Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kuurojen Liiton seniorityön kartoituskysely Kevät 2011 Finlands Dövas Förbunds seniorarbetes kartläggning Våren 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kuurojen Liiton seniorityön kartoituskysely Kevät 2011 Finlands Dövas Förbunds seniorarbetes kartläggning Våren 2011."— Presentationens avskrift:

1 Kuurojen Liiton seniorityön kartoituskysely Kevät 2011 Finlands Dövas Förbunds seniorarbetes kartläggning Våren 2011

2 Onnistumiset Framgångar Kyselypäivien järjestäminen kuurojenyhdistyksillä ja KPS:n Palvelukeskuksissa onnistuivat hyvin. Det gick bra att ordna frågedagar på dövföreningar och i DSS:s servicecenter Seniorien halukkuus vastata kyselyihin oli ollut yllättävän positiivista. Monilla vastaajilla oli ollut halu kertoa omasta elämästään avoimesti ja enemmän. Seniorerna besvarade gärna förfrågningarna. Många ville öppet berätta mera om sitt eget liv.

3 Kohderyhmä saavutettiin yhdistyksen tai seniorikerhon vetäjän kautta parhaiten. Samoin teksti-tv toimi tiedonvälittäjänä tehokkaasti. Målgruppen nåddes bäst via föreningar och ledarna för seniorklubbar. Text-tv var också en bra informationskanal. Nettivastaaminen kiinnosti monia, vaikka oli liikaa kysymyksiä ja lopussa kysymykset olivat vaikeita. Många ville svara via internet, även om det fanns för många frågor och de mot slutet var svåra. Kirjallisia vastauksia/ Skriftliga svar 222 Vastauksia netin kautta/ Svar via nätet 199

4 Kyselyyn vastanneet De som besvarade förfrågan MänKvinnor Angav inte kön FinskspråkigaSvenskspråkiga Finskspråkiga Personer som avbröt Totalt antal

5 Vastaajien taustatiedot Bakgrundsinformation om de svarande

6 Vastaajien iät Ålder (Under 60 år) (Inget svar)

7 Vastaajien kuurous De svarandes dövhet A, döv från födseln B, Nedsatt hörsel C, Vuxendöv Inget svar

8 Vastaajien siviilisääty Civilstånd A, Gift B, Sambo C, Singel D, Änka/änkling Inget svar

9 Vastaajien kuurojen koulun päästötodistuksen koulupaikat Var de svarande gått ut grundskolan

10 Vastaajien kokema kouluaika Hur de svarande upplevde skoltiden A, trevlig B, ganska trevlig C, inte så trevlig D, trivdes inte alls Inget svar

11 Asuminen Boende

12 Vastaajien kotipaikat Hemort

13 Vastaajien asumismuoto ( 1.) Boendeform A, höghus med hiss B, höghus utan hiss C, rad- eller parhus D, egnahemshus E, övrig F, inget svar

14 Vastaajien asumismuoto ( 2.) Boendeform A, Ägarbostad B, Hyresbostad C, Dövas Servicestiftelses servicehus D, Kommunalt serviceboende E, Privat serviceboende F, Övrig inget svar

15 Vastaajien asumismuoto (3.) Boendeform A, tillsammans med make/maka B, tillsammans med make/maka och barn C, tillsammans med barn D, ensam E, tillsammans med andra personer inget svar

16 Vastaajien lemmikkieläimen pitäminen Husdjur

17 Vastaajien tärkeys asumisessa Viktigt med boendet A, att bo tillsammans med make/maka B, att bo nära egna anhöriga C, att bo nära egna vänner D, att bo nära teckenspråkig service E, vet ej

18 Vastaajien halukkuus muuttaa toiseen kuntaan asumaan De svarandes villighet att flytta till en annan kommun

19 Kieli, kommunikointi Språk, kommunikation

20 Vastaajien vuorovaikutus viittoen toisen henkilön kanssa Interaktion med andra med hjälp av teckenspråk A, varje dag B, 3-5 gånger / vecka C, en gång / vecka D, en gång / månad E, inget svar

21 Vastaajien asioimiskieli kuulevan kanssa De svarandes språk tillsammans med hörande A, teckenspråk med hjälp av tolk B, genom att skriva på papper C, genom att prata med egen röst D, på något annat sätt

