Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Christer Pallin, RF-Juridik 1 Hur många 13-åringar bildar föreningar idag?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Christer Pallin, RF-Juridik 1 Hur många 13-åringar bildar föreningar idag?"— Presentationens avskrift:

1 © Christer Pallin, RF-Juridik 1 Hur många 13-åringar bildar föreningar idag?

2 © Christer Pallin, RF-Juridik 2 Saknar dagens 13-åringar demokrati – och föreningskunskaper? Om så - Hur kommer då framtidens föreningar att fungera och se ut? Fundera på detta en stund!

3 © Christer Pallin, RF-Juridik 3 Varför en satsning på föreningskunskap? Distriktsledningskonferens 17-19 oktober 2003 Demokrati- och föreningskuskapssatsning

4 © Christer Pallin, RF-Juridik 4 Därför att : Det är en förutsättning för en demokratisk organisation! Ungdomar ska kunna vara med och påverka! Tillvarata allas engagemang och åsikter! Skapa en grund för rekrytering av nya förenings/förbundsledare! Motverka individualism och egenintressen! Kunna motivera varför t.ex. lotter ska säljas! (Är det tvång?) För att förklara att det inte är ordföranden som bestämmer! För att idrotts-/föreningsverksamhet i sig är viktigare än att vinna guldmedaljer! m.fl. skäl!

5 © Christer Pallin, RF-Juridik 5 Frågeställningar under resans gång Vad menar vi med demokrati – inom idrotten? Formell./. Informell demokrati! Engagemang i idrotten och/eller i föreningen? Vilka är de största hindren för engagemang? Kan vi genom förändrade former påverka utvecklingen...\..\..\MANUSCP\Artiklar\Juridikspalten\nr 7-8 2004 Föreningskunskap och föreningsutveckling.doc

6 © Christer Pallin, RF-Juridik 6 Omedveten förändring – ställer nya och större krav Efterhand som de ekonomiska förhållandena ändras för idrottsorganisationer och dess medlemmar, så ändras också förutsättningarna genom att den juridiska ramen ändras. Förändringarna i organisationen sker inte i tydliga steg utan gradvis och framförallt många gånger utan att man kan säga när förändringen verkligen skedde. Förändringen ställer nya och större krav på organisationens företrädare.

7 © Christer Pallin, RF-Juridik 7 Idrottens föreningslära - grunden Nya Föreningsguiden Målstegen Idrotten vill Normalstadgar Skatter och avgifter – PM SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker Plats för eget material från SF och IF

8 © Christer Pallin, RF-Juridik 8 Förening eller företag – ökad kommersialism? Samverkansformer – Moralregler och rättsregler Den Ideella föreningen Medlemmarna bestämmer Idrottens organisation och krav på regelefterlevnad Styrelsens ansvar Ombildning av förening m.m Föreningskunskap – 10 jan-09

9 © Christer Pallin, RF-Juridik 9 Sagt av andra om demokrati och idrott! Går idrotten från att ha varit en offentlig allmänt tillgänglig samhällsverksamhet av och för medlemmar till att bli en exklusiv ekonomisk företeelse styrd av några få? Blir framtidens ”medlemmar” kunder hos ett idrottsföretag?

10 © Christer Pallin, RF-Juridik 10 Vad händer om idrotten bara blir ett spel om pengar!! Känner sig idrottens ledare komfortabla? –det man gör blir viktigare än varför man gör det!! Vilka är medlemmar i de ideella organisationerna? – och varför är/blir de medlemmar? –engagemang, motivation, delaktighet i beslutsfattandet. –vill arbeta tillsammans med andra för en sak, en föreningsidé. Sagt av andra om demokrati och idrott!

11 © Christer Pallin, RF-Juridik 11 Meningen med föreningen? ”I takt med ökade intäkter har den kommersiella idrotten kommit att bli allt mer företagsliknande.” Det talas om”Kunder” i stället för medlemmar ”Jag är tränare och avser nu att bilda en förening för min verksamhet?” Var tar det ideella engagemanget vägen? Blir föreningar företag?

12 © Christer Pallin, RF-Juridik 12 ?

