Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vuxenutbildningens historia och filosofiska utgångspunkter Vuxenutbildningens historia och filosofiska utgångspunkter FÖRELÄSNING 3 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vuxenutbildningens historia och filosofiska utgångspunkter Vuxenutbildningens historia och filosofiska utgångspunkter FÖRELÄSNING 3 2011."— Presentationens avskrift:

1 Vuxenutbildningens historia och filosofiska utgångspunkter Vuxenutbildningens historia och filosofiska utgångspunkter FÖRELÄSNING 3 2011

2 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Gustavsson, B. 1991. Bildningens väg. Bildning handlar om att bli lik en förebild Bli något Bilda, skapa, forma Bli någon Frihet till någonting Bildning som en fri och självstyrd aktivitet som växer fram ur den egna personligheten och blir en kreativ och nyskapande process Bildning som en process Självbildning > personlighetsbildning > medborgarbildning PROCESS ELLER MÅL? Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011

3 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenpedagogisk filosofi handlar om att Reflektera över varför vuxna skall utbildas (utifrån) varför de deltar i utbildningsaktiviteter (inifrån) Bildning som en process eller ett mål? Elias & Merriam 1995 Philosophical foundations of adult education Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011 Kan beskrivas/följas upp Kan utvärderas Öppet, fritt, flexibelt Livslångt lärande intentionellt, systematiskt Livslång utbildning

4 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Kristen upplysning 1500-talets början KYRKAN, BIBELN - läsfärdighet Arbetarnas upplysning Före 1800-talets mitt KOMMUNISTISK MANIFEST Arbetarskolan ”öppna högskolan” – vetenskap och ekonomi Medborgarupplysning Före 1700-talets mitt NATUREN - ENSYKLOPEDIN kvällskolan skrivfärdighet - aritmetik Nationell upplysning efter 1700-talets mitt FOLKVISOR- SÅNGHÄFTET folkhögskola – historia och litteratur Personlig upplysning under 1900-talet Psykologi, Workshops Korsgaard, O. 2000. Learning and the changing concept of enlightenment: Danish adult education over five centuries. Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011

5 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Martin Luther Korsgaard, O. 2000. Learning and the changing concept of enlightenment: Danish adult education over five centuries. John Locke Tabula Rasa JJ Rousseau Karl Marx Johann Herder NFS Grundtvig Immanuel Kant ”Självverksamheten är en reflektiv process där indivi- den reflekterar över förhål- landet mellan sitt handlande och sin erfarenhet, sina intryck och tidigare kuns- kaper, sina upplevelser och förståelse” (Uhlin 2002, 40) Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011 Learning as practising a practice

6 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Korsgaard, O. 2000. Learning and the changing concept of enlightenment: Danish adult education over five centuries. Kants politiska och sociala filosofi Alla rationella varelser har både en inneboende rätt till frihet och en plikt att ingå i ett samhälle styrt av ett socialt kontrakt, det senare för att kunna realisera och bibehålla sin frihet. Wikipedia Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011 Bildning som process och mål Folk-Bildning

7 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Korsgaard, O. 2000. Learning and the changing concept of enlightenment: Danish adult education over five centuries. Korsgaards sammanfattning – vad ledde det femhundraåriga upplysningsarbetet till? 1. Education has become the key factor in determining the individuals job possibilities throughout the life. 2. Education has become a key factor in firms competitive power in the global market 3. Education is a key factor in shaping a nations possibilities in the framework of global competition Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011 PROCESS eller MÅL?

8 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi H. (Hur) har synen på kunskap förändrats? Encyklopedia en skriven sammanfattning av mänsklig kunskap. Termen kommer från grekiskans enkyklios paideia, ordagrant "rundad bildning", i betydelsen "allmänbildning". Uppslagsverk kan vara allomfattande, innehållande artiklar om ämnen inom alla områden, (Encyclopædia), eller vara specialiserade inom särskilda områden, till exempel ett medicinskt, eller filosofiskt uppslagsverk. Det finns också uppslagsverk som täcker alla möjliga ämnen från exempelvis ett land, till exempel den svenska Nationalencyklopedin. Wikipedia en flerspråkig internetbaserad encyklopedi med öppet innehåll som utvecklas av sina användare. Wikipedia drivs av den icke vinstdrivande stiftelsen Wikimedia Foundation med stöd av Free Software Foundation. Projektets programvara är uteslutande fri och har öppen källkod. Det finns idag runt 250 språkversioner av Wikipedia tillgängliga. Nitton av dessa versioner har fler än 100 000 artiklar, varav den största är den engelska med över 2 miljoner artiklar. Totalt har Wikipedia fler än 11 miljoner artiklar. Från encyklopedia till Wikipedia Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011

9 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Wikipedia på svenska 29.10.2006 Vad säger Wikipedia om den Franska revolutionen? Förbereddes under en lång tid före 1789 (-1799) av upplysningen och dess filosofer (tex Voltaire) och tankar om folkstyre och människans förnuft som inspirerade befolkningen till uppror och krav på större jämlikhet gentemot kungamaktens och adelns provocerande lyxliv. Många såg den brittiska parlamentarismen som ett föredöme. Liberté – Éqalitè - Fraternite Folkbildning är ett samlingsbegrepp för det fria bildningsarbetet. [..] Syftet med folkbildning är att på ett demokratiskt och jämlikt sätt få medborgarna i samhället att ta till sig ny kunskap och nya värde- ringar vilka de inte kan ta till sig på annat sätt än genom studiecirklar, bibliotek osv. Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011