22 Vastaajien suomenkielen taito Kunskaper i finska A, bra B, ganska bra C, medelbra D, ganska svaga E, svaga Inget svar

23 Vastaajien ruotsinkielen taito Kunskaper i svenska A, bra B, ganska bra C, medelbra D, ganska svaga E, svaga Inget svar

24 Vastaajien käyttämä kieli eri palveluissa Språket som används i olika tjänster A, teckenspråk B, läsning och skrift C, något annat sätt

25 Tiedonsaanti Erhållande av information

26 Vastaajien seuraaminen/katsominen YLE:n viittomakielisiä uutisia Ser på Yles teckenspråkiga nyheter A, dagligen B, ibland C, sällan D, aldrig E, Inget svar

27 Vastaajien seuraaminen/ katsominen Kuurojen Liiton kuurojen videotiedotteita Ser på Finlands Dövas Förbunds dvd-program A, dagligen B, ibland C, sällan D, aldrig E, Inget svar

28 Vastaajien käyntimäärät Kuurojen Liiton www-sivulla Besöker Finlands Dövas Förbunds hemsida A, 6-7 gånger / vecka B, 3-5 gånger / vecka C, 1-2 gånger / vecka D, mer sällan än 1 gång / vecka E, aldrig Inget svar

29 Vastaajien televisio-ohjelmien seuranta Tv-program A, teckenspråkiga nyheter B, textade program C, icke-textade program D, jag vill ha flera program på teckenspråk E, jag vill ha flera textade program

30 Vastaajien yleisimmät lehtien luku Läser tidningar A, tidskrifter B, dagstidningar C, reklamer D, läser inte tidningar

31 Fyysinen terveys Fysisk hälsa

32 Vastaajien terveys De svarandes hälsa A, god B, ganska god C, medelmåttig D, ganska dålig E, dålig Inget svar

33 Vastaajien viimeisimmät lääkärinkäynnit (aikaväli) Har senast varit hos läkare A, under ett år sedan B, 1-3 år sedan C, över 3 år sedan D, vet ej Inget svar

34 Vastaajien reseptilääkkeiden määrä (haastattelupäivänä) Antal receptbelagda mediciner (dagen för intervjun) A, fler än 5 mediciner B, 3-5 mediciner C, 1-2 mediciner D, inga mediciner Inget svar

35 Vastaajien ruumiilliset kivut viimeisen kuukauden aikana (kevät 2011) Fysisk smärta den senaste månaden (våren 2011) A, mycket kraftiga smärtor B, kraftiga smärtor C, medelsvåra smärtor D, svaga smärtor E, mycket svaga smärtor F, inga smärtor Inget svar

36 Vastaajien (tunnetila) lääkärinhoidon tarve viimeisten kolmen kuukauden aikana, mutta et ole hakeutunut lääkäriin Behov av läkarvård (känsla) under de tre senaste månaderna, men har inte uppsökt läkare

37 Vastaajien perustelut miksi ei hakeutunut lääkäriin Orsak till att inte uppsöka läkare A, besväret gick om B, för lång väntetid C, svårt att få kontakt per telefon D, dåliga erfarenheter av tidigare besök E, ekonomiska orsaker F, hade inte tid G, visste inte vem jag skulle vända mig till H, tolkbrist I, fick inte hjälp J, annan orsak

38 Psyykkinen tila, mieliala Psykiskt tillstånd, humör

39 Vastaajien (tunnetila) onnellisuus ”Jag känner mig lycklig” A, hela tiden B, ofta C, ibland D, sällan E, aldrig Inget svar

40 Vastaajien (tunne-kokemustila) yksinäisyys ”Jag känner mig ensam” A, hela tiden B, ofta C, ibland D, sällan E, aldrig Inget svar

41 Taloudellinen tilanne Ekonomisk situation

42 Vastaajien taloudellinen tila (vastaajien oma arvio) Ekonomisk situation (egen bedömning) A, fattig B, liten inkomst C, medelinkomst D, välbärgad E, rik Inget svar

43 Vastaajien rahojen riittävyys päivittäisiin menoihin (vastaajien oma arvio) Pengarna räcker till för dagliga utgifter (egen bedömning) A, mycket bra B, ganska bra C, ganska dåligt D, mycket dåligt Inget svar