13 © Christer Pallin, RF-Juridik 13 Medlemmars status? Aktiv medlem Passiv medlem Stödjande medlem Röstberättigad medlem Familjemedlem Vardags medlem Dagmedlem (Nattmedlem??) Hemmamedlem Junior- respektive seniormedlem Hedersmedlem Ständig medlem. Riktig medlem

14 © Christer Pallin, RF-Juridik "Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar." Medlemmarna är föreningen !! 2 § Sammansättning

15 © Christer Pallin, RF-Juridik 15 Samverka med andra? Det har vi gjort i alla tider! Tillsammans blir vi starkare – Regler om samverkan!

16 © Christer Pallin, RF-Juridik 16 Vad är en förening? Avtal om samverkan

17 © Christer Pallin, RF-Juridik 17 Vilken form finns för samverkan? Vem bestämmer? Vem äger idrotten? Vilka regler gäller? Vem har ansvaret?

18 © Christer Pallin, RF-Juridik 18 Olika former för samverkan (Alternativa Associationsformer ) Offentliga./. Privata Stiftelser./. Rena ass. Bolag./. Föreningar Ek fören./. Ideella fören Olika (rätts)regler! Var finns idrotten? Social sammanslutning IdrottsAB Ideella fören

19 © Christer Pallin, RF-Juridik 19 Vad behöver vi veta? Grundreglerna om samverkan genom avtal –Olika samverkansformer – vad skiljer dem åt Den ideella föreningen –Dvs den grundläggande juridiken Idrottens organisation –Hur hänger vi ihop – och vem bestämmer Idrottens särregler –Dvs våra egna idrottsliga förhållningsregler That’s it! ?

20 © Christer Pallin, RF-Juridik 20 Rättssystemet i samhället För all mänsklig samlevnad behövs regler. Moralregler – som svarar upp mot de moraluppfattningar folk har. Rättsregler – som samhällsmedborgare på olika sätt kan tvingas följa. (Optimalt är då moralregler och rättsregler sammanfaller, men så är inte alltid fallet!!)

21 © Christer Pallin, RF-Juridik 21 Rättsregler Rättsreglerna och deras tillämpning kallas rättsvetenskap eller juridik. Lag – riksdagen Förordning – regeringen Föreskrifter – myndigheter Tvingande regler – ibland straffsanktionerade Dispositiva regler – träder in som komplement i de fall man inte själv har kommit överens om annat. Stadgar – Årsmötet Föreskrifter – Styrelsen Anvisningar – Sekt.Kommitté

22 © Christer Pallin, RF-Juridik 22 Oreglerade områden Omöjligt att täcka in alla områden med rättsregler – ibland t.o.m. önskvärt att lämna vissa delar oreglerade. Uppkommer konflikter på dessa område får jurister och domstolar ytterst lösa det hele i enlighet med den rättsuppfattning som gäller för regelsystemet i övrigt (praxis). Saknas praxis får man studera de förslag till lösningar som jurister (professorer m.fl) skriver om (doktrinen).

23 © Christer Pallin, RF-Juridik 23 Idrottens rättssystem? Idrottsjuridik – finns ingen akademisk sakbestämd sådan disciplin i Sverige (ännu). Idrottsrelaterad juridik – bättre samlande begrepp. ……dock Idrottsjuridik i egentlig mening finns genom idrottsspecifika regelverk bestående av bl.a. utövanderegler, tävlingsbestämmelser, reglementen, föreskrifter och anvisningar. Ett regelsystem som saknar motsvarighet på något annat samhällsområde.

24 © Christer Pallin, RF-Juridik 24 Idrottsrelaterade föreningsrätten Även om den idrottsrelaterade föreningsrätten faller utanför området för den egentliga idrottsjuridiken tillhör den en av de viktigaste beståndsdelarna i idrottens rättsordning (idrottens normsystem). Hela idrottsrörelsens organisationsstruktur bygger nämligen på föreningsrätten, eller snarare den begränsade delen av föreningsrätten som reglerar ideella föreningar.

