Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Markanvändningsstatistik och miljömålsuppföljning Redovisning av RUS-uppdrag Jerker Moström SCB Nobelmötet 2014-12-09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Markanvändningsstatistik och miljömålsuppföljning Redovisning av RUS-uppdrag Jerker Moström SCB Nobelmötet 2014-12-09."— Presentationens avskrift:

1 Markanvändningsstatistik och miljömålsuppföljning Redovisning av RUS-uppdrag Jerker Moström SCB Nobelmötet 2014-12-09

2 Uppdraget  Förutsättningslös kartläggning av SCB:s datalager/analyskapacitet med avseende på markanvändningsstatistik  Utgångpunkten i målmanualerna och deras preciseringar för respektive miljömål  Särskilt fokus på God bebyggd miljö  Förslag på data, analysmöjligheter och potentiella indikatorer för MMU  Regionalt/lokalt uppföljningsperspektiv

3 Uppdraget Tre olika nivåer/underlagskriterier: 1.Existerande officiell statistik av relevans för MMU 2.Analyser/dataunderlag som inte ingår i den officiella statistiken men har prövats i andra sammanhang 3.Analyser/dataunderlag som är oprövade men där vi ser potential för MMU

4 Vad är markanvändnings- statistik?  Handlar i vid mening om hur marken brukas, ägs och används:  Vad används marken till (skog, jordbruksmark, bebyggelse etc) samt markanvändningsförändringar över tid?  Bebyggelsens och infrastrukturens markanspråk  Befolkning, bebyggelsestruktur och grönstruktur i tätorter  Geografisk fördelning av ekonomisk verksamhet och handel  Bebyggelse- och exploateringstryck  Markägande och markens värde  Tillgänglighet (relation befolkning – markanvändning)  Skyddade områden och markanvändningsrestriktioner  Beskriver förutsättningarna för och/eller det fysiska och rumsliga resultatet av planeringspolitiken

5 Officiell markanvändningsstatistik  SCB ansvar för statistik om markanvändning enligt förordning (2001:100) om den officiella statistiken  Sorterar under miljöstatistiken  Ca 20-tal statistikprodukter  De flesta görs intermittent (vart femte år)  Stora produkter är tätortsstatistiken samt Markanvändningen i Sverige  Ge en sammanvägd bild samt särskilt fokus på bebyggda marken  Baserat på register samt geodata = mikrodata på låg nivå som aggregeras

6 Slutsatser om SCB:s möjligheter att bidra till MMU  Kan framförallt belysa:  fysiska strukturer (bebyggelse, markanvändning),  ekonomisk verksamhet,  rumsliga relationer mellan olika företeelser och koppling till befolkning (tillgänglighet, närhet, exponering)  täckning och förekomst av skyddsformer eller andra restriktioner  Kvantitativa analyser – ”kvalitet” endast i den mån sådana variabler stöds av data (ex viss typ av avloppslösning)  Svårt att tillföra något i uppföljning av mål som vilar tungt på miljöövervakning

7 Bebyggd mark

8 Tätortsexpansion Förhållandet mellan arealtillväxt och befolkningstillväxt i tätorter med minst 30 000 invånare uttryckt som expansionskvot. Ur: Boverket m.fl. 2013. Förhållandet mellan arealtillväxt och befolkningstillväxt i tätorterTätortsexpansion på åkermark

9 Kommunal förskola (36st) Snittavstånd 137m 4 förskolor över 300m (11%) Längsta avstånd 375m Grönområden

10 Genomsnittligt avstånd mellan bostadsbyggnad och hållplats för kollektivtrafik (meter) Bostadsbyggnader inom tätort, inom den tätortsnära zonen (0- 800 meter från tätortsgräns) samt utanför den tätortsnära zonen Bostadsbyggnader och kollektivtrafik

11 Skolgårdsyta KommunFriyta (m2) Antal grundskole- elever (F-9) Genomsnittlig friyteareal per elev (m2) Karlshamn450 5353 117145 Karlskrona616 3727 19286 Olofström162 3801 160140 Ronneby232 6682 63088 Sölvesborg147 6001 74784 Obs! Endast prel. uppgifter

12 MiljömålPreciseringIndikatorer/föreslagna analysmöjligheter God bebyggd miljöHållbar bebyggelsestrukturFörtätning uttryckt som relation mellan areal och befolkning i tätorter över tid Förtätning uttryckt genom förändring av befolkningstätheten Förätning uttryckt som byggnadernas fotavtryck som andel av markytan Förtätning uttryckt som ”exploateringstal” i tätorter Markanvändningen i tätorter Funktionsblandning i tätorter Relationen mellan den totala hårgjorda ytan och den bebyggda hårdgjorda ytan Närhet till kollektivtrafik Hållbar samhällsplaneringBefolkning och bebyggelse i relation till planlagd mark Nybyggnation inom detaljplanelagt område Handelns lokalisering som indikator på hållbarhet InfrastrukturNy bebyggelse i kollektivtrafiknära/stationsnära lägen Andelen byggnadsyta i kollektivtrafiknära/stationsnära lägen Kollektivtrafik, gång och cykelBeräkningar av gång- och cykelväg Natur- och grönområdenNärhet till grönområden Närhet till skyddade områden Buller och grönytor Kulturvärden i den byggda miljönFörbättringar av skyddsindikatorerna Bebyggelsens ålder God vardagsmiljöBebyggelsestrukturen ger förutsättningar för en god och hälsosam vardagsmiljö och stödjer ett hållbart levnadsmönster Andelen personer som har tillgång till livsmedelsbutik inom gång- eller cykelavstånd ökar kontinuerligt Närhet till kollektivtrafik Skolgårdsyta per elev Grön miljö kring äldreboende Funktionsblandning i tätorter Hälsa och säkerhetBostäder utsatta för buller Hushållning med energi och naturresurser Tätortsexpansion på jordbruksmark Andelen bostäder anslutna till kommunala vatten- och avloppssystem Strandnära byggande vid sjöar och vattendrag Levande sjöar och vattendrag Natur- och kulturmiljövärden samt friluftsliv Tysta områden Grundvatten av god kvalitet Bevarande av naturgrusavlagringarGrustäkt i grundvattenområden Markanvändning på, och i anslutning till, större grundvattenförekomster

13 MiljömålPreciseringIndikatorer/föreslagna analysmöjligheter Hav i balansBevarade natur- och kulturmiljövärden Antal/areal skyddade områden Skyddade kulturmiljöer Mått på arealen betade holmar, öar och strandängar Strandnära byggande vid havet Ägoförhållanden vid havsstrand Friluftsliv och bullerGeokodad inkvarteringsstatistik som möjlig källa för kustnära besöksnäring Myllrande våtmarkerEkosystemtjänsterTorvutvinningens omfattning Levande skogarGrön infrastrukturAreal formellt skyddad skog FriluftslivSkogsmark inom tätort Tätortsnära skogsmark Tätortsexpansion på skogsmark Ett rikt odlingslandskapGenerationsmåletAndel odlingslandskap EkosystemtjänsterAreal jordbruksmark som exploateras Kultur- och bebyggelsemiljöerEkonomibyggnader på aktiva respektive inaktiva jordbruksföretag Storslagen fjällmiljöFjällens miljötillståndExploatering i fjällområdet Friluftsliv och bullerGeokodad inkvarteringsstatistik för fjällområdet Bevarande av natur- och kulturmiljövärden Skyddade kulturmiljöer Ett rikt växt och djurlivGrön infrastrukturSkyddad natur Tätortsnära naturAreal skyddad tätortsnära natur Areal tätortsnära natur Grönytor i urban miljö NivåAntal förslag 115 226 312 Totalt53

14 Avrundning  Kartläggningen gäller endast statistik inom området markanvändning. Finns andra statistikområden med relevans för MMU (miljöräkenskaper, energi, lantbruk, avfall etc)  Generella ”teman” som inte kunnat beskriva konkret men där det kan finnas underlag hos SCB som är relevant (ekosystemtjänster, grön infrastruktur, markräkenskaper, urbanisering etc).  Rapport klar, väntar på tillägg från RUS.

15 Tack för mig! jerker.mostrom@scb.se Nobelmötet 2014-12-09


Ladda ner ppt "Markanvändningsstatistik och miljömålsuppföljning Redovisning av RUS-uppdrag Jerker Moström SCB Nobelmötet 2014-12-09."

Liknande presentationer


Google-annonser