44 Päivittäiset askareet Dagliga sysslor

45 Vastaajien kyky määrätä ja hoitaa omia asioita Förmåga att bestämma över och sköta egna ärenden A, ja B, nej, min make/maka sköter mina ärenden C, nej, mina barn sköter mina ärenden D, nej, personal sköter mina ärenden Inget svar

46 Vastaajien kyky hoitaa kotiaskareet (mm. siivous, keittäminen) Kan sköta hushållssysslor (städa, laga mat, et c) A, ja B, delvis C, min make/maka gör det åt mig D, mina barn gör det åt mig E, personal gör det åt mig Inget svar

47 Liikunta Motion

48 Kuinka liikut kodin ulkopuolella Hur rör du dig utanför hemmet A, taxi B, allmänna transportmedel C, egen bil D, gående E, med cykel F, vänner/släktingar kör G, något annat

49 Vastaajien ulkoilukävelyt (30 min ->) Promenader A, 6-7 gånger / vecka B, 3-5 gånger / vecka C, 1-2 gånger / vecka D, mer sällan än 1 gång / vecka E, jag kan inte alls gå Inget svar

50 Vastaajien liikuntaharrastukset (muuta kuin kävelyä puoli tuntia) Motion, annat än promenad A, 6-7 gånger / vecka B, 3-5 gånger / vecka C, 1-2 gånger / vecka D, mer sällan än 1 gång / vecka E, jag kan inte alls gå Inget svar

51 Sosiaalinen verkosto Socialt nätverk

52 Vastaajien sukulaistapaamisien tiheys Hur ofta träffar man släktingar A, dagligen eller nästan dagligen B, minst 1 gång / vecka C, 1 gång / månad D, mer sällan, sporadiskt E, jag skulle vilja träffa släktingar, men de kommer inte på besök F, aldrig G, jag vill inte träffa släktingar Inget svar

53 Vastaajien ystävien tapaamisien tiheys Hur ofta man träffar vänner A, dagligen eller nästan dagligen B, minst 1 gång / vecka C, 1 gång / månad D, mer sällan, sporadiskt E, jag skulle vilja träffa vänner, men de kommer inte på besök F, aldrig G, jag vill inte träffa vänner Inget svar

54 Ruokailu, elintavat Måltider, livsstil

55 Vastaajien ruokahalu (yleensä) Aptit (vanligen) A, god B, ganska god C, ganska dålig Inget svar

56 Vastaajien lämpimän aterian syönti päivittäin Äter ett varmt mål mat dagligen

57 Vastaajien tupakointi (joka päivä) Röker (dagligen)

58 Vastaajien alkoholin käyttö Använder alkohol A, dagligen B, 1-4 gånger / vecka C, 1-4 gånger / månad D, aldrig Inget svar

59 Turvallisuus Säkerhet

60 Vastaajien turvattomuus- tunnetila kotona ollessaan Otrygghetskänsla när man är hemma A, hela tiden B, ofta C, ibland D, sällan E, aldrig Inget svar

61 Vastaajien turvattomuus- tunnetila liikkuessaan kodin ulkopuolella Otrygghetskänsla när man rör sig utanför hemmet A, hela tiden B, ofta C, ibland D, sällan E, aldrig Inget svar

62 Vapaa-aika Fritid

63 Vastaajien osallistuvuus yhdistys- ja päivätoimintaan Deltagande i förenings- och dagverksamhet A, varje dag B, 4-6 gånger / vecka C, 1-3 gånger / vecka D, aldrig E, aldrig, men skulle vilja Inget svar

64 Vastaajien käynnit seuraavissa toiminnoissa: Har deltagit i följande: A, föreningskväll B, föreningens seniorklubb C, Dövas Servicestiftelses dagverksamhet D, program ordnat av dövas församling E, program ordnat av församlingen tillsammans med tolk F, program ordnat av församlingen utan tolk G, dagverksamhet för hörandet tillsammans med tolk H, dagverksamhet för hörande utan tolk I, ingenting J, ingenting, men skulle vilja

65 Osallistuvuus johonkin alla olevaan lomatoimintaan viimeisen kahden vuoden aikana (2009-2010) ( voi rastita useita vaihtoehtoja): Deltagande i någon semesterverksamhet de senaste två åren (man kan välja flera) A, semester ordnad av semesterorganisation (Dövas Förbund ordnar teckenspråkig ledare) B, Finlands Dövas Förbunds vinterdagar för seniorer C, Finlands Dövas Förbunds sommardagar för seniorer D, verksamhet ordnad av förbundets habiliteringssekreterare E, semesterperiod ordnad av semesterorganisation (organiserar själv, beställer tolk eller inte) F, har inte deltagit G, har inte deltagit, men skulle vilja

