Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Områdesnämnd för teknik och naturvetenskap. Områdesnämnder (ON) inom IS Områdesnämnd Teknik och naturvetenskap (ONTN) Områdesnämnd Samhällsvetenskap (ONSAM)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Områdesnämnd för teknik och naturvetenskap. Områdesnämnder (ON) inom IS Områdesnämnd Teknik och naturvetenskap (ONTN) Områdesnämnd Samhällsvetenskap (ONSAM)"— Presentationens avskrift:

1 Områdesnämnd för teknik och naturvetenskap

2 Områdesnämnder (ON) inom IS Områdesnämnd Teknik och naturvetenskap (ONTN) Områdesnämnd Samhällsvetenskap (ONSAM)

3 Ledamöter i ONTN Siril Yella, ordförande. Roger G. Nyberg, vice ordf. Astrid Alnås-Widén, vice ordf. Rickard Stridbeck, ledamot Markku Jääskeläinen, ledamot Bengt Haag, extern ledamot Två studentledamöter Ej ledamot: En representant från Utbildning och Forskningskansliet (UFK) som sekreterare in nämnden.

4 Roll och funktion av ON Fastställande av nya och reviderade utbildningsplaner Nämnden ska särskilt beakta utbildningsprogrammets innehåll, om utbildningsprogrammet av utbildningsplanen Upprätthålla den akademiska kvaliteten genom intern uppföljning av examenstillstånd inom huvudområden och yrkesutbildningar Förberedande intern granskning inför Universitetskanslersämbetets (UKÄ) granskning av examenstillstånd Tematiska granskningar av huvudområdes- och programövergripande aspekter

5 Val av ledamöter till ON Medlemmar har en mandatperiod om 3 år i nämnden  Ordförande och vice ordförande utses av rektor Ledamöterna utses genom val av högskolans lärare Studentrepresentanter utses av studentkåren. Extern ledamot utses av nämnden själv.

6 Huvudområden/ämnen i ONTN Bildproduktion Bygg-/vägteknik Datateknik Elektroteknik Energiteknik Fysik Grafisk teknologi Industriell ekonomi Informatik Kemiteknik Ljudproduktion Maskinteknik Matematik Materialteknik Mikrodataanalys Skog- och träteknik Statistik

7 Hur ofta sammankallas ONTN? Cirka två gånger i månaden.  Ett beredningsmöte och ett ordinarie nämndmöte Schema för 2015:  Onsdag 4 februari 13.00-17.00 (beredning 26-01-2015)  Onsdag 18 mars 13.00-17.00 (beredning 09-03-2015 )  Onsdag 29 april 13.00-17.00 (beredning 20-04-2015)  Torsdag 11 juni 13.00-17.00 (beredning 01-06-2015 )

8 Mallen för utbildningsplan och inlämningsdatum (under rubriken bilagor) finns på intranät: http://www.du.se/sv/Intranat/Du-Jag/Hjalp-- Stod/Kurs---Utbildningsplaner/Utbildningsplaner-Stod/ http://www.du.se/sv/Intranat/Du-Jag/Hjalp-- Stod/Kurs---Utbildningsplaner/Utbildningsplaner-Stod/ Förslaget, med eventuella ändringar tydligt markerade, skall av programansvarig först skickas till högskolans arbetsgrupp för formaliagranskning av utbildningsplaner (utbildningsplaner@du.se)utbildningsplaner@du.se Med förslaget bifogas en ifylld blankett som i matrisform visar med vilka examinationsformer och programmets lärandemål (förväntade studieresultat) examineras i utbildningsprogrammets kurser. Vidare ska visas vilka tidigare kurser som ger förkunskaper till varje kurs. Rutiner finns för inlämning och fastställande av utbildningsplaner

9 Vad händer efter inlämning av utbildningsplaner? 1.Förslag skickas till den s.k. formaliagruppen, med representanter från UFK, examensfunktionen och antagningen. Formaliagranskning skickar sedan ett utlåtande till aktuell områdesnämnd. 2.Beredning av utbildningsplanen sker i samband med nämndens ordinarie beredningsmöte och planen fastställs vid efterkommande nämndmöte 3.Vid beredningen sker dialog med programansvarig/ämnesanvarig 4.På ordinarie nämndmöte fattas beslut om utbildningsplanen kan godkännas eller ej. Om planen inte godkänns skickas den åter till programansvarig för åtgärder enligt nämndens önskemål. 5.För fastställd utbildningsplan gäller följande: En ny utbildningsplan innebär att det aktuella utbildningsprogrammet får en ny programspecifik kod som registreras i LADOK och utbildningsdatabas. Utbildningsplanen förses med diarienummer och skannas in i Högskolans diarium

10 Intern uppföljning av examenstillstånd Huvudområdets eller yrkesprogrammets speciella kunskapsbidrag och dess profil vid Högskolan Dalarna Lärarkompetens Forskningsförankring och forskningsaktivitet Utbildningens organisation Skriftliga arbeten Omvärldsbevakning Anställningsbarhet/användbarhet Studentinflytande Internationalisering Framtidsperspektiv

11 Förberedning inför Universitetskanslersämbetets granskning Områdesnämnderna har en tydlig roll i granskningen av de självvärderingar som ska lämnas till Universitetskanslersämbetet. Vid kommande externa granskningar från Universitetskanslersämbetet ska dessa ha föregåtts av genomgripande interna granskningar i områdesnämnderna. En del av förberedelsearbetet för de interna granskningarna bör därför bestå av uppföljning av Universitetskanslerämbetets föregående granskning.

12 Tematiska granskningar Exempel på teman är:  internationalisering  nätbaserat lärande och examination  studenters kontakttid  verksamhetsförlagd utbildning  handledning av examensarbeten  jämställdhet och mångfald

13 Hur fattas beslut i områdesnämnder? Beslut vid tas vid ordinarie nämndmöte. Vid oenighet så sker en omröstning där ordföranden har utslagsröst vid oavgjort

14 Vad är ett ordförandebeslut? I brådskande ärenden kan ordföranden ta ett (preliminärt) beslut för att saker och ting ska kunna verkställas Detta beslut tas sedan upp för slutligt godkännande vid ordinarie nämndmöte.

15 ONTNs verksamhetsplan för 2015 Stärka identitet och bygga relation till kollegiet Granskning av huvudområden  Energiteknik och Industriell ekonomi under våren  Informatik och Tekniskt basår under hösten Laborativ verksamhet Matematik Internationalisering


Ladda ner ppt "Områdesnämnd för teknik och naturvetenskap. Områdesnämnder (ON) inom IS Områdesnämnd Teknik och naturvetenskap (ONTN) Områdesnämnd Samhällsvetenskap (ONSAM)"

Liknande presentationer


Google-annonser