25 © Christer Pallin, RF-Juridik 25

26 © Christer Pallin, RF-Juridik 26 www.idrottsbokhandeln.se

27 © Christer Pallin, RF-Juridik 27 Krångligt bilda förening? Det är så enkelt att bilda en förening att man förvånas över att det inte är förbjudet! Vet ni hur man gör?..\Sampling\Breviks SK.ppt

28 © Christer Pallin, RF-Juridik 28 Grundlagsskydd – Regeringsformen (RF) 2 kap 1 § "Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad: - - - - - - - - - - - - - - - 5. FÖRENINGSFRIHET: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften".

29 © Christer Pallin, RF-Juridik 29 Ideell förening - Formalia Lag om ideella föreningar saknas, därför får svaret sökas i praxis (dvs rättsliga avgöranden, HD, äldre datum). Enligt praxis gäller att Stadgar av någorlunda fullständighet skall antas Styrelse skall utses att företräda föreningen. Namn/firma kan sägas ingå i kravet på fullständiga stadgar.

30 © Christer Pallin, RF-Juridik Ideell förening Fysisk person Juridisk Person Juridisk Person! RÄTTSKAPABEL dvs kan äga saker kan vara part i avtal kan vara part inför domstol kan vara medlem i annan ideell fören kan försättas i konkurs

31 © Christer Pallin, RF-Juridik 31 Sektion är ingen juridisk person!! Ishockey Fotboll Boule Basket Föreningen är en juridisk person! Ett årsmöte! En styrelse! En ”ägare”! Medlemmarna En avtalspart! IF-styrelsen står över sekt.- styrelserna! Gemensamma skulder! Obs! Föreningen svarar med sina tillgångar för samtliga skulder! Tennis Orientering Ett namn!

32 © Christer Pallin, RF-Juridik 32 Ideell eller Ekonomisk Förening? Ändamål Verksamhet Ekonomiskt Icke ekonomiskt EkonomiskIcke ekonomisk Ideell förening Ekonomisk förening Oreg. Reg.

33 © Christer Pallin, RF-Juridik 33 NJA 1973 s 341 (HD-fall) Mellersta Norrlands köpmannaförbund bildades genom sammanslagning. En av de gamla organisationernas stadgar fick gälla. HD anförde att eftersom förbundet ej hade antagit stadgar var det ingen juridisk person. Under rådande omständigheter får den eller de som är ansvarig för handlingen också vara den/de som anspråken riktas mot.

34 © Christer Pallin, RF-Juridik 34 Stadgarna = Föreningens Skelett!! Årsmötet Styrelsen Valberedningen Revisorer Sektioner Kommittéer Kansli/Anställda Varför bra stadgar! - grundstomme - hjälpmedel - trygghet - uppslagsverk - medlemmarnas skydd - möta samhällets krav Hur skulle Du se ut utan benstomme att bygga vidare på ?? Stadgarna = Avtal mellan medlemmarna!

35 © Christer Pallin, RF-Juridik 35 1§ Stadgar - Föreningens Ändamål  Ändamålet anger föreningens profil  dvs vad föreningens medlemmar har bestämt att göra i förening!!  Vilken verksamhet medlemmarna vill organisera  på vilken nivå medlemmarna vill ha sin verksamhet  Ändamålet står i föreningens ”grundlag” (stadgarna)  dvs alla medlemmar bestämmer om  nya verksamheter ska komma till eller läggas ned  elit, ungdom och eller bredd ska finnas i föreningen

36 © Christer Pallin, RF-Juridik 36 Vad ska stadgarna innehålla? - Fullständiga stadgar! Föreningens målsättning/ändamål Den ort där föreningen har sin hemvist Hur medlemmarna vinner inträde Hur medlemsavgift bestäms Antalet styrelseledamöter, revisorer, mandattid Hur styrelse utses Om styrelsens beslutförhet och om beslut Om räkenskapsår Om föreningssammanträden, hur kallelse skall ske, hur beslut fattas Ärenden på föreningssammanträdet (årsmötet/stämman) Hur förfara med tillgångarna vid upplösning Förutsättningarna för uteslutning av medlem

37 © Christer Pallin, RF-Juridik 37 Företrädare (styrelse) måste finnas! Vem utser styrelse och hur? Mandattid? Antalet styrelseledamöter? Omyndiga i styrelsen? Bindande avtal? Måste ordförande finnas? Personalrepresentant? Valbarhetsregler? Anställd? Stor frihet finns!!

