Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöproblem härrörande från energianvändning Regionala problem –Påverkan på landskap –Försurning –Övergödning –Försämrad luftkvalitet –Övriga störningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöproblem härrörande från energianvändning Regionala problem –Påverkan på landskap –Försurning –Övergödning –Försämrad luftkvalitet –Övriga störningar."— Presentationens avskrift:

1 Miljöproblem härrörande från energianvändning Regionala problem –Påverkan på landskap –Försurning –Övergödning –Försämrad luftkvalitet –Övriga störningar (ljud etc) Globala problem –Växthuseffekten –Ozonskiktsförtunning

2 Försurning Största miljöproblemet i Sverige Orsakas av utsläpp av SO 2 och NO x Källor till utsläppen är kraft- och värmeverk, industriprocesser och transporter SO 2 bildar H 2 SO 4 och NO x bildar HNO 3 då de kommer i kontakt med vatten Försurningen påverkar växters förmåga att tillgodogöra sig näringsämnen samt orsakar att tungmetaller frigörs

3 Utsläpp av SO2

4 Utsläpp av NO2

5 Svavelnedfall över småländska höglandet

6 Försurad skogsmark Låg surhetsgrad Måttlig surhetsgrad Hög surhetsgrad Mkt hög surhetsgrad

7 Försurning Export av svaveldioxid 130 000 ton/år Import av svaveldioxid 430 000 ton/år Svaveldioxid från svenska källor 100 000 ton/år Totalt nedfall 300 000 ton/år

8 Övergödning Påverkar vattenkvaliteten Orsakas av utsläpp av kväve och fosfor (näringsämnen) Utsläppen härstammar från jordbruk, industriella avlopp och förbränning Orsakar syrebrist i vattnet och syrefria bottnar

9 Övergödning Sjöar och hav runt södra Sverige hårt drabbat 15 000 sjöar har så hög fosforhalt att de betraktas som eutrofa Hot mot Östersjön Drabbar även mark, som främst påverkas av kväveutsläpp Utsläppen av P och N måste minska med 70-80% för att nå en naturlig balans

10 Farliga utsläpp vid förbränning Ofullständig förbränning – CO, CH 4, PAH, Partiklar, VOC Kväve – NO x, N 2 O, NH 3 Svavel – SO x Klor – HCl, Dioxiner

11 Produkter från ofullständig förbränning CO, CH4 – indirekta växthusgaser. Reducerad syreupptagning, kvävning PAH - indirekt växthusgas. Cancerogena effekter Partiklar – omvänd växthuseffekt. Negativ påverkan på andningssystemet. Cancer

12 Bensenhalter (VOC) Indirekt växthusgas Negativa effekter på andningssystem

13 HCl och dioxiner HCl bildas när bränslet innehåller klor. Bidrar till surt regn, korrosion. Dioxiner- Mycket giftigt, leverskador, skador på centrala nervsystemet, reducerat immunförsvar.

14 Ozonskiktsförtunning Ozonlagret befinner sig i nedre stratosfären Fungerar som filter för UV- strålningen från solen Består av tre syremolekyler och bildas av syre och solljus Skiktet bryts ned av freoner (CFC) och bromflourkarbonater CFC används ex köldmedium i kyl- och frysskåp. BFC används i brandsläckare

15 Nedbrytningsförlopp CFC MOLEKYL UV- strålning Cl F F C C

16 Nedbrytningsförlopp OZON MOLEKYL Cl O3O3 O2O2 O ClO Cl O2O2

17 Följder


Ladda ner ppt "Miljöproblem härrörande från energianvändning Regionala problem –Påverkan på landskap –Försurning –Övergödning –Försämrad luftkvalitet –Övriga störningar."

Liknande presentationer


Google-annonser