Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsrapport 08/09 Vad har vi gjort? Hur ser resultaten ut? Vad leder det till? Starka sidor - utvecklingsområden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsrapport 08/09 Vad har vi gjort? Hur ser resultaten ut? Vad leder det till? Starka sidor - utvecklingsområden."— Presentationens avskrift:

1 Årsrapport 08/09 Vad har vi gjort? Hur ser resultaten ut? Vad leder det till? Starka sidor - utvecklingsområden

2 Skola Medarbetare Observatörer Föräldrar och elever

3 VÅGA VISA 2008/09 i siffror 97 enheter har observerats av 140 observatörer 30 nya observatörer har deltagit i introduktionsutbildning Inspirationsdagar och opposition för att utveckla metod och kompetens 46 800 föräldrar och elever har deltagit i kundundersökning

4 VÅGA VISA 2008/09 – viktiga händelser - Reviderad metodbok för obser- vationer med färre målområden och decimalskala - Observationer i musik- och kulturskola - Upphandling av kundundersökning - Gemensam samordnare

5 VVad visar uutvärderingen?

6 Bedömningar i observationer per målområde

7 Bedömningar i observationer per kommun 2008/09

8 Kundundersökning Föräldrar och elever i alla kommuner och för samtliga målområden är i hög grad nöjda. Föräldrar till barn i familjedaghem mest nöjda. Minst nöjda är fortfarande elever i år 8, trots en förbättring. Det finns stora skillnader mellan olika skolors resultat, men när genomsnitt beräknas för olika målområden är skillnaderna mycket små. Skillnaden mellan kommunerna är små. Nacka och Danderyd något bättre, Upplands Väsby lägre.

9 Exempel på kommuners analys: Hur arbetar pedagoger? - självvärderingsresultat i Nacka

10 Exempel på kommuners analys: Uppföljning av tidigare observationsrapporter i Sollentuna 37 förbättringsområden i observationer från 2002-2004 följdes upp i observation 08/09 18 av hade åtgärdats helt och 10 delvis. Förbättringar gällde bl a underlag för utvecklingssamtal, strukturer och rutiner i organisationen, kvalitetsredovisningar, samverkan i övergångar, mål och handlingsplaner Däremot har inte förbättringsområden gällande elevinflytande och pedagogisk dokumentation utvecklats i samma grad, även om utvecklingsarbete pågår på 4 enheter

11 Vad leder utvärderingen till?

12 Hur stor nytta har rektorer haft av observationerna för att utveckla verksamheten?

13 Enkätundersökning till rektorer visar att… Observationerna övervägande positivt. I de fall det finns missnöje med nyttan menar rektor att den inte genomförts på ett professionellt sätt. Självvärderingen har inte använts i den grad som förväntats och verktyget är inte det stöd för utveckling som det skulle kunna vara. Kundundersökningen är ett verktyg som fungerar väl och som används i hög grad i utvecklingsarbetet.

14 Höjda betyg i VÅGA VISA-kommunerna Betygen för VÅGA VISA kommunerna har ökat mer mellan 2004 och 2009 än genomsnittet för Stockholms län och för riket. I vilken grad har utvärderingen i VÅGA VISA bidragit till detta? Resultaten beror också på bedömningsfrågor, skolverksinspektioner och kompetensutveckling mm. VÅGA VISA har lett till fokus på läroplanens målområden, och blivit ett verktyg för att utveckla mål- och resultatstyrningen i våra kommuner.

15 Starka sidor Resultat i VÅGA VISA används i måluppföljning, i kvalitetsredovisningar och verksamhetsutveckling Den nya metodboken bedöms fungera väl Utbildningen för observatörer har vidareutvecklats och används mer strategiskt. Kundundersökningen är välfungerande och ger skolorna och kommunerna värdefullt underlag i kvalitetsarbetet.

16 Utvecklingsområden Rekrytering, utbildning av observatörer, återkoppling samt uppföljning av uppdragen avgörande för kvaliteten i observationerna Önskvärt att anlita observatörer för flera uppdrag under samma termin. Seniorobservatörer. Förskolor och skolor observeras inte vart tredje år, som ambitionen tidigare varit. Vilken ambitionsnivå är rimlig och hur välja ut enheter? Få enheter i gymnasieskolan, vuxenutbildningen, musik- och kulturskola - ytterligare samarbetspartner här? Självvärderingsverktyget kan behöva utvecklas


Ladda ner ppt "Årsrapport 08/09 Vad har vi gjort? Hur ser resultaten ut? Vad leder det till? Starka sidor - utvecklingsområden."

Liknande presentationer


Google-annonser