Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreningsstämma för Vattenfalls Veteraner i Stockholm

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreningsstämma för Vattenfalls Veteraner i Stockholm"— Presentationens avskrift:

1 Föreningsstämma för Vattenfalls Veteraner i Stockholm
Onsdag 11 mars 2015

2 Dagordning för Föreningsstämman
Val av ordförande och sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till föreningsstämman skett på behörigt sätt Styrelsens verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning Revisorernas berättelse Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Fastställande av budget för kommande år Fastställande av årsavgiften Val av styrelse samt styrelsens ordförande Val av två revisorer och en suppleant Tillsättande av valberedning Behandling av till styrelsen hänskjutna frågor Övriga frågor Stämman avslutas

3 Styrelsen Lars Jacobsson ordförande
Håkan Nyberg vice ordförande, kassör Björn Wikström sekreterare Birgitta Sundström verksamhetsutveckling Sven-Erik Åkerlind programgrupp, sammankallande Inger Norberg ekonomi Jan Sedvallson programgrupp, hemsida Agnetha Edin klubbmästare, programgrupp Gun Andersson hedersledamot (adjungerad) Adjungerad till styrelsen för hantering av medlemsregistret och för data/IT frågor är Bengt Ejenmark.

4 Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsen har haft 8 sammanträden Föreningen har 510 medlemmar Aktiviteterna är kärnan i verksamheten 230 medlemmar har deltagit 840 gånger i 18 olika aktiviteter. Några exempel……..

5 VD Öystein Löseth presenterar företaget

6 Vandring utefter Mälaren i Bromma

7 Susanne Alfvengren underhåller

8 Finlandsresan. Åbo och Olkiluoto

9 Liljevalchs Vårsalong

10 Tommy Eriksson ger hälsoråd

11 Ölprovning

12 Jazzlunch

13 Julfest

14 Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsen har haft 8 sammanträden Föreningen har 510 medlemmar Aktiviteterna är kärnan i verksamheten 230 medlemmar har deltagit 840 gånger i 18 olika aktiviteter. Några exempel…….. Hur utveckla verksamheten? Telefonintervjuer med 50 medlemmar…

15 Resultat av intervjuerna…

16 Andra resultat av intervjuerna….
Programutbudet är i stort är bra Kulturaktiviteter är omtyckta Utvecklingen av vandringarna med utökad guidning och lunch efteråt är uppskattad Den snabba rapporteringen av aktiviteterna på hemsidan är bra

17 Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsen har haft 8 sammanträden Föreningen har 510 medlemmar Aktiviteterna är kärnan i verksamheten 230 medlemmar har deltagit 840 gånger i 18 olika aktiviteter. Några exempel…….. Hur utveckla verksamheten. Telefonintervjuer med 50 medlemmar… Hur styr vi?

18 Mål och nyckeltal Mål 2014 Utfall 2014 Medlemsantal 500 510
Medlemsantal Deltagare i aktiviteter

19 Antal deltagare totalt i olika aktiviteter

20 Mål och nyckeltal Mål 2014 Utfall 2014 Medlemsantal 500 510
Medlemsantal Deltagare i aktiviteter Deltagande medlemmar Besök på Hemsidan. Snitt/månad Engagerade personer utanför styrelsen

21 Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsen har haft 8 sammanträden Föreningen har 510 medlemmar Aktiviteterna är kärnan i verksamheten 230 medlemmar har deltagit 840 gånger i 18 olika aktiviteter. Några exempel…….. Hur utveckla verksamheten. Telefonintervjuer med 50 medlemmar… Hur styr vi? Medlemsrekryteringen har stagats upp. Gemensam process över hela landet.

22 Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsen har haft 8 sammanträden Föreningen har 510 medlemmar Aktiviteterna är kärnan i verksamheten 230 medlemmar har deltagit 840 gånger i 18 olika aktiviteter. Några exempel…….. Hur utveckla verksamheten. Telefonintervjuer med 50 medlemmar… Hur styr vi? Medlemsrekryteringen har stagats upp. Gemensam process över hela landet. De interna processerna formaliseras så att mer kraft kan läggas på aktiviteterna. Ett exempel…

