Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gränsö slott Göran Henriks

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gränsö slott Göran Henriks"— Presentationens avskrift:

1 Gränsö slott Göran Henriks
Att göra bästa möjliga Gränsö slott Göran Henriks

2 Att göra mer är inte tillräckligt…!
Regional utveckling för bättre cancervård

3 850 i regionen coloncancrar
Utredningsprofil ser olika ut i länet… Olika Ledtider

4 Utmanande frågor Det är ledtider och tillgänglighet som är utmaningen men också…värde - skapande tid för vem och vad är det? Hur mycket av det arbete vi gör blir riktigt bra? Hur får vi till patientinvolvering/medverkan? Palliation och/eller behandling? Tidsplanering för hela processen – hur skall det gå till? Från patientsäkerhet till tillförlitlighet, team och effektivitet?

5

6 Utdrag ur nationell cancerstrategi – SOU 2009:11
- Det saknas vetenskaplig kunskap om hur en patientfokuserad och sammanhållen vårdkedja inom cancervården bäst kan utformas. - Framtagning och implementering av sådan kunskap kan förväntas bidra till förstärkning av patientens ställning i cancervården och i längden även inom andra delar av hälso- och sjukvården. - Försöksverksamheter i utvalda landsting/regioner med start den 1 januari 2010 bör initieras. Syftet med dessa är att finna lösningar på hur en patientfokuserad och sammanhållen vårdkedja inom cancervården kan utformas. Försöksverksamheterna ska följas upp och utvärderas enligt vetenskapliga kriterier. Försöken ska avrapporteras till regeringen senast den 30 september 2013, med en kontrollstation efter två år. För försöksverksamhet inklusive uppföljning och forskning avsätts totalt 81 miljoner kronor. Vi har tidigare konstaterat att vårdens fragmentering, långa och varierande väntetider och allmän avsaknad av patientfokus utgör centrala problem inom cancervården. I den internationella litteraturen finns en del studier som pekar på möjligheter att med olika organisatoriska åtgärder åstadkomma en mer patientfokuserad vård.

7 I fokus bör vara åtgärder för att motverka cancervårdens fragmentering och logistiska problem. Vägledande ska vara att patienten ska vara en aktiv part i planering och genomförande av vård och behandling. Försöken ska gärna omfatta flera delar i vårdkedjan; prevention, behandling, psykosocialt omhändertagande, rehabilitering och palliativ vård i livets slutskede.

8 Vi skrev i ansökan… För att individanpassa vårdprocessen krävs ett strukturerat arbetssätt som empiriskt innefattar följande delprocesser: (se sid 2) Preventiva åtgärder på befolkningsnivå Tidig identifiering av aktuell patient. Säkerställande av patientens delaktighet, självbestämmande, behov av trygghet i vardagslivet, information och symtomlindring och involvering av närstående. Framtagande av tillräckligt beslutsunderlag (diagnostik). Multidisciplinärt beslut i sjukdomens olika faser avseende behandling, rehabilitering och ibland palliativ vård i dialog med patient och närstående Åtgärder

9 GI-cancer (453, 2008) Coloncancer (212, 2008) GI-symtom (????????)

10 Förbättra livskvaliteten efter en cancerdiagnos
Fysiskt Mentalt Socialt Funktionellt hälsostatus Förbättra livskvaliteten efter en cancerdiagnos Minska risken för insjuknande i cancer (skillnader i befolkningsgrupper) Förlänga överlevnadstiden efter en cancerdiagnos (regional skillnader och skillnader mellan befolkningsgrupper) Förbättra kvaliteten i omhänder-tagandet av patienter med cancer utifrån ett tydligt patientperspektiv Kliniskt Provresultat Komplikationer Tillfredsställelse Upplevd hälsovinst Med sättet att ge vård ”att ha resurser för ett större antal cancerpatienter” ”overuse”/ rätt indikation Kostnader Direkt Indirekt

11 Figure 1. Feed Forward Data Challenge
Primary Care Specialty Care Home Care Community Hospital Population AMC* 1-N *Academic Medical Center Source: Nelson EC, Batalden PB, Mohr JJ, Plume SK: Building a Quality Future. Frontiers of Health Services Management, 15(1):3-32, Fall 1998.

