Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsstyrelsen Västmanland 100422 1 Provtagning och analyser Sören Nilsson Påledal, SGI Källmaterial delvis från utdelat kursmaterial certifiering av provtagare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsstyrelsen Västmanland 100422 1 Provtagning och analyser Sören Nilsson Påledal, SGI Källmaterial delvis från utdelat kursmaterial certifiering av provtagare."— Presentationens avskrift:

1 Länsstyrelsen Västmanland 100422 1 Provtagning och analyser Sören Nilsson Påledal, SGI Källmaterial delvis från utdelat kursmaterial certifiering av provtagare 2008

2 Länsstyrelsen Västmanland 100422 2 Vad vill jag ha sagt med passet? Översikt om provtagningsmetoderÖversikt om provtagningsmetoder –jord och vatten lite mer ingående –för- och nackdelar –Sediment och luft översiktligt Översikt över fältanalyserÖversikt över fältanalyser –jord och vatten –För- och nackdelar LabanalyserLabanalyser

3 Länsstyrelsen Västmanland 100422 3 Provtagningsmetoder jord Provtagning med borrbandvagnProvtagning med borrbandvagn Provgropsgrävning med grävareProvgropsgrävning med grävare Provtagning av jordhögarProvtagning av jordhögar Grävning och borrning för handGrävning och borrning för hand

4 Länsstyrelsen Västmanland 100422 4 Film - borrbandvagn i fält

5 Länsstyrelsen Västmanland 100422 5 Provtagning med borrbandvagn Trycka och roteraTrycka och rotera SlåSlå VibreraVibrera

6 Länsstyrelsen Västmanland 100422 6 Skruvborrning med borrbandvagn FördelarFördelar –Går att ta prover på stora djup –Gör relativt liten åverkan på området –Ger en snabb översiktlig bild av jordlagerföljden –Kan gå att sätta grundvattenrör i skruvborrade hål Den vanligaste borrmetoden i Sverige för miljöprovtagning av jord

7 Länsstyrelsen Västmanland 100422 7 Skruvborrning med borrbandvagn –Svårt att borra i stenig/ blockig jord –Problem att få upp grövre fraktioner – grov sand och grus –Jordlagren blandas samman och kan vara svåra att urskilja –Undvik att jord från skruven rasar ner i det öppna borrhålet om borrning skall fortsätta på större djup Nackdelar/ problemNackdelar/ problem –Ger kontaminering av lager längst ut på borren – viktigt att rensa bort de ytligaste delarna

8 Länsstyrelsen Västmanland 100422 8 Skruvborrning med borrbandvagn Nackdelar/ problemNackdelar/ problem –Ger en relativt liten provmängd, ofta tas samlingsprov ut på 0,5-1 m –Är ett stickprov – ger mindre uppfattning om lokala variationer än t ex provgropar –Har stora begränsningar vid provtagning under grundvattenytan

9 Länsstyrelsen Västmanland 100422 9 Provgropsgrävning Fungerar oftast bra med en ”vanlig” traktorgrävareFungerar oftast bra med en ”vanlig” traktorgrävare Finns många storlekar att välja på – anpassa efter område och syfte!Finns många storlekar att välja på – anpassa efter område och syfte!

10 Länsstyrelsen Västmanland 100422 10 Provgropsgrävning Prover kan ofta tas direktProver kan ofta tas direkt i schaktväggen God överblick över jordlagrenGod överblick över jordlagren och lagerföljder Lätt att ta samlingsprover från lagerLätt att ta samlingsprover från lager Lätt att se synliga föroreningar, och förorenade lagerLätt att se synliga föroreningar, och förorenade lager En bra uppfattning om sammansättningen på jorden – hur mycket grus och sten det finns, om det finns tegel, järnskrot, etc.En bra uppfattning om sammansättningen på jorden – hur mycket grus och sten det finns, om det finns tegel, järnskrot, etc.

11 Länsstyrelsen Västmanland 100422 11 Provgropsgrävning FördelarFördelar –Förhållandevis billigt –Lätt att få tag i grävare –Fungerar bra i de flesta jordar, även vid förekomst av sten i marken NackdelarNackdelar –Fungerar bra ner till ca 3 meter, vid större djup blir groparna mycket stora –Ej under grundvattenytan –Arbetsmiljörisk p.g.a. risk för ras vid djupa gropar

12 Länsstyrelsen Västmanland 100422 12 Foderrörsborrning Foderrör säkrar borrhålet och förhindrar att jord rasar ner från högre nivåer. Det finns olika typer av foderrör, t.ex. ODEXFoderrör säkrar borrhålet och förhindrar att jord rasar ner från högre nivåer. Det finns olika typer av foderrör, t.ex. ODEX Foderröret gängas samman och förs ner i det borrade hålet samtidigt som borrning skerFoderröret gängas samman och förs ner i det borrade hålet samtidigt som borrning sker

