Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Musik som karriärväg Kvalitativ undersökning av musikers övergångar från utbildning till arbetsliv Får ej citeras, pågående avhandlingsarbete 2005-2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Musik som karriärväg Kvalitativ undersökning av musikers övergångar från utbildning till arbetsliv Får ej citeras, pågående avhandlingsarbete 2005-2012."— Presentationens avskrift:

1 Musik som karriärväg Kvalitativ undersökning av musikers övergångar från utbildning till arbetsliv Får ej citeras, pågående avhandlingsarbete 2005-2012 Sören Johansson, doktorand Musikpedagogik KMH/SU Univ.adj. Ljud- och musikprodukton HDa Huvudhandledare: Prof. Cecilia K. Hultberg (KMH) Biträdande handledare: Prof. Árni Sverrisson (HDa) Projektfinansiering: AVM (HDa/IMN/KMH) 2012-10-03 Sören Johansson1

2 2012-10-03 Sören Johansson2 1. Presentation av teoretisk modell av resultaten 2. Diskussion om modellens förhållande till empiri/teori 3. Diskussion om modellens generaliserbarhet för användning andra forskare Projektet på AVM-sidan HDa http://www.du.se/sv/AVM/Projekt/Musik-som-karriar/ Publiceringar http://du.diva-portal.org/smash/searchlist.jsf?searchId=1 Min profilsida och medverkan i andra projekt http://www.du.se/sv/AVM/Personal/Soren-Johansson/

3 Avhandlingens disposition 1. Inledning 2. Teori 3. Metod 4. Resultat Teoretisk modell av resultatets tre delar 5. Diskussionspunkter 6. Referenser 2012-10-03 Sören Johansson3

4 1. Inledning ”Duktig utan musikinstrument” esteters klagomål på DJ v2007 Syfte: bidra med ny kunskap om musikers professionalisering Syfte: bidra med ny kunskap om musikers professionalisering Problemområde unga musikers övergångar karriärvägar otydliga, prognoser om förändringar i organisering av musikproduktion i MI/Musikliv (Tomasi, 2005;Smilde, 2009) Ny teknologi (Peterson & Anand, 2004) Mångkulturellt samhälle (Lundberg, Malm, Ronström, 2000) Distribution av framföranden nyckelfråga Musikers kärnverksamhet är att framföra musik för kommunikation! Idag: sociala medier och YouTube i utbildning av musiker Forskningsintresse: att förstå unga musikers livsvärldar (Sandberg, R/Jansson, B) Kval.metod Musik och Karriär odefinierade 2012-10-03 Sören Johansson4

5 Forskningsfrågor och delstudier Bakgrund: Hur förändras organisering av musikproduktion? Hur skapar unga musiker karriärer i övergångar från musikestetisk gymnasieutbildning till arbetsliv? Delstudie 1 Delstudie 1 Vilka föreställningar om att arbeta som musiker delar 19 gymnasieelever våren 2007 innan övergång? (halvstrukturerade) Delstudie 2 Var och hur kommunicerar två elever med framföranden framträdande som klassisk- resp. populär-musiker ett år senare? (observation/intervju konsert, sociala medier) Hur sker två av elevernas inträden som professionella musiker i olika konstvärldar? (Becker) Hur konstrueras karriärer i musikernas autobiografier? (Bruner) 2012-10-03 Sören Johansson5

6 Begrepp och avgränsning Oväntat: kommunikation via sociala medieplattformar YouTube mfl. Avgränsning 2007-2011, ej ekonomisk överlevnad, ej undervisning, ej privatpersoner Framförande/FramträdandeKonsertscenFonogram Audiovisuella gestaltningar Medieproduktion/Musikproduktion Kulturella redskap KonstvärldarAutobiografier 2012-10-03 Sören Johansson6

7 Tidigare forskning Hultberg (2009) modell som pekar på den lokala musikkulturella kontextens betydelse för musikers kommunikation med framföranden i pedagogiska sammanhang. ”Lärare kan använda modellen för att förstå hur studenter uppfattar den kulturella verktygslådan och hur de använder redskapen i den.” Millenials (Gullö, 2010) Musikerstudenters förhållningssätt i en-till en undervisning (Holgerson, 2011) Visuella handlingar (Aspers & Sverrisson, 2007) ”kamera” YouTube (Holt, 2011) Musikproduktion (Ternhag & Wingstedt, 2012 red.) Fonogrammets status (noter/studio), behov av begreppsutveckling 2012-10-03 Sören Johansson7

