Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att skriva filosofisk text

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att skriva filosofisk text"— Presentationens avskrift:

1 Att skriva filosofisk text
Teoretisk filosofi A Filosofisk Metod Vårterminen 2015

2 Tentasvar bedöms (mycket grovt) utifrån:
Hur väl har studenten förstått de filosofiska problemet/ teserna/ argumenten som hen skriver om? Hur bra är hens egna argument? Är hens framställning klar och välstrukturerad? Uppvisar den skärpa i tanke och formulering?

3 Några vanliga fel när man skriver tenta och vad man skall göra istället….
GÖR!: Svara på tentafrågan! Ta bara upp det som är relevant. Vanliga fel: (a) man skriver om något helt annat. Eller (b) man skriver ner allt man vet som har någon lös anknytning till uppgiften. Tänk på att i filosofi gäller inte att långt svar=bra svar. Så lämna hellre in ett kort och relevant svar än ett långt som innehåller mycket irrelevant information.

4 Ge argument! GÖR: Argumentera själv och fokusera på andras argument. Försök att ge en så fördjupad och välgrundad analys som ni kan när ni återger andras argument! Vanliga fel: svaret innehåller varken egna eller andras argument, utan är bara ytligt beskrivande, dvs (a) beskriver bara teserna. EX: Descartes menade att kropp och själ är två olika substanser. Eller (b) beskriver ytligt argumenten men utan att någon fördjupad analys: EX: Descartes menade att vi inte kan lita på våra sinnen eftersom de ibland bedrar oss. Eller (c) istället för att ge egna argument anges bara personliga preferenser. Ex: Descartes uppfattning känns väldigt rimlig tycker jag.

5 Svara klart och välstrukturerat!
GÖR: Formulera er klart och tydligt. Eftersträva största möjliga tankeskärpa och precision. Klarhet och skärpa (såväl i ord som tanke) är ”filosofiska dygder”  Tänk igenom strukturen hos enskilda argument såväl som hos den övergripande dispositionen. Vanligt fel: Framställningen oklar, rörig och onödigt pratig.

6 Att skriva argumenterande text
Skriv inte bara vad ni tycker/anser/tror, utan argumentera för er sak! Skriv INTE bara: Jag tycker/anser/tror att P. Utan istället något i stil med: Jag anser att P, därför att …. följt av en argumenterande motivering

7 När du argumenterar för din tes skall du ange sakliga skäl som andra som INTE redan tror på tesen kan övertygas av. Utgå gärna från antaganden som har (a) vetenskapligt stöd eller (b) är iakttagelser eller intuitioner som många delar Resonemanget skall vara följdriktigt, logiskt.  Din motivering kan alltså inte bara vara att du ”gillar” eller ”inte gillar” en viss tes – att du gillar en tes är inte tillräckligt skäl för att en läsare skall tro att den är sann.

8 Bemöt möjliga invändningar
  Bemöt möjliga invändningar. Om kurslitteraturen innehåller argument mot din tes skall du inte låtsas som om dessa inte finns, utan ta upp dem och försök att bemöta dem!

9 När du redogör för andra filosofers verk:
Fokusera på det som är filosofiskt relevant: de filosofiska problemen, de filosofiska teserna och de filosofiska argumenten (istället för filosofens biografi, övriga vetenskapliga verk, den historiska kontext, etc) Ta bara med de argument som är relevanta för er fråga/tes. Visa att ni har förstått argumenten: fokusera på de avgörande premisserna som argumentet hänger på, samt den logiska strukturen (Ni kan gärna ta hjälp av Toolkit och fråga er: är det ett ”reductio-argument”? ett ”horned dilemma” eller vad?) Om det finns oklarheter eller andra problem som spelar roll för argumentet lyft fram även dem!

10 Fort. redogöra för andra filosofer…
Tolka filosofen välvillig - utgå från att de är smarta och har något intressant att säga! Var noga med att ge en korrekt återgivning! Redogör med egna ord. Ni får citera, men använd inte citat istället för er egen redogörelse av filosofen! När kan alltså inte skriva: Descartes antog: citat. Hans argument för det var: citat. Utan ni måste demonstrera att ni förstått argumenten/teserna genom att återge och förklara dem med egna ord. Citat ersätter inte den egna tolkning, men kan användas för att ytterligare ge stöd för den. (Se t.ex. Blackburns presentation av Descartes illusionsargument i kap. 1) Istället för att bara citera, skriv hellre något i stil med: ”Descartes formulerar sin tes i tredje betraktelsen: citat. Tesen kan förstås så här ….. Ett första argument för tesen finner vi i slutet av tredje betraktelsen, D. skriver: citat. Det är inte helt klart vad D avser med [citat] men en möjlig tolkning är…. Denna läsning framstår dock som problematisk av följande skäl…. Dessutom strider den mot D. uppfattning om….som vi finner i femte betraktelsen. Descartes skriver: citat. En mer rimlig tolkning torde därför vara… Denna tolkning är rimligare eftersom….

