande MS Producer för nätföreläsningar Adobe Flash diskussionsforum i Blackboard & Moodle chat i Moodle Mozilla Composer & på kommande CMS för webbsidor Blackboard Moodle PowerPoint Hot Potatoes för interaktiva övningar telefon för audiokonferens 3 videokonferensutrustningar (Polycom + VconVidera) videokonferensbrygga videofilm & ljudfiler Adobe Conntect Pro- desktopvideokonferens streaming video- & stillbildskamera, mikrofon, minidiskspelare

17 17 Underlag nulägesbeskrivningen av verksamheten vid fakulteterna: 4.5 Pedagogiskt och tekniskt stöd inkl. bibliotekets stöd för användning av IT i undervisningen

18 18 Existerande centralt stöd för kursproduktion Handledning (kortkurser, lösningar på tekniska problem, guider) i inlärningsplattformarna Blackboard och Moodle Produktionshjälp för nätföreläsningar –Handbok i produktion av digitalt undervisningsmaterial –Multimediaverkstad under planering Pedagogiskt och administrativ stöd för nätkursproduktion –Handbok i nätkursutveckling

19 19 Skriftligt stöd producerat åren 2001-2006 http://www.abo.fi/lc/kursstod/material.htm Avändarguider för Blackboard, Moodle, olika tekniska apparater och tillämpningar (minidiskspelare, MS Producer, HotPotatoes, streaming, videofilmning, videokonferensing mm.) Handbok för utveckling av nätkurser (dvs. processbeskrivning för produktion av nätkurser), se bild nedan. Handbok för produktion av digitalt undervisningsmaterial (dvs. processbeskrivning för produktion av digitalt undervisningsmaterial) Guide i att skriva för webben Hjälpmedel för informationssökning, referens- och citatteknik Pedagogiska kompendier: E-handbok, Handledning på nätkurser, Peer feedback, Handledning på masskurser Utvärderingsformulär för nätkurser Underlag för kursplanering, allmänna anvisningar, övningsuppgifter och examinationsformer mm Översättning –Informationskompetensstandarder –IQ-Team och IQ-Learn-materialet –diverse material på Finlands virtuella universitets webbsidor Stöd inom vuxenutbildningen: Planerarkompass på intranet som hjälpmedel för planering av ÖPU-kurser samt specifikation av planerarens, lärarens och kursassistentens roll på nätkurser

20 20 PlaneringProduktionStartGenomförandeAvslutning Förberedelse av yttre ramar Produktion av kursmaterial Handbok för material- produktion Anmälan och antagning av studerande till kurs Introduktion av studerande i inlärningsmiljön Kursavslutning och kursutvärdering Pedagogisk planering Planering av aktivering av studerande Införande av deltagare på kursen Ev. närstudier MedievalPlanering av handledning och feedback Test av utrymmen, utrustning och programvara HandledningDokumentation, uppdatering och vidareutveckling Information om kursen Inlärningsmiljö och layout Användarnamn åt deltagarna Examination Utvärdering och testning av kursen Kursstart http://www.abo.fi/lc/handbok/ Handbok för nätkursutveckling

21 21 Underlag nulägesbeskrivningen av verksamheten vid fakulteterna: 4.6 Utveckling av kunnandet - personalens färdigheter i att använda IT i undervisningen - utveckling av studerandes allmänna färdigheter i IT, studieteknik, infosökning mm

22 22 Personalutbildningen på temat IT och IT i undervisningen: ”Ope.fi-utbildning” Undervisningspersonalens färdigheter i informationsteknik och användningen av IT i undervisningen definieras enligt tre ope.fi-nivåer i den nationella Kunskapsstrategin för utbildning och forskning 2000-2004: –Ope.fi I – grundläggande IT-färdigheter –Ope.fi II – färdigheter i att använda IT i den egna undervisningen –Ope.fi III – specialfärdigheter samt färdigheter i att fungera som stödperson för och utbildare i användningen av IT i undervisningen.

