Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsplan 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsplan 2012."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsplan 2012

2 Styrelse Mål: Håller ständigt föreningens mål, verksamhetsplaner, policys, rutiner etc uppdaterade utifrån ett omvärldsperspektiv och medlemmarnas önskemål Leder föreningen genom direktiv och dialog med hela organisationen Följer upp verksamheten både ur såväl idrottsligt som ekonomiskt perspektiv Strategi: En upprättad kommunikationsplan Arrangerar kontinuerligt träffar som ökar kontakten mellan styrelse och medlemmarna Handlingsplan: Ta fram en kommunikationsplan som klargör kommunikation mellan styrelse och medlemmarna Utveckla och uppdatera hemsidan Uppföljning av verksamhetsområdenas handlingsplaner

3 Kansli Mål: Hanterar den löpande gemensamma administrationen på ett sätt som avlastar ledare och lagansvariga och håller hög kvalité Föreningens naturliga kontaktyta såväl internt som externt En jämn arbetsbelastning under året Strategi: Kommunicerad arbets- och ansvarsbeskrivning Årsplanering Handlingsplan: Formulera och kommunicera en enkel och tydlig arbets- och ansvarsbeskrivning Definiera en årsplanering för kansliarbetet där arbetsbördan fördelas över året och viktiga hållpunkter för föreningen bevakas Månadsvis avstämning till styrelsen

4 Ekonomi Mål: En stabil ekonomi i balans
En kassa på minst kr vid varje årsredovisning Strategi: En kontinuerlig och god kontroll över den ekonomiska situationen Tydlig kommunikation avseende budget och utfall Utnyttja tillgängligt ekonomisk stöd Handlingsplan: Ta fram en enkel och och tydlig checklista/lathund för konsistent budgetering, redovisning och uppföljning. Månadsvis ekonomisk uppföljning i styrelsen Kvartalsvis kommunicera budget och aktuellt ekonomisk läge till ledare/lagansvarig Söka pengar från idrottslyftet, ”lokstöd”, kommunala verksamhetsbidrag etc Kontinuerligt söka nya finansiella möjligheter som bidrag, fonder etc

5 Marknad-Sponsring Mål: Öka föreningens intäkter Strategi:
Tydliggjort ansvar för uppdraget Utveckling av verksamheten map bland annat uthyrning av klubblokalen Handlingsplan: Ta fram ”säljbroschyr” Mall för standardkontrakt Identifiera möjliga reklamplatser vid våra anläggningar Extern uthyrning av klubblokalen, skolan, villaföreningar etc Annons om ”lokal att hyra” på föreningens hemsida Uppdatering av prislista för uthyrning

6 Medlemsregister Mål: Uppdaterad, aktuell, förteckning över föreningens medlemmar Strategi: Ett verktyg för kommunikation med föreningens medlemmar Ett verktyg för uppföljning av medlemsavgifter, licenser och närvaro Handlingsplan: Aktuella uppgifter från samtliga lags medlemmar inhämtas Anskaffa ett verktyg för medlemsärenden Utbildning av ledare för att hantera detta verktyg

7 Avtal & Överenskommelser
Mål: Inom föreningen råder klarhet avseende befintliga avtal och överenskommelser Strategi: Samtliga avtal finns sammanställda och i skriftlig form Handlingsplan: Samtliga avtal och överenskommelser sker i skriftlig form och hanteras centralt av styrelsen Ev muntliga eller otydliga avtal/överenskommelser omförhandlas och dokumenteras löpande av styrelsen Förutsättningar för ledare/lagansvariga kommuniceras inför varje säsong och löpande vid förändringar

8 Intern kommunikation Mål:
Nå ut med information från styrelse och kansliet till spelare, ledar och övriga medlemmar Strategi: Att via mail och hemsida förmedla information Idrott on-line Handlingsplan: Nyhetsbrev efter varje styrelsemöte, information om övergripande föreningsfrågor, information från respektive lag etc Styrelsen begär in verksamhetsrapport från respektive lag

9 Extern kommunikation Mål:
Marknadsföra föreningen mot omvärlden (spelare, föreningar, sponsorer) Strategi: Skapa kontaktytor hos NWT, VF, Hammaröbladet Handlingsplan: Kontakta media

10 Representationslaget
Mål: Avancemang till division 4 Strategi: Behålla spelare och ledare från föregående säsong Förstärka spelartruppen och ledarstaben Bra ”laganda” Handlingsplan: Skapa bra träningsförutsättningar Hög kvalité på träningarna Sociala aktiviteter

