Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbara bränslen Insynsrådet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbara bränslen Insynsrådet"— Presentationens avskrift:

1 Hållbara bränslen Insynsrådet 2013-11-22
Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Drivmedelslagens krav på CO2e- minskning Kvotpliktslag

2 Enhetens medarbetare Noak Westerberg (tjl) Emmi Jozsa, expert
Marianne Petterson Lina Kinning (tjl) Erik Beckman Sebastian Carbonari Alesia Israilava Linus Klackenberg Per Wollin Agnetha Leo, administratör Maria Forsberg, exjobb Paul Westin, chef

3 Bakgrund För att biodrivmedel och flytande biobränslen ska betraktas som hållbara ska de uppfylla ett antal hållbarhetskriterier. Direktiv och lag Till grund ligger ett EU-direktiv om främjande av förnybar energi, det så kallade förnybartdirektivet eller RED.* I Sverige har direktivet genomförts i och med införandet av lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.** Info *RED står för: Renewable Energy Directive **Fasta bränslen omfattas inte av varken direktivet eller den svenska lagen.

4 Utfärdar hållbarhetsbesked (hb)
Tar in och redovisar årligen hållbara mängder biodrivmedel och flytande biobränslen samt drivmedel Genomför omprövning av hb Rapportering enligt drivmedelslagen Utvecklar kvotpliktshantering Utövar tillsyn. HB deltar brett i myndighetens arbete med förnybar energi, drivmedel och transportfrågor. Deltar i internationella samarbeten såsom REFUREC (ordf. hösten , CA-RES och standardisering (ISO och CEN) Bistår Näringsdepartementet i arbetet kring hållbarhetskriterier mm. t.ex. rådsförhandlingar om ändringsförslag till RED, Fuel Quality Directive, kommittéarbete i EU om frivilliga certifieringssystem, mm. Löpande kontakter med N, M och Fi-dep.

5 Styrmedel mm när hållbarhetskriterier måste vara uppfyllda
För skattebefrielse För elcertifikat Inom EU-ETS (flytande biobränslen) För växthusgasminskning enligt Bränslekvalitetsdirektivet (Drivmedelslagen) För uppfyllande av kvotplikt För att räknas med i Sveriges förnybartmål

6 Vem berörs? Skattskyldiga för bränsle som helt eller delvis utgörs av biodrivmedel eller flytande biobränsle, eller Den som använder flytande biobränsle som varken utgör eller ingår i bränsle som är skattepliktigt. Den som ingår i EU-ETS Den som deklarerar flytande biobränslen för elcertifikat Sverige som MS

7 Biodrivmedel I handeln säljs biodrivmedel vanligen som en blandning av olika komponenter av biologiskt och fossilt ursprung. Här är några exempel på vad de kan ingå i: Etanol E85 ED95 Bensin (E5) Biodiesel & syntetdiesel FAME (B100) Diesel (med FAME / HVO) Biogas Fordonsgas

8 Flytande biobränslen Utgörs till största delen av tallbeckolja råtallolja rapsolja palmolja, samt vegetabiliska och animaliska avfallsoljor OBS! Svartlut är ett fast bränsle i lösningsform och omfattas ej Flytande biobränslen används som extrabränsle av värmeverk, kraftvärmeverk, och inom pappersmassaindustrin.

9 Hållbarhetskriterier
För att anses hållbara ska biodrivmedel och flytande biobränslen uppfylla ett antal hållbarhetskriterier, dessa innebär att: Växthusgasutsläppen ska minskas med minst 35 % (ökar till 50% och 60% 2017 resp för nya anl 2018) Det är förbjudet att avverka naturskog Det är förbjudet att odla råvaror i naturliga och icke naturliga gräsmarker med hög biologisk mångfald Det är förbjudet att odla råvaror i våtmarker och torvmark Det är förbjudet att odla råvaror i områden med höga kollager

10 Spårbarhet Det finns också ett krav på spårbarhet av bränslet. Detta betyder att det ska gå att spåra biobränslen hela vägen i produktionskedjan och se till att hållbarhetskriterierna uppfylls av alla som ingår (t.ex. leverantörer och underleverantörer) i varje steg.

11 Produktionskedjan Ilustration: Bo Reinerdahl Kontrollsystemet (blå pil) säkerställer växthusgasminskning och spårbarhet genom hela produktionskedjan (gröna pilar). Pilen till EU representerar den nationella rapporteringen till EU-kommissionen.

12 Kontrollsystemet För att kunna uppfylla hållbarhetskriterierna ska företaget inrätta rutiner som säkerställer hållbarhet och spårbarhet. Företaget ska granskas av en oberoende granskare vars kompetens och oberoende ska intygas.