8 2. Teori Kulturella redskap ”Tool box” Musikinstrument (fysiska och språkliga redskap) (Säljö, 2000;2005) Konventioner i kommunikation med framföranden (Hultberg) Organisering av musikproduktion MI/Musikliv Olika aktörer ( Jazzmusikers/Lärares horisontella karriärer Becker, 1963) Användning av berättelser i lärande (Bruner, 1990) Konstvärldar (Becker, 2008[1982]) sociologi Autobiografi (Bruner, 2004) kulturpsykologi 2012-10-03 Sören Johansson8

9 Konstvärldar (Becker, 2008) Teoretiskt begrepp omfattanden åtta + tre kategorier Konstvärldar har karriärer (Förändring, Anseende) Art Worlds as Collective Activity, Conventions, Mobilizing Resources, Distributing Art Works, Aesthetics, Aethesticians, and Critics, Art and the State, Editing Integrated Professionals, Mavericks, Folk Artists, and Naive Artists Arts and Crafts Change in Art Worlds Reputation 2012-10-03 Sören Johansson9

10 Aktörers handlingar enligt konventioner Distribution av framföranden Musikers sammanställning av framföranden (Editing, produktion) Inträde som professionell (karriärsteg) Esteter och kritiker (mottagande) Esteter och kritiker (mottagande) Förändringar i konstvärldar Anseende (aktörer som skapar musikernas anseenden) Konst eller hantverk (Musik eller medieproduktion) 2012-10-03 Sören Johansson10

11 Autobiografi (Bruner, 2004) Livet imiterar konsten (konsten imiterar inte livet) Konstruktivism, folkliga berättelser lär individer moral Bruner refererar till Burkes pentad Konstruktion av karriärer med språkliga metaforer till aktiviteter Individer som representanter för grupp ”life-scripts” (life review) Vändpunkter (Performance) (Arvidsson, 1998) Musik som variation av aktiviteter med olika redskap Musikers berättelser om sig själva (self) utifrån identifikation med yrkesförebilder Jfr. ”Själv” Bruner med Mead ”Jag/Mig Rollövertagande” Blumer, 1969 ”World of objects” ”Social science/Concepts” 2012-10-03 Sören Johansson11

12 Metod Kvalitativ metod, slutledning genom induktion/abduktion Två delstudier som bygger på varandra (1) Två gruppintervjuer (2) Två etnografiskt inspirerade fallstudier Urval: (1) grupp som liknar varandra, (2) fall som är olika Olika typer av empiri i delstudierna Intervjuer, deltagande observationer, videoobservationer, intervju med videoobservation, sökningar i databaser, Kommunikation med framföranden i sociala medier och traditionella medier Konsertscen, fonogram, audiovisuella gestaltningar, texter, grafik 2012-10-03 Sören Johansson12

13 Analysprocess Delstudie 1 (Bruner) Kategorier, första ordningens konstruktioner Roligt, Känd, Duktig, Konkurrens Delstudie 2 (Becker) Kategorier, andra ordningens konstruktioner Distribution, Sammanställning, Mottagande, Inträde Analys av förändring och kontinuitet, båda delstudierna Förändring: Duktig, Konkurrens/Distribution, Sammanställning Kontinuitet: Roligt, Känd, Mottagande, Inträde Tre typer av resultat Res. 1 ”Kommunikation med framföranden med medieproducenters kulturella redskap” (Bruner/Becker) Res. 2 ”Inträde i konstvärldar” (Becker) Res. 3 ”Konstruktioner av karriärer i autobiografier” (Bruner) 2012-10-03 Sören Johansson13

14 Teoretisk modell av resultatets tre delar 2012-10-03 Sören Johansson14 Res. 1 ”Kommunikation med framföranden med medieproducenters kulturella redskap” Serier av framföranden på YouTube Musikernas rollövertagande som medieproducenter Framträdande Tävling Klassisk musiker Resa, transformation Populär-musiker Sökbara för/Söka till Aktörer i konstvärldar Mottagandet hos medieproducenter Res. 2 ”Inträde i konstvärldar” (Becker)Res. 3 ”Konstruktioner av karriärer i autobiografier” (Bruner)

15 Fall 1. Klassisk musiker: Klassisk konsertgitarrist (man) Kommunikation med framföranden Distr. 11 videoklipp YouTube, 1 mp3, konsert i kyrka (Långa linjer, Teater) Visade Gitarren (Första Segovia) Sammanst: artistnamn som medieproducent, ökad kontroll Inträde i konstvärld Nationell musikertävling, Musikhögskola, Konsertproducenter Sökbar: kompositioner/kompositörer För experter av gitarr Kritiker i morgontidning använde YouTube (”utvecklade gitarrens uttrycksförmåga”) Slutade serie på YouTube med segergest, Lärare Konstruktion av karriär i autobiografi Tävling, Segovia ”Live”: ej ögon, spela känd komposition utan avbrott, lära på kort tid Fall 2. Populär-musiker: Pianospelande singersongwriter (kvinna) Kommunikation med framföranden Distr, 25 videoklipp YouTube, fonogram (album), konsert på kommuncafé (Hoppade, Mellansnack) Visade kreativitet, lämnade pianot hemma (Första Tori Amos) Sammanst; artistnamn som musiker/medieproducent Inträde i konstvärld Nationell musikertävling, Konsertproducent, Musikhögskola Sökbar: Scener, egna låtar, Underhållning vanliga egen blogg i morgontidning, framförande i Expressen, TV (ökade födelseortens attraktionskraft) Började serie på YouTube hemma (tidigare MySpace), utomlandsturné, slutade med konsert hemma, Bloggare Konstruktion av karriär i autobiografi Resa, transformation, Tori Amos ”Live”: ögon, Spela egna sånger på kända scener utomlands, ökade utstrålning, Ej skola, lång tid göra fonogram 2012-10-03 Sören Johansson15

16 Bruner (delstudie 1) Res. 2 Konstruktioner av karriärer 2012-10-03 Sören Johansson16 Roligt C Musik som aktivitet "ensam med gitarr", "producera lite", "synas" 1, Tävla 2, Resa Känd D Karriär: identifikation med yrkesförebild (musikinstrument) 1, Klassisk musiker och 2, Populär-musiker Musikalartist/Producent/DJ Duktig E 1, Lära fort 2, Utstrålning, kreativ Problem: spela dator, Kunna allt, Skapa musik genom att ladda ned, (filmkamera) Konkurrens F Problem: Medieproducenter/explosion av musiker via sociala medier SÖKBAR? 1, SÖKA TILL Musikhögskola/arbetsgivare (konsertproducenter) 2, SÖKA TILL Bolag, ej musikhögskola (medieproducenter)(konsertproducenter)

17 Becker (delstudie 2) 2012-10-03 Sören Johansson17 Distr. G 1,2 Konsertproducenter/Musikhögskola/Musikertävlingar (Konkurrens F) 1,2 Medieproducenter i sociala medier YouTube (engelska) (yrkesförebilder D) 1,2 Fonogram ("imaginära rum") Sammanst. A Framträdande(musikinstrument/videokamera)(KändDuktig D/E) 1, framföra kända kompositioner utan avbrott, ökad kontroll (ej ögon, segergest) 2, framföra egna sånger på kända scener utomlands, ökad utstrålning (ögon,mystik) Mottag. H Andra medieproducenter (KokurrensKändDuktig F/D/E) 1, "ökade gitarrens uttrycksmöjligheter" (experter) 2, "ökade födelseortens attraktionskraft" (vanliga människor) Inträde Rollövertagande som medieproducenter (Roligt C Känd D) 1, Lärare, (Information, TV-likt) Slutade serie (Tävla) 2, Bloggare, (journalist), grafisk formgivare (PR) Började serie(Resa) Res. 3 Inträden i konstvärldar

18 Analys av förändring Kategorierna 3 ”Duktig” Kompetens med redskap (medieproducenters redskap) 4 Konkurrens om samarbeten (Medieproducenter som hinder) 5 Distribution, Medieproducenter inget hinder, YouTube Musikhögskolors ökade betydelse, konsertscen 6 Sammanställning med filmkameror visade olika live 2012-10-03 Sören Johansson18

19 Kontinuitet Jfr: Kategorierna 1 Roligt: ”Musik”, 2 Känd som: ”Karriär” 7 Mottagande: konventioner i enlighet gymnasieelevernas föreställningar 8 Inträde (Slutade eller började serie på YouTube) 2012-10-03 Sören Johansson19

20 Teoretisk modell av resultatets tre delar 2012-10-03 Sören Johansson20 Res. 1 ”Kommunikation med framföranden” Serier av framföranden på YouTube Musikernas rollövertagande som mediep roducenter Framträdande olika "live" - konsertscen - fonogram Tävling Klassisk konsertgitarrist Segovia Resa, transformation Singersongwriter Tori Amos Sökbara/Söka till Aktörer i konstvärldar - nationella musikertävlingar - högre musikutbildningar - konsertproducenter Mottagandet hos medieproducenter "utvecklade gitarrens uttrycksmöjligheter" "ökade födelseortens attraktionskraft"

21 Teoretisk modell av resultatets tre delar 2012-10-03 Sören Johansson21 Res. 1 ”Kommunikation med framföranden” Serier av framföranden på YouTube Musikernas rollövertagande som medieproducenter Framträdande Tävling Klassisk musiker Resa, transformation Populär-musiker Sökbara/Söka till Aktörer i konstvärldar Mottagandet hos medieproducenter Res. 2” Inträde i konstvärldar” (Becker)Res. 3 ”Konstruktioner av karriärer i autobiografier” (Bruner)

22 Diskussion 1 Res 1: ”Kommunikation med framföranden” och Res 2: ”Inträde i konstvärldar” Distribution/Sammanställning av framföranden med videokameror: förändring av aktörers ”collective activity” i konstvärldar Fördel för musiker är full kontroll över produktion och kommunikativ användning av framföranden Fonogram (Ternhag & Wingstedt, 2012) Publiceringskontextens anseende (Sverrisson,2004) Nackdel för musiker att de måste vara skickliga medieproducenter och ansvara för finansiering Medieproduktion, musikers konst eller hantverk, Musikhögskolors ökade betydelse (Becker, 2008) Lärare: unga musiker kommunicerar offentligt med framföranden via sociala medier (på engelska, olika ”live” (Gullö, 2010; Holgersson, 2011;Hultberg, 2009;Matsson, 2012 ) Problem för mottagare: oklart om det är privatpersoner eller professionella musiker som kommunicerar. Behov: ”media litteracy”. (Peterson & Anand, 2004 förändring i marknad) (Marknader: standard/status Aspers) Musikhögskolor/Konsertscener: Mångkultur ”Vetare-Görare-Makare” (Lundberg, Malm & Ronström, 2000) (svaga resultat) 2012-10-03 Sören Johansson22

23 Diskussion 2 Res 1 ”Kommunikation med framföranden” och Res 3. ”Konstruktioner av karriärer i autobiografier” Konstruktioner av karriärer med medieproducenters kulturella redskap som problem. (Bruner, 1990/2004) Tävla eller Resa medvetet eller omedvetet Musikers lärande visades genom rollövertagande med medieproducenter (Starka resultat) Kulturella redskap i berättelser om yrkeförebilder konstruerade på förhand musikernas karriärer i autobiografier och serier av framföranden, som audiovisuella gestaltningar, på YouTube. Utveckling av Hultbergs modell (2009) för lärares analys av lärandes ”Tool box” Musik som (Rolig) aktivitet? (variation) 2012-10-03 Sören Johansson23

24 Avslutning Resultat 2 ”Konstruktioner av karriärer i autobiografier” Resultat 3 ”Inträden i konstvärldar” Nya konventioner för professionella musiker Res. 1? Fungerar modellen på andra fall av övergångar? DJ/Rap/Folkmusiker Generaliserbarhet för andra yrkesroller? 2012-10-03 Sören Johansson24


Ladda ner ppt "Musik som karriärväg Kvalitativ undersökning av musikers övergångar från utbildning till arbetsliv Får ej citeras, pågående avhandlingsarbete 2005-2012."

Liknande presentationer


Google-annonser