11 Inför tentan Börja läsa kurslitteraturen i tid - filosofi behöver smältas! Diskutera med andra (eller er själv) din texttolkning och dina argument - du kommer då märka om det finns oklarheter, motsägelser. Gör en grov skiss av det du skall skriva om. Strukturera upp din skiss: vad är egentligen din tes? Vilka är argumenten? Vilken ordning skall de komma?

12 När ni skriver tentan… Skriv med egna ord. Använd ett språk som är klart och rättframt. Undvik uttryck som är vaga, mångtydiga eller av annan anledning gör det svårare för läsaren att förstå. Undvik (kvasi-)akademisk jargong. Se upp med angliseringar som kan missförstås (tex ”spirituell” i betydelsen andlig, ”originell” i betydelsen ursprunglig, osv)

13 Disposition… Inled gärna med en kort introduktion (det räcker ofta med några meningar). Tala om vilken fråga ni besvarar (om det inte redan framgår) samt något om vad svaret kommer innehålla. Tänk igenom strukturen på svaret: vilket argument bör följa efter vad, etc?

14 Sekundärlitteratur Ni får använda andra källor än kurslitteraturen, men ni måste alltid redogöra för dem! Uppslagsverk kan vara en god hjälp: tex Internet Encyclopedia of Philosophy eller Stanford Encyclopedia of Philosophy eller Filosofilexikonet. Konsultera gärna uppslagsverk också när ni studerar inför tentor!

15 Följ reglerna för citat och referat
PLAGIERA ALDRIG!!

16 Vad är plagiat? Illustration: Robert Nyberg

17 Plagiering: att framställa andras verk som ens eget
Ur GU:s antiplagieringsguide (under rubriken ”Vad är plagiering”): ”Du plagierar om du lämnar in någon annans arbete som ditt eget. Du plagierar om du, utan att ange referens kopierar fraser, meningar eller stycken från någon annans arbete, vare sig du använder citatmarkering eller inte skriver om en passage från någon annans arbete med egna ord använder någon annans idé, teori, metod eller data kopierar bilder1, diagram eller tabeller kopierar ur datorprogram, musikkompositioner, multimedia (ljud, filmer). Du riskerar att plagiera, om du gör ett referat och låter din text följa originalet för nära, trots att du anger korrekt referens till originalarbetet. Till exempel om du endast byter ut några få ord mot synonymer behåller originalarbetets formuleringar ordagrant, utan att markera citat översätter ordagrant från ett annat språk utan kommentar om att det rör sig om en översättning. Även om du har angett referens och skrivit om texten med egna ord, alternativt markerat citat, får du inte låta din text helt och hållet bygga på andra källor. Du måste även bidra med egna kommentarer och reflektioner. ” OBS! Plagiat handlar oftast om otillåten användning av andras verk. Men för att undvika möjliga missförstånd, var noga med att ange citat och referenser också när ni återanvänder er egna texter som tex gamla uppsatser eller tentasvar. Ur GU.s antiplaieringsguide: ”Plagiering gäller såväl formuleringar som fakta och idéer och är oberoende av om källan du använt är publicerad eller opublicerad. Du plagierar om du lämnar in någon annans arbete som ditt eget.”

18 Du undviker att plagiera genom att citera eller referera
Citat: identisk återgivning av originaltexten. Korta citat markeras med citattecken (”…”), längre kan markeras som ”blockcitat” (dvs som ett fristående stycke med indragen marginal, och ev. mindre teckenstorlek och radavstånd). Referat: sammanfattning eller redogörelse med egna ord av originaltexten. Såväl citat som referat måste alltid åtföljas av en direkt hänvisning till källan som är sådan att man lätt kan återfinna citerad/refererad originaltext.

19 Citera, referera, plagiera
CITERA – tillåtet Ex: Pettit (2000, pp 32-33) claims that “despite its intuitive and theoretical appeal, the epistemic view is false. Propositional knowledge is not necessary for understanding language, not even tacit knowledge. Unlike knowledge, linguistic understanding does not fail in Gettier cases, does not require epistemic warrant and does not even require belief.” Notera: citationstecken och angivande av källa. REFERERA - tillåtet Pettit (2000, pp 32-33) holds that linguistic understanding does not fit into the traditional definition of propositional knowledge. Notera: omformulerat med egna ord, angivande av källa PLAGIERA – inte tillåtet The epistemic view is false. Propositional knowledge is not necessary for understanding language, not even tacit knowledge. Unlike knowledge, linguistic understanding does not fail in Gettier cases, does not require epistemic warrant and does not even require belief (Petitt, 2000) Notera: Ordagrann återgivning inte tillåten även om referens anges

20 Varför ska man ha med referenser?
Bland annat för att: att ge erkännande för andras arbete öka trovärdigheten för det du skriver underlätta för läsaren att hitta mer information Referera inte till något ni inte har läst. Ni får välja vilket referenssystem ni vill, men håller er till ett och samma!


Ladda ner ppt "Att skriva filosofisk text"

Liknande presentationer


Google-annonser