Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

International and National Abatement Strategies for Transboundary Air Pollution Ett åttaårigt forskningsprogram finansierat av Mistra Några resultat och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "International and National Abatement Strategies for Transboundary Air Pollution Ett åttaårigt forskningsprogram finansierat av Mistra Några resultat och."— Presentationens avskrift:

1

2 International and National Abatement Strategies for Transboundary Air Pollution Ett åttaårigt forskningsprogram finansierat av Mistra Några resultat och erfarenheter Svenska Luftvårdsföreningen 18 april 2007 Peringe Grennfelt

3 Disposition Den internationella agendan Vad är ASTA? Arbetssätt Erfarenheter Vad kommer se’n?

4 Discovery SciencePolicy 1970 1980 1990 2000 The first alam Odén 1967 Sweden’s case study OECD projekt 71-76: “Acid rain is a transboundary problem” Convention on Long-range Transboundary. Air Pollution First Sulphur Protocol Second Sulphur Protocol Gothenburg Protocol EU CAFE Proposal Introduction of critical loads Soil acidification verified Multipollutant integrated assessm. model Dynamic modelling of effects Consensus Cost- efficient strategies Inclusion of dynamic aspects NEC Directive CLRTAP review Science and policy closely linked during the whole history of transboundary air pollution 2010 ASTA New evidence on effects from particles

5 ASTAs utgångspunkter 1998 –Politiskt beslut inom CLRTAP och EU inom 1-2 år. Fortsatta nedskärningar nödvändiga för att nå långsiktiga mål. –Metodiken en framgång men ofullständig för ytterligare åtgärdsstrategier En ny situation –EU aktivare part - sätter upp eget program CAFE –Östutvidgning –Klimatpolitiken –Förhandlingssituationen: + hälsa och partiklar på dagordningen - höga kostnader och små miljöförbättringar medför ökade krav på vetenskaplig säkerhet i underlag.

6 ASTAs utgångspunkter Nya koncept –Återhämtning –Osäkerheter –Partiklar och hälsoeffekter tillkommande problem –Avancerade effektberäkningar för ozon (level 2)

7 Internationella och nationella behov –Internationellt CLRTAP - Konventionen för långväg gränsöverskridande luftföroreningar - Review 2006- 2007 EU - CAFE. Förslag 2005. Politisk process 2006 - ? –Nationella behov Miljömålsarbetet. Skogs- och energipolitiska ställningstaganden

8 Policy Integrated assessment models Compartment models, Synthesis Basic science Mature environmental problems Basic science Policy Relations between science and policy for new and mature environmental problems New environmental problems

9 Research directions Particles - Characterisation and source allocation for regional aerosols Acidification - effects to terrestrial and aquatic ecosystems Eutrophication - biodiversity Ozone - effects to agricultural crops and forests Science – policy interactions – forming basic knowledge for better communication Integrated assessments – valuing environmental effects. Bridging the gaps to policy

10 Acidif. Eutroph. Ozone Workshops Particles AbatemCosts AssessmReport TFHTAP

11 Sulphur dioxide Austria United Kingdom Spain European reductions 1980-2000: 67% Data from the EMEP assessment report

12 NOx emisions Italy United Kingdom Spain European reductions 1980-2000: 24% Data from the EMEP assessment report

13 Particles Characterisation of regional background aerosols in relation to health effects Size distribution, Chemical composition, Hygroscopicity, Origin Support to EMEP model development Policy-related activities –Workshop on secondary PM 2003 (HC Hansson) –CAFE and CLRTAP: Participation in expert groups on PM (HC Hansson)

14 Acidification Will damaged ecosystems recover? –Finalisation of the Gårdsjön roof experiment –Development and application of dynamic models for internatinal and national needs Policy-related acitivities –Joint Expert Group on Dynamic Modelling. Established in 2000. Yeraly meetings. Chaired by ASTA (Filip Moldan) and UK (Alan Jenkins) –Active participation in ICP Mapping and other groups

15 Eutrophication Low dose studies in pristine areas Changes in vegetation composition New models Policy-related activities –Workshop on Critical Loads 2005 (joint activity with CEH) –JEG on dynamic modelling (see acidification)

16 Ozone Application of level 2 for ozone –Use of experimental data from earlier studies –Flux - response concepts –Crops and forest trees (spruce and birch) Policy-related activities –Workshop on CL for ozone 2002 –Participation in expert groups

17 Science - Policy interactions Understand the interactions between science and policy Concepts and methods used to facilitate communication between science and policy (critical loads, blame matrices) Identify factors of success and possible obstacles in the relation between science and policy Policy-related acitivities –Workshop October 2005 (Göran Sundqvist)

18 Vetenskaplig underbyggnad Betydelse för policy LÅG HÖG LÅG HÖG Fiskdöd Transboundary fluxes Kritisk belastning Waldsterben Recovery Korrosion Effekter på kulturföremål Vetenskaplig underbyggnad och betydelse för policy av några begrepp inom gränsöverskridande luftföroreningar

19 Integrated assessments Synthesis and assessments –EMEP Assessment report –Evaluation of the EMEP model Valuation of ecological effects Non-technical measures Policy-related activities –Workshops on key issues –The “Saltsjöbaden” workshops.

