Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anläggningsredovisning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anläggningsredovisning"— Presentationens avskrift:

1 Anläggningsredovisning
SAP Best Practices

2 Syfte och fördelar och huvudprocesser
Komponenten Anläggningsredovisning (FI-AA) används för styrning och övervakning av anläggningstillgångar inom SAP-systemet. I redovisning används den som reskontra till huvudboken och tillhandahåller detaljerad information om transaktioner som innefattar anläggningstillgångar. Fördelar Hela anläggningens livslängd, från beställning eller anskaffning, (möjligen hanterad som en pågående nyanläggning), till dess avyttring. Beräkning värden för avskrivning och ränta Avskrivningsprognos Huvudprocesser Anskaffning från inköp med leverantör Anskaffning med automatisk motbokning Avyttring med intäkt Avyttring med intäkt utan kund Efteraktivering Uppskrivningar Avräkning av pågående nyanläggning Avskrivningsbokningskörning Bokning av värden för anskaffnings- och tillverkningskostnader Simulering av avskrivning/primärkostnadsplanering

3 SAP-applikationskrav och företagsroller
SAP enhancement package 6 för SAP ERP 6.0 Företagsroller Anläggningsbokförare Leverantörsreskontra HB bokförare

4 Detaljerad processbeskrivning
Anskaffning från inköp med leverantör Extern anskaffning av anläggning är en affärstransaktion som resulterar från anskaffning av en anläggning från en affärspartner. Anskaffningen kan bokas integrerat med leveranstörsreskontra eller utan leverantörsreskontra. Anskaffning med automatisk motbokning Anläggningen kan bokas automatiskt mot ett avräkningskonto för anskaffning av anläggningstillgångar. Avyttring En anläggning säljs, med intäkt. Försäljningen bokas på en kund. En anläggning säljs, med intäkt. Försäljningen bokas mot ett avräkningskonto. En anläggning måste skrotas, vilket inte leder till någon intäkt. Anläggningsförsäljning utan kund Anläggningsförsäljning med delvis avryttring utan kund

5 Detaljerad processbeskrivning
Efteraktivering Efteraktivering är efterföljande korrigeringar av anskaffnings- och tillverkningskostnader för en anläggningstillgång. Uppskrivningar En uppskrivning anses i allmänhet vara en bestående förändring (ökning) av en anläggnings värde. Avräkning pågående nyanläggning Pågående nyanläggningar är en speciell lform av anläggningstillgångar. Pågående nyanläggningar kan avräknas som summaposter eller som avräkning per detaljpost.

6 Detaljerad processbeskrivning
Avskrivningsbokningskörning Avskrivningsbokning bör köras periodiskt. I samband med körningen uppdateras avskrivningskontona i huvudboken. Systemet skapar bokföringsdokument för varje avskrivningsområde och kontogrupp i enlighet med de bokningscykler som definierats i kundanpassningen Simulering av avskrivning / primärkostnadsplanering Du kan också boka den planerade avskrivningen som planerade kostnader till kostnadsställen eller interna order till vilka de enskilda anläggningstillgångarna är allokerade.

7 Processflödesdiagram
Anläggningsredovisning - översikt Händelse Anläggnnigs-basdata måste skapas Anläggningsbokförare Anskaffning av anläggning Avyttringar Anläggningstransfer Asset Explorer Efteraktivering Periodiska arbetsuppgifter Uppskrivning Pågående nyanläggning Oplanerad avskrivning Infosystem

8 Processflödesdiagram
Anläggningsredovisning - anskaffning av anläggning Händelse Anskaffad anläggning 162 Översikt Anläggningsbokförare Anskaffning med leverantörs-reskontra Anskaffning med automatisk motbokning Nej Ja Anskaffning som har integrerats med Leverantörs-reskontra

9 Processflödesdiagram
Anläggningsredovisning - avyttringar Händelse Anläggning som ska avyttras 162 Översikt Anläggningsbokförare Avyttring med förväntad intäkt Avyttring på grund av skrotning Nej Ja Avyttring med kund Avyttring med Intäkt utan Kund Nej Ja Avyttring med Intäkt och Kund

