Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Mitt Östersund Borlänge Gävle Härnösand

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Mitt Östersund Borlänge Gävle Härnösand"— Presentationens avskrift:

1 Region Mitt Östersund Borlänge Gävle Härnösand Planerad verksamhet i Dalarna Större åtgärder som planeras eller redan är under produktion i Dalarna under Vissa objekt kan komma att skjutas framåt i tiden om tilldelning av medel blir mindre än väntat.

2 Dalarnas län I Dalarna ligger ett pärlband av tätorter längs tydliga stråk. Där sammanstrålar även de för såväl nationell som regional nivå viktiga nord-sydliga och öst-västliga järnvägs- och vägstråken, som utgör basen för Dalarna som ett av landets absolut största godsgenererande län. Dalarna är dessutom ett transitlän för den omfattande nord-sydliga godstrafiken i Sverige. Var fjärde godståg per dygn på svensk järnväg har sitt ursprung i eller passerar Borlänge.

3 Vi planerar På uppdrag av regeringen har Trafikverket lagt fram ett förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utvecklingen av transportsystemet under Utgångspunkten i regeringens infrastrukturproposition är att vi i första hand ska vårda och utveckla det vi redan har; vi ska tänka nytt innan vi bygger nytt. Den totala planeringsramen för är 522 miljarder kronor för åtgärder i hela landet. Planeringsramen består av tre större delar enligt följande: 86 miljarder kronor för drift och underhåll av statliga järnvägar. 155 miljarder kronor för drift och underhåll av vägar 281 miljarder kronor för utveckling av transportsystemet. Planeringsramen är indelad i två perioder; respektive (ännu ej fastställd). Ramen för Region Mitt under perioden fördelat per län finns i tabellen

4 Fyrstegsprincipen – för hållbar planering
Trafikverket arbetar enligt fyrstegsprincipen för hållbar planering. Fyrstegsprincipen är ett sätt att tänka kring val av åtgärder när vi väl undersökt och beskrivit problemet. Utifrån ett väl definierad problem bild kan vi hitta den mest hållbara och effektiva lösningen. Fyrstegsprincipen innebär att vi först undersöker om transportbehovet och valet av transportsätt kan påverkas. (Steg 1 -Tänk om) I andra hand väljer vi lösningar som innebär effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur. (Steg 2 - Optimera) I tredje hand blir det aktuellt med ombyggnad och förbättring av befintlig infrastruktur. (Steg 3 -Bygg om) I fjärde hand kommer nybyggnad och större ombyggnadsåtgärder. (Steg 4 - Bygg nytt).

5 Vi bygger om och bygger nytt
Vi genomför en rad förbättringar i regionen under året. Åtgärderna ger ökad kapacitet och bidrar till regionens utveckling, oavsett om vi bygger om eller bygger nytt. 2014 utreder, projekterar och bygger vi infrastruktur i projekt för omkring totalt 2,4 miljarder kronor i Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Gävleborg. Trafikverket samarbetar självklart också med kommunerna i regionen och driver ett antal projekt med medfinansiering.

6 Aktuella järnvägsprojekt
Mora resecentrum - Ombyggnationer, tillgänglighetsanpassning Falu resecentrum - Förbättrad tillgänglighet till stationen och ökad säkerhet för resenärerna. Ludvika - Gång- och cykelbro Rågåkers industriområde - Järnvägsanläggning Falun – Borlänge - 3 mellanblock Hedemora - Rivning av gång- och cykeltunnel under järnväg Bergslagsbanan (Ryggen) - Bomanläggning Paradisvägen Ludvika, Stensveden - Gångtunnel Falun–Hinsnoret samt Säter–Gustafs - Stängslingsåtgärder Skommarbo Munkbo - Slopning av plankorsning Gimsbärke - Bomanläggning Dalabanan, Uppsala–Borlänge - Kapacitetshöjande åtgärder (samtidiga infarter, trespårsstation), samt mindre åtgärder Avesta Krylbo/Borlänge - Avvattningsåtgärder

7 Aktuella järnvägsprojekt
Utredning/Planläggningsprocess Godsstråket Avesta Krylbo – Frövi - 6 mellanblock Bergslagsbanan, Falun – Borlänge - 2 trafiksignaler (ESIK-lösning) Godsstråket - Kapacitetsåtgärder, ny mötesstation, ombening Godsstråket Avesta Krylbo bangård - Kapacitets- och trimningsåtgärder Borlänge bangård - Automatisering av spårspärr och signalåtgärder Godsstråket Avesta Krylbo – Dalslund – Kapacitetsåtgärder partiellt dubbelspår SSAB:s spårområde - Förhindra rullningsrisker

8 Aktuella vägprojekt Väg 570 Åkerö – Heden, Gång- och cykelväg
Väg 70 Färnäs kvarn, Trafikplats Väg 68 Dicka – Fors, Gång- och cykelväg Grådarondellen, Trafiksäkerhetsåtgärder Väg 293 Norra Amsberg – Holbacken, Ny vägsträckning Väg 69 Grycksbo – Bergsgården, Gång- och cykelväg, alternativt inklusive väg Diverse vägåtgärder i Dalarnas län Gång- och cykelåtgärder, Trafiksäkerhets-, påverkans-, och miljöåtgärder Bygghandling, Väg 50 Bäckelund – Cirkulationsplats Väg 68, förbifart Fors Väg 938 Västanvik – Karlsarvet - Gång- och cykelväg Planläggningsprocess, Väg 50 Skeppmora – Lyviksberget – Gång- och cykelväg Väg 66, Östra Tandö – Bu Väg 70 Borlänge Djurås Riksväg 70 Gustafs – Busshållplats Grängesberg - Trafiksäkerhetsåtgärder Gagnefs kyrkby – resecentrum - Gång- och cykelväg

9 Aktuella vägprojekt Tuvan – Kråkberg - Gång- och cykelväg Väg 301 Furudal - Gång- och cykelväg Riksväg 50 Järnvägsbroar i Grängesberg Väg 66 Ludvika – Cirkulationsplats Väg 50, genom Enviken - Åtgärder i centrala Enviken, planläggningsprocess Väg 70 Trafikplats Smedjebacksvägen Väg 70 Smedjebacksvägen – Gyllenhemsvägen Väg 850/862 Sundborn – korsningsproblematik Väg 1000 Orsa Väg 650 genom Åsmansbo Riksväg 45/70 genom Mora steg 1-3 Riksväg 50 genom Ludvika, Bergslagsdiagonalen Väg Åtgärder genom Halvarsgårdarna E16 Lönnemossa – Klingvägen - Mitträcke inklusive Steffens väg Väg 71 Dala Järna – Vansbro E16 Ornäs, Busshållplatser Busshållplatser i Vikarbyn, flytt och nybyggnation

10 Åtgärdsvalsstudier E16 genom Falun Gyllenhemsvägen/Coopkorset Borlänge
Trafiksäkerhetsåtgärder och förbättrat trafikflöde Gyllenhemsvägen/Coopkorset Borlänge Lösningar med fokus på tung trafik Grängesberg, korsningen riksväg50/väg 604 (Björnhyttevägen) Korsningspunkt/cirkulationsplats Noret Norra i Mora Anslutning E45 norr om Lasarettsrondellen

11

12 Vi förebygger och avhjälper
Vi arbetar förebyggande och avhjälpande. Förebyggande underhåll är sådant som är planerbart. Avhjälpande underhåll är det vi gör för att åtgärda något som redan har hänt, till exempel en nedriven kontaktledning. Vi förvaltar, underhåller och utvecklar det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet. På väg: beläggningsarbete, renoveringar, plogning, halkbekämpning, grusvägsunderhåll, slåtter, rastplatsskötsel och lagning av skador på eller intill vägen. På järnväg: spårbyte, kontaktledningsbyte, snöröjning, spårhalkbekämpning, översyn av och åtgärder på järnvägsanläggningen. Vi arbetar förebyggande och avhjälpande. Förebyggande underhåll är sådant som är planerbart. Det avhjälpande underhållet är det vi gör för att åtgärda något som redan har hänt, till exempel en nedriven kontaktledning. Strategin är att i så stor utsträckning som möjligt gå från avhjälpande till förebyggande underhåll. Det leder till lägre kostnader och färre störningar. Vi förvaltar, underhåller och utvecklar det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet. Basen är fleråriga kontrakt med olika entreprenörer. Kontrakten omfattar ett visst geografiskt område eller ett visst stråk där mycket av det löpande underhållet sker. På våra vägar handlar det bland annat om plogning, halkbekämpning, grusvägsunderhåll, slåtter, rastplatsskötsel och lagning av skador på eller intill vägen. På järnväg gäller det snöröjning, spårhalkbekämpning, översyn av och åtgärder på järnvägsanläggningen. Vi handlar också upp separata entreprenader för större förebyggande åtgärder och reinvesteringar, till exempel beläggningsarbete, brorenovering, spårbyte och kontaktledningsbyte.

13 Bärighetsåtgärder väg
Produktion 2014 Väg 764 Svinöhed – Stjärnsund Väg 70 Särnaheden – Idre Väg 45 Hansjö Väg 1033 Bro över Åsjön vid Östra Ånäs Väg 662 Bro över Sellnässjöns utlopp vid täkt Väg 1029 Dyverdalen – Kräckelbäcken Smärre tjälsäkringsåtgärder i länet Projektering Väg 662 Rågåker – Spraxkya Väg 1029 Jöllen – Dyverdalen Väg 1029 Kräckelbäcken – Ulvsjön Väg 800 Broar i Torsång Väg 850 Svärdjö – X Länsgräns

14 Underhåll - beläggningsåtgärder
Sträcka Väg 70 Insjön – Leksand Väg 70 Säter – Romme E45 Malung – Öje E45 Öje – Johannisholm Väg 701 Brovallen – Utsund Väg 701 Utsund – Färjan Väg 68 Garpenberg – Horndal Väg 296 Bergkarlås - Kallmora Väg 896 Bjursås – Sörskog Väg 1000 Våmhus - Orsa

15 Broreparationer Väg Bro 850 Bro över Säckans utlopp vid Boda
- Bro över lokalväg 0,9 km väst om Hosjö kapell i Falun 576 Bro över Österdalälven vid Marielund i Gråda 577 Bro över Österdalälven vid Österfors 583 Bro över bäck 1,5 öst om Björka 590 Bro över Österdalälven vid Gagnef 576 Bro över Rältaån söder om Rälta 942 Bro över Limån vid Nybingsbo föbodar 50 Bro över väg vid huvudentré till Asea i Ludvika (vägbro) 1001 Bro över Våmån sydost om bäck 70 Bro över Ickåns östra gren vid Ickholmen 70 Bro över industrispår nordväst om Rättviks station 66 Bro över järnväg vid Österbo Bro över Österdalälven Hedesundet 3 km nordväst om Heden NB: Denna lista är preliminär!

16 Tryggt, säkert och i tid När trafiken är som sämst ska vi vara bäst.
Vi ansvarar för att väg- och järnvägssystemen används på ett säkert och effektivt sätt. Tillförlitlig, snabb och enkel trafikinformation är en av våra viktigaste frågor och största utmaningar. Därför väljer vi nu att göra ett riktigt krafttag inom området och samla pågående och nya initiativ inom området under ett övergripande program. Vi arbetar på flera sätt för att förbättra punktligheten i tågtrafiken Tillsammans för tåg i tid är namnet på den överenskommelse hela järnvägsbranschen nu har ingått för att öka punktligheten. Arbetet ska ske gemensamt och systematiskt utifrån analyser och indikatorer, allt för att insatserna ska sättas in på rätt ställe. Det långsiktiga målet är Europas punktligaste järnväg.

17 Säkerhetsarbete Inventering för stängsling järnväg
Snickarbo – Hedemora (14 km) Borlänge – Repbäcken (9 km) Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) väg - trafikkameror Väg 70 Mora – Vikarbyn (6 stycken) Norr om Borlänge – Morbyggevägen (2 stycken) Borlänge-mötesseparering (2 stycken) E16 Falun – Hosjö (2 stycken) Hofors – väg 270 (4 stycken)

18

19 Miljöåtgärder Utterpassager Åtgärder mot vandringshinder för fisk
Väg: Broar över Enån vid Trunna, Bossån, Östansforsån i Falun och Ljusterån i Säter Järnväg: Liljansund och Ljusterån Åtgärder mot vandringshinder för fisk Gesundaån, Niss-Larsvallen, Stordalsbäcken, Ammtjärnsån, Vålsjöbäcken, Håsjöbäcken, Fuån, Björbergsån Underhåll/skötsel av kulturväg Vikmanshyttan-Söderbärke och tätt intill Dalälven via Husby Allérenoveringar Kloster, Rommehed, Grängshammar (etapp 3) och Grevbo Inventering/skötsel av artrika vägkanter Fortsatt inventering av artrika vägkanter kommer att ske i regionen, driftområden som ska upphandlas i år prioriteras. Utförs som sommarjobb. Bulleråtgärder vid bullerstörningar längs väg och järnväg Bullerskyddsåtgärder utförs löpande utifrån prioriteringslista Restaurering milstolpar - Blästring, målning, åtgärd av fundament, flyttning Stationsmiljöer - Slåtter, rotryckning, röjning, ytskrapning - 9 st stationer

20 Kontakta oss Vi finns till hands för er i planeringen för ett hållbart och effektivt transportsystem. Välkommen att kontakta oss! Anna-Maria Montell Planerare, Samhälle Mitt


Ladda ner ppt "Region Mitt Östersund Borlänge Gävle Härnösand"

Liknande presentationer


Google-annonser