Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomisk styrning B. 2 Investeringskalkylering Långsiktiga konsekvenser Betalningsströmmar (inbetalningar och utbetalningar) Stor initialsatsning – löpande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomisk styrning B. 2 Investeringskalkylering Långsiktiga konsekvenser Betalningsströmmar (inbetalningar och utbetalningar) Stor initialsatsning – löpande."— Presentationens avskrift:

1 Ekonomisk styrning B

2 2 Investeringskalkylering Långsiktiga konsekvenser Betalningsströmmar (inbetalningar och utbetalningar) Stor initialsatsning – löpande in- och utbetalningar.

3 3 Investeringskalkyler Olika typer av investeringar Reinvestering - byta ut för att bibehålla kapacitet Expansionsinvestering- utökad kapacitet Rationaliseringsinv. – sänka kostnaderna Miljö- och säkerhets- investeringar

4 4 Investeringskalkyler Vanliga beteckningar G =Grundinvestering a = Inbetalningsöver- skott (inbet.-utbet.) R =Restvärde n = Ekonomisk livslängd i = Kalkylränta Inbetalningar Utbetalningar G a R t 0

5 5 Investeringskalkyler Grundläggande begrepp Grundinvestering Livslängd - ekonomisk Restvärde / utrangeringsvärde Inbetalningsöverskott = inbetalningar - utbet. Kalkylränta

6 6 Investeringskalkyler Olika investeringsmetoder Payback metod Nuvärdemetod Internräntemetod Annuitetsmetod

7 7 Investeringskalkyler Felkällor - osäker framtid Kalkylräntan - inflationen Grundinvesteringens storlek Ekonomisk livslängd / utrangeringsvärde Inbetalningöverskottets storlek Tidpunkten för in- och utbetalningar

8 8 Investeringskalkyler Andra faktorer som påverkar Skattekonsekvenser (speciellt vid val av köp eller hyra) Finansieringen (framtida lånesituation, risksituation, likviditet Följdinvesteringar (ökade lager, utbildning, marknadssatsning)

9 9 Nyckeltal Kassalikviditet Omsättningstillgångar exkl varulager Kortfristiga skulder = Kortsiktig betalningsförmåga Tumregel >= 1

10 10 Nyckeltal Soliditet Eget kapital Totalt kapital = Långsiktig betalningsförmåga Stark soliditet ger stabilitet/kontroll/handlingsutrymme Stark soliditet ”dyr” finansieringslösning

11 11 Nyckeltal Räntabilitet Avkastningsmått Räntabilitet på eget kapital Räntabilitet på totalt kapital Räntabilitet på sysselsatt kapital

12 12 Nyckeltal Räntabilitet på totalt kapital, R T Resultat efter fin intäkter Genomsnittligt totalt kapital = Avkastning ur företagsperspektiv ”Finansieringsneutralt”

13 13 Nyckeltal Räntabilitet på sysselsatt kapital, R syss Resultat efter fin intäkter Genomsnittligt sysselsatt kapital = Sysselsatt kapital = Eget kapital + räntebärande främmande kapital Avkastning ur företagsperspektiv

14 14 Nyckeltal Räntabilitet på eget kapital, R E Resultat efter fin intäkter & kostnader Genomsnittligt eget kapital = Avkastning ur ägarperspektiv

15 15 Ekonomiska samband Hävstångsformeln R E = R T + (R T – R S ) x S/E  R E = Räntabilitet eget kapital  R T = Räntabilitet totalt kapital  R S = Genomsnittlig skuldränta  S/E = Skuldsättningsgrad

16 16 Ekonomiska samband DuPont-schema Resultat efter fin intäkter Försäljning Försäljning Genomsn.totalt kapital = Vinstmarginal Omsättn.hast. = x = R T

17 17 Budget En ekonomisk handlingsplan för en framtida period (i siffror).

18 18 Budget Olika syften med budgetering Samordningsinstrument för beslut och åtgärder på olika nivåer och avdelningar i företaget. Verktyg för kommunikation mellan företagsledning och avdelningar Styrinstrument Kontroll- och analysinstrument

19 19 Budget Samordnar andra planer och kalkyler Produktkalkyler Investeringskalkyler Lönsamhetskalkyler Finansieringsplaner Övriga handlingsplaner

20 20 Budget ”Budgeteringscirkeln” Budgetering - Vilka mål har vi? Genomförande Löpande redovisning av utfallet – Hur gick det? Analys av avvikelser – Vad gick snett? Reviderad och ny budget

21 21 Budget Dess roll i det ekonomiska systemet Företagets ekonomisystem utgörs av de olika system som behövs för ekonomistyrningen. Redovisningen är det centrala, den ger underlag för: budgetering kalkylering

22 22 Organisation Består av flera saker Organisationsform Ansvarsfördelning Belöningssystem Personalstruktur Beslutsprocesser

23 23 Organisation Funktionsorganisation Industrialismens barndom funktions- organisation Nackdelar: svårt att veta var intäkterna uppstår Styr avdelningar mot: kvalitet och produktionsvolym VD InköpTillverkningLagerFörsäljningEkonomi

24 24 Organisation Divisioner tydligare resultatmätning Varje avdelning har målstyrning mot ekonomiska mål VD Affrärsområde Personbilar Norden Affärsområde Lastvagnar Norden Affärsområde Personbilar Europa Affärsomrpåde Lastvagnar Europa Affärsområde Entreprenad- maskiner Stabsfunktioner Ekomoi/finans/control Strategi/affärsutveckl./IT Information

25 25 Organisation Matrisorganisation I slutet av 70-talet matrisorganisation Man fick kontakt med en divisionschef och en funktionell chef Fördel: belysa problem ur flera synvinklar Nackdel: svårt att veta vem som har ansvaret

26 26 Organisation Matrisorganisation i industriföretag Person- bilar LastbilarBussarTruckar Sverige Övr. Eur. Asien USA VD

27 27 Organisation De senaste åren: Delar in resultatansvar i en liten eller större del av företaget. Fördel: medarbetarna blir mer intresserade och känner sig delaktiga Nackdel: ej kontroll över hela processen ökad administration lägre effektivitet beslut som är bra för en enhet behöver inte vara bra före en annan (enhet).

28 28 Organisation Resultatenhet Resultaträkning för varje enhet samt uppföljning av kvalitet och service. Viktigt att chefen har ansvar och befogenhet Man har oftast en budget, produktkalkyler, investeringskalkyler, ABC-kalkyler Man använder sig av internpriser (annars lönsamt att utnyttja sådant som är gratis)

29 29 Finansiering Två typer av kapital Eget kapital Främmande kapital

30 30 Finansiering Två finansieringsmetoder Intern finansiering Kapitalrationalisering (minskade lager, PIA, ledtider maskiner, inventarier osv) Cash management Självfinansiering via vinsten Banta och slimma verksamheten (minskar kapitalbehovet) Extern finansiering Leverantörskrediter Banklån Leasing, obligations- och konvertibellån Nyemission och ägartillskott

31 31


Ladda ner ppt "Ekonomisk styrning B. 2 Investeringskalkylering Långsiktiga konsekvenser Betalningsströmmar (inbetalningar och utbetalningar) Stor initialsatsning – löpande."

Liknande presentationer


Google-annonser