10 Processflödesdiagram
Anläggningsredovisning - periodiska arbetsuppgifter Händelse 162 Översikt Period-bokslut Anläggningsbokförare Avräkning pågående anläggning (164) Avräkning Pågående Anläggningar Avskrivnings-körning Lista med enskilda bokningar för anläggnings-tillgångar Nyberäkna värden Avskrivnings-boknings-körning Årets slut Simulering av avskrivning och primärkostnads-planering Konto-avstämning Årsbokslut för anläggnings-tillgångar Nej Ja Övergång till nytt räkenskapsår för anläggning Huvudbok- förare Öppna och stänga boknings-period för anläggnnig

11 Förklaring Symbol Beskrivning Användningsk ommentarer Symbol
Band: Identifierar en användarroll, som till exempel fakturahandläggare eller försäljningsrepresentant. Bandet kan även identifiera en organisationsenhet eller grupp, i stället för en specifik roll. De övriga processflödessymbolerna i tabellen visas i dessa rader. Det finns så många rader som det krävs för att täcka in alla rollerna i scenariot. Rollband innehåller uppgifter som är vanligt förekommande för rollen. Externa händelser: Innehåller händelser som påbörjar eller avslutar scenariot eller som påverkar händelseutvecklingen i scenariot. Flödeslinje (heldragen): Linjen visar den normala stegsekvensen och flödesriktningen i scenariot. Flödeslinje (streckad): Linjen visar flöden till uppgifter som sällan används eller som är förknippade med villkor i ett scenario. Linjen kan även leda till dokument som deltar i processflödet. Sammanbinder två uppgifter i en scenarie-process eller en händelse som inte är ett steg Kontakt/händelse: Identifierar en åtgärd som antingen leder in i eller ut ur scenariot, eller en utomstående process som pågår under scenariot Motsvarar inte ett uppgiftssteg i dokumentet Enhetsprocess: Identifierar en uppgift som täcks steg för steg i scenariot Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processreferens: Om scenariot refererar till ett annat fullständigt scenario anger du det scenariots nummer och namn här Delprocessreferens: Om scenariot refererar till delar av ett annat scenario anger du det scenariots nummer, namn och stegnumren här Processbeslut: Identifierar ett beslut/en förgrenings-punkt, vilket innebär att slutanvändaren måste göra ett val. Linjer representerar olika val som kommer från olika delar av romben. Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet. Visar ett val som måste göras när steget har utförts. Symbol Beskrivning Användningskommentarer Till nästa/från föregående diagram: Leder till nästa/föregående sida i diagrammet Flödesschemat fortsätter på nästa/föregående sida Utskrift/dokument: Identifierar ett utskrivet dokument, en rapport eller ett formulär Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts-steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Redovisningsdata: Anger ett dokument för en redovisningspost Budgetplanering: Anger ett budgetplaneringsdokument Manuell process: Täcker en uppgift som görs manuellt Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa en uppgift som utförs manuellt, som till exempel att lasta av en lastbil till lagret, vilket påverkar processflödet. Befintlig version/data: Blocket täcker data som kommer in från en extern process Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används symbolen för att visa data som kommer från en extern källa. Detta steg har inga inåtriktade flödeslinjer Systembeslut godkänd/ej godkänd: Blocket täcker ett beslut som tas automatiskt av programvaran Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet, i stället används den för att visa ett beslut som programvaran gör automatiskt när ett steg har utförts. Diagram-länk <Funktion> Utskrift/ dokument Extern till SAP Redovisnings-data Affärsaktivite / händelse Budget-planering Enhetsprocess Manuell process Process-referens Befintlig version/data Delprocess-referens System-beslut godk./ej godk. Process-beslut

12


Ladda ner ppt "Anläggningsredovisning"

Liknande presentationer


Google-annonser