38 © Christer Pallin, RF-Juridik 38 Krav på en hierarkisk struktur! Årsmötet (medlemmarna) Styrelsen (sysslomän) ……………………………….. Sektioner Kommittéer Funktionärer/ledare Anställda Delegering - Ansvar!! Formell./. Informell demokrati

39 © Christer Pallin, RF-Juridik 39 Demokrati [av grekiska demos, folk, och kratein, härska], dvs, folkstyre (500-talet f.Kr.) Styrelsen verkställande Årsmötet lagstiftande Medlemmarna väljande Bonniers lexikon Formell demokrati Sektioner Lag/grupp Spelarråd Föräldrar Informell demokrati Idrottens organisation Formell demokrati Informell demokrati

40 © Christer Pallin, RF-Juridik 40 Föreningsstyrelsen och dess underliggande organ Delegering – Ansvar – Återrapportering

41 © Christer Pallin, RF-Juridik 41 Demokrati- och Föreningskunskap En förutsättning för den informella demokratin är att alla kan de formella reglerna!!

42 © Christer Pallin, RF-Juridik För all demokratisk fören.verksamhet MAJORITETSPRINCIPEN "Den mening som fått de flesta antalet röster avgör i regel uppkommande fråga" (dock. kval. och rel. majoritet) LIKHETSPRINCIPEN Majoriteten får vid sitt besluts- fattande inte utan "lagstöd" utsätta de enskilda medlemmarna för olika behandling I likhetsgrundsatsen torde ligga en generalklausul mot sådan ändring av stadgarna som medger otillbörlig fördel för medlem till nackdel för andra medlemmar (jfr AvtL). Grundläggande Principer

43 © Christer Pallin, RF-Juridik Idrottsliga likhetsprincipen Den idrottsliga likhetsprincipen säger att jag har samma rätt som du - fast inte på plan!! 14 § i Normalstadgarna 8 kap 8 § RFs stadgar

44 © Christer Pallin, RF-Juridik 44 8 kap 8 § RF:s stadgar Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten (Första stycket): –Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

45 © Christer Pallin, RF-Juridik 45

46 © Christer Pallin, RF-Juridik 46 Idrottsrörelsens organisation - Medlemskapet  Individ-Förening-SF-RF = Medlemskedjan!!  Medlemskapet = Avtal  Regelefterlevnad, lojalitet, sammanhållning  Demokratisk organisation  Majoritetsprincipen & Likhetsprincipen  Sanktioner vid ”avtalsbrott” Medlemskapet är Frivilligt!! RF SF Fören DF SDF

47 © Christer Pallin, RF-Juridik 47 12 kap 3 § RF:s stadgar Endast medlem i en förening ansluten till SF har rätt att delta i detta SF:s tävlingsverksamhet.

48 © Christer Pallin, RF-Juridik 48 Idrottsrörelsens organisation - Medlemskapet: Förening - Individ 8 kap RF:s stadgar 6 § - Medlemskap i förening Utträde, uteslutning, varning 7 § - Rättigheter och skyldigheter 8 § - Deltagande i idrottslig verksamhet RF:s Normalstadgar för Idrottsföreningar Mall för upprättande av egna stadgar Obs!Endast fysiska personer kan få medlemskap i förening! Fören RF SDF DF SF

49 © Christer Pallin, RF-Juridik 49 8 kap 8 § RF:s stadgar Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten (Andra stycket): –Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av föreningsstyrelsen……. –Om medlem önskar delta i tävling eller uppvisning utanför Sverige ska SF samtycka…… –Är arrangören inte ansluten till SF måste SF godkänna deltagandet…….