13 Länsstyrelsen Västmanland 100422 13 Foderrörsborrning Foderrörsborrning kräver tryckluft eller spolvätska – som kan skapa problem vid provtagningFoderrörsborrning kräver tryckluft eller spolvätska – som kan skapa problem vid provtagning Användbar metod i stenig, blockig terräng i hårda lager, samt för etablering av grundvattenrörAnvändbar metod i stenig, blockig terräng i hårda lager, samt för etablering av grundvattenrör Vid djupa borrningar är metoden tidskrävande och tungVid djupa borrningar är metoden tidskrävande och tung

14 Länsstyrelsen Västmanland 100422 14 Provtagning i jordhög Svårt att ta representativa prover Det finns standardmetoder, t.ex. ISO 10381 och NT Envir 004 Provtagning med t.ex. borr, rörprovtagare eller skopaProvtagning med t.ex. borr, rörprovtagare eller skopa Dela upp stora högar (>10 m3) om möjligt Dela upp stora högar (>10 m3) om möjligt Provta inte yttersta skiktet (1-3 dm) Provta inte yttersta skiktet (1-3 dm)

15 Länsstyrelsen Västmanland 100422 15 Provgropsgrävning för hand Kan vara effektivt för att ta ytliga prover i lösa jordarKan vara effektivt för att ta ytliga prover i lösa jordar Snabbt och enkelt sätt att ta många ytliga proverSnabbt och enkelt sätt att ta många ytliga prover

16 Länsstyrelsen Västmanland 100422 16 Fältanalysinstrument XRF – Röntgenfluorescensdetektor Internkalibrering vid uppstart av instrumentInternkalibrering vid uppstart av instrument Verifieras mot laboratorieanalyser,Verifieras mot laboratorieanalyser, minst 10 % XRF mäter olika metaller med olika precisionXRF mäter olika metaller med olika precision Bra t.ex.: Pb, As, Cu, ZnBra t.ex.: Pb, As, Cu, Zn Mindre bra t.ex.: Ni, CdMindre bra t.ex.: Ni, Cd Avvikelser mot laboratorieanalyser antecknas och beskrivs i rapportAvvikelser mot laboratorieanalyser antecknas och beskrivs i rapport

17 Länsstyrelsen Västmanland 100422 17 Redovisning mätning XRF Mätning med XRF-instrumentMätning med XRF-instrument på torkat jordprov ca 50 ml Mätning 6 gånger på olika delarMätning 6 gånger på olika delar av jordprovet

18 Länsstyrelsen Västmanland 100422 18 Redovisning mätning XRF Vad är representativ halt för Cu och Zn?

19 Länsstyrelsen Västmanland 100422 19 Redovisning mätning XRF Relativt stor variation även i litet provRelativt stor variation även i litet prov Medel/ median bra beskrivning av haltenMedel/ median bra beskrivning av halten När maxhalt?När maxhalt? Påverkar inte bedömningen i detta fall (allt långt över relevanta jämförvärden)Påverkar inte bedömningen i detta fall (allt långt över relevanta jämförvärden) CuZn Medel831.91716.0 Median811.71559.1 Max1316.62617.9 Min497.11228.7

20 Länsstyrelsen Västmanland 100422 20 Fältanalysinstrument PID – Fotojonisationsdetektor Mäter VOC i luftMäter VOC i luft Kalibreras mot ”noll-luft” och gas med känd koncentrationKalibreras mot ”noll-luft” och gas med känd koncentration Kalibreras inför varje mätserieKalibreras inför varje mätserie Mätning temperaturberoendeMätning temperaturberoende Mätningar påverkas av fuktMätningar påverkas av fukt Filter måste bytasFilter måste bytas

21 Länsstyrelsen Västmanland 100422 21 Fältanalysinstrument Immunoassay och PetroFlag Kan mäta t.ex. BTEX, PAH, dioxinKan mäta t.ex. BTEX, PAH, dioxin –Petroflag mäter olja Begränsad hållbarhet för antikroppar och reagensBegränsad hållbarhet för antikroppar och reagens

22 Länsstyrelsen Västmanland 100422 22 Sedimentprovtagning Bottenhuggare t.ex. Ekmanhuggare,Bottenhuggare t.ex. Ekmanhuggare, Van-Veen provtagare –Stört prov –Ej olika skikt Rörprovtagare, t.ex.Rörprovtagare, t.ex. Beeker sampler –Främst lösa sediment –Ostört prov –Går att ta prov på olika skikt

23 Länsstyrelsen Västmanland 100422 23 Porluftprovtagning Ett exempel är mätning med PIDEtt exempel är mätning med PID –Vanligast att mäta på luft över upptaget jordprov, men går även att mäta luft från installerade rör i marken Från SGF fälthandbok 1:2004

24 Länsstyrelsen Västmanland 100422 24 Luftprovtagning DrägerpumpDrägerpump –korttidsmätning av inomhusluft ämnesspecifika provtagningsrör LuftpumpLuftpump –Används t.ex. med ”tenax”-rör Finns också passiva provtagare för t.ex. radonFinns också passiva provtagare för t.ex. radon