20 National platform Support to national needs –Environmental objectives (clean air, acidification, eutrophication) –Mapping of CL –Mitigation of air pollution effects (liming etc.) –Development of forest practices –Renewable energy policies Collaboration with –Swedish Environment Protection Agency –The energy industry –Swedish Forest Agency –Swedish Energy Agency

21 Nationella förslag skapar ofta misstänksamhet. Utnyttja möjligheterna till en internationell hemvist (Nordiska Ministerrådet, internationella workshops). Utnyttja talesmän med hög kredibilitet som inte är direkt beroende av de förslag som läggs. Diskutera ständigt policy-aspekter på programmets interna möten. Visualisering och illustrerande försök betydelsefulla Det tar tid. Kredibilitet erhålles endast genom mödosamt arbete. Några erfarenheter

22 Hur förändrade vi dagordningen? Inriktningen av det internationella luftvårdsarbetet EU, CLRTAP: –Workshops i Saltsjöbaden och Göteborg 2000, 2004, 2007 Lansera dynamiska aspekter i kritisk belastning –Konferens i Köpenhamn Nov. 1999 Organisering av speciella workshops och expertmöten, –Sju möten om dynamisk modellering 00-06 –Workshops kring ozon, partiklar, samhällsvetenskap, icke-tekniska åtgärder, kväve, emissioninventeringar, osäkerheter etc.

23 Vetenskapliga kvaliteten har inte blivit lidande till följd av policy-inriktningen Processen minst lika viktig som målet Kredibilitet: Transparens och delaktighet av avgörande betydelse Windows of opportunity. Skaffa argumenteringsföreträde Gemensamma begrepp. Behöver inte alltid betyder exakt samma sak t ex kritisk belastning hjälper till att överbrygga avståndet mellan vetenskap och politik Visualisering av problemen Några erfarenheter

24 Recovery of acidification. The roof project at Lake Gårdsjön.

25 Swedish Clean Air Research Program SCARP Frisk Luft i Sverige www.scarp.se Research Program 2006-2012

26 SCARP Swedish Clean Air Research Program Bygger på de tidigare programmen ASTA och SNAP. Inriktning mot svenskt miljömålsarbete och internationellt åtgärdsarbete (EU- CAFE och CLRTAP) 6-årigt program. Första fas 3 år.

27 Fyra delprogram Hälsa Partiklar Ekosystemeffekter Beslutsstöd

28 Drivkrafter för forskningen Hälsoeffekter – mer än 300000 personer dör av luftföroreningar varje år i Europa – Medellivslängden förkortas med flera månader Partiklar anses vara den främsta orsaken men andra föroreningar också viktiga (bl a ozon). Oklart vilka egenskaper som är styrande Ekosystemeffekter är en annan viktig drivkraft. Försurning och övergödning i ekosystem är fortfarande viktiga. Intresset går från svavel till kväve till följd av kraftfulla åtgärder.

29 Air quality impacts: Loss in statistical life expectancy due to PM2.5 [months] 2000 2020 National energy projections Provisional estimates

30 Drivkrafter för forskningen Beslutsstödsmodeller är viktiga instrument för att prioritera åtgärder mot lägsta kostnader för att nå uppsatta miljömål. Stärka samverkan klimat – luftföroreningar i luftvårdsarbetet. Behov för politiskst beslutsfattande: –Luftkvalitetsdirektiv (miljökvalitetsnormer) –EUs takdirektiv –Det svenska miljömålsarbetet

31 Organisation forts Koordinering av delområden –Hälsa: Göran Pershagen, –Partiklar HC Hansson, –Ekosystem John Munthe, –Beslutsstöd Jenny Arnell –Övergripande koordinering och ansvarig gentemot Naturvårdsverket: Peringe Grennfelt –Kommunikation Jenny Arnell

32 Tack för uppmärksamheten

33 Programme management Source-effect relations, Indicators and Target settings Uncertainty, Transparency and Communication Realisation, Costs and Benefits Support to National Strategies ASTA Board ASTA Phase 2 2003 -2006 National reference group


Ladda ner ppt "International and National Abatement Strategies for Transboundary Air Pollution Ett åttaårigt forskningsprogram finansierat av Mistra Några resultat och."

Liknande presentationer


Google-annonser