Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anläggningsredovisning SAP Best Practices. ©2012 SAP AG. All rights reserved.2 Syfte och fördelar och huvudprocesser Syfte  Komponenten Anläggningsredovisning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anläggningsredovisning SAP Best Practices. ©2012 SAP AG. All rights reserved.2 Syfte och fördelar och huvudprocesser Syfte  Komponenten Anläggningsredovisning."— Presentationens avskrift:

1 Anläggningsredovisning SAP Best Practices

2 ©2012 SAP AG. All rights reserved.2 Syfte och fördelar och huvudprocesser Syfte  Komponenten Anläggningsredovisning (FI-AA) används för styrning och övervakning av anläggningstillgångar inom SAP-systemet. I redovisning används den som reskontra till huvudboken och tillhandahåller detaljerad information om transaktioner som innefattar anläggningstillgångar. Fördelar  Hela anläggningens livslängd, från beställning eller anskaffning, (möjligen hanterad som en pågående nyanläggning), till dess avyttring.  Beräkning värden för avskrivning och ränta  Avskrivningsprognos Huvudprocesser  Anskaffning från inköp med leverantör  Anskaffning med automatisk motbokning  Avyttring med intäkt  Avyttring med intäkt utan kund  Efteraktivering  Uppskrivningar  Avräkning av pågående nyanläggning  Avskrivningsbokningskörning  Bokning av värden för anskaffnings- och tillverkningskostnader  Simulering av avskrivning/primärkostnadsplanering

3 ©2012 SAP AG. All rights reserved.3 SAP-applikationskrav och företagsroller SAP-applikationskrav  SAP enhancement package 6 för SAP ERP 6.0 Företagsroller  Anläggningsbokförare  Leverantörsreskontra  HB bokförare

4 ©2012 SAP AG. All rights reserved.4 Detaljerad processbeskrivning Anskaffning från inköp med leverantör  Extern anskaffning av anläggning är en affärstransaktion som resulterar från anskaffning av en anläggning från en affärspartner. Anskaffningen kan bokas integrerat med leveranstörsreskontra eller utan leverantörsreskontra. Anskaffning med automatisk motbokning  Anläggningen kan bokas automatiskt mot ett avräkningskonto för anskaffning av anläggningstillgångar. Avyttring  En anläggning säljs, med intäkt. Försäljningen bokas på en kund.  En anläggning säljs, med intäkt. Försäljningen bokas mot ett avräkningskonto.  En anläggning måste skrotas, vilket inte leder till någon intäkt. Anläggningsförsäljning utan kund  Anläggningsförsäljning med delvis avryttring utan kund

5 ©2012 SAP AG. All rights reserved.5 Detaljerad processbeskrivning Efteraktivering  Efteraktivering är efterföljande korrigeringar av anskaffnings- och tillverkningskostnader för en anläggningstillgång. Uppskrivningar  En uppskrivning anses i allmänhet vara en bestående förändring (ökning) av en anläggnings värde. Avräkning pågående nyanläggning  Pågående nyanläggningar är en speciell lform av anläggningstillgångar.  Pågående nyanläggningar kan avräknas som summaposter eller som avräkning per detaljpost.

6 ©2012 SAP AG. All rights reserved.6 Detaljerad processbeskrivning Avskrivningsbokningskörning  Avskrivningsbokning bör köras periodiskt. I samband med körningen uppdateras avskrivningskontona i huvudboken.  Systemet skapar bokföringsdokument för varje avskrivningsområde och kontogrupp i enlighet med de bokningscykler som definierats i kundanpassningen Simulering av avskrivning / primärkostnadsplanering  Du kan också boka den planerade avskrivningen som planerade kostnader till kostnadsställen eller interna order till vilka de enskilda anläggningstillgångarna är allokerade.

7 ©2012 SAP AG. All rights reserved.7 Processflödesdiagram Anläggningsredovisning - översikt Anläggningsbokförare Händelse Asset Explorer Anläggnnigs -basdata måste skapas Anskaffning av anläggning Avyttringar Anläggningstransfer Efteraktivering Uppskrivning Pågående nyanläggning Oplanerad avskrivning Periodiska arbetsuppgifter Infosystem

8 ©2012 SAP AG. All rights reserved.8 Processflödesdiagram Anläggningsredovisning - anskaffning av anläggning Anläggningsbokförare Händelse Anskaffni ng med leverantö rs- reskontra Anskaffning med automatisk motbokning Anskaffad anläggning Anskaffning som har integrerats med Leverantörs- reskontra 162 Översikt Ja Nej

9 ©2012 SAP AG. All rights reserved.9 Processflödesdiagram Anläggningsredovisning - avyttringar Anläggningsbokförare Händelse Avyttring med förväntad intäkt Avyttring på grund av skrotning Anläggning som ska avyttras Avyttring med Intäkt och Kund 162 Översikt Nej Avyttring med kund Avyttring med Intäkt utan Kund Nej Ja

10 ©2012 SAP AG. All rights reserved.10 Processflödesdiagram Anläggningsredovisning - periodiska arbetsuppgifter Händelse Period- bokslut Nyberäkna värden 162 Översikt Avräkning Pågående Anläggningar Lista med enskilda bokningar för anläggnings- tillgångar Simulering av avskrivning och primärkostnads- planering Årets slut Övergång till nytt räkenskapsår för anläggning Konto- avstämning Årsbokslut för anläggnings- tillgångar Avräkning pågående anläggning (164) Ja Nej Avskrivnings -körning Avskrivnings- boknings- körning Öppna och stänga boknings- period för anläggnnig Anläggningsbokförare Huvudbo k- förare