25 Länsstyrelsen Västmanland 100422 25 Provtagning av vatten Olika pumpmetoderOlika pumpmetoder FältanalyserFältanalyser

26 Länsstyrelsen Västmanland 100422 26 Olika pumpmetoder I huvudsak finns tre principer för att ta upp ett vattenprov:I huvudsak finns tre principer för att ta upp ett vattenprov: Trycka Trycka Hämta Hämta Suga Suga

27 Länsstyrelsen Västmanland 100422 27 Tryckande pumpar Pump under grundvattenytan, vattnet trycks uppåtPump under grundvattenytan, vattnet trycks uppåt FördelarFördelar –Inget undertryck på prov –Hög kapacitet –Hög lyfthöjd NackdelarNackdelar –Vissa modeller strömkrävande –Utrymmeskrävande –Kan värma provet –Blandar om provet –Utsätter provet för övertryck

28 Länsstyrelsen Västmanland 100422 28 Vattenhämtare Provtagare som förs ned till grundvattnet och hämtar upp provetProvtagare som förs ned till grundvattnet och hämtar upp provet FördelarFördelar –Enkel konstruktion –Billiga –Hög renlighet (engångs) –Stora provtagningsdjup –Prov på speciellt djup –Skikt på/under vattnet kan upptäckas –Rör inte om provet så mycket NackdelarNackdelar –Begränsad möjlighet till omsättning –Viss luftning av provet

29 Länsstyrelsen Västmanland 100422 29 Sugande pumpar Pumpdelen ovan vattenytanPumpdelen ovan vattenytan Transporterar upp provet genom undertryckTransporterar upp provet genom undertryck Praktiskt max provtagningsdjup ca 7 mPraktiskt max provtagningsdjup ca 7 m FördelarFördelar –Billiga lösningar –Hög renlighet –Enkla konstruktioner NackdelarNackdelar –Utsätter provet för undertryck –Begränsad uppfordringshöjd –Begränsad omsättningsmöjlighet –Blandar om provet

30 Länsstyrelsen Västmanland 100422 30 Piezometerprovtagare Klena grundvattenrör som trycksKlena grundvattenrör som trycks ned i marken Filterspets i ändenFilterspets i änden Vanligaste typen är BAT-Vanligaste typen är BAT- provtagare (vakuum)

31 Länsstyrelsen Västmanland 100422 31 Provtagning ur kran FördelarFördelar –Enkelt –Ofta vatten som används – väl omsatt –Motsvarar det som konsumeras NackdelarNackdelar –Val av pumpmetod ej möjligt –Kontaminering av ledningar, pump mm –Ibland svårt mäta grundvattennivån

32 Länsstyrelsen Västmanland 100422 32 Provtagning – Lämplig utrustning

33 Länsstyrelsen Västmanland 100422 33 Fältanalyser vatten För parametrar som lämpar sig för mätning bäst i fältFör parametrar som lämpar sig för mätning bäst i fält Parametrarna ändras lätt och analys ej lämplig efter transportParametrarna ändras lätt och analys ej lämplig efter transport Vilka parametrar gäller det?Vilka parametrar gäller det? Noteringar viktiga vid tolkning av analysresultatNoteringar viktiga vid tolkning av analysresultat Viktigt med kalibrering!Viktigt med kalibrering!

34 Länsstyrelsen Västmanland 100422 34 Fältanalys parametrar pHpH –Indikator föroreningsspridning –Lågt pH kan öka spridning av flera metaller –Högt pH kan öka spridning av t.ex. As TemperaturTemperatur –Påverkar andra parametrar Konduktivitet (ledningsförmåga)Konduktivitet (ledningsförmåga) –För att bestämma föroreningsutbredning –Många joner – hög ledningsförmåga RedoxRedox –Reduktions- oxidationsförhållanden i vatten –Lågt redox kan öka spridning av metaller Löst syreLöst syre –Kan indikera föroreningsförekomst –Vid biologisk nedbrytning av förorening lägre halt löst syre vid/nedanför förorening än uppströms

35 Länsstyrelsen Västmanland 100422 35 Fältanalys mätning Kan utföras i flödescellKan utföras i flödescell Även i separat behållareÄven i separat behållare Ej på samma vatten som ska skickas till analysEj på samma vatten som ska skickas till analys Lågt flöde genom flödescell bästLågt flöde genom flödescell bäst

36 Länsstyrelsen Västmanland 100422 36 Filtrering Vad innebär filtrering för resultatet?Vad innebär filtrering för resultatet? Ämnen som påverkas mycketÄmnen som påverkas mycket –Egenskaper –Filter av organiskt material –Dekantering MetallerMetaller PAHPAH DioxinDioxin PetroleumkolvätenPetroleumkolväten

37 Länsstyrelsen Västmanland 100422 37 Labanalyser Finns mycket information på labbens hemsidorFinns mycket information på labbens hemsidor –ALS –Alcontrol –Eurofins Se också NVs vägledning analysmetoderSe också NVs vägledning analysmetoder –Upparbetning –Kemisk analys


Ladda ner ppt "Länsstyrelsen Västmanland 100422 1 Provtagning och analyser Sören Nilsson Påledal, SGI Källmaterial delvis från utdelat kursmaterial certifiering av provtagare."

Liknande presentationer


Google-annonser