50 © Christer Pallin, RF-Juridik 50 Representativ demokrati Medlemmarna är föreningen Föreningarna bildar SF SF konstituerar RF Föreningsombud utgör SDF:s DF:s och SF:s årsmöten!! 185 SF ombud och 21 DF ombud utgör RF-stämman. Vem bestämmer – egentligen?? RF SF Fören DF SDF Motion

51 © Christer Pallin, RF-Juridik 51 Idrottsrörelsens org. - SISU och SOK RF har 68 medlemsförbund (SF) SISU har 68 SF och 5 övriga MO SOK har 35 OSF och 11 erkända SF RF är den svenska idrottsrörelsens samlande organisation SISU har fått uppdrag att vara idrottens utbildningsorganisation samt är studieförbund SOK är högsta organet för handläggandet av olympiska frågor SF Fören

52 © Christer Pallin, RF-Juridik 52 Idrottens Organisation RF SF Fören DF SDF Sisu SOK SisuD 35+12 68 68+5 22.000 Ca. 3 milj

53 © Christer Pallin, RF-Juridik 53 Idrottens Organisation RF SF Fören DF SDF Sisu SOK SisuD 35+12 68 68+5 22.000 IOC EOC ISF ESF Ca. 3 milj

54 © Christer Pallin, RF-Juridik 54 Monopol på sin specialidrott? RF SF Club ISF ESF  Kan man ha monopol på sin specialidrott?  Vad kan hända om någon annan vill starta en egen liga – eller ett eget specialidrottsförbund? Private League Private Leagues Private Euro- League  Kan idrottens org hindra privata ligor?  Förmodligen inte! ……, men….  Medlemskapet är ett avtal!  Regelefterlevnad, lojalitet, sammanhållning!  Avtalsbrott – en grund för uteslutning?  Föreningar och utövare får välja sida! SOC IOC EOC Inga VM och OS-tävlingar…… eller? ?

55 © Christer Pallin, RF-Juridik 55 Idrottens Organisation – idag & i morgon? RF SF Fören DF SDF Sisu SOK SisuD 35+11 68 68+5 22.000 IOC EOC ISF ESF Ca 3 milj Idrotts AB Private League Private Leagues Private Euro- League Sport Akademi Natilus S.A.T.S ”Föreningen har blivit en marknadsplats med ideella försäljare och kommersiella idrottsaktörer.” Kund – medlem? Köpidrott Kommersiell idrott Pay & play Sport Camps Folkrörelse idrott ”Idag ägnar föreningsstyrelsen säkert mer tid åt att fundera på olika smarta sätt att tjäna pengar till idrottsverksam- heten än på att utveckla själva idrotten.”

56 © Christer Pallin, RF-Juridik 56

57 © Christer Pallin, RF-Juridik 57 Ingen vill sitta i styrelsen! Vad gör man? Vem ansvarar? Kan ”kansliet” ta över? Förslag……?

58 © Christer Pallin, RF-Juridik 58

59 © Christer Pallin, RF-Juridik 59 Jo! – till slut så…………….! Medlemmarnas ansvar? Genusperspektiv? Vilka värden väger i sista stund tyngst? Vad mer ….?

60 © Christer Pallin, RF-Juridik Revisorns roll! Förra gången jag redogjorde för föreningens ekonomi sa jag att vi stod vid randen av en avgrund. Nu kan jag meddela att vi har tagit ett stort steg framåt! IF Bäst §§

61 © Christer Pallin, RF-Juridik 61 Ansvar - utgångspunkt Huvudregeln –Den juridiska personen svarar med sina tillgångar för de skulder som kan uppkomma i föreningen. Dock –I de fall då föreningens företrädare inte sköter vad på dem ankommer kan dessa bli ansvariga.

62 © Christer Pallin, RF-Juridik 62 Föreningens företrädare Styrelsen Enskilda styrelseledamöter Chefstjänsteman Sektionsstyrelse Ställningsfullmakt Särskild skriftlig fullmakt ?? Behöriga företrädare!!

63 © Christer Pallin, RF-Juridik 63 Behörighet - Befogenhet Behörighet Den som genom sin ställning eller genom särskilt beslut (fullmakt) har fått rätt att företräda föreningen kan sägas ha behörighet att företräda föreningen. Befogenhet Behörigheten kan inskränkas genom att t.ex i en fullmakt ange inom vilka gränser avtal får träffas för föreningens räkning. Den begränsade rätten kallas firmatecknares befogenhet.