23 23 Genomförandet av Ope.fi-utbildning vid ÅA i Åbo 2001-2006 I huvudsak som samarbete mellan personalärenden, FC och LC All utbildning gratis för personalen Former –Korta kurser och infotillfällen (vanligast) även gärna infon, demon, korta kurser som svar på beställning till enheter! –Smågruppshandledning –Minikonferenser –Ope.fi-portfolio 2-10 sp fr.o.m. hösten 2006 –Längre utbildningsprogram: Platser på nationella TieVie-utbildningar 2-15 sp 2001-2007 Köpta platser på Tritonias utbildning LIN 8 sp fr.o.m. 2007 Universitetspedagogik 6 sv/12 sp (IT-modul fr.o.m. ca 2003?) ÖPU-kurs Utbildningsteknologi 8 sp fr.o.m. 2006

24 24

25 25 Tabell: Deltagare från Åbo Akademi på de nationella TieVie-utbildningarna åren 2001-2006 Deltagare från fakulteterna i Åbo Deltagare från fakulteterna i Vasa TieVie 5 sv2001-200283 TieVie 5 sv2002-200384 TieVie 5 sv2003-200442 TieVie 5 sv2004-200590* TieVie 10 sv2001-200221 TieVie 10 sv2002-200302 TieVie 10 sv2003-200422 TieVie 10 sv2004-200540* TieVie 15 sp2005-200660* TieVie 2 sp (specialkurs)200651 TieVie 15 sp2006-200740* * Personalen från Vasa deltog i LIN-utbildningarna Akademins deltagare på TieVie-utbildningarna 2001-2007 Av Akademins deltagare från Åbo har 31 personer avlagt en eller flera utbildningar. Av alla som deltagit (från ÅA i Åbo) är det endast två som inte längre jobbar vid Akademin

26 26 Infon kan fås från Lärcentret Deltagare på TieVie-utbildningarna 2001- 2007 (se även http://www.abo.fi/lc/pu/tievie.htm) http://www.abo.fi/lc/pu/tievie.htm Deltagare på Universitetspedagogik 6 sv/12 sp 2000-

27 27 Ope.fi-portfolio 2-10 sp http://www.abo.fi/lc/pu/portfolio/ http://www.abo.fi/lc/pu/portfolio/ Syftet –verktyg för att visa på det egna kunnandet i användningen av IT i undervisningen –dokumentation av deltagande i ope.fi-kurser –visa på att Åbo Akademis (undervisande) personal uppfyller kraven som UVM ställer på universitetspersonalens ope.fi- kunnande –kartlägga best practices av IT-produktioner för demo vid ÅA –vid behov utgöra ett underlag för utvecklings- och lönesamtal Innehåll och struktur på ope.fi-portfolion –deltagande i kurser på ope.fi I- och ope.fi II-nivåerna (2001- ) –exempel på produktioner –kartläggning av och självutvärdering av de egna färdigheterna och av användningen av IT i undervisningen.

28 28 Deltagande i ope.fi-kurserExempel på produktionerUtvärdering av de egna färdigheterna Kursmodul 1. Att komma igång med nätkurser/Kursplanering Uppläggning av nätkurser Aktivering och examination på nätet Handledning på nätkurser Minikonferenser om kursutveckling o.dyl. Kursmodul 2. Innehållsproduktion Användningen av Blackboard eller Moodle Webbdesign, textbehandling och presentationsprogram. Informationssökning och källkritik Upphovsrätt Produktion av ljud-, bild- och videomaterial för undervisningen Minikonferenser om kursutveckling o.dyl. Kursmodul 3. Att genomföra kurser Pedagogiska metoder och angreppssätt (PBL, samarbetsinlärning, kollaborativt lärande, inlärningsstilar mm) Videokonferens Nätkommunikation Minikonferenser om kursutveckling o.dyl. Exempel på användningen av olika tekniker i undervisningen eller annan virtualiseringsverksamhet -kurs gjord i Blackboard eller Moodle -digitalt undervisningsmaterial -artikel, undervisningsmaterial eller motsvarande om IT i undervisningen -plan för nätkurs eller tillämpning av pedagogisk metod i nätkurs eller produktion av nätundervisningsmaterial -dokumentation av handledning på nätkurs -o.dyl. Kartläggning av färdigheterna (undersökningen tillgänglig på http://www.abo.fi/lc/pu/ kartlaggning/) http://www.abo.fi/lc/pu/ kartlaggning/ Rapport som innehåller: -datum för genomförd kartläggning av färdigheterna -reflektion över vad du fått ut av de för dig viktigaste ope.fi-kurserna du deltagit i -pedagogisk grundsyn -beskrivning av hur du använder eller kunde använda IT i undervisningen -dina utvecklingsbehov vad gäller användningen av IT i undervisningen Omfattning: För varje sp krävs deltagande i 12 h närstudier. I portfolion bör finnas kurser från alla tre kursmoduler ovan (Kursplanering, Innehållsproduktion, Att genomföra kurser). Omfattning: För varje sp krävs tillämpningar av två-tre tekniker, programvara eller motsvarande. Omfattning: Rapporten bör omfatta ca en sida (ca 500 ord).