66 Ei vapaa-ajan toimintaan osallistuneiden vastaajien perustelut (voi rastita useita vaihtoehtoja) Motiveringar av dem som inte deltagit i fritidsverksamhet (man kan välja flera) A, jag är inte intresserad B, det är svårt att röra sig C, ekonomiska orsaker D, har inte haft tid, E, någon annan orsak

67 Jatkosuosituksia Rekommendationer för fortsättningen Kannattaisi miettiä elämäntarinoiden kuvaamista dvd:lle, joka tuntuu olevan senioreille helpoin tapa kertoa omasta elämästään kuin vastata kirjallisena tai netin kautta. Det kunde löna sig att filma livshistorier på dvd. Det skulle vara enklare för seniorer att på så sätt berätta om sitt eget liv, än att svara skriftligt eller via nätet. Myöskin kysymysten määrä pidettävä kohtuullisena. Mängden frågor måste också hållas rimlig.

68 Kyselyjä kannattaisi tehdä joka viides vuosi, jotta saamme ajanmukaiset selvitykset kuurojen seniorien elämäntilanteesta ja -laadusta. Seniorien elämäntilanteet muuttuvat totaalisesti kun sairastuvat ja/tai etsivät laitospaikkaa. Näissä asioissa kannattaa seurata tiiviisti, kun paikkavaihtoehtoja on hyvin vähän viittomakielisille ikäihmisille. Det skulle löna sig att göra förfrågningar vart femte år så att man får en aktuell utredning om döva seniorers livssituation och –kvalitet. Seniorers livssituation förändras totalt när de blir sjuka och/eller söker plats på vårdhem. I dessa situationer bör man noga följa med hur det går, eftersom det finns väldigt få platser för teckenspråkiga seniorer.

69 Monet vastaajat eivät tienneet tarkkaan omista oikeuksista, näistä olisi hyvä tiedottaa laajemmin. Många av de svarande visste inte exakt vilka deras rättigheter är – man borde informera bättre om detta. Monet vastaajista kertoivat, että puoliso, lapset tai lapsenlapset tietävät paremmin sekä osaavat vastata kysymykseen. Monilla oli vaikeaa kertoa omista haluista tai toiveista, kun eivät halunneet loukata ketään tai eivät osanneet mainita mitään. Många av de svarande berättade att maken/makan, barnen eller barnbarnen vet mera och kan besvara frågan. För många var det svårt att berätta om vad de ville och önskade, när de inte ville såra någon eller inte kunde nämna någonting.

70 Monet vastaajista kertoivat, että ovat tyytyväisiä elämäänsä, vaikka kaikkea ei saa sekä eivät koe että jotain puuttuisi elämässään. Tämä johtuu tiedonpuutteesta ja halusta (itsetunto) alkaa vaatia omia oikeuksiaan. Många av de svarande berättade att de är nöjda med livet, fastän de inte får allt, och de känner inte att något fattas i deras liv. Det här beror på brist på information och vilja att börja kräva egna rättigheter (självkänsla).

71 Olisi hyvä miettiä kuinka tiedotusta voitaisiin parantaa senioreille ja sen saatavuuden että käytönhelppoutta löytyisi myös erityisesti teknologian puolella. Det skulle vara bra att fundera över hur man kan förbättra seniorers informationstillgång, och hur teknologin kan underlätta det. Nettivastaamista kannattaisi jatkaa, mutta kysymyksien tekemisessä ja määrällisesti kannattaa miettiä tarkkaan jatkossa. Det lönar sig att fortsätta med förfrågan på nätet, men man måste i fortsättningen tänka över frågorna och deras antal noga.

72 Kiitos vielä kerran kaikille vastaajille! Tack till alla som svarade! Vuonna 2016 teemme kyselyn uudelleen! År 2016 gör vi förfrågan igen!


Ladda ner ppt "Kuurojen Liiton seniorityön kartoituskysely Kevät 2011 Finlands Dövas Förbunds seniorarbetes kartläggning Våren 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser