Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Välkommen till temagrupp Skapa och utveckla kulturella mötesplatser! Det här vill vi utveckla tillsammans! 2 maj 2012 Första året.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Välkommen till temagrupp Skapa och utveckla kulturella mötesplatser! Det här vill vi utveckla tillsammans! 2 maj 2012 Första året."— Presentationens avskrift:

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Välkommen till temagrupp Skapa och utveckla kulturella mötesplatser! Det här vill vi utveckla tillsammans! 2 maj 2012 Första året med samverkansmodellen

2 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samverkansmodellen Det här är tanken  Helhetssyn på kulturen i länet.  Nytt sätt att driva utveckling. Dialog främjar, ger inspiration, skapar kreativitet  Effektivt resursutnyttjande = mer kultur för pengarna  Bättre medborgarfokus och högre kvalité  Satsningar synliggörs  Ge utrymme för regionala prioriteringar och variationer

3 ÖREBRO LÄNS LANDSTING The Heart of Sweden REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI 2010 Lustfyllda möten och upplevelser KULTURPOLITISKT PROGRAM 2010 Levande kultur i en pulserande region REGIONAL KULTURPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2012-2014 Plan för genomförandet 2012 Temagrupper för att nå målen

4 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 2012 ett prövoår  Metodutveckling samverkansmodellen, dialog, genomförande, uppföljning, revidering.  Temagrupper över sektorsgränser för genomförande och samverkan  Fokusgrupper med fördjupning av dialogen med särskilda grupper  Det regionala uppdraget samlat, ny kulturenhet inom Örebro läns landsting

5 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Temagrupper - ett sätt att arbeta tillsammans  Syfte: Kunskap och överblick av pågående verksamhet! Dialog mellan olika slags aktörer i regionen, skapa samordningsvinster.  Tankesmedja, skapa en bank av idéer som kan förverkligas nu eller senare och kopplas samman med andra idéer. Föras in i kulturplanen i samband med revidering.  Samlas kring ny verksamhet, påbörjad verksamhet att utveckla vidare eller koppla samman med andra verksamheter.  Systematiskt dokumentationssätt i temagrupperna. Ger en gemensam kunskapsbank för hela regionen.

6 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Forts:  Deltagare: Aktörer med intresse och behov, kompetens och engagemang inom det aktuella utvecklingsområdet. Representation från flera olika sektorer viktigt. Saknar vi några i vår grupp?  Årliga sammankomster med samtliga grupper för erfarenhetsutbyte och samverkan mellan olika grupper.  Perspektiv: Arbetet bör ha ett barnperspektiv, jämställdhetsperspektiv, mångfaldsperspektiv och utgå från ett hållbart samhälle i sitt arbete.

7 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 5. Ett kulturliv för alla! Det här vill vi utveckla tillsammans i Örebro län!  Skapa och utveckla kulturella mötesplatser, fysiska och virtuella.  Arrangörskap  Ungas inflytande  Interkulturellt och internationellt samarbete,  En jämställd kulturregion,  Kultur i skolan  Musik- och kulturskolor  Kultur och teckenspråk  Kultur och hälsa,  Tillgänglighet till kultur - Utveckla kollektivtrafiken

8 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Kapitel 6 kultur- och konstarterna  Teater - Länsteatern, Riksteatern Örebro län, Amatörteater, LBF  Musik, Länsmusiken, LBF  Dans – Länsmusiken, ÖLL  Kulturarv – Länsmuseet, ArkivCentrum, Länsstyrelsen  Film - filmkultur och filmproduktion - ÖLL, Filmregionen Stockholm-Mälardalen  Bibliotek/Litteratur – Regionbiblioteket Örebro - Västmanland  Bild och form – Länsmuseet, ÖLL  Hemslöjdsfrämjande verksamhet - Länsmuseet,  Det fria professionella kulturlivets villkor - ÖLL, Regionförbundet, mfl

9 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Tema: Skapa och utveckla kulturella mötesplatser - fysiska och virtuella,  Utvecklingsområden 2012-2014  Inventering av mötesplatser - Örebro läns landsting ska i samverkan med länets kommuner ta initiativ till att göra en inventering av vilka platser för kulturutövande, kulturella möten och eget skapande som finns i Örebro län och hur de används och fungerar. Utifrån den som underlag kan ett vidare arbete kring förbättringar och förändringar genomföras.  Digital plattform för kulturlivet i Örebro län - En förstudie ska undersöka behov och förutsättningar, praktiska och finansiella, för att skapa en länsövergripande webbplattform för marknadsföring och samordning av kultursektorn i Örebro län.


Ladda ner ppt "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Välkommen till temagrupp Skapa och utveckla kulturella mötesplatser! Det här vill vi utveckla tillsammans! 2 maj 2012 Första året."

Liknande presentationer


Google-annonser