13 Hållbarhetsbesked Hållbarhetsbeskedet intygar att företaget har tillräckliga rutiner för att uppfylla hållbarhetskriterierna Hållbarhetsbesked är ett krav för skattebefrielse och elcertifikat, mm

14 Utsläppsminskning 2011 - 2012 Biodrivmedel Flytande biobränslen
Total utsläppsminskning under 2011 uppgick till ton koldioxidekvivalenter ton 2012 Total utsläppsminskning under 2011 uppgick till ton koldioxidekvivalenter ~ ton 2012 För mer detaljerad information läs vår rapport Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen som finns på vår hemsida!

15 Årlig rapportering Excelmall Skattepliktiga mängder Bränslekategori
Råvara och dess ursprungsland Växthusgasminskning Normalvärden Faktiska beräkningar Frivillig certifiering

16 Biodrivmedel 2011-2012 Energimängd Hållbar mängd Bränslekategori
Energimängd Hållbar mängd Bränslekategori 2011 [GWh] 2012 [GWh] 2011 [m3] 2012 [m3] FAME 2 183 2 481 Etanol 2 274 2 253 HVO 320 1 367 34 902 Biogas i gasform 724 901 ETBE 19 43 2 830 6 632 Biogas i flytande form 14 DME 3 13 329 Summa 5 520 7 061

17 Metod för växthusgasberäkning

18 Utsläppsminskning [ton CO2ekv]

19 Etanol råvaror

20 HVO råvaror

21 Nyckeltal för biodrivmedel
Bränslekategori Värmevärde [MJ/l] Utsläppsminkning [%] Utsläpp [g CO2ekv/MJ] [g CO2ekv/l] Biogas i gasform 34,9 72,7% 22,8 798 Etanol 21,1 64,6% 29,7 625 FAME 33,1 40,0% 50,3 1 664 HVO 33,6 84,5% 13,0 438

22 Ursprungsländer Etanol FAME

23 Ursprungsländer HVO

24 Certifiering ökar Anges som procent av energimängd. OBS att värden i högra cirkeln anges som procent av total.

25 Drivmedelslagen (Bränslekvalitetsdirektivet)
Krav på drivmedelsleverantörer att minska sina utsläpp jämfört med 2010 på 6%. Kan uppnås genom biodrivmedel (men även andra åtgärder) En baslinje och beräkningsmetodik ska beslutas av KOM (låååång bänk). Vi tar in rapportering trots det. För 2011 och Med stöd av Drivmedelslagen.

26 Resultat Drivmedelslagens rapportering*
2 företag har enligt inrapporterad data för 2011 års leveranser av drivmedel redan uppnått minskningen av växthusgaser på 6 %. För 2012 års leveranser har 15 företag klarat denna gräns om 6 % minskning. Det är mer än 40 % av de rapporterande företagen. Räknat på 2011 års drivmedel totalt de svenska drivmedelsleverantörerna minskat växthusgasutsläppen med 2,17 % och för 2012 minskat växthusgasutsläppen med 4,86 %. *beräkningarna är genomförda av EM baserat på KOMs förkastade förslag från 2011.

27 Kvotplikt (1) Lagen börjar gälla från 1 maj 2014.
Första året blir kvoten för biodrivmedel i bensin 4,8 vol% men höjs till 7 vol% från 1 maj 2015. Det kommer att innebära att en ny bensinkvalitet kommer att introduceras i Sverige, E10 med upp till 10 vol% etanol.

28 Kvotplikt (2) För diesel, redan första året en kvot på 9,5 vol% biodrivmedel varav minst 3,5vol% ska utgöras av ”avancerade biodrivmedel”, dvs biodrivmedel från avfall, restprodukter, cellulosa eller lignocellulosa. Ändringar i beskattningen av biodrivmedel. Biodrivmedel i bensin och diesel kommer att beläggas med energiskatt motsvarande den för bensin respektive diesel, medan höginblandande biodrivmedel fortsatt kommer att vara helt skattebefriade. (B100, biogas, mm)

29 Energimyndigheten Årlig rapportering till Energimyndigheten (samordnas med HBL och DML) Föreskrifter utformas för närvarande. Samverkan med Skatteverket Förordning har precis skickats till KOM för påseende. Kvotpliktsavgift (max 20kr/l, förslag 7 kr/l) förordningsstyrt.

30 Läs gärna mer om oss och om hållbarhetskriterier!
eller kontakta oss på Enheten för hållbara bränslen Telefon: Mån-Fre 09:30-11:30 Eller på Twitter 


Ladda ner ppt "Hållbara bränslen Insynsrådet"

Liknande presentationer


Google-annonser