64 © Christer Pallin, RF-Juridik 64 Ansvar: Huvudregeln och Normal aktsamhet Så länge föreningens företrädare sköter föreningen med normal aktsamhet - finns ingen risk för personligt ansvar. Medlemmarna går i princip alltid fri från ansvar. Missar företrädare vad på dem ankommer kan ansvarighet föreligga: –SKADESTÅNDSANSVAR –STRAFFRÄTTSLIGT ANSVAR –PERSONLIGT BETALNINGSANSVAR

65 © Christer Pallin, RF-Juridik 65 Skadeståndsansvar Föreningsinternt skadeståndsansvar –Ansvarsfrihet! –Vad gör man? –Väcka skadeståndstalan inom ett år! –Ansvarsfrihetsbeslut gäller inte brottslig gärning eller dolda fel. Externt skadeståndsansvar –Borgenärer kan stämma styrelsen för orsakad ekonomisk skada. –Fråga om brister i säkerheten (jfr Leksandsfallet) Uppsåt eller oaktsamhet!

66 © Christer Pallin, RF-Juridik 66 Straffrättsligt ansvar Föreningens styrelse är skyldig att se till att brott inte begås i föreningen Föreningen är skyldig att följa gällande lagstiftning. En juridisk person kan inte buras in - I stället svarar föreningens företrädare. Viktigt med klarlagd ansvarsfördelning inom styrelsen. Fängelse och/eller böter för bl.a skattebrott.

67 © Christer Pallin, RF-Juridik 67 Personligt betalningsansvar Huvudregeln: Om allt sköts bra = ingen risk för pers.ansv. Dock: Om allt inte är som det ska….då ev personligt ansvar! Föreningen är ingen juridisk person antagna stadgar, utsedd styrelse och firma. Främst tänker man på skatter och avgifter Skattebetalningslagen (SFS 1997:483) Om företrädare för jur.pers. inte i rätt tid gjort föreskrivet skatteavdrag eller i övrigt underlåtit att betala skatt (även ag-avgifter) är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatten och räntan på den. Bilaga Bilaga Den som går i Borgen går i sorgen!!

68 © Christer Pallin, RF-Juridik 68 Skattebetalningslagen 12 kap 6 § Ansvar för företrädare för juridisk person Om någon i egenskap av företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har gjort föreskrivet skatteavdrag, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala belopp som har bestämts enligt 11 kap. 19 § jämte ränta. Om en företrädare för en juridisk person i övrigt uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har underlåtit att betala skatt enligt denna lag, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatten och räntan på den.

69 © Christer Pallin, RF-Juridik 69

70 © Christer Pallin, RF-Juridik 70 Föreningsförändringar/ -ombildningar Flersektionsföreningar delas upp i specialföreningar S.k Allianser av allehanda slag bildas Särskilda tävlingsföreningar bildas Farmarklubbarnas antal ökar Föreningar delas mellan elit och ungdom Föreningar med felaktiga syften förekommer ”Pappersföreningar” Obs! Risk finns för att vissa föreningar inte längre är (allmännyttiga) ideella föreningar!

71 © Christer Pallin, RF-Juridik 71 Föreningsombildning: Uppdelning Fotboll Platsen i seriesystemet, tillgångar? Spelaravtal, licenser? Vad händer om spelare vägrar? Jfr Skånefallet Allians i.st.f flersektionsförening! "Nya Fotbollsklubben" "Gamla IF" Orientering Ishockey

72 © Christer Pallin, RF-Juridik 72 Föreningsombildning: Utbrytning Fotboll Spelarna lämnar föreningen och bildar en ny! "Nya Fotbollsklubben" "Gamla IF" Orientering Ishockey

73 © Christer Pallin, RF-Juridik 73 Ombildning av gamla traditionella flersektionsföreningar Från en flersektionsförening Till flera ensektionsföreningar Samt en Idrottsallians

74 © Christer Pallin, RF-Juridik 74 Föreningsombildning: Farmarklubbsproblematiken Varför bildas farmarklubbar? –En ren tävlingsfråga, eller? Vem bestämmer i/över farmarklubben? Medlemskap i SF? Pappersförening? Felaktiga signaler?? Fusk??? Se över Tävlingsreglerna!! Moder- klubb Farm- klubb B-lag C-lag Farm- klubb

