Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Parternas viktigaste yrkanden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Parternas viktigaste yrkanden"— Presentationens avskrift:

1

2 Parternas viktigaste yrkanden
- Tidsbestämd avtalsperiod - Siffror i avtalet - Förbättrad lokal löneprocess - Kvalitetssäkra de lönesättande samtalen - Säkerställa medlemmarnas rätt till löneutveckling AGV - Tillsvidareavtal - Inga siffror - Lönesättande samtal som huvudmodell Hur såg läget ut när vi gick in i avtalsrörelsen 2012? För ST gjorde vi analysen att det skulle bli en kort avtalsperiod. Privata sidan hade förhandlat och avtalen hade blivit ca 12 månader långa och gett ett utrymme på 2,6%. Vår bedömning var att avtalsperioden skulle bli 12 månader. Konsekvensen av en kort avtalsperiod är att det blir svårt att komma med en lång yrkandelista om stora förändringar. ST bestämde sig därför att satsa på några viktiga frågor: 1) Avtalsperioder med möjlighet till konflikt på central nivå 2) Siffror i avtalet. Insamlingsmodell som tidigare – dvs vår solidariska lönepolitik 3) En förbättrad lokal löneprocess och ökat inflytande för dig som medlem Arbetsgivarverket å sin sida kom med yrkanden från en helt annan utgångspunkt. De yrkade återigen på tillsvidareavtal, inga siffror i avtalet och att lönesättande samtal skall vara huvudmodell. En röd tråd i arbetsgivarens yrkande var minskat inflytande för lokala facket.

3 Våra viktigaste framgångar
- Tidsbestämt avtal (12 månader) - Oenighetsutrymme på 2,6% dock lägst 520 kr. - Förändrad struktur på löneavtalet med tydligare skrivningar om löneprocessen - Tydligare skrivningarna om det lönesättande samtalet - Särskilda åtgärder vid ingen eller ringa löneökning - Valfrihet kring förhandlingsmodell Vi har ett tidsbestämt avtal med siffror! Om vi lokalt inte kan komma överens med arbetsgivaren har vi ett oenighetsutrymme om 2,6% som ska fördelas. Vi har kvar vår solidariska insamlingsmodell, dvs de medlemmar vi har som tjänar under kr kommer att generera 520 kr och inte 2,6% till ett eventuellt oenighetsutrymme. Den lokala löneprocessen har blivit förstärkt i och med det nya avtalet. Det handlar dels om att löneavtalet har fått en förändrad struktur som bättre följer de olika delarna i den lokala lönebildningsprocessen. Det innebär bl.a. en ny paragraf om avstämning efter genomförd lönerevision samt en temposkrivning för att förhindra att förhandlingarna drar ut på tiden. Inflytandet för dig som medlem har också tydliggjorts. Detta berör de som omfattas av lönesättande samtal. Där har det nu förts in att man ska få en reell möjlighet att diskutera ny lön utifrån fastställda löneprinciper och lönekriterier. Vårt yrkande om att säkerställa alla medlemmars rätt till löneutveckling landade i att vi har kvar vår bilaga om särskilda åtgärder. Det har också förts en muntlig dialog på central nivå kring vad som bör anses som ringa. Denna dialog ledde inte till någon gemensam uppfattning, men vi har klargjort för varandra vad vi står i frågan. Vi har också lyckats behålla valfriheten för dig som medlem i vårt avtal. Det är viktigt att du som medlem har så mycket inflytande som möjligt. Hur vill du att lönerevisionen ska gå till? Vilken modell vill du använda (lönesättande samtal eller traditionell förhandling)? Vi är de enda som har denna valfrihet i vårt centrala avtal!

4 Andra framgångar - Nytt partsgemensamt arbetsområde kring Hot och Våld
- Centrala parter ska undersöka om det finns några arbetsmiljöproblem som man bör uppmärksamma -Restidens betydelse för en god arbetsmiljö ska beaktas - Arbetstidens omfattning och förläggning bör diskuteras mellan chef och medarbetare Under 2013 kommer det att inrättas ett arbetsområde, inom ramen för Partsrådet, som fokuserar på Hot och Våld. När det gäller arbetsmiljö i övrigt så lyckades vi komma överens om att vi på ST och Arbetsgivarverket ska jämföra våra respektive arbetsmiljöundersökningar för att se om vi hittar några gemensamma arbetsmiljöproblem. När det gäller vårt yrkande om att ”restiden ska planeras, så att den på samma sätt som för arbetstiden, beaktar arbetstidslagens riktlinjer om dygns- och veckovila” så nådde vi inte ända fram. Vi fick en skrivning i ALFA som lyder ”Vid planering av arbetstidens förläggning bör även kringliggande aspekter beaktas som kan ha betydelse för en god arbetsmiljö som till exempel restid”. Det kan innebära att, ju mer tidskrävande och ansträngande en tjänsteresa är, desto större anledning att vid planeringen uppmärksamma arbetsmiljölagens riktlinjer angående viloregler. I den återkommande dialogen, som t.ex. utvecklingssamtalet, bör arbetstidens omfattning och förläggning tas upp. Tanken är att detta ska ge medlemmen möjlighet till att skapa balans mellan yrkesliv och privatliv.

5 Vad händer nu lokalt? - Den lokala lönebildningsprocessen
Här är det meningen att ni ska ta upp sådant som är aktuella löneprocessfrågor hos er samt vilket stöd medlemmarna kan få av er lokalt.

6 Centralt stöd - lönerådgivning - lönestatistik
- e-utbildning i lönesamtal alternativt lönesättande samtal - annat stödmaterial kring lön och olika former av samtal - avtalstexter och partsgemensamma kommentarer Förbundet har nu lanserat lönerådgivare via ST Direkt. Du hittar också en e-utbildning ”Din lön” samt annat lönematerial och lönestatistik på vår hemsida.

7 Viktigt på vår arbetsplats.
Här är meningen att ni ska lägga in andra frågor som är viktiga på just er arbetsplats. Koppla till avtalet och lyft fram inflytandet för den enskilda medlemmen!


Ladda ner ppt "Parternas viktigaste yrkanden"

Liknande presentationer


Google-annonser