Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2 Bureau Veritas Presentation 2009-08-13 KUNDKUND KUNDKUND Ledningens ansvar Hantering av resurser Mätning, analys och förbättring Produkt Produkt- framtagning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2 Bureau Veritas Presentation 2009-08-13 KUNDKUND KUNDKUND Ledningens ansvar Hantering av resurser Mätning, analys och förbättring Produkt Produkt- framtagning."— Presentationens avskrift:

1

2 2 Bureau Veritas Presentation 2009-08-13 KUNDKUND KUNDKUND Ledningens ansvar Hantering av resurser Mätning, analys och förbättring Produkt Produkt- framtagning Ständiga förbättring av kvalitetssystemet Krav Tillfreds- ställelse Processer: ISO9001:2008 Insats Utfall

3 Processbilder Varför

4 4 Bureau Veritas Presentation 2009-08-13 Processorientering varför? ► Kundnytta - processbilderna blir verktyget för att fokusera. ► Helhet - skapa tillhörighet och förstå samband, se det egna bidraget till företagets helhet. ► Analys - ge möjlighet till analys av den processens förmåga och ge en lämplig nivå för mätetal och förbättringsarbete ► Ansvar - tydliggöra processansvar och delegerade ansvar ► Utbildning - underlag för vägledning i arbetet ► Sammanfattar: scope, syfte, input-styrsignal, resultat-utleverans, mätetal, instruktioner, kompetenser, hjälpmedel, etc.

5 5 Bureau Veritas Presentation 2009-08-13 Varför processer General Dwight D. Eisenhower, as the Supreme Allied Commander in Europe in World War II, said, "The plan is nothing, planning is everything." Jämför standardens krav på mätning och ständig förbättring. § 8.2.3

6 6 Bureau Veritas Presentation 2009-08-13 KVALITETSLEDNINGSPRINCIPERNA – “KLP” DE 8 GRUNDPRINCIPERNA INOM ISO 9001:2000 1. Kundfokus 2. Ledarskap 3. Medarbetarnas engagemang 4. Processinriktning 5. Systemangreppssätt för ledning 6. Ständiga förbättringar 7. Faktabaserade beslut 8. Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer Varför processer – Stödjer de 8 grundprinciperna

7 7 Bureau Veritas Presentation 2009-08-13 VD Ek.Förs.Pers.Tillv. Utv. Men var är Kunden? Resurs- och Ansvarsorganisation Vad är vad – Traditionell organisation

8 8 Bureau Veritas Presentation 2009-08-13 Processorientering Kund i fokus Kundens behov Förs. Tillv.Utv. Produkter & Service Vad är vad – Kundorienterad syn Stöd Styrning

9 9 Bureau Veritas Presentation 2009-08-13 Processens egenskaper Funk- tion InobjektUtobjekt Kund Förädlar in-objekt till ut-objekt Skapar mervärde för kunden Resultat och effektivitet kan mätas Levererar ett stabilt resultat Överskrider ofta funktionsgränser Processorientering Funk- tion Funk- tion Process aktiviteter

10 10 Bureau Veritas Presentation 2009-08-13 Kund Styrprocesser -Ledning Typer av Processer Stödprocesser Processorientering Kund Kundprocesser

11 11 Bureau Veritas Presentation 2009-08-13 Process utveckling; -Bygga vägen Resurser -Köra på vägen Vad är vad – Processen är en väg

12 12 Bureau Veritas Presentation 2009-08-13 Kund Styrprocesser -Ledning Typer av Processer Stödprocesser Processorientering Kund Kundprocesser

13 13 Bureau Veritas Presentation 2009-08-13 Kund Management oriented processes Introducerar MOPar, COPar och SOPar Support oriented processes Processorientering Kund Customer oriented processes

14 14 Bureau Veritas Presentation 2009-08-13 Processorientering – Start av processerna ► Startsignalen kategoriserar processtyper MOP - Styrandeprocesser startas av ett behov/information från ledningsgruppen, styrelsen, intressenter. Slutar vanligen med ett beslut. COP- Kundorienteradeprocesser startas av direkt behov från kunden ex en fråga, en order eller ändring. Slutar med direkt kund nytta ex en offert eller en leverans av produkt SOP - Stödprocesser startas av internt behov med en tidsplanering ex, årliga genomgångar, internrevisionsplan, kvartalsvisa resursgenomgångar

15 15 Bureau Veritas Presentation 2009-08-13 Processorientering – Start av processerna ► Styrsignalen MOP - startas av ett behov/information från ledningsgruppen COP- startas av direkt behov från kunden SOP - startas av internt behov ► Fokus på värdekedjan ger sekvensen för de inblandade processerna. ► Mätetal för effektivitet visar processer

16 16 Bureau Veritas Presentation 2009-08-13 Processorientering hela företaget Förberedning Styrning Framställning Förankring Kund Ständig förbättring Miljö Strategisk produkt Personal handbok Avvikelse hantering Strategiskt marknad, inköp Mål/Policy Verksamhets systemet Förfrågan Order Avrop Lev UPL Offert Underlag KPI Omvärld Intressenter Myndigheter Kund PåverkanRapporter Omvärld Intressenter Myndigheter Kund Styrning resurser Ekonomi rutiner Nöjd kund

17 17 Bureau Veritas Presentation 2009-08-13 Processorientering – kundprocess Framställning Kund Avrop Lev Underlag och styrning KPI Framställning med sina delproceser Order- gransk- ning och plane- ring Säker- ställ ingående material Under- lag till opera- tör Egen kon- troll Utlev- rans Till- verk- ning Pack- ning Trans- port och lagring Delmomenten utförs av olika funktioner i ett samspel med ett gemensamt mål. Underlag och styrning KPI

18 18 Bureau Veritas Presentation 2009-08-13 Processorientering MOP - styrning Styrning Omvärd Rapporter Dokument Mål och hand- lings- planer Resurs- säkring, budget Lag- bevak- ning Ansvar Befogen- heter Produkt- portfölj Styrning med sina delproceser Policy Affärs- plane- arbete Mark- nads- strategi Krav Önskemål Omvärd Styrning och resurser Mål, Policy, Strategier, Resurser, Ansvar, Befogenheter

19 19 Bureau Veritas Presentation 2009-08-13 Processorientering vad är rimligt Med vad Hur BraHur Med Vem Process INUT Processägare The Turtle

20 20 Bureau Veritas Presentation 2009-08-13 Processorientering vad är rimligt Delprocess Svets InUt Kundorder Underlag Med vemMed Vad Svetsare, PlanerareMIG-Svets Halvfabrikat HurMätetal Svetsrutin SO003 Levererat/mantimme RitningarSkrot Kontroll instruktion Leverans Procesägare: Verkstads ch

21 21 Bureau Veritas Presentation 2009-08-13 Processorientering en bra bok Att bygga ett process- baserat lednings- system för verk- samhetsförbättring SIS HB330. Orginalets titel: Creating a Process-based management System for IS0 9001:2000 and Business Improvement Analys av företagets huvud- processer bör göras på en timme. Spenderas mer tid på detta kommer man för djupt i detaljerna. Internetbokhandlen 526:- SIS förlag 625:-

22 22 Bureau Veritas Presentation 2009-08-13 Processorientering två böcker till Processorienterat ledningssystem, en doktorsavhandling utgiven av Trivector. Kursmaterial på högskolor. Ger grunder och motiveringar. Den är skriven efter 2000! Internetbokhandlen xxx:- SIS förlag xxx:- Hur man lyckas med processorientering Praktisk steg för steg hanldening med checklistor. Internetbokhandlen xxx:- SIS förlag xxx:-

23 Processer Sammanfattning

24 24 Bureau Veritas Presentation 2009-08-13 Processorientering sammanfattning ► Skall tjäna företagets syfte och vara grund för mätning och förbättring. ► Processer var rädd om ordet, orden rutin och instruktion fungerar fortfarande fint. ► Processbilden är viktig, som styrning och som vägledning till instruktioner och blanketter, mätetal, kompetenser, etc. En tydlig bild är ett bevis för genomförd planering enligt standardens krav. Förberedelse Framställning Förankring Styrning Policy och mål Processer Rutiner, instr, blanketter Redovisande dokument

25 25 Bureau Veritas Presentation 2009-08-13 Processorientering sammanfattning ► Processtyper Styrprocesser MOP– vanligen ledningens processer Kundfokuseradeprocesser COP– offert, tillverkning, service Stödfunktioner SOP– smörjer det interna arbetet Alla dessa typer kan mycket väl ha del/under processer ► Använd processbilden som vägledning till instruktioner och blanketter, mätetal, definierade kompetenser, etc. Denna inriktning ger gott stöd och bevis för genomförd planering enligt standardens krav. En klickbar bild är bra hjälp.

26 26 Bureau Veritas Presentation 2009-08-13 Processorientering vad är rimligt ► Traditionell flödesschema för en verksamhet med start, stop, ställningstaganden etc. ► Denna bild ser ut att mer beskriva en rutin som ingår i en process, med pilar och “if”-fråga.

27 27 Bureau Veritas Presentation 2009-08-13 Processorientering ► Det måste framgå entydigt att man har definierat processer som samstämmer med företagets scope för Styr (MOP), Kund (COP) och Stöd (SOP). ► Fokus i flöden styrs av uppdraget som utförs inte vilken avdelning som traditionellt genomför uppgiften ► Processägare tydligt definierade ► Mätetal på processeffektivitet

28


Ladda ner ppt "2 Bureau Veritas Presentation 2009-08-13 KUNDKUND KUNDKUND Ledningens ansvar Hantering av resurser Mätning, analys och förbättring Produkt Produkt- framtagning."

Liknande presentationer


Google-annonser