75 © Christer Pallin, RF-Juridik 75 Föreningsombildning: Elit-/Tävlingsklubbar Tre föreningar kommer överens om idrottsligt samarbete (avtal/finans)!! De bästa spelarna ”placeras” i en elitklubb! Vem bestämmer i/över elitklubben?? Vilka är medlemmar?? Finns det några risker?? Alternativ ass.form?? Tänk efter före!! Elit- klubb Klubb A Klubb B Klubb C

76 © Christer Pallin, RF-Juridik 76 Föreningsombildning: Allianser Allianser kan skapas för olika syften Allianser för samordning och opinionsbildning - (t ex HISO) Allians i stället för flersektionsförening - (DIF, IFK L-ö m fl) Arrangörsallianser och Tävlingsallianser - (t ex O-ringen) Allianser som äger/driver anläggningar Bingo & Lotteri Allianser Inom idrottsrörelsen definieras en allians som en lokal ideell förening bestående av andra föreningar!! Risker med allianser??

77 © Christer Pallin, RF-Juridik 77

78 © Christer Pallin, RF-Juridik 78 Sysslomän ”Varder man av annan ombunden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han om händer får” //Västgötalagen// Styrelsens ledamöter har fått medlemmarnas förtroende att sköta och tillvarata föreningens intressen. Styrelsen är sysslomän!!

79 © Christer Pallin, RF-Juridik 79

80 © Christer Pallin, RF-Juridik 80 Val av organisationsform ”Idrotten måste vara klokt organiserad. Utan organisation och målmedveten, osjälvisk ledning komma vi ingen vart. Men organisationen är till för idrottens skull, aldrig tvärt om.” Ur förordet till RF:s jubileumsskrift 1928 Valet av organisationsform är viktigt!! för att veta vilka regler som gäller för att veta vem som är ansvarig för att veta vem som bestämmer

81 © Christer Pallin, RF-Juridik 81 Annons: Medlemskap säljes Årsavgift 4.600 : - är betald. 15.000 kr av priset är ett lån som återbetalas 2022. Alltså under självkostnadspris. Pris 19.000 : -

82 © Christer Pallin, RF-Juridik 82 Medlemskap till salu från 2 850:- 2006-08-30 Intendenten För dig som inte spelar så många rundor per år men som inte vill släppa golfen helt och hållet har vi det perfekta medlemskapet. Du betalar 2 850:- och får följande: * 8 greenfeebiljetter som gäller 2006-2007 * Medlemskap i Svenska Golfförbundet * Tidningen Svensk Golf

83 © Christer Pallin, RF-Juridik 83 Timglaset - (hur uppfylls uppdraget) Förtroendevalda Styrelsen, Revisorer, Valb m.fl. Klubbchefen (VD:n) ”VD” el motsv har en nyckelroll Kansliet/anställda

84 © Christer Pallin, RF-Juridik 84 Rollfördelningen (i större org) Föreningsstyrelsen ska fatta besluten AU kan få delegerad rätt från FS VD är den ”felande” länken mellan kansli och FS – VD företräder arb.giv Områdesansvarig (”mellanchef”) ska ha överblicken och samordningsansvar Ansvarig handläggare är den som bör vara bäst insatt av alla i ärendet. FS AU VD Avdelningsansvarig Ansvarig handläggare länk

85 © Christer Pallin, RF-Juridik 85

86 © Christer Pallin, RF-Juridik 86 Putnam: Om den fungerande demokratin ”Ju fler människor som är engagerade i frivilliga organisationer som t.ex idrottsföreningar, desto bättre utvecklad medborgaranda och desto bättre demokrati.” * * Putnam, Robert; sagt vid seminarium i Örebro den 11 maj 2001.

87 © Christer Pallin, RF-Juridik 87


Ladda ner ppt "© Christer Pallin, RF-Juridik 1 Hur många 13-åringar bildar föreningar idag?"

Liknande presentationer


Google-annonser