23 Veteranerna i Stockholm. Årsmötesprocessen
150207 * Till webben: JAN * Puff: BENGT * Statistik: INGER * Verksamhets- berättelse: HÅKAN * Lokalbokning * Mat & kaffe * Presenter * Närvarolista AGNETHA Rapport till * Webben 1) (Jan) * Verksamhets- berättelsen (Håkan) * Pufftext Bengt LARS Årsmötes- datum bestämt i Program- processen SVEN- ERIK RR & BR INGER 1) Se särskild instruktion * Verksam- hetsberättelse * Budget * Initiera revisonen. Säkerställ revisions- rapporten * HÅKAN Tryckning: Kallelse. Program. Verksamhets- berättelse, RR/BR. Budget. Valberedningens förslag, Revisionsrapport. Vårprogram, Program- översikt. Bra att veta. mm JAN * Välkommen mm Genomförande enligt programmet * Föreningsstämma LARS Sekreterare BJÖRN * Initiera Val beredningen * Program * Kallelse LARS Närvaro- lista till Inger AGNETHA Utskick post SVEN-ERIK Mail BENGT

24 Samrådsgrupp med Vattenfall
Veteranföreningsträffen i Forsmark i april 2014 visade att många föreningar har svårt att bedriva verksamhet pga starkt minskade bidrag från Vattenfall

25 Bidraget från Vattenfall till Vattenfalls Veteraner i Stockholm

26 Samrådsgrupp med Vattenfall
Veteranföreningsträffen i Forsmark i april 2014 visade att många föreningar har svårt att bedriva verksamhet pga starkt minskade bidrag från Vattenfall Ett initiativ togs därför på träffen om att föreslå Vattenfall att bilda en Samrådsgrupp för att utveckla hur Veteranerna kan bidra till Vattenfall och därmed få ökade anslag. Förslag på insatser från Veteranerna: historieskrivning, mentorskap, yrkeskunskap mm Alf Lindfors och Lars Jacobsson träffade Torbjörn Wahlborg och Dag Svensson den 13 januari. Konstruktivt möte. En Samrådsgrupp skall bildas med representanter för Vattenfall och Veteranerna. Lokala kontaktpersoner skall utses. Arbetet fortsätter….

27 Dagordning för Föreningsstämman
Val av ordförande och sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till föreningsstämman skett på behörigt sätt Styrelsens verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning Revisorernas berättelse Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Fastställande av budget för kommande år Fastställande av årsavgiften Val av styrelse samt styrelsens ordförande Val av två revisorer och en suppleant Tillsättande av valberedning Behandling av till styrelsen hänskjutna frågor Övriga frågor Stämman avslutas

28 Resultaträkning 2014 Intäkter
Resultat Budget Anslag från Vattenfall AB kr kr Medlemsavgifter kr kr Finlandsresan kr kr Deltagaravgifter kr kr Friskvård kr kr Räntor kr kr Årets intäkter kr kr

29 Resultaträkning 2014 Kostnader
Resultat Budget Medlemsaktiviteter kr kr Finlandsresan kr kr Årsmöte kr kr Månadsmöten kr kr Administration och hyra kr kr Friskvård kr kr Årets kostnader kr kr Årets underskott kr kr

30 Balansräkning TILLGÅNGAR 31/12 2013 31/12 2014
Kassa& Plusgiro kr kr Collector Credit AB kr kr Marginalen Bank kr kr Kundfordringar kr kr Summa tillgångar kr kr SKULDER Medlemsavgifter kr kr Leverantörsskulder kr kr Medlemmar tillgodo kr kr Ingående eget kapital kr kr Årets överskott kr Årets underskott kr Summa skulder kr kr

31 Dagordning för Föreningsstämman
Val av ordförande och sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till föreningsstämman skett på behörigt sätt Styrelsens verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning Revisorernas berättelse Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Fastställande av budget för kommande år Fastställande av årsavgiften Val av styrelse samt styrelsens ordförande Val av två revisorer och en suppleant Tillsättande av valberedning Behandling av till styrelsen hänskjutna frågor Övriga frågor Stämman avslutas

32 Förslag Budget 2015 och utfall 2014
Budget Utfall 2014 Anslag från Vattenfall Medlemsavgifter (oförändr 200 kr) Deltagaravgifter Deltagaravgifter Finlandsresan Räntor Summa intäkter Medlemsaktiviteter Kostnader Finlandsresan Årsmöte Månadsmöten Adm. o hyra Friskvård inkl. vandringar Summa kostnader Underskott: (täcks av fond. medel)

33 Dagordning för Föreningsstämman
Val av ordförande och sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till föreningsstämman skett på behörigt sätt Styrelsens verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning Revisorernas berättelse Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Fastställande av budget för kommande år Fastställande av årsavgiften Val av styrelse samt styrelsens ordförande Val av två revisorer och en suppleant Tillsättande av valberedning Behandling av till styrelsen hänskjutna frågor Övriga frågor Stämman avslutas


Ladda ner ppt "Föreningsstämma för Vattenfalls Veteraner i Stockholm"

Liknande presentationer


Google-annonser