12 Olika perspektiv vid t.ex. koloncancer
Primär-vård Avancerad hemsjukvård Kirurgi Onkologi eller

13 Prevention i befolkning
Symtom hos individ H Utredningsfasen E Utredningsfasen H Patient- och anhörigupplevelser E Patient- och anhörigupplevelser Diagnos H Palliativa fasen E Palliativa fasen Avlida i cancer Frisk Frisk Leva med cancer Försämring Recidiv/generalisering F - Prevention Prevention i befolkning Ruta = delprojekt inom området i cirkeln Rosa ruta = E - Östergötlands läns delprojekt Grön ruta = F - Jönköpings läns läns delprojekt Ljusblå ruta = H - Kalmar läns delprojekt

14 Prevention i befolkning
Symtom hos individ H Utredningsfasen E Utredningsfasen H Patient- och anhörigupplevelser E Patient- och anhörigupplevelser Diagnos H Palliativa fasen E Palliativa fasen Avlida i cancer Frisk Frisk Leva med cancer Försämring Recidiv/generalisering F - Prevention Prevention i befolkning Ruta = delprojekt inom området i cirkeln Rosa ruta = E - Östergötlands läns delprojekt Grön ruta = F - Jönköpings läns läns delprojekt Ljusblå ruta = H - Kalmar läns delprojekt

15

16 Olika perspektiv i patientens process
Diagnos utredning Åtgärder Behandling till Uppföljning

17 Vårdprocess koloncancer
Patient söker vård (vårdcentral) n = dagar Om röntgen visar malignitet aviseras kirurgkliniken via röntgenrond ?? Undersökning och bedömning 11 Remiss till undersökning, t ex röntgen 24 Undersökning utförs 1-2 Svar på undersökning till remittent 1-30 1-48 6 8 Besök på kirurgklinik. Beslut om behandling 16 20 Remiss till kirurgklinik Start av behandling, operation PAD-svar 1-24 1-22 1-10 18-29 Besök VC till operation = 66 dagar 16 1 Remiss till efterbehandling Besök onkologklinik Återbesök, besked till patient 4 mån 8 6-17 ”Frisk patient” 8-22 Besök onkologklinik = 45 dagar

18 Mothers that smoke while pregnant (in procent)
Ref:Andersson Gäre, Nilsson

19 Kommande seminarier: 13 oktober 2010, Fredensborgs Herrgård, Vimmerby
14 december 2010, Qulturum, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 9 februari 2010, Plats meddelas senare

20 Förbättrade cancervårdkedjor
Introduktion Processkartläggning Värdekompassen Vad vill vi åstadkomma? Processanalys Identifiera förbättringsarbete Introduktion fler verktyg Lära av varandra Förändra arbets-processer Avslutning Redovisning av resultat Hur gå vidare? Spridning? "LS O" Linköping 18 maj ”Vad finns? Vad krävs? Lärande-seminarium 1 2-3 sept.10 Lärande-seminarium 2 13 okt. -10 Lärande-seminarium 3 14 dec. -10 Lärande-seminarium 4 Febr. -11 På hemmaplan På hemmaplan På hemmaplan Förankra Kartlägga processer Testa förbättringar Förankra Testa nya arbetssätt Förankra Sprida

21 För dig som ännu inte har anmält dig till QReflex gör så här…
1. Öppna upp Internet Explorer 2. Skriv i adressfältet qreflex.lj.se - observera ej www innan 3. Klicka på Enter 4. Fyll i din e-post adress: 5. Om det är första gången du besöker Qreflex så klicka på Registrera dig på Reflex 6. Om du redan är registrerad och vill logga in: Fyll i ditt lösenord (som du har valt själv) 8. Klicka på rutan Logga in 9. Klicka på namnet på det projekt eller program du är anmäld till

22 Prevention i befolkning
Symtom hos individ H Utredningsfasen E Utredningsfasen H Patient- och anhörigupplevelser E Patient- och anhörigupplevelser Diagnos H Palliativa fasen E Palliativa fasen Avlida i cancer Frisk Frisk Leva med cancer Försämring Recidiv/generalisering F - Prevention Prevention i befolkning Ruta = delprojekt inom området i cirkeln Rosa ruta = E - Östergötlands läns delprojekt Grön ruta = F - Jönköpings läns läns delprojekt Ljusblå ruta = H - Kalmar läns delprojekt

23 http://www. nytimes. com/interactive/2009/09/10/health/Patient_Voices


Ladda ner ppt "Gränsö slott Göran Henriks"

Liknande presentationer


Google-annonser