11 ©2012 SAP AG. All rights reserved.11 Förklaring SymbolBeskrivningAnvändningsk ommentarer Band: Identifierar en användarroll, som till exempel fakturahandläggare eller försäljningsrepresentant. Bandet kan även identifiera en organisationsenhet eller grupp, i stället för en specifik roll. De övriga processflödessymbolerna i tabellen visas i dessa rader. Det finns så många rader som det krävs för att täcka in alla rollerna i scenariot. Rollband innehåller uppgifter som är vanligt förekommande för rollen. Externa händelser: Innehåller händelser som påbörjar eller avslutar scenariot eller som påverkar händelseutvecklingen i scenariot. Flödeslinje (heldragen): Linjen visar den normala stegsekvensen och flödesriktningen i scenariot. Flödeslinje (streckad): Linjen visar flöden till uppgifter som sällan används eller som är förknippade med villkor i ett scenario. Linjen kan även leda till dokument som deltar i processflödet. Sammanbinder två uppgifter i en scenarie- process eller en händelse som inte är ett steg Kontakt/händelse: Identifierar en åtgärd som antingen leder in i eller ut ur scenariot, eller en utomstående process som pågår under scenariot Motsvarar inte ett uppgiftssteg i dokumentet Enhetsprocess: Identifierar en uppgift som täcks steg för steg i scenariot Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processreferens: Om scenariot refererar till ett annat fullständigt scenario anger du det scenariots nummer och namn här Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Delprocessreferens: Om scenariot refererar till delar av ett annat scenario anger du det scenariots nummer, namn och stegnumren här Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processbeslut: Identifierar ett beslut/en förgrenings- punkt, vilket innebär att slutanvändaren måste göra ett val. Linjer representerar olika val som kommer från olika delar av romben. Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet. Visar ett val som måste göras när steget har utförts. SymbolBeskrivningAnvändningskommentarer Till nästa/från föregående diagram: Leder till nästa/föregående sida i diagrammet Flödesschemat fortsätter på nästa/föregående sida Utskrift/dokument: Identifierar ett utskrivet dokument, en rapport eller ett formulär Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts- steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Redovisningsdata: Anger ett dokument för en redovisningspost Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts- steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Budgetplanering: Anger ett budgetplaneringsdokument Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts- steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Manuell process: Täcker en uppgift som görs manuellt Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa en uppgift som utförs manuellt, som till exempel att lasta av en lastbil till lagret, vilket påverkar processflödet. Befintlig version/data: Blocket täcker data som kommer in från en extern process Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används symbolen för att visa data som kommer från en extern källa. Detta steg har inga inåtriktade flödeslinjer Systembeslut godkänd/ej godkänd: Blocket täcker ett beslut som tas automatiskt av programvaran Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet, i stället används den för att visa ett beslut som programvaran gör automatiskt när ett steg har utförts. Externtill SAP Aff ä rsaktivite / h ä ndelse Enhetsprocess Process- referens Delprocess -referens Process- beslut Diagram- länk Utskrift/ dokument Redovisnings- data Budget- planering Manuell process Befintlig version/data System -beslut godk./e j godk.

12 ©2012 SAP AG. All rights reserved.12 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, PowerPoint, Silverlight, and Visual Studio are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, z10, z/VM, z/OS, OS/390, zEnterprise, PowerVM, Power Architecture, Power Systems, POWER7, POWER6+, POWER6, POWER, PowerHA, pureScale, PowerPC, BladeCenter, System Storage, Storwize, XIV, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Tivoli, Informix, and Smarter Planet are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and other countries. Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and its affiliates. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems Inc. HTML, XML, XHTML, and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Apple, App Store, iBooks, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iTunes, Multi-Touch, Objective-C, Retina, Safari, Siri, and Xcode are trademarks or registered trademarks of Apple Inc. IOS is a registered trademark of Cisco Systems Inc. RIM, BlackBerry, BBM, BlackBerry Curve, BlackBerry Bold, BlackBerry Pearl, BlackBerry Torch, BlackBerry Storm, BlackBerry Storm2, BlackBerry PlayBook, and BlackBerry App World are trademarks or registered trademarks of Research in Motion Limited. Google App Engine, Google Apps, Google Checkout, Google Data API, Google Maps, Google Mobile Ads, Google Mobile Updater, Google Mobile, Google Store, Google Sync, Google Updater, Google Voice, Google Mail, Gmail, YouTube, Dalvik and Android are trademarks or registered trademarks of Google Inc. © 2012 SAP AG. All rights reserved INTERMEC is a registered trademark of Intermec Technologies Corporation. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc. Motorola is a registered trademark of Motorola Trademark Holdings LLC. Computop is a registered trademark of Computop Wirtschaftsinformatik GmbH. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company. Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360°, and B2B 360° Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.


Ladda ner ppt "Anläggningsredovisning SAP Best Practices. ©2012 SAP AG. All rights reserved.2 Syfte och fördelar och huvudprocesser Syfte  Komponenten Anläggningsredovisning."

Liknande presentationer


Google-annonser