10 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Tuomisto, J. 1999. Kansanliikkeistä koulutukseksi Ideologiska trender under 1800-talet som kommer till uttryck a)i de sociala rörelsernas verksamhet b)i folkupplysning- och folkbildningsarbete ~ upplysningsidéen - betonar kunskap och rationellt tänkande i utvecklandet av individen och samhället. ~ nationalism och uppkomsten av nationalstater (ett folk, en nation) ~ socialism resulterar i uppkomsten av arbetarrörelsen kring sekelskiftet (höja bildningsnivån hos arbetarbefolkningen) ~ liberalismen inom vilken man arbetade för mindre kontroll och styrning av det ekonomiska systemet Först folkskolan och -undervisningen, därefter det fria folkupplysningsarbetet Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011 Frihet – Jämlikhet - Gemenskap

11 Vuxenutbildningens historia och filosofi FÖRÄNDRING Samhälleliga och sociala strukturer Arbete FOLK- RÖRELSER Förenings- verksamhet FOLKBILDNING Studiemässig Självstyrd FOLKSTYRE Rösträtt i repre- sentativ demokrati Dugligt medborgarskap Välfärdsstat Arbetarinstitut Folkhögskolor Studiecentraler Ett agrart samhälleIndustrisamhälle

12 Vuxenutbildningens historia och filosofi MEDBORGAR- STYRE Deliberativ & direkt demokrati FÖRÄNDRING Samhälleliga och sociala strukturer Arbete NYA SOCIALA RÖRELSER Social, kritisk, politisk, etisk inlärning Socialt medborgarskap Medborgar- samhälle Arbetarinstitut Folkhögskolor Studiecentraler Platser & omgiv- -ningar för lärande och kunskap IndustrisamhälleInformationssamhälle

13 Vuxenutbildningens historia och filosofi FÖRÄNDRING Samhälleliga och sociala strukturer Arbete LÄRANDE- MARKNADER LÄRANDE- INDUSTRI Instrumentell, Individuell inlärning MARKNADS- DEMOKRATI Konsumentskap Corporate citizenship Viga virtuella lärocenter Globala marknader IndustrisamhälleMarknadssamhälle

14 Vuxenutbildningens historia och filosofi 1880 1960 2000 Kansanvalis- tusseura 1874 SFV 1882 de första arbetarinstituten 1899 Tammerfors 1907 Vasa, Uleåborg 1908 Åbo, Viborg 1913 Helsingfors 1917 Jakobstad Lag om statsunderstöd 1926 förnyelse 1938 ca. 50 % av kostnaderna stark expansion under 1960-talet många nya medborgarinstitut Ny lag om statsunderstöd 1962 ca. 65 % av kostnaderna 1990-talet expansionen avtar de första folkhögskolorna 1889-1892 Kangasala Borgå Kronoby Esbo Ilmajoki 1909 sammanlagt 41 folkhögskolor varav 14 svensk- språkiga Lag om statsunderstöd 1925 ca. 50 % av kostnaderna 1999 Lag om fritt bildningsarbete omfattar även idrottsinstitut, sommaruniversitet Ny lag 1950 högst 70 % av studie- kostnaderna 1945 64 folkhögskolor 1965 84 folkhögskolor 1997 91 st. 1920 24 institut 1945 64 institut 1965 157 institut 1997 274 institut Fritt bildningsarbete 1880-2000 Folkupplysning Folkbildning Vuxenfostran Vuxenutbildning Livslångt lärande

15 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Jordbrukssamhälle Industrisamhälle IT/Kunskapssamhälle övergång välfärdssamhälle servicesamhälle civilsamhälle folkbildningen “föds” rötterna i ungdomsföreningar nykterhetsrörelsen arbetarrörelsen väckelserörelser folkbildningens och förenings- verksamhetens glansperiod folkbildning och förenings- verksamhet i kris ? nya typer av “rörelser” Folkbildningen på 1900-talet Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011 I. Vilka är skillnaderna vi de två övergångarna

16 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Likheter de övergripande strukturerna förändras - arbete (relationen fritid och arbete), organisationer/företag, geografi/internationalism (världen krymper), synsättet på tiden, familjestruktur (identitet) osäkerhet inför det nya - negativa reaktioner - destruktivism, polarisering förändringar i värdesystem, ideologierna ny andlighet, fundamentalism friheten, öppenheten ökar (?) kollektivism som reaktion på en ökande individualism decentralisering - verksamhet på lokal nivå Olikheter vid första övergången inga vuxenutbildningsorganisationer samhällsystemet outvecklat, på osäker grund förändringstakten - förändringens synlighet inlärningsbehovet vi vet mera idag, kan mera ?? jämlikhet mellan könen framtidstron Likheter och olikheter vid de två övergångsperioderna Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2011


Ladda ner ppt "Vuxenutbildningens historia och filosofiska utgångspunkter Vuxenutbildningens historia och filosofiska utgångspunkter FÖRELÄSNING 3 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser