Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ständiga förbättring av

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ständiga förbättring av"— Presentationens avskrift:

1

2 Ständiga förbättring av
Processer: ISO9001:2008 Ständiga förbättring av kvalitetssystemet K U N D K U N D Ledningens ansvar Hantering av resurser Mätning, analys och förbättring Tillfreds- ställelse Krav Produkt- framtagning Produkt Insats Utfall

3 Processbilder Varför

4 Processorientering varför?
Kundnytta - processbilderna blir verktyget för att fokusera. Helhet - skapa tillhörighet och förstå samband, se det egna bidraget till företagets helhet. Analys - ge möjlighet till analys av den processens förmåga och ge en lämplig nivå för mätetal och förbättringsarbete Ansvar - tydliggöra processansvar och delegerade ansvar Utbildning - underlag för vägledning i arbetet Sammanfattar: scope, syfte, input-styrsignal, resultat-utleverans, mätetal, instruktioner, kompetenser, hjälpmedel, etc.

5 Varför processer General Dwight D. Eisenhower, as the Supreme Allied Commander in Europe in World War II, said, "The plan is nothing, planning is everything." Jämför standardens krav på mätning och ständig förbättring. § 8.2.3

6 Varför processer – Stödjer de 8 grundprinciperna
KVALITETSLEDNINGSPRINCIPERNA – “KLP” DE 8 GRUNDPRINCIPERNA INOM ISO 9001:2000 1. Kundfokus 2. Ledarskap 3. Medarbetarnas engagemang 4. Processinriktning 5. Systemangreppssätt för ledning 6. Ständiga förbättringar 7. Faktabaserade beslut 8. Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer

7 Vad är vad – Traditionell organisation
Resurs- och Ansvarsorganisation VD Ek. Förs. Pers. Tillv. Utv. Men var är Kunden?

8 Vad är vad – Kundorienterad syn
Processorientering Kund i fokus Styrning Kundens behov Produkter & Service Förs. Tillv. Utv. Stöd

9 Processens egenskaper
Processorientering Processens egenskaper Funk- tion Funk- tion Funk- tion Inobjekt Utobjekt Process aktiviteter Förädlar in-objekt till ut-objekt Skapar mervärde för kunden Resultat och effektivitet kan mätas Levererar ett stabilt resultat Överskrider ofta funktionsgränser Kund

10 Styrprocesser -Ledning
Processorientering Typer av Processer Styrprocesser -Ledning Kund Kundprocesser Kund Stödprocesser

11 Vad är vad – Processen är en väg
Process utveckling; Bygga vägen Resurser -Köra på vägen

12 Styrprocesser -Ledning
Processorientering Typer av Processer Styrprocesser -Ledning Kund Kundprocesser Kund Stödprocesser

13 Introducerar MOPar, COPar och SOPar
Processorientering Introducerar MOPar, COPar och SOPar Management oriented processes Kund Customer oriented processes Kund Support oriented processes

14 Processorientering – Start av processerna
Startsignalen kategoriserar processtyper MOP - Styrandeprocesser startas av ett behov/information från ledningsgruppen, styrelsen, intressenter. Slutar vanligen med ett beslut. COP- Kundorienteradeprocesser startas av direkt behov från kunden ex en fråga, en order eller ändring. Slutar med direkt kund nytta ex en offert eller en leverans av produkt SOP - Stödprocesser startas av internt behov med en tidsplanering ex, årliga genomgångar, internrevisionsplan, kvartalsvisa resursgenomgångar

15 Processorientering – Start av processerna
Styrsignalen MOP - startas av ett behov/information från ledningsgruppen COP- startas av direkt behov från kunden SOP - startas av internt behov Fokus på värdekedjan ger sekvensen för de inblandade processerna. Mätetal för effektivitet visar processer

16 Processorientering hela företaget
KPI Omvärld Intressenter Myndigheter Kund Omvärld Intressenter Myndigheter Kund Styrning Påverkan Rapporter Strategiskt marknad, inköp Mål/Policy Strategisk produkt Miljö Styrning resurser KPI Kund Förberedning Kund Förfrågan Offert Underlag KPI Nöjd kund Förankring Order UPL Underlag KPI Framställning Avrop Lev Avvikelse hantering Ständig förbättring Verksamhets systemet Personal handbok Ekonomi rutiner

17 Processorientering – kundprocess
KPI Kund Kund Underlag och styrning Framställning Avrop Lev KPI Underlag och styrning Framställning med sina delproceser Order- gransk- ning och plane- ring Säker- ställ ingående material Under- lag till opera- tör Till- verk- ning Egen kon- troll Pack- ning Trans- port och lagring Utlev- rans KPI KPI Delmomenten utförs av olika funktioner i ett samspel med ett gemensamt mål.

18 Processorientering MOP - styrning
Omvärd Rapporter Dokument Omvärd Krav Önskemål Styrning Styrning och resurser Styrning med sina delproceser Mål och hand- lings- planer Resurs- säkring, budget Lag- bevak- ning Policy Ansvar Befogen- heter Affärs- plane- arbete Mark- nads- strategi Produkt- portfölj Mål, Policy, Strategier, Resurser, Ansvar, Befogenheter

19 Processorientering vad är rimligt
Med vad Processägare Med Vem Process IN UT Hur Hur Bra The Turtle

20 Processorientering vad är rimligt
Ut Delprocess Svets Kundorder Leverans Procesägare: Verkstads ch Underlag Med vem Med Vad Svetsare, Planerare MIG-Svets Halvfabrikat Hur Mätetal Svetsrutin SO003 Levererat/mantimme Ritningar Skrot Kontroll instruktion

21 Processorientering en bra bok
Att bygga ett process-baserat lednings-system för verk-samhetsförbättring SIS HB330. Orginalets titel: Creating a Process-based management System for IS0 9001:2000 and Business Improvement Analys av företagets huvud- processer bör göras på en timme. Spenderas mer tid på detta kommer man för djupt i detaljerna. Internetbokhandlen 526:- SIS förlag 625:-

22 Processorientering två böcker till
Processorienterat ledningssystem, en doktorsavhandling utgiven av Trivector. Kursmaterial på högskolor. Hur man lyckas med processorientering Ger grunder och motiveringar. Den är skriven efter 2000! Praktisk steg för steg hanldening med checklistor. Internetbokhandlen xxx:- SIS förlag xxx:- Internetbokhandlen xxx:- SIS förlag xxx:-

23 Processer Sammanfattning

24 Processorientering sammanfattning
Skall tjäna företagets syfte och vara grund för mätning och förbättring. Processer var rädd om ordet, orden rutin och instruktion fungerar fortfarande fint. Processbilden är viktig, som styrning och som vägledning till instruktioner och blanketter, mätetal, kompetenser, etc. En tydlig bild är ett bevis för genomförd planering enligt standardens krav. Policy och mål Processer Rutiner, instr, blanketter Redovisande dokument Förberedelse Framställning Förankring Styrning

25 Processorientering sammanfattning
Processtyper Styrprocesser MOP– vanligen ledningens processer Kundfokuseradeprocesser COP– offert, tillverkning, service Stödfunktioner SOP– smörjer det interna arbetet Alla dessa typer kan mycket väl ha del/under processer Använd processbilden som vägledning till instruktioner och blanketter, mätetal, definierade kompetenser, etc. Denna inriktning ger gott stöd och bevis för genomförd planering enligt standardens krav. En klickbar bild är bra hjälp.

26 Processorientering vad är rimligt
Traditionell flödesschema för en verksamhet med start, stop, ställningstaganden etc. Denna bild ser ut att mer beskriva en rutin som ingår i en process, med pilar och “if”-fråga.

27 Processorientering Det måste framgå entydigt att man har definierat processer som samstämmer med företagets scope för Styr (MOP), Kund (COP) och Stöd (SOP). Fokus i flöden styrs av uppdraget som utförs inte vilken avdelning som traditionellt genomför uppgiften Processägare tydligt definierade Mätetal på processeffektivitet

28


Ladda ner ppt "Ständiga förbättring av"

Liknande presentationer


Google-annonser