11 Utvecklingslaget Mål:
Förbereda, utbilda och utveckla ungdomsspelare till seniorspelare genom spel i u-laget tillsamman med etablerade seniorspelare Strategi: Utbildning och förberedelse för seniorspel Bra ”laganda” Handlingsplan: Skapa bra träningsförutsättningar Hög kvalité på träningarna Seniorspelare från representationslaget deltar i u-lagsträningar Sociala aktiviteter

12 Barn & Ungdom Mål: Att tillhandahålla en bra fotbollsutbildning
Personlig utveckling Meningsfylld fritid Strategi: Föreningen har en uttalad ”ungdomsansvarig” och/eller ungdomssektion Öka ledarnas delaktighet i föreningens utveckling, att öka föreningskänslan Handlingsplan: Ett antal ledarträffar arrangeras varje år Årlig avstämning/uppdatering av utbildningsplanen Tillhandahålla utbildning av ledare i enlighet med utbildningsplan

13 Fotbollsskolan Mål: Skapa intresse för fotboll hos Hammarös 7-åringar
Väcka intresse för ledarskap hos föräldrar Strategi: Kommunicera fotbollsskolans budskap Handlingsplan: Utskick, inbjudan, till samtliga 7-åringar Informationsträff för föräldrar innan uppstart Ledarutbildning

14 Målvaktsutbildning Mål: Att tillhandahålla en bra målvaktsutbildning
Fostra egna målvakter Strategi: Föreningen har en uttalad ”målvaktsansvarig” Handlingsplan: Ett antal gemensamma målvaktsutbildningar under säsongen

15 Utbildning Mål: Rätt utbildade ledare, anställda och förtroendevalda
Strategi: Alla ledare skall ha utbildningen ”avspark” Ansvarig tränare from P12 skall ha BAS 1 utbildning Ansvarig tränare from P15 skall ej vara förälder Handlingsplan: Utbildning i ”avspark” och BAS 1 utförs i egen regi, tillsammans med IFK Dam Utbilda egna spelare till ungdomsledare Uppföljning av ”domarutbildade” killar map intresse för ”avsparksutbildning/ungdomsledare”

16 Föreningsdomare Mål: Självförsörjande avseende behov av domare till våra ungdomsmatcher Skapa möjligheter för domarna att utvecklas till distrikts-, förbundsdomare Strategi: Kommunicera behovet av domare till föreningens egna spelare Att använda våra egna domare i första hand Handlingsplan: Vår-, och höstträff för domar-, matchplanering Erbjuda utbildning Föreningen har en uttalad ”domaransvarig” Klädkitt för nybörjardomare, tröja/byxor anskaffas

17 Material Mål: Ändamålsenlig tränings- och tävlingsutrustning Strategi:
Avtal med leverantörer Handlingsplan: Behovsanalys, årligen innan budgetarbete för nästkommande säsong

18 Kiosk Mål: En samlingspunkt vid träningstillfälle och matcher
Ge ett icke obetydligt tillskott till föreningens ekonomi Strategi: Uttalat ansvar/organisation för kioskverksamheten Ökade öppettider Handlingsplan: Skapa en ”kioskgrupp” som har ett tydligt ansvar Bra schemaläggning map ”egna” barns träningstider Större inköp, och färre inköp per säsong Förråd för dricka, torrvaror mm i befintligt fastighetsförråd Kassaregister-, apparat införskaffas Utökad försäljning, exvis hamburgare, i samband med poolspel

19 Anläggning Mål: Att tillsammans med kommunen verka för att till föreningens spelare/ledare tillhandahålla fotbollsplaner av bra kvalité och tillgänglighet Strategi: En ”anläggningsgrupp” bildas, förslagsvis 2-3 personer. Rapporterar till styrelse En ”förvaltnings-, utvecklingsgrupp” bildas tillsammans med kommunen Att tillsammans med andra intressenter (kommunen, IFK Dam, Nolgård, ?) verka för tillkomsten av en konstgräsplan Handlingsplan: Skötselplan, 1-årig Skötselplan, 3-årig löpande Att till kommunen lämna underlag för budget, exvis inköp av fler fotbollsmål, åtgärder på gräsytor, staket/inhägnad

20 Fastighet Mål: Att för klubbens medlemmar tillhandahålla en funktionell och ändamålsenlig lokal, -er Strategi: En ”fastighetsgrupp” bildas, förslagsvis 2-3 personer. Rapporterar till styrelse Handlingsplan: Underhållsbehov, och andar åtgärder, skall beaktas i budget Underhållsplan, 3-årig löpande, upprättas


Ladda ner ppt "Verksamhetsplan 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser