Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lokalresursplanering LRP Lokalstyrgrupp På uppdrag av Umeå kommun, Kommunstyrelsen SHBK/Fastighet, stadsledning och förvaltningar Arbetar med mål och uppföljning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lokalresursplanering LRP Lokalstyrgrupp På uppdrag av Umeå kommun, Kommunstyrelsen SHBK/Fastighet, stadsledning och förvaltningar Arbetar med mål och uppföljning."— Presentationens avskrift:

1 Lokalresursplanering LRP Lokalstyrgrupp På uppdrag av Umeå kommun, Kommunstyrelsen SHBK/Fastighet, stadsledning och förvaltningar Arbetar med mål och uppföljning av nyttjande, effektivitet, kostnader och miljöpåverkan Lokalresursplanerare Utses på SHBK/Fastighet Genomför och leder LRP-arbetet med lokalrevisioner och utredningar Lokalresursplan Innehåller fastighetsbestånd, mål, utveckling av framtida lokalbehov, investeringar och effektiviseringar

2 Umeå kommun - Lokalstyrdokument Umeå Kommuns största enskilda fasta förmögenhets- tillgång består av fastigheter. Det bokförda värdet för beståndet som utgörs av ändamålsfastigheter är ca 2600 Mkr. Beståndet omfattar ca 770 000 m2 BTA. Lokaler och bostäder utgör en fundamental förutsättning för att kommunens verksamheter ska kunna ge en god service till sina invånare. Ett fastighetsbestånd av denna storlek kräver stora resurser och långsiktiga och genomtänkta strategier för lokalanvändning, förvaltning och investeringar.

3 Umeå kommun Lokalstyrdokument Forts. Med lokalförsörjning avses: – planering, anskaffning, – anpassning/förädling, – vidmakthållande – och avveckling av kommunens egna fastigheter – samt anskaffning och avveckling av inhyrda bostäder och lokaler.

4 Lokalresursplanering Vision – Lokalförsörjningen i Umeå ska planeras i samklang med naturens förutsättningar och samhällets utveckling. – Lokalförsörjningen ska bidra till ett optimalt fastighets- bestånd genom omsorgsfull planering av fastigheter, lokaler och ändamålsenliga verksamhetsmiljöer. Det ska ske till lägsta möjliga kostnad och miljöpåverkan över tiden. – Genom samverkan i fastighetsfrågor med förvaltningar och kommunala bolag ska lokalförsörjningen också bidra till stadsförnyelse och stödja kommunens satsningar på bra arbetsmiljöer, samt miljöer för kultur och fritid.

5 Lokalresursplanering Mål – Att tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler till lägsta möjliga kostnad – Att nå balans mellan organisationens behov av och tillgång till lokalresurser (lokalbalans) – Att åstadkomma stabilitet och långsiktighet

6 Påverkansfaktorer Grunden för lokalförsörjningsplaneringen utgörs av respektive förvaltnings verksamhetsutveckling och verksamhetsplanering på kort och lång sikt Planerade verksamhetsförändringa r som påverkar andra förvaltningars lokalbehov ska tas hänsyn till Omvärlds- förändringar Alternativ a driftformer Ändrad lagstiftning Politiska beslut Volym- förändringar Andra arbetsformer

7 Flera Påverkansfaktorer Miljökrav Befolknings- utveckling Ny teknik Byggnadernas standard Ekonomi

8 Lokal- revision Lokal- revision Sam- planering Sam- planering Lokal- projekt Lokal- projekt Lokal- resurs- plan Arbetsmodell för lokalresursplanering

9 LRP- Lokalrevision Vart är verksamheten på väg? Kommer lokalbehovet att förändras? Är lokalerna ändamålsenliga? Används lokalerna effektivt? Är lokalerna kostnadseffektiva? Vad kan förbättras?

10 LRP- Lokalrevision forts. Datainsamling – Prognoser över lokalbehov och tillgängliga lokaler – Prognoser över investeringsbehov – Bedömning av lokalernas lämplighet – Bedömning av verksamhetens lokalnyttjande – Förslag till förbättringar

11 LRP - Samplanering Pröva, värdera och besluta om – Fördelning av resurser – Samordning av lokalanvändningen – Omdisponeringar – Anskaffning – Anpassning – Avveckling

12 LRP - Lokalresursplan Omfattar – Planeringsdirektiv – Basfakta, analyser och prognoser – Planerade och beslutade åtgärder

13 LRP - Projekthantering Genomförande av projekt – Investeringsplan – Val av prioriterat projekt Budget / Kalkyl – Projektledare – Projektgrupp – Program – Projektering – Entreprenad – Val av nästa prioriterade projekt

14 Beslutsgång i lokalplaneringsprocessen KDF SOC Grundskola LOBER granskar varje lokalresursplan för sig innan nämndspolitisk prövning Lokalförsörjningsplaner samordnas och sammanställes av SHBK/Fastighet till en gemensam plan för hela kommunen. Planen granskas och förankras i lokalbered- ningsgruppen och lokalstyr- gruppen innan politiskt beslut Kommunstyrelsen beslutar årligen om lokalförsörjningsplanen Nämndsbeslut Lober och Lokalstyrgrupp Förvaltningsspecifika lokalförsörjningsplaner Förvaltningarnas lokalförsörjningsplanering

15 Tidplan för årlig lokalförsörjningsplanering Verksamheterna får frågeunderlag och övrigt underlag (befolknings- utvecklingsstatistik) för sin planering av lokalbehov. Detta synkroniseras med övrig verksamhets- planering. Fastighets lokalplanerare medverkar i uppstart och med stöd i kalkyler, samordnings- möjligheter, teknik, juridik, ekonomi mm 15/5 Samtliga lokalförsörjnings- planer sammanställs till en kommun- gemensam plan. Färdig dec Samtliga lokalförsörjnings- planer sammanställs till en kommun- gemensam plan. Färdig dec Verksamheterna ska ha sammanställt sina uppgifter avseende lokalbehov till en lokalförsörjningsplan med förankring i Lokalberedningsgrup pen och efter beslut i berörd nämnd. Denna plan skickas till SHBK Fastighets lokalplanerare som sammanställer och integrerar planerna i den kommungemen- samma lokal- försörjningsplanen 1/10Dec För- ankring Lober Politiskt beslut KS avseende lokalförsörj- ningsplanen Förankring Lober Lokalstyrgrupp Förankring Nämnd Dec

16 LRP ökar resurshushållningen Mer pengar till verksamhet Produktivitetshöjande Minskar miljöbelastningen

17 Tydliga mål från kommunledningen Samordnade beslut vid förändringar i lokalbeståndet Samordnad planering av lokalanvändningen Samordnad planering av försörjningen med lokalresurser Vad behövs för att bli effektivare?

18 LRP ger lokaleffektivitet Tydlig styrning Kommunikation med brukarna Strukturerad process Dokumentation (LRP-plan) Utveckla samverkansformer Ekonomiska incitament


Ladda ner ppt "Lokalresursplanering LRP Lokalstyrgrupp På uppdrag av Umeå kommun, Kommunstyrelsen SHBK/Fastighet, stadsledning och förvaltningar Arbetar med mål och uppföljning."

Liknande presentationer


Google-annonser