29 29 Stöd för utvecklandet av akademiska studiefärdigheter och rådgivning av studerande, särskilt satsats på fr.o.m. 2005 Kurser i informationssökning och IT mer systematiskt integrerat i undervisningen vid fakulteterna (fr.o.m. nya studiesystemet) Föreläsningar i studieteknik vid alla åbofakulteter (fr.o.m. nya studiesystemet) Webbmaterial om studieteknik Nätkurs i informationssökning Nätkurs i allmänna studiefärdigheter vid HF och TF fr.o.m. hösten 2005 Nätkursen Akademiska studiefärdigheter 1-3 sp - valfri eller ersättande kurs vid de flesta fakulteter; förverkligas första gången P4/2007 som ett samarbete mellan Lärcentret och ÅAB.

30 30

31 31 Underlag nulägesbeskrivningen av verksamheten vid fakulteterna: 4.7 Information, forskning och utvärdering

32 32 Information, forskning och utvärdering Se centralt genomförda utvärderingar och kartläggningar MNF: förfrågan inom alla ämnen om virtualiseringen 2004 http://xerxes.cs.abo.fi/Admin/Referens/Qu est130504/ http://xerxes.cs.abo.fi/Admin/Referens/Qu est130504/

33 33 Underlag nulägesbeskrivningen av verksamheten vid fakulteterna: 4.8 Nätverk

34 34 Nätverk ÅA/Åbo är med i följande nationella disciplinsspecifika nätverk (inom ramen för Finlands virtuella universitet): –Historian opetus virtuaalisesti / Undervsingsnätverket för historia (Historia) –Kirjallisuuden valtakunnallinen virtuaaliyliopisto / Det virtuella universitetet för litteraturvetenskap (Litteraturvetenskap) –Kieliteknologian opetuksen verkosto/Nätverket för undervisning i språkteknologi (Psykologi) –Matkailun verkostoyliopisto/Nätverket för turismforskning i Finland (Etnologi?) –Tulevaisuuden tutkimuksen VerkostoAkatemia (Historia?) –Psykonet (Psykologi) –Viestintätieteiden yliopistoverkosto/Universitetsnätverket för kommunikationsvetenskaper (Informationsförvaltning) –Naistutkimuksen yliopistoverkostohanke, Hilma/Universitetsnätverket för kvinnoforskning (Kvinnovetenskap) –Biovetenskap (Biologi) –Teologi.fi (Teologiska fakulteten) –Virtuaaliyliopistokeskushanke/Finlands virtuella språkcenter (Språkcentret). Övriga nätverk –UniPid om internationell utvecklingsarbete (miljöuniversitetet, mänskliga rättigheter) –m.fl.!

35 35 Virtualiseringsverksamheten vid fakulteten/enheten 2007-2010 Målsättningarna för virtualiseringen vid fakulteten som helhet och vid resp. ämne/inom FC:s sektorer Organisation –Referensgruppernas roll vid enheten Ang. stödtjänster –Vilka centraliserade tjänster skall utnyttjas (och hur skall de utvecklas för att bäst betjäna fakulteten), vad sköter fakulteten själv? Utveckling av personalens kunnande –hur utbilda personalen mer systematiskt? –Vilken slags ope.fi-utbildning behövs (form, innehåll?) Utveckling av studerandes s.k. allmänna färdigheter? –Hur kan undervisning/handledning i infosökning, IT, studieteknik, graduskrivande stödas? Hur kunde fakulteten bidra till forskning om ÅA:s virtualiseringsverksamhet? Hur kan nätverkssamarbete (med andra universitet o.motsv.) effektiveras?


Ladda ner ppt "1 Lärcentret i Åbo Lärcenter- och virtualiseringsverksamheten vid Åbo Akademi i Åbo 2001-2006 Info 8.2.2007 om enheternas arbete med virtualiseringsstrategier."

